Hotărârea nr. 398/2018

Hotărârea nr.398 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.398

din data de 28.11.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive, înregistrate sub nr. ad. 13712/02.11.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov; se propune, totodată, și încetarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.384/30.08.2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând adresa nr. 16001/20.08.2018, înregistrată sub nr.13712/23.08.2018, prin care conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov transmite propunerea de modificare a structurii organizatorice;

Luând în considerare adresa nr.XI/A/45403/SP/l 1694/09.10.2018 a Ministerului Sănătății, privind avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

în conformitate cu dispozițiile 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Capitolului III, punctul 1, lit „c” din H.G.R. nr. 562/2009 privind aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) pct.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.384/30.08.2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, își încetează valabilitatea.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE

AContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


C'Anexă Ia HCJ Brașov nr.


.din data de...............Secretar,

Maria Dummjăveanu CF

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC PENTRU COPII BRAȘOV

DE URGENȚĂ

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I

50 paturi

din care:

- compartiment gastroenterologie

3 paturi

- compartiment de neonatologie patologică

15 paturi

- compartiment cardiologie pediatrică

3 paturi

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE II

45

paturi

din care:

compartiment alergologie și imunologie clinică

3 paturi

- compartiment medicină respiratorie pediatrică

3 paturi

- compartiment terapie acuți

10 paturi

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE III

30

paturi

din care:

- compartiment diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

5 paturi

- compartiment hematologie-oncologie pediatrică

10 paturi

SECȚIA ATI

20 paturi

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PEDIATRICĂ

35 paturi

din care:

- compartiment ortopedie pediatrica

15 paturi

- compartiment oftalmologie

2 paturi

Compartiment chirurgie plastică, microchir. reconstructivă

10 paturi

din care:

- pentru arși

3 paturi

SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

25 paturi

din care:

- compartiment neurologie pediatrică

15 paturi

Compartiment ORL

10 paturi

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)

TOTAL


225 paturi

însoțitori

80 paturi

11 paturi


Spitalizare de zi FARMACIE BLOC OPERATOR STERILIZARE LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICĂ

 • - compartiment citologie

 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectura

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale Compartiment de evaluare si statistica medicala Compartiment kinetoterapie CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ(CSM) Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Cabinet oncologie medicală

AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE IN SPECIALITĂȚILE:

 • - pediatrie

 • - alergologie și imunologie

-ORL

 • - ginecologie infantilă

 • - endocrinologie

 • - oftalmologie

 • - recuperare, medicină fizică și balneologie

 • - dermatovenerologie

 • - chirurgie și ortopedie pediatrică

 • - gastroenterologie

 • - hematologie

 • - chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

-cabinet de medicină dentară

 • - sala de tratament

APARAT FUNCȚIONAL

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriului integrat.

La nivelul spitalului funcționează Centrul Regional de Mucoviscidoză, județe arondate: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.