Hotărârea nr. 405/2018

Hotărârea nr.405 – aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov

Consiliul județean

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice@ judbrasov. ro, w ww.jud bra sov.ro

Brașov

>Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.405

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 18187/15.11.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov, urmare a recomandării Biroului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Brașov privind transformarea unui post vacant de casier, M/G, în funcționar M/G;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. 1 1 it.”a” și alin 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -. Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revin conducătorului instituției, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 309/27.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Artă Brașov.


Contrasemnează, SECRETARMUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV


B-dul Eroilor nr.21

Nr.

FUNCȚIA

Nivelul

Nivel

Nr.

crt.

studiilor

încadrare

posturi

Treapta/

Grad

1

Manager

S

II

1

2

Contabil sef

S

II

1

3

Sef serviciu arta

S

II

1

4

Muzeograf

S

I

1

5

Muzeograf

S

II

1

6

Supraveghetor muzeu

M;G

5

Restaurator

S

IA

1

S

Conservator

S

IA

1

9

Conservator

SSD

I

1

10

Economist

s

IA

1

11

Funcționar

M;G

1

12

Administrator

I

1

13

Paznic

4

14

Șofer

I

1

TOTAL

21

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise prin prezentul document.