Hotărârea nr. 414/2018

Hotărârea nr.414 – trecerea din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov a bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr.100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr.972/2002 – Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare, în vederea casării/demolării

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.414

din data de 28.11.2018

- privind trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr.972/2002 - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare, în vederea casării/demolării

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 19314/21.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr.972/2002 - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare, în vederea casării/demolării; Bunul reprezintă punct pentru acordarea primului ajutor turiștilor, situat în masivul Postăvarul, lângă cabana turistică Cristianul Mare, la altitudinea de 1700 m. Construcția este din cărămidă, cu mansardă de lemn, suprafața construibilă este de 80 mp. este compusă din: sală de așteptare, cabinet medical, cameră de gardă, grup sanitar, baie, oficiu, magazie, două dormitoare;

Având în vedere anexa nr.l din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art.10 alin (2) și art.22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.2, din OG nr.l 12/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001 cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoatere din funcțiune, în vederea valorificării, si după caz casării și art.91 alin.(l) lit „c”, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și art.864 din Codul Civil, republicat;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, în vederea casării/demolării. Bunul reprezintă punct pentru acordarea primului ajutor turiștilor, situat în masivul Postăvarul, lângă cabana turistică Cristianul Mare, la altitudinea de 1700 m. Construcția este din cărămidă, cu mansardă de lemn, suprafața construibilă este de 80 mp. este compusă din: sală de așteptare, cabinet medical, cameră de gardă, grup sanitar, baie, oficiu, magazie, două dormitoare.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu