Hotărârea nr. 413/2018

Hotărârea nr.413 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U7 Braşov, nr. cadastral top. 129303-C1-U7

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 413

din data de 28.11.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 129303-C1-U7

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive nr. Ad. 18550 din data de 23.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 129303-C1-U7;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 18550/12.11.2018 a domnului Buzaș Adrian-Ioan, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 356, cod LMI2015 BV-II-m-A-11497, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 129303-C1-U7, situat în municipiul Brașov, str. str. Poarta Schei nr. 11, la un preț de 48.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 7877/1.11.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, apartament 4, monument istoric, LMI 2015, poziția 356, cod BV-II-m-A-11497;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.(l) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11497, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 356, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. 129303-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 129303-C1-U7.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu clP