Hotărârea nr. 410/2018

Hotărârea nr.410 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 15, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U3 Braşov, nr. cadastral top. 5685/11

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 410

din data de 28.11.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 15, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U3 Brașov, nr. cadastral top. 5685/11

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive nr. Ad. 16514 din data de 14.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 15, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U3 Brașov, nr. cadastral top. 5685/11;

Luând în considerare cererile înregistrate cu nr. 16514/10.10.2018 și nr. Ad. 16514/2.11.2018 ale doamnei Voicu Dana Claudia, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 322, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11468, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U3 Brașov, nr. cadastral top. 5685/11, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 15, la un preț de 99.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 671/8.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 15. Apartament 11, monument istoric, Casa Lazăr, datare sec XVI-XIX, LMI 2015, poziția 322, cod BV-II-m-B-11468;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.(l) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11468, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 322, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 15, înscris în C.F. 131505-C1-U3 Brașov, nr. cadastral top. 5685/11.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR