Hotărârea nr. 409/2018

Hotărârea nr.409 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U7 Braşov, nr. cadastral top. 5344/3

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. S, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


1918-23161 SAR3ATOt!M ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 409

din data de 28.11.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 5344/3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive nr. Ad. 17524 din data de 14.11.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 5344/3;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 17524/26.10.2018 a domnului Țîntea Claudiu George, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 150, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11317, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 5344/3, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, la un preț de 92.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 732/55/23.10.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, apartament 3, Casa Friedrich Czell, monument istoric, datare sec XIX, LMI 2015, poziția 150, cod BV-II-m-B-11317;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.(l) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11317, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 150, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, înscris în C.F. 129152-C1-U7 Brașov, nr. cadastral top. 5344/3.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.