Hotărârea nr. 416/2018

Hotărârea nr.416 – aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul “VENUS- Împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4

România
Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.416

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul “VENUS- împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate, înregistrate nr. Ad. 13779/13.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener în proiectul “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 (partener 10), încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu o contribuția proprie de 0,045% din valoarea totală a proiectului - cota partajată de 22.743,43 lei - (sumă pentru care ordonatorul terțiar de credite va face demersuri în scopul acoperirii finanțării prin bugetul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului), și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES);

în referat se precizează că Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați ( ANES), cu adresa nr. 3674/CJ/GD/29.10.2018, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu nr. 62502/02.11.2018, a transmis Acordul de parteneriat având ca obiect stabilirea drepturilor și obligațiilor părților/partenerilor, a contribuției financiare proprii a fiecărui partener Ia bugetul proiectului, precum și a responsabilităților ce le revin partenerilor în implementarea activităților;

Ținând cont de adresa Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați ( ANES) nr. 2.807/23.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 13.779/23.08.2018, precum și de adresa nr. 50571/10.09.2018 înregistrată la Consiliul Județean Brașov, cu nr. ad. 13779/11.09.2018;

Având în vedere prevederile ari. 91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „a”, pct. 2 alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener, în proiectul “VENUS- împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, (partener 10), acord de parteneriat, încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).

Art.2. - Se aprobă contribuția financiară proprie în proiect, a Direcției Generale de Asistență Socială f Protecția Copilului, (partener 10), ca partener în proiectul “VENUS- împreună pentru o viață în siguranță” în cadn Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, de 0,045% din valoare totală a proiectului - cota partajată fiecărui partener, respectiv, de 22.743,43 lei.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prii Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,