Hotărârea nr. 402/2018

Hotărârea nr.402 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 402

din data de 28.11.2018

  • - privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 18932/2 din data de 22.11.2018 și Expunerea de Motive nr. 18932/1 din data de 22.11.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune mutarea funcției de execuție contractuale de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului Protecția Mediului în cadrul Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice-Autoritatea de Transport Județean de Persoane, în vederea îndeplinirii atribuțiilor conform Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov și legislației în vigoare. Se propune transformarea funcției contractuale de execuție de referent Cabinet Președinte, nivel studii medii, gradul I din cadrul acestei structuri, în funcție contractuală de execuție, consilier, nivel studii superioare de consilier, gradul IA, pentru realizarea unor atribuții specifice implementării unor proiecte din fonduri europene ce urmează a fi monitorizate și analizate în limita competențelor stabilite în cadrul Cabinetului Președinte, transformarea unei funcții de execuție contractuale de salvator montan, nivel studii medii, gradul I, din cadrul Compartimentului Salvamont într-o funcție de execuție de salvator montan, nivel studii generale, gradul III, pentru realizarea în condiții legale a serviciilor din cadrul Compartimentului Salvamont. Prin referat se propune și transformarea a două funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală și Medico Socială după cum urmează:

  • - funcția publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional principal se va transforma într-o funcție publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional superior;

  • -  funcția publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional asistent se va transforma într-o funcție publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional superior;

Transformările funcțiilor publice mai sus menționate sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor privind analiza și evaluarea obligațiilor asumate de managementul spitalelor publice precum și pentru participarea funcționarilor din cadrul Direcției de Sănătate și Asistență Medicală în echipele de implementare a unor proiecte

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 332 din data de 27.09.2018 privinda probarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 107, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea unui număr de 5 posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

  • a.  mutarea funcției de execuție contractuale vacante de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului Protecția Mediului, Direcția Arhitect Șef în cadrul Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice-Autoritatea de Transport Județean de Persoane;

  • b. transformarea funcției contractuale de execuție vacantă de referent, nivel studii medii, gradul I din cadrul Cabinetului Președinte, în funcție contractuală de execuție, consilier, nivel studii superioare de consilier, gradul IA;

  • c. transformarea unei funcții de execuție contractuale vacante de salvator montan, nivel studii medii, gradul I, din cadrul Compartimentului Salvamont, Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice într-o funcție de execuție de salvator montan, nivel studii generale, gradul III;

  • d. transformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală și Medico Socială, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală după cum urmează:

  • -  funcția publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional principal într-o funcție publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional superior;

  • -  funcția publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional asistent într-o funcție publică de execuție, nivel studii superioare, gradul profesional superior.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: In ședința din data de :


Nr.crt

Funcția de conducere

Func^a de execuție

arad^

Nivel Studii

Nr posturi

Funcl

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

S

2

Aparat de Specialitate

■:

■ . . ■

3

Administrator public

s

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Funcl

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

100

13

Consilier

principal

s

14

Consilier

asistent

s

2

15

Consilier

debutant

s

2

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

asistent

M

1

Posturi in regim contractual

59

22

Șef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

23

Șef Birou

II

s

1

24

Consilier

IA

s

12

25

Consilier

I

s

5

26

Consilier

II

s

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

I

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Casier

M/G

1

33

Șofer

I

M/G

5

34

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

35

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat

II

M/G

1

37

Funcționar

M/G

1

38

Salvator montan

I

M

9

39

Salvator montan

III

G

2

40

Inqrijitor

M/G

4

41

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,


Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia

întocmit: Consilier, Neamțu Paula

cy