Hotărârea nr. 4/2018

Hotărârea nr.4 – validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Colțea Gabriela

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 30.01.2018

- privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Colțea Gabriela

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2018;

Analizând adresa Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov nr. 6/19.01.2018, înregistrată sub nr. 1057/22.01.2018, precum și Adeverința de confirmare a calității de membru al acestui partid, a doamnei Colțea Gabriela, eliberată în vederea validării mandatului de ales local al acesteia, adeverință înregistrată sub nr. ad. 1057/22.01.2018;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare nr. ad. 1057/30.01.2018, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al doamnei Colțea Gabriela;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (3), art. 31A1, art. 32, alin. (1), coroborat cu art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Colțea Gabriela, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 5.06.2016, din partea Partidului Social Democrat -Organizația Județeană Brașov.

ArL2. - Se ia act de depunerea jurământului de către doamna Colțea Gabriela, în fața Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.

PREȘEDINTA

Veștea Aa^arfloan

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu