Hotărârea nr. 417/2018

Hotărârea nr.417 – aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener, în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” –ID My SIMIS cod 127169, care este depus de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.417

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener, în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” -ID My SIMIS cod 127169 care este depus de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, in cadrul Programulu Operațional Capital Uman 2014-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate, înregistrate nr. ad. 16725/19.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” -ID My SIMIS cod 127169 și totodată, asigurarea fondurilor reprezentând contribuția financiară la proiect, constând în cheltuielile eligibile și neeligibile asumate de DGASPC în cuantum de 573.288,73 lei (2% din bugetul ce revine acestei instituții); Proiectul are caracter național, unitar si integrat, urmând sa fie implementat de către cele 47 de direcții generale de asistență socială si protecția copilului din țară, sub coordonarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de lider de proiect;

Ținând cont de adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 16725/12.10.2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum și de adresa nr. 18346/07.11.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

în referat se precizează că Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de lider de proiect, a inițiat și depus acest proiect non-competitiv, în parteneriat cu toate Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei formă de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la serviciile accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiective specifice: 4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme, etc. și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem; 4.14 Creșterea numărului de asistenți matemali și sociali la nivelul comunității (AP 4/ PI 9.iv/OS 4.5 & 4.14)- apelul "Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”;

Luând în considerare precizările din Ghidul Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1044/2018, completat prin Ordinul nr.1298/2018;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „a”, pct.2, alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” -ID My SIMIS cod 127169, proiect depus de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu toate Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei formă de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la serviciile accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiective specifice: 4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme, etc. și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem; 4.14 Creșterea numărului de asistenți matemali și sociali la nivelul comunității (AP 4/ PI 9.iv/OS 4.5 & 4.14)-apelul "Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

Art.2. - Se aprobă contribuția financiară proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ca partener în proiectul: „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” -ID My SIMIS cod 127169, constând în cheltuielile eligibile și neeligibile asumate de către această instituție, în cuantum de 573.288,73 lei (reprezentând 2% din valoarea bugetului de proiect, destinat acestei instituții, pentru perioada 2019-2023).

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Adrian-Ioan Vestea


Contrasemnează, SECRETAR Maria DiZmbrăveanu