Hotărârea nr. 424/2018

Hotărârea nr.424 – modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov

>

CodF-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


HOTĂRÂREA NR.424

din data de 28.11.2018

- privind modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr. 19427/23.11.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de adresa Muzeului de Artă nr.530/15.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 18925/16.11.2018.

Având în vedere prevederile art.91, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă programul de acțiuni culturale pe anul 2018, modificat, pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2,- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.54/14.02.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.


Contrasemnează, SECRETAR Maria ^rî^brăveanu

Consiliul Județean Brașov Instituția: Muzeul De Artă Brașov


APROBAT,

Președinte,

Veștea Agrjaa^KHi--


Secretar


Dumbrăyea


nu Maria


PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2018 MODIFICAT ÎN NOIEMBRIE 2018

Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Buget prevăzut (mii Iei)

Spațiul alocat

Responsabil/ curator

Observații

1.

8 martie -27 mai 2018

Pictură, grafică

Centenarul femeilor din arta românească

Materiale promoționale, cazare invitați

0,5

3 săli

Radu Popica

Expoziție a PostModernism Museum itinerată în cadrul Programului Centenar

2.

19 mai 2018

Noaptea Muzeelor -a XlII-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor

Materiale promoționale

0,4

Radu Popica

3.

8 iunie - 2 septembrie 2018

Pictură

Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic

Materiale promoționale, materiale expoziție, cazare invitați, asigurare

13

3 săli

Radu Popica

Expoziție itinerată de la Muzeul Municipiului București

4.

21 iunie -

9 septembrie 2018

Pictură, grafică

Hans Mattis-Teutsch.

Sub semnul avangardei

Materiale expoziție, cazare

0,2

Radu Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”

5.

14 septembrie -11 noiembrie 2018

Grafică

Expoziție aniversară 65 de ani Bartha Ârpăd

Materiale expoziție, cazare

0,3

Bartha Ârpâd

Expoziție itinerată Ia Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”

6.

7-16 septembrie 2018

Instalație

BORDOS 3DART

Materiale promoționale

0,7

2 săli

Bartha Arpăd

7.

28 septembrie -11 noiembrie 2018

Pictură, grafică, sculptură

Un secol de artă brașoveană

Materiale promoționale, materiale expoziție, traduceri, rame, catalog, asigurări

21

3 săli

Radu Popica

8.

23 noiembrie 2018 -17 februarie 2019

Arte vizuale

CENTENART

Materiale promoționale, materiale expoziție, cazare invitați, catalog

5,5

2 săli

Andreea Pocol

Expoziție organizată în cadrul Programului Centenar

9.

30 noiembrie - 17 februarie 2019

Pictură

Centenarul Marii Uniri reflectat în lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov

Materiale promoționale, materiale expoziție

1,2

1 sală

Andreea Pocol

Expoziție organizată în cadrul Programului Centenar

10.

Program educativ

Materiale promoționale, materiale pentru activități

4

Andreea Pocol Sânziana Dumitrescu

TOTAL

46,8

rtăManager, Bartha Ârpâd


Șef Serviciu-Secția Radu PopicaȘef Serv. ICTSCRE,

Daniela Ptahoveanu