Hotărârea nr. 420/2018

Hotărârea nr.420 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

Consiliul județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.420

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 18956/21.11.2018, întocmite către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul de Asistență Medicală, prin care se propune aprobai statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 260/30.08.2018 privi aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, unitatea sanitară propu unele modificări, în sensul transformării unor posturi vacante, precum și unele promovări;.

Modificările solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul < venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătăți nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2001 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățik administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 260/30.08.2018 privind aprobarea statului funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în calitate de ordonator de credite va respe< prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov


Anexa la HCJBV

nr. ______


Din data de__________________


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Adresa: Str. Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 insotitori = 305 paturi

Categoria unitatii: IV


Tipul unitatii: II M

Operator de date cu caracter personal nr. 15898

Director Executiv,


Adelina Vasioiu


Nr. Crt.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Nr. post

0

1

2

3

4

5

6

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

1

2

Director Medical

Primar/II

Chir.ort.pediatrica

S

1

3

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist IA/II

S

1

4

Asistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal/Il

Pediatrie

S

1

5

Sef Laborator

Medic

Primar/II

Medicina laborator

S

1

6

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

S

2

7

Sef Secție

Medic

Primar/I

Pediatrie

S

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/I

ATI

S

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/I

Chir.ort.pediatrica

S

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie pediatrica

S

1

11

Sef Laborator

Medic

Primar/I

Radiologie si imag.med.

S

1

12

Sef Secție

Farmacist

Primar/I

Farmacie generala

S

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

s

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

1

17

Sef Serviciu

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

2

18

Sef Serviciu

inginer

Specialist IA/I1

Tehnic

S

2

19

Sef Birou

Economist

Specialist 1A/I

Stiinte economice

S

1

20

Sef Formație Muncitori

Maistru

11

Tehnic

M

1

21

Medic

Primar

Anatomie patologica

S

1

22

Medic

Primar

Chir.ort.pediatrica

S

3

23

Medic

Primar

Chir.pediatrica

s

1

24

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

s

2

25

Medic

Primar

Endocrinologie

s

1

26

Medic

Primar

Medicina laborator

s

1

27

Medic

Primar

Obst.-ginecologie

s

1

28

Medic

Primar

Oftalmologie

s

1

29

Medic

Primar

ORL

s

2

30

Medic

Primar

Pediatrie

s

16

31

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

s

1

32

Medic

Primar

Dermatovenerologie

s

1

33

Medic

Specialist

ATI

s

4

34

Medic

Specialist

Boli Infectioase

s

1

35

Medic

Specialist

Chir.pediatrica

s

1

36

Medic

Specialist

Epidemiologie

s

1

37

Medic

Specialist

ORL

s

1

38

Medic

Specialist

Pediatrie

s

3

39

Medic

Specialist

Radiologie si imag.med.

s

1

40

Medic

Specialist

Medicina de laborator

s

1

41

Medic

Specialist

RMFB

s

1

42

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

43

Asistent social

Principal

Asist.soc.

