Hotărârea nr. 406/2018

Hotărârea nr.406 – aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.406

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2108

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 18463/15.11.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, urmare a promovării în grad profesional superior a personalului contractual prin transformarea unui număr de cinci posturi de bibliotecar, S, grad profesional I în cinci posturi de bibliotecar, S, grad profesional IA și transformarea unui post de bibliotecar, S, grad profesional II în post de bibliotecar, S, grad profesional I;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revin conducătorului instituției, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 381/30.10.2018, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.


Contrasemneză, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXA LA HCJBv NR........

Biblioteca Județeană 'George Baritiu" Bdul. Eroilor nr.35,Brașov


SECRETAR


MARIA DUMBRAV^U

STAT DE FUNCȚII

OCTOMBRIE 2018

FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

Manager

S

II

1

Director adj de specialitate

S

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

0

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

I

2

Tehnoredactor

M

IA

1

Bibliotecar

S

IA

34

Bibliotecar

S

I

4

Bibliotecar

S

II

2

Bibliotecar

SSD

I

9

Bibliotecar

SSD

II

1

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

SSD

II

1

Referent

M

IA

2

Muncitor calificat

M

I

6

îngrijitoare

I

5

TOTAL

86

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

Personal de specialitate Personal administrativ Personal de întreținere Total personal contractual Din care:

Personal de conducere

X\'JL

JD^I^^AZ^RE


67

8

11

86

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7