Hotărârea nr. 412/2018

Hotărârea nr.412 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 8 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 72, înscris în C.F. nr. 127003-C1-U5 Braşov, nr. cadastral top. [(4921-4922)/1] VIII

Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 412

din data de 28.11.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 8 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 72, înscris în C.F. nr. 127003-C1-U5 Brașov, nr. cadastral top. [(4921-4922)/1] VIII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive nr. Ad. 18759 din data de 16.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 8 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 72, înscris în C.F. nr. 127003-C1-U5 Brașov, nr. cadastral top. [(492 l-4922)/l] VIII;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 18759/14.11.2018 a doamnei Smîntînă Maria-Lili, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 8 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice lapoziția214, cod LMI2015 BV-II-m-B-11358, înscris în C.F. nr. 127003-C1-U5 Brașov, nr. cadastral top. [(4921-4922)/1] VIII, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 72, la un preț de 25.500 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 701/52/9.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Castelului nr. 72, apartament 8, monument istoric, datare 1801, LMI 2015, poziția 214, cod BV-II-m-B-11358;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.(l) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 8 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11358, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 214, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 72, înscris în C.F. nr. 127003-C1-U5 Brașov, nr. cadastral top. [(4921-4922)/!] VIII.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTEraveanu