Hotărârea nr. 407/2018

Hotărârea nr.407 – aprobarea statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov

Consiliul Județean Brașov

l


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


CodF-16


HOTĂRÂREA NR.407

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate si Expunerea de motive înregistrate cu nr. 18954/22.11.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov, cu următoarele modificări la nivelul statului de funcții:

-transformarea unui post vacant de inspector de specialitate S, gradul profesional I, în inspector de specialitate S, gradul profesional debutant;

în conformitate cu dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariate, revin conducătorului instituției, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 309/27.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.


Contrasemnează, SECRETARMUZEUL JUDEȚEAN ImTl DE ISTORIE BRAȘOV

Muzeul Județean de Istorie Brașov

Str. Nicolae Balcescu nr. 67, Brașov, jud. Brașov

Telefon / Fax: 0268/472.350 Mail: office@brasovistorie.ro www.brasovistorie.ro


Consiliul Județean Brașov


SECRETAR, MĂRIA DUMBRĂVEĂNU


STAT DE FUNCȚII

3Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/Treaptă profesională

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

1

3

Contabil șef

S

II

1

4

Consilier

S

I

2

5

Muzeograf

S

IA

5

6

Muzeograf

S

I

1

7

Muzeograf

S

II

1

8

Muzeograf

SSD

I

1

9

Muzeograf

S

Debutant

1

10

Restaurator

S

IA

1

11

Restaurator

SSD

I

1

12

Restaurator

M

IA

1

13

Conservator

S

I

1

14

Conservator

S

IA

3

15

Economist

S

IA

2

16

Referent specialitate

S

I

2

17

inspector specialitate

S

Debutant

1

18

Desenator

S

IA

1

19

Funcționar

M;G

1

20

Secretar-dactilograf

M

IA

1

21

Supraveghetor

11

22

Paznic

M;G

9

23

Muncitor calif.

M

I

1

TOTAL

50

Personal contractual

Din care:

Manager

Șef serviciu Contabil șef

50


1

1

1


Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lunar.

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


MANAGER

Pepene Nicolae-Donn        A

7* muzeul V o JUDEȚEAN o DE ISTORIE w.

brașov