Hotărârea nr. 423/2018

Hotărârea nr.423 – aprobarea statului de funcţii şi organigramei ale Spitalului de Clinic de Boli Infecţioase Braşov

Consiliul Județean

f

Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 57E office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.423

din data 28.11.2018


- privind aprobarea statului de funcții și organigramei ile Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la da


:a de 28.11.2018


Analizând Referatul și Expunerea de motive înregistrate sib nr.ad. Ad. 18985/23.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Având în vedere dispozițiile .91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2)

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.15 lit. „b” și lit. „c” din Anexa la H.G.R. nr.56/2009 privind aprob aplicare a O.U.G. exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administra republicată, cu modificările și completările ulterioare:


lit.”c” din Legea administrației


irea Normelor metodologice de

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe publice locale;

ției publice locale nr.215/2001,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spița Brașov.

Art.4. Cu data prezentei, încetează aplicabilitatea HC.


individuale, a sporurilor pentru ului Clinic Județean de Urgență


Brașov nr. 302/2018 privind Clinic de Boli Infecțioase


aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Spitalului Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


PREȘEDINTE — Adrian - Ioan Veșt^P

( ontrasemneaza, SECRETAR h [aria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490 Nr.paturi 107


Anexa la HCJBV nr.


Președinte, AdrianJeâfiveetea
STAT FUNCȚII

Director executiv Mihalea Adelina Vasioiu


Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea I

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4            |

5

6


A. Finanțare din venituri proprii


1

MANAGER

II

medic boli infectioasaț

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

economist     |

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

s

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase [

s

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

boli infectioase |

s

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

medicina de laboratof

s

1

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala |

s

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala |

PL

1

9

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase |

s

8,5

10

MEDIC

PRIMAR

medicina de laboratcț

s

1

11

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala    |

s

1

12

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie |

s

1

13

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase |

s

6,5

14

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laboratfr

S

15

FARMACIST

farmacie |

s

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

s

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

s

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicalei

s

I

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medical?

s

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina general?

s

13

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborafor

s

2

22

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborafor

s

r

23

ASISTENT MEDICAL

medicina general?

s

2

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina general?

SSD

3

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generaț

PL

24

26

ASISTENT MEDICAL

medicina generați

PL

8

27

ASISTENT MEDICAL

farmacie |

PL

2

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborțtor

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala |

PL ;

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica |

PL

131

STATISTICIAN MEDICAL

M

1

32

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

33

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

34

INFIRMIERA

M

22

35

ÎNGRIJITOARE

G

13

36

SPALATOREASA

G

3

37

BRANCARDIERI

G

1

38

ECONOMIST

IA

S

3

39

ECONOMIST

J

s

40

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

5

4!

INSPECTOR DE SPECIALITATE

III

s

1

42

CONSILIER JURIDIC

IA

s

1

43

REFERENT

IA

M

3

44

MAGAZINER

j

G

1

45

ȘOFER

1

M

1

46

ADMINISTRATOR II

I

M

1

47

MUNCITOR CALIFICAT

I

fochist

M

I

48

MUNCITOR CALIFICAT

II

fochist

M

1

49

MUNCITOR CALFICAT

I

zidar

M

J

50

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

51

PORTAR

M

t

TOTAL FINANȚARE VENITURI PROPRII

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

15S

52

MEDIC REZIDENT AN III

boli infectioase

s

2

53

MEDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

s

1

54

MEDIC REZIDENT AN I

boli infectioase

s

1

TOTAL FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

4

TOTAL GENERAL

Total posturi aprobate, din care:


159


8

151


-funcții de con lucere: -funcții de exe ;utie:

■venituri propr i


155


-bugetul de sta:


X^R^unti^pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

E9>^>nesbu Synona Delia


DIRECTOR F

Ec. Ghinoiu Iu liana Irina


• NANCIAR CONTABIL,

.lianaIrina , _                ,< j. /     /

(Ml;

'


Vizat sindicat Scoican MirelaRUNOS

Insp. Bogoi Corina

Lt             w CZLCt Cc

4)cZ

/j                 •           ' ■                                        /)

Cau /4xa AUi -1 uAlum