s

1

44

Biochimist

Principal

Biochimie medicala

s

1

45

Biolog

Principal

Biochimie medicala

s

1

46

Farmacist

Specialist

Farmacie clinica

s

1

47

Fiziokinetoterapeut

BFT

s

2

48

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

33

49

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

6

50

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

2

51

Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

3

52

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

2

53

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

14

54

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

76

55

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

5

56

Asistent medical

MG

S

10

57

Asistent medical

MG

PL

24

58

Asistent medical

Farmacie

PL

1

59

Asistent medical

Radiologie

PL

4

60

Asistent medical

Debutant

MG

PL

1

61

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

62

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

63

Instructor educație

Principal

M

9

64

Statistician medical

Principal

M

1

65

Registrator medical

Principal

M

7

66

Registrator medical

M

8

67

Infirmiera

G

77

68

Infirmiera

Debutanta

G

3

69

Brancardier

G

1

70

îngrijitoare

G

49

71

Spalatoreasa

G

6

72

Consilier juridic

IA

Stiinte juridice

S

2

73

Economist

Specialist IA

Stiinte economice

S

7

74

Economist

I

Stiinte economice

S

1

75

Inginer

Specialist IA

Tehnic

s

1

76

Inginer de sistem

IA

Matematica-Informatica

s

1

77

Inginer de sistem

IA

Informatica

s

1

78

Referent de specialitate

I

Drept

s

1

79

Referent de specialitate

III

Drept

s

1

80

Referent de specialitate

III

Stiinte economice

s

2

81

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

82

Arhivar

M

1

83

Casier

M

1

84

Funcționar

M

3

85

Magaziner

M

2

86

Servant pompier

M

4

87

Muncitor

I

Electrician

G

2

88

Muncitor

I

Zugrav-vopsi tor

G

1

89

Muncitor

I

Șofer

G

1

90

Muncitor

I

Fochist

G

2

91

Muncitor

I

Lacatus

G

4

92

Muncitor

I

Tamplar

G

2

93

Muncitor

I

Instalator gaze

1

94

Muncitor

11

Buca tar

G

2

95

Muncitor

II

Electrician

G

1

96

Muncitor

II

Fochist

G

3

97

Muncitor

III

Fochist

G

3

98

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

99

Muncitor

III

Lacatus

G

1

100

Muncitor

III

Telefonist

G

1

101

Muncitor

III

Liftier

G

2

102

Muncitor

IV

Buca tar

G

2

103

Muncitor

IV

Liftier

G

4

104

Muncitor

IV

Instalator gaze

G

2

105

Muncitor necalificat

G

6

106

îngrijitoare

G

1

TOTAL VENITURI PROPRII

495

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

107

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

S

1

108

Sef Secție

Asistent medical

Principal

MG

S

1

109

Medic

Primar

NPI

s

1

110

Medic

Primar

Neurologie pediatrica

s

1

111

Medic

Primar

Pediatrie

s

5

112

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

s

1

113

Medic

Specialist

Medicina de urgenta

s

3

114

Medic

Specialist

Pediatrie

s

4

115

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

116

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

117

Psiholog

Specialist

Psihologie clinica

s

1

118

Asistent social

Asistenta sociala

s

1

119

Asistent social pr.

Asistenta sociala

S

1

120

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

S

11

121

Asistent medical

Principal

MG

SSD

2

122

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

13

123

Asistent medical

MG

PL

3

124

Registrator medical

M

9

125

Registrator medical deb.

M

1

126

Infirmiera

G

8

127

îngrijitoare

G

8

128

Brancardier

G

2

129

Medic rezident anul I

Pediatrie

S

6

130

Medic rezident anul I

Chir.pediatrica

S

2

131

Medic rezident anul II

Pediatrie

s

6

132

Medic rezident anul III

Pediatrie

s

10

133

Medic rezident anul III

Chir.pediatrica

s

1

134

Medic rezident anul IV

Pediatrie

s

6

135

Medic rezident anul IV

Ortopedie pediatrica

s

1

136

Medic rezident anul V

Pediatrie

s

11

137

Medic rezident anul V

Radiologie si imag.med.

s

1

138

Medic rezident anul V

Ortopedie pediatrica

1

139

Medic rezident anul V

Chir.pediatrica

1

TOTAL BUGET DE STAT

125

TOTAL GENERAL

620


Total posturi aprobate: 620, din

care:                           - conducere: 30


 • - execuție: 590

 • - venituri proprii: 495

 • - buget de stat: 125


Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmiseDirector Financiar Contabil,

Ec. Anica Bojte


Sef Serviciu R.U.O.N.S


Vizat, Reprezentant Salariati,


As. Florinela Stanescu v
Ec. Maria-Magdalena Idor


( Aprobat la HCJBV nr.: Președinte:

Adrian - loan Vestea

Nr.paturi: 225 + 80 însoțitori        ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV Nivel de competenta: IIM


din data de : Secretar:

Maria Dumbra/ean


Operator de date cu caracter personal nr.15898


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F.C -1, F.E.-5I COMP. CONTENCIOS: F.E,=1 l


CONSILJULDEADMINISTRATIE


Lriroii MANAGFMFNTIII CAI ITATII SFRVirill OR-Fd             . -

—Ir.OUPnFPBFVENIRE AINFECT1II OR ASOCIATE ASISTFNTEI MFniCAI F FEsî


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: F.E.=6


MANAGER

F.C.»1

......1--


—IgQMPARTIMEMTR£LAHI£U PUBLICUL£E^L


1 COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA- SITUAȚII DE URGENTA F.E.=1  |

]


l COMP. ASISTENT SOCIALFfifr


| SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA F.C.=1 F.E.=4


DIRECTOR MEDICAL:

F.C.=1


| DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: F.C,=1    |-


STERILIZARE SI POSTURI FIXE F.E.M


ASISTENT SEP

UNITATE F.C =1


COMP. INTERNĂRI

EXTERNĂRI F.E.=2


Consiliul Județean Brașov

Director Executiv,


Adelina VaSdiu             _


SECȚIA CLINICA PED. I:

Comp, gastroenlerotogie

Comp, neonatologie pat. Comp. Cardiologie ped.

F.C =2, F.E.=52


SECȚIA CLINICA PED. II:

Comp, alerg, si iwn.clinica Comp.terapie acuta F.C "2, F.E =60.5


UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE

F.C.=2,

F.E.=67


FARMACIE

F.C.= 1,

F.E.= 6


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

F.C.=2, F.E.=20


BLOC OPERATOR

CENTRU DE SANATATE

F.C.=1,F.E.=17

MINTALA

F.E-10

L

Medici rezident!

F£« 46

Comp. R.M.F.B.

F.E-2


SECȚIA CLINICA PED. III:

Comp, diabet zaharat, nutriție si boii metabolice,

Comp hamato-oncobgie ped., Comp, nefrotogw F.C =2, F.E.=26.5


LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: F.C.=2, F.E.MO


AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE;

Cabinete cu corespondent In secțiile cu paturi:

 • - pediatrie;

 • - alergologie si imunologie;

 • - O.R.L.;

 • - chir.ortped.;

 • - gastroenterologie; -hematologie;

■ chir.plastica, microchir.rec.Serviciul Tehnic: din care: Formația de întreținere Reparații Instalații Sanitare FC=2. F.E,~29


SECȚIA A.T.I.

F.C.=2, F.E.=33


___Unitate de Transfuzii I Sangvine


LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

F.E=3


Cab. diabet zaharaLnutritie si boli metabolice F.E.=O


SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.: Comp, ortopedie ped.

Comp, oftalmologie


SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA: Comp. Cilologie Comp. Hislopatologie Comp. Prosectura F.E.=3


Cabinet oncologie med.

F.E.=O


Cabinete titra corespondent in secțiile cu paturi:

 • - ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

* recup.,med.fe. si balneo.;

 • - dermatovenerotogie;

 • - sala de tratament.

 • - cabinet de medicina dentara F.E.=27


Comp. Achiziții Publice

F.E.=3


Bloc alimentar

F.E.= 9


Personal Operativ Muncitori F.E-3


Bucătărie dietetica

F.E.=15


COMP, CHIR.PLASTICA,

MICROCHIR. RECONST.:

Comp, pentru arai

E.E.=2lSECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA:

Comp. neurologie ped. FC=?


Spălătorie

F.E.=6


SPITALUL clinic de URGENTA PENTRU COPli]

- BRAȘOV-


COMPARTIMENT O.R.L.

F.E.=17


Funcții de conducere (F.C.) = 30

Funcții de execuție (F.E.) = 590

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 620