Hotărârea nr. 415/2018

Hotărârea nr.415 – trecerea din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov al imobilului înscris în C.F. nr.102054 Predeal, sub nr. cadastral 102054 cu destinația medicală – Pavilionul 4 din Timișul de Sus

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


!MtW.UkA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.415

din data de 28.11.2018

- privind trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov al imobilului înscris în C.F. nr. 102054 Predeal, sub nr. cadastral 102054 cu destinația medicală -Pavilionul 4 din Timișul de Sus

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 19390/23.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov al imobilului înscris în C.F. nr. 102054 Predeal, sub nr. cadastral 102054 cu destinația medicală -Pavilionul 4 din Timișul de Sus, în vederea valorificării prin vânzare;

în conformitate cu dispozițiile art.10 alin.(2) și art.22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.l, alin.(2) din O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, art.91 alin.(l) lit „c”, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și art.864 din Codul Civil, republicat;

în temeiul art. 97 și 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov al imobilului înscris în C.F. nr. 102054 Predeal, sub nr. cadastral 102054 cu destinația medicală - Pavilionul 4 din Timișul de Sus, în vederea valorificării prin vânzare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.