Hotărârea nr. 403/2018

Hotărârea nr.403 – încetarea numirii în funcţia de manager/director al Muzeului de Artă Braşov, a domnului Bartha Arpad, începând cu data de 20.12.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.403

din data de 28.11.2018

- privind încetarea numirii în funcția de manager/director al Muzeului de Artă Brașov, a domnului Bartha Arpad, începând cu data de 20.12.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad.7827/19.11.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune încetarea numirii în funcția de manager/director al Muzeului de Artă Brașov, a domnului Bartha Arpad, începând cu data de 20.12.2018;

Ținând cont de cererea înregistrată cu nr. 17827/ 31.10.2018 prin care domnul Bartha Arpad, manager/director al Muzeului de Artă Brașov a solicitat încetarea Contractului de management nr. 8406/25.07.2017, prin acordul părților, începând cu data de 20.12.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”e” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevederileart.32 alin.llit.”e” din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 20.12.2018 încetează numirea domnului Bartha Arpad în funcția de manager/director al Muzeului de Artă Brașov, prin acordul părților.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Artă Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu