Hotărârea nr. 401/2018

Hotărârea nr.401 – aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 401

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând Raportul de specialitate nr. 190781/2 din data de 22.11.2018 și Expunerea de Motive înregistrată sub nr. Ad. 190781/1 din data de 22.11.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării organigramei, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 333/27.09.2018;

Față de organigrama aprobată se propune mutarea funcției de execuție contractuale vacante de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului Protecția Mediului, Direcția Arhitect Șef în cadrul Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice-Autoritatea de Transport Județean de Persoane, în scopul îndeplinirii măsurilor reglementate de art. 5, alin. (3) din O.G.R. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman. Propunerea nu modifică numărul de maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 333/27.09.2018 privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”a” și alin.(2), lit.”c”, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea organigramei, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 333/27.09.2018, prin mutarea funcției de execuție contractuale vacante de consilier, gradul IA din cadrul Direcției Arhitect Șef - Campartimentul Protecția Mediului în cadrul Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice -Autoritatea de Transport Județean de Persoane.

Art.2. - Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.Contrasemnează, SECRETAR Maria DuhibrăveanuS 2?

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

ss-i-g

BIROU CENTRALIZARE ACHIZIȚII PUBLICE Șl STRATEGII
2 oiE-*

BIROU AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT

Sp

INTEGRAT CALITATE MEDIU

SEFg

CABINET PREȘEDINTE

COMPARTIMENTUL COMUNICARE,

8 n

IMAulNE șl RbLA j II CU PRESA

S 8?

SECRETARIAT VICEPREȘEDINȚI

® «> 2? —

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE

COMPARTIMENT MONITORIZARE Șl

Sp S o o o "o

IMPLEMENTARE PROIECT AEROPORT

INTERNATIONAL BRAȘOV-GHIMBAV

Sr

SECRETARIAT

88

ADMINISTRATOR PUBLICSECRETARIAT ATOP


8 “S 5» Sh Sî

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UÎIUTÂJIPU8UCE- AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

8 "

8?

COMPARTIMENTUL EXECUȚIE Șl EXPLOATARE DRUMURI JUDEȚENE


5 ±

COMPARTIMENTUL GESTIONARE, URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE DE LUCRĂRI

£ 2

8-b

COMPARTIMENTUL GESTIONARE URMĂRIRE DECONTARE CONTRACTE SERVICII PUBUCE
a?

’ 2

o


iii?

COMPARTIMENTUL ASISTENȚA MEOICALĂ

Iii?

COMPARTIMENTUL ASISTENȚA SOCIALĂ Șl MEDICO-SOCIALĂ1 f.p exec.; 2p.c.exec

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL BRAȘOV

e 2

8

COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE

g wg cn'ff

SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT. CULTURA, TURISM, «PORT, CULTE Șl RELAȚU EXTERNE® v> -*■

P ȘS Șiș?

SERVICIUL AUTORIZAȚII, AVIZE Șl DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

4---

?îli

BIROU URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI

4“

iii?

COMFARTILENT PFOTECTl* MEDIULUI

4---