Hotărârea nr. 400/2018

Hotărârea nr.400 – aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 400

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 18698 din data de 13.11.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea cuantumului cotizației anuale a Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov;

Văzând prevederile art. 17 alin. (2), lit. “1” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU”, hotărârea consemnată la pct. 10 din procesul verbal nr. 2 din data de 4.05.2017 al ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov, precum și încheierea de ședință din data de 27.07.2017 a Judecătoriei Brașov în dosarul nr. 14336/197/2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 339/26.07.2011 privind aprobarea participării Județului Brașov la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și aprobarea modelului de Act constitutiv și Statut;

Având în vedere dispozițiile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1, lit. “j”, art. 8, alin. (1) și alin. (3), lit. “c” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, H.G.R. nr. 855/2008, actualizată, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “e” și alin. (6) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă cuantumul cotizației Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov, în sumă de 30.000 lei/an.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - loanVeștContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

<p