Hotărârea nr. 399/2018

Hotărârea nr.399 – stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 399

din data de 28.11.2018

- privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 18161 din data de 6.11.2018, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019, în procent de 50%;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 75A1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” și alin. (4), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se stabilește cota-parte de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019, în procent de 50%.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumhrăveanu

y