Hotărârea nr. 419/2018

Hotărârea nr.419 – desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Şef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică sau practică şi a comisiei pentru proba interviu

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.419 din data de 28.11.2018

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică sau practică și a comisiei pentru proba interviu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 18980/22.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică sau practică și a comisiei pentru proba interviu;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nr. ad. 10637/16.11.2018;

Ținând cont de propunerea domnului consilier județean Kadas-Iluna Andrei-Marius, privind desemnarea doamnei Colțea Gabriela, reprezentant al Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs - proba scrisă, proba clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(l), (2), ari. 13, ari. 18, alin. (1) și alin. (2), precum și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, ci modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”a” și”d”, precum și prevederile alin.(5) lit.”a”, pct. 3 dii Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Colțea Gabriela, consilier județean, reprezentant al Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs - proba scrisă, proba clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică sau practică pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, după cum urmează:

Președinte: Dr.Frosin Dorina

-Șef Secție Clinică Pneumologie 11, medic primar, specialitatea pneumologie, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Membri: Dr.Țicău Oana Cristina -Medic primar, specialitatea medicină de laborator, din cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Dr. Chiriș Roxana Simona -Medic primar, specialitatea boli infecțioase, din cadrul Compartimentului îngrijiri Paliative al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Dr.Neculoiu Daniela

-Medic primar, specialitatea medicină de laborator, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

Colțea Gabriela

Secretar: Dr. Godri Dora Ana

-Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

-Medic primar, specialitatea epidemiologie, din cadrul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Art, 3. - Se aprobă comisia de examen/concurs pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, care este formată din comitetul director al unității sanitare, după cum urmează:

Dr. Moraru Dan

Ec. Brebeanu Gabriela Ioana

Dr. Frosin Dorina

  • - Manager, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

  • - Director Financiar Contabil, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov -Șef Secție Clinică Pneumologie 11, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și Art. 3.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu