Hotărârea nr. 408/2018

Hotărârea nr.408 – aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.379/30.10.2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-duf Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 57< offics@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


•iROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.408

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatul ii de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprolat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.379/30.10.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de

28.11.2018


notive, înregistrate cu nr.


Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de

ad. 18493/15.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și A; istență Medicală prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de sp< cialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin f

Brașov nr. 279/30.10.2018, ca urmare a promovării unor funcție jari publici care au susținut examenul de promovare în treapă profesională;

Luând în considerare adresele nr. 14425/05.09.2018,


otărârea Consiliului Județean


Ad.14425/22.10.2018 și


18493/09.11.2018 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protc cția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Colegiului Director nr. 18/29.05.2018 și Avizul consultativ nr.35/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Având în vedere prevederile art.31, alin.(4), (5), (6), (7), (8) di n H.G. nr.611/2008 pentru art. 104, alin. (2), art.91 alin.(l) lit."'a” și alin.(2) lit „c” din Legea nr21 5/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

publice locale nr. 215/2001,


în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statului de funcții al aparatului de specia

Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, modificat, confirm anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.


itate al Direcției Generale de

. Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază inc ividuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revin conducătorului instituției, cu respectarea înc tdrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Jrașov nr. 379/30.10.2018, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală d e Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

? laria yumbrâveanu


COXSIULT JCTOEXEA^. BRASO\' Z>ZRjEC7X4 <7JE7VEJ5L4Z-4 DE ASISTE.^ȚASO IEAIA Șl PROTECȚIA COPIIACLCT BRAȘOV

Brașov, Str IuBu Xtanixi Nr. 6, cod 300091, Tel. 0253'41.' 1.00, i axO25S'41.11.24, ■mafl;,Cod fiscal: 9870339.

OPERATOR DE DATE CV CARACTER PERSOXAL XR.17S27

[«««TA      4W«S® WA

? $Mrf*»cn d»«W'WWi «•»*! a p                 a

I ISO WKH/ISO 14003 |


SERVICIUL RESURSE UMANE


Director Executiv, AdelinrVĂSIOIU


APROBAT conf.Hot. CJ prașov nr. Președinte CJ Brașov,

Adrian^! ecretar,

.din

STAT DE FUNCȚIINr. crt. stat de funcții

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profe salari profe

ional/grad tare/treaptă ională

Nivel studii

Număr post

A. APARAT PROPRIU

Funcții deconducere - funcție publici:

1

Director general

ll

5

i

2

Director general Adjunct

ll

S

4

3

Șef Serviciu

II

S

10

4

Șef Birou

ll

s

4

Total Funcții publice de conducere

19

5

Auditor

sttperfc

s

2

6

Consilier

superic

*

s

ss

7

Consilier juridic

syperic

•*

s

10

8

Consilier juridic

asisten

s

1

9

Consilier juridic

debutai

l

s

l

10

Consilier

princip

d

s

16

11

Consilier

asisten

s

6

12

Referent specialitate

superii

■*

SSD

l

13

Referent

superic

r

M

9

Total Funcfii publice de execuție

-            '              v- •'        V .                      .

131

14

Inspector de specialitate

IA

S

3

15

Inspector de specialitate

1

s

4

16

Inspector de specialitate

U

s

3

17

Kinetoterapeut

princip

il

s

1

18

Medic

special

si

s

2

19

Medic

s

l

20

S&cr&fâr

l

G

!

Total Personal Contractual Aparat Propriu

15

roiAL iu.vctu ti' tmr propriuțfp+fc)

165

B. CENTRE DE PLASAMENT /COMPLEXURI DE SERVICII

1. Centrul tic Pliisament "t usa toana"

Rupea

21

Șef centru

ll

s

I

Total funcții de conducere- personal contractual

I

22

Administrator

/

M

1

23

Economisi

1

S

1

24

Muncitor calificat

III

G

5

25

Magaziner

M

1

26

Șofer

1

G

l

27

Paznic

G

7

Total funcții de execuție personal ailmlnistrativ-contaliit

11

28

Asistent Social

debutam

S

1

29

Psiholog

practica

ti

s

1

30

Educator

princip®

s

i

31

Educator

s

1

32

Asistent medical

PL

2

33

Asistent medical

principe

1

EL

I

34

Instructor de educajie

principii

M

7

35

Instructor de educafie

M

2

36

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție personal soclo-psllto-medlcal

22

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT "C.154 IOANA " RUPEA

34

2. ('inifti’X de Ser.tt ii "< ristitiii" Bt.ty>v

37

Șef centru

II

S

l

Total funcții de conducere- personal contractual

I

38

Educator

principe

<

PL

1

39

Educator

principe

r

S

1

40

Instructor de educație

M

1

41

Psiholog

speciali

t

S

l

42

îngrijitoare

G

1

Total func(ii de execufle Centrul de zi "Casa Soarelui”

5

43

Medic

primar

S

1

44

Logoped

S

3

45

Psiholog

speciali.

t

s

1

46

Psihopedagog

s

I

47

Asistent Social

principi

1

s

1

48

Educator

principi

l

s

3

49

Educator

principi

l

PL

I

50

Asistent medical

principi

l

PL

2

51

Profesor CFM

principi

l

s

2

52

Mascur

M

2

53

Maseur

principe

l

M

1

54

Kinetoterapeut

S

1

55

Fiziokinetoterapeut

S

1

56

îngrijitoare

G

3

Total funcții de execuție Centrul de recuperare "Micul Prltiț"+EiMpa Mobili

23

57

Referent

IA

M

1

58

Inspector de specialitate

1

S

l

59

Muncitor calificat

111

M

4

60

Șofer

I

G

2

61

Paznic

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-coniabil

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII " CRISTIAN” BRAȘOV

38

A, Centrul de /.t pentru copii cu dizabilltilți "Rază de Ijtmittă " Brașov

ifMgjj

62

Șef centru

\

11

s

/

Total funcții de conducere- personal contractual

1

63

Psiholog

practici.

ni

5

1

64

Instructor educajie

principi

1

M

2

65

Psihopedagog

principe

l

S

4

66

Educator

s

1

67

Educator

principi

l

s

1

68

Kinet&terapeut

debutan

s

1

69

Instructor ergoterapie

principi

l

M

I

70

Asistent Social

practici

S

1

Total funcții de execuție Centrul de zl pentru copii cu dizabllități "Razi de lumină "

12

71

Muncitor calificat

III

M

l

72

Șofer

l

G

I

73

Administrator

M

l

Total funcții de execuție personal admlnistrativ-contabil

3

TOTAL GENERAL CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI * RAZĂ DE LUMINĂ- f

<tAȘOY

16

3. Centrul de Plasament "D/iciu"

74

Șef centru

11

S

l

Total funcții de conducere- personal contractual

I

75

Economist

I

s

l

76

Muncitor calificat

111

G

Ț

77

Magaziner

G

1

78

Inspector de specialitate

i

S

I

Total funcții de execuție personal admlnistrativ-contabil

10

79

Psiholog

practici

nt

S

I

80

Asistent Social

practice

tu

s

!

81

Psihopedagog

s

1

82

Educator

principi

l

s

l

83

Asistent medica!

PL

2

84

Instructor de educație ,

princip

l

M

1

85

Instructor de educație

M

4

86

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

!6

TOTAL GENERAL CENTRL/L DE PLASAMENT "DACIA”

•'

27

î:

1a. -

4.1 entrul de. îngrijire fi asistența "Sj-Gheorghc" 1 iaoriu

.          Sl.                                        ~           „ 2

> ■ •ȘiW WSîip'

,A

87

Șef centru

II

s

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

88

Economist

II

5’

I

89

Inspector de specialitate

I

S

!

90

Muncitor calificat

III

G

4

91

Magaziner

M

!

92

Șofer

l

G

!

93

Administrator

1

M

I

94

Paznic

G

4

Total fineții de execuție personal admlnistrativ-contabil

13

95

Asistent Social

princip

d

S

2

96

Asistent medical

PL

6

97

Asistent medical

princip

ti

PL

2

98

Medic

special

st

S

1

99

Psiholog

practic

uu

S

I

100

Terapeut ocupațional

S

1

101

Pedagog recuperare

PL

l

102

Maseur

M

I

103

Instructor de educație

princip

ti

M

2

104

Instructor de educație

M

1

105

Infirmieră

G

10

106

îngrijitoare

G

20

Total funcții de execuție personal soclthpsiho^medical

48

TOTAL GENERAL CENTRULDE ÎNGRIJIREȘI ASISTENȚĂ țSF.GHEORGHE” V1C

"ORIA i . 4

62

5. Complex de Servicii Hărman

107

Șef centru

11

S

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

108

Referent

IA

M

1

109

Inspector de specialitate

l

S

1

110

Șofer

1

G

1

Total funcții de execuție personal admlnistrativ-contabil

3

111

Psiholog

practic

tnt

S

2

112

Asistent Social

practic

int

S

I

113

Asistent medical

principe

PL

1

114

Asistent medical

PL

1

Total funcții de execufie personal sacia-psllio-medical

115

\lngrijitoare

G

5

Total funcfil de execuție Locuință Protejata "Sf.Patrlck" Hfirman

5

116

Educator

principe

f

S

1

117

Educator

S

1

118

Instructor de educație

M

5

119

Părinte social

G

1

Total funcfil de execuție Casa de tip Familial "Peter Pan" Lunca Colnicului

s

120

Educator

principt

l

PL

1

121

Educator

S

3

122

Instructor de educație

principe

1

M

l

123

Instructor de educație

M

4

Total funcfii de execuție Casa de tip Familial "Donald" Hfirman

9

124

Instructor de educație

M

3

125

Părinte social

G

5

Total funcfii de execuție Casa de tip Familial "Greierușul" Telia

S

126

Instructor de educație

M

2

127

îngrijitoare

G

3

Totalfuncții de execuție Locuință Protejată "Casa Irlanda"

5

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII HĂRMAN

44

I          6. Complex de Servicii Stivele

128

Șef centru

11

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

l

129

Economist

II

S

l

130

Administrator

1

M

1

131

Muncitor calificat

III

G

1

132

Șofer

I

G

1

Total funcții de execuție personal admMstrativ-contabil

4

133

Psiholog

practici

nt

s

1

134

Asistent Social          (

princip

’l

s

i

135

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medlcal

4

136

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul Maternul "Casa Mamei"

6

137

Instructor de educație

M

6

138

Educator

s

->

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Daie" Săcele

s

139

Instructor de educație

M

7

140

Părinte social

G

1

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Chip" Săcele

8

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII SĂCELE

31

1          7. Complex de Servicii Timiș

141

Șef centru

ll

S

!

Total funcții de conducere- personal contractual

I

142

Economisi

l

s

I

143

Inspector de specialitate

1

s

I

144

Magaziner

M

1

145

Muncitor calificat

III

G

12

146

Șofer

1

G

I

147

Paznic

G

3

148

Referent

11

M

1

Total funcfii de execuție personal adminlstrallv-contabil CIA Tbnișu de Sus

22

149

Medic

special

st

S

1

150

Psiholog

practic

ml

S

1

151

Asistent Social

practic

int

s

1

152

Asistent medical

princip

d

PL

I

153

Asistent medical

PL

4

154

Terapeut ocupațional

s

i

155

Psihopedagog

s

1

156

Kinetoterapeut

s

1

157

Instructor de educație

M

2

158

Infirmieră

G

20

159

îngrijitoare

G

4

160

Mascur

M

1

Total funcții de execufle personal soclo-pslho-medical CIA Tlmițu de Sus

38

161

Administrator

l

M

l

162

Economist

l

S

1

163

Referent

IA

M

!

164

Muncitor calificat

UI

G

15

165

Muncitor necalificat

1

G

l

166

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal mtmlnistrativ-contabil CIA SfAnton

21

167

Medic

speciali

t

S

l

168

Instructor de educație

M

169

Psiholog

practici

S

1

170

Kinetoterapeut

S

l

171

Mascur

M

I

172

Asistent medical

principi

l

PL

2

173

Asistent medical

PI.

3

174

Asistent Social

practici

ni

S

1

175

Infirmieră

G

21

176

îngrijitoare

G

5

Totalfitncfii de execufle personal socio-psiho-medicalClA Sf.Anton

38

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TIMIȘ

-

120

8. Complex tic Servicii llrâda

177

Șef centru

II

S

1

178

Coordonator de specialitate

11

s

I

Total funcții de conducere- personal contractual

2

179

Economist

H

s

1

180

Magaziner

M

2

181

Muncitor calificat

III

G

16

182

Șofer

l

G

2

183

Administrator

1

M

I

Totalfitncfii de execufle personal admlnlstrativ-contabil Centrul de Plasament Ghiocelul

22

184

Medic

primar

S

1

185

Psiholog

practici

nt

s

2

186

Asistent Social

speciali

t

s

2

187

Educator

principi

l

s

5

188

Educator

s

2

189

Asistent medical

principi

l

PI.

J

190

Asistent medical

PI.

4

191

Instructor de educație

principi

l

M

2

192

Instructor de educație

M

13

193

Psihopedagog

S

2

194

Psihopedagog

principi

l

S

1

195

Părinte social

G

15

196

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execufle personal soeio-psiho-medlcal Centrul de Plasament "Ghiocelul*

54

197

îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Chrls"

4

198

Asistent medical

PL

•5

199

Maseur

M

1

200

Profesor CFM

S

1

201

Psiholog

practici

nt

s

l

202

Asistent Social

speciali

■t

s

l

203

Instructor de educație

M

204

Logoped

S

l

205

\Muncitor calificat

IU

G

1

Total funeftt de execuție Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

10

TOTALGENERAL COMPLEXUL DE SERVICII BRĂDET

92

9. Complex de Servicii "Măgura" Codlea

206

Șef centru                                  I

H

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

207

Economist

1

S

I

208

Referent

IA

M

209

Inspector de specialitate

II

S

/

210

Magaziner

M

1

211

Referent

l

M

1

212

Muncitor calificat

III

G

13

213

Muncitor necalificat

I

G

3

214

Șofer

I

G

!

215

Paznic

G

S

Total funcții de execufle personal admlnlstrativ-contabil

32

216

Psiholog

practici

ni

S

l

217

Asistent Social

debutai

S

1

218

Educator

principi

l

S

7

219

Educator

s

6

220

Educator

principi

1

PI.

1

221

Asistent medical

PL

1

222

Instructor de educa; ie

M

4

223

Părinte social

G

4

Total funcfii de execuție Centrul de Plasament "Albina"

20

224

Asistent Social

princip

fl

S

I

225

Asistent Social

debutai

t

S

3

226

Psiholog

special

st

s

1

227

Psiholog

practic

nt

s

I

228

Psiholog

debutai

I

s

-)

229

Psihopedagog

s

l

230

Instructor de educație

princip

d

M

2

231

Instructor de educație

M

!

232

Asistent medical

princip

d

PL

1

233

Părinte social

G

4

234

Șofer

!

G

3

Totalfuncfii de execuție Centrul de Primire tn Regim de Urgenta Domino și Telefonul Copilului

20

235

Profesor CFM

S

1

236

Asistent Social

princip

d

s

1

237

Medic

s

2

238

Medic

special

st

s

1

239

Asistent medica!

princip

11

PL

7

240

Asistent medical

PL

4

241

Maseur

M

!

242

Infirmieră

G

22

243

îngrijitoare

G

s

Totalfuncfii de execuție Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap sever "Speranța"

42

244

Asistent Social

debuta

ii

S

1

245

Psiholog

practic

WU

s

!

246

Asistent medical

PL

1

247

Instructor de educație

princif

al

M

l

248

Instructor de educație

M

3

249

Educator

M

l

250

Educator

s

3

251

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Plasament “Aurora"

15

252

Psiholog

practica

S

1

253

Asistent Social

specialii

s

l

254

Educator

S

4

255

Asistent medical

PL

i

256

Instructor de educafie

principa

M

1

257

Instructor de educație

M

5

258

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Alice”

19

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "MÂGURA" CODLEA '

149

10. Complex de Servicii "Piatra Croiului"

259

Șef centru

11

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

l

260

Referent

IA

M

1

261

Administrator

M

l

262

Șofer

I

G

1

263

Muncitor calificat

HI

G

I

Total funcții de execuție personal adminlstratlv-contabil

4

264

Psiholog

practica

n

S

l

265

Asistent social

practica

n

S

1

266

Asistent medical

principe

PL

l

267

Asistent medical

PL

l

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medlcal

4

268

Instructor de educație

M

4

269

Educator

principe

>

S

2

270

Părinte social

G

2

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Sf. Marin" Brașov

8

271

Instructor de educație

M

3

272

Educator

principi,

!

S

1

273

Educator

s

l

274

Părinte social

G

3

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Brebenel” Râșnov

8

275

Instructor de educație

M

l

276

Educator

principe

!

S

3

277

Educator

S

3

278

Părinte social

G

l

Totalfuncfil de execuție Casa de Tip Familial "Bambi"Zdrneștl

8

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "PIATRA CRAIULUI"

< ■

33

11. Centrul de Plasament "St. Steliatt” Ghimbav

■IIIOIB

279

Șef centru                                   |

II

S

i

Total funcții de conducere- personal contractual

i

280

Economist

I

s

i

281

Inspector de specialitate

1

s

i

282

Muncitor calificat

111

G

3

283

Șofer

I

G

1

Total funcții de execuție personal admlnistratlvcontabll

f>

284

Educator

principt

1

S

3

285

Educator

s

4

286

Psiholog

practice.

-îZ

s

1

287

Asistent Social

practice

s

l

288

Asistent medical

PL

1

289

Instructor de educație

principa

M

l

290

Instructor de educație

M

!

291

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medlcnl

16

TOTALGENERAL CENTRUL DE PLASAMENT ”SF. SȚELIAN” GH1MBAV

23

■■■«— —I

_                ....j

292

Șef centru                                  |

a

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

I

293

Referent

IA

M

I

294

Administrator

l

M

1

295

Magaziner

M

l

296

Muncitor calificat

UI

G

4

297

Șofer

1

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Casa Marla"

8

298

Psiholog

speciali

S

1

299

Educator

principe

l

S

6

300

Educator

S

2

301

Educator

PL

/

302

Asistent medical

PL

I

303

Asistent Social

practice

nt

S

1

304

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socfa-psiho-medlcal Centrul de Plasamemt "Casa Marfa"

19

305

Economist

II

S

i

306

Inspector de specialitate

I

S

I

307

Magaziner

M

l

308

Șofer

1

G

1

309

Muncitor calificat

HI

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Floare de Colț"

-f

310

instructor de educație

M

2

311

instructor de educație

M

3

312

Educator

princip

r/

S

.5

313

Educator

s

2

314

Educator

SSD

1

315

Educator

princip

d

PI.

?

316

Educator

M

1

317

Instructor de educație

princip

ll

M

2

318

Medic

S

1

319

Asistent medical

princip

t!

PL

4

320

Psiholog

practic

ml

S

1

321

Psihopedagog

princip

d

s

l

322

Asistent Social

practic

int

s

l

323

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-pslho-medical Centrul de Plasament "Floare de Colț"

33

TOTALGENfiRAL complexul de servicii făgăraș

1

68

13. Complex de Servicii Ti'trlnngeiii

.■c J

324

Șef centru

L

II

5

I

Total funcții de conducere- personal contractual

l

325

Economist

ll

5

l

326

Administrator

l

M

1

327

Șofer

1

G

1

328

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

329

Psiholog

practic

wt

S

2

330

Asistent Social

practica

F/

s

7

331

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

6

332

Educator

principe

PL

1

333

Instructor de educație

M

3

334

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Uzuca* Tărtungenl

8

335

Educator

principa

S

1

336

Instructor de educație

M

3

337

Părinte social

G

4

Tata! funcții de execuție Casa de Tip Familial "Patracle” TMungenl

8

338

îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție Locuință Protejată “Casa Adrian ”

4

339

Instructor de educație

M

4

340

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Buburuza” Budila

8

341

Educator

principi

I

M

1

342

Educator

principi

?

S

!

343

Educator

S

/

344

Instructor de educație

M

2

345

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial “Daniei"

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TÂRLUNGEN1

fi::.

50

Fz-

14. Asistenți Maternali Profesioniști

.. ..

346

Asistenți maternali profesioniști              |                                          |        |

G

/<W|

1

TOTAL ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI

w|

15.. Uistenți Personali Profesioniști

/        2, •■"'I

1    347

Asistenți personali profesioniști             |

G

10

1

TOTAL ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI

10

APARAT PROPRIU

-

Total posturi funcții publice aprobate:

din caret

conduc

re

19

-

execuți,

isiiiliiiii-.......

131

Total posturi contractuale aprobate

vW                             '*         71

, din care:

conduc

re

\                                        /5|                              .

execuți.

15

COMPLEXURI DE SER VICII

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conduc

re

15

960

execuți

444

execuți

OillMfs-si

501

Răspundem pentru legalitatea și corectitudii^pa datelor trai ismise.


Director General Adjunct Economic,

GAVRILÂ Li vidVizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. _18_/_2’>.05.2018_SUCIU Mifc


Șei


Director General Adjunct,

BELDIE Cristina-Zina