Hotărârea nr. 421/2018

Hotărârea nr.421 – validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMAN IA


C» :«-251 4 I             IMPWUM.


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.421

din data de 28.11.2018

privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 28.11.2018;

Analizând raportul de specialitate precum și expunerea de motive, înregistrate cu nr.ad. 18755/20.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu nr. 38271 din data de 13.11.2018, Procesele-Verbale ale comisiilor de examen înregistrate cu nr. 36879/01.112018, 37799/08.11.2018, 37798/08.11.2018 întocmite la finalizarea examenelor, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 362/30.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen pentru ocuparea unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, pct. 3, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef de Secție Reumatologie, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef de Secție Recuperare medicină fizică și balneologie I, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.3. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef de Secție Recuperare medicină fizică și balneologie II, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.4. - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de:

  • >  Șef de Secție Reumatologie, doamnei dr. Răduș Ioana, medic primar, specialitatea reumatologie, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • >  Șef de secție Recuperare medicină fizică și balneologie I, domnului dr.Roșculeț Mircea, medic specialist, specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • >  Șef de secție Recuperare medicină fizică și balneologie II, doamnei dr.Comșa Gabriela, medic primar, specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.5, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dmnbrăveanu