Hotărârea nr. 397/2018

Hotărârea nr.397 – schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Hălchiu de Consiliul Judeţean Braşov din impozitul pe venit din cota de 17,25%

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5.. Brașov, România, 50000;

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbra5ov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.397

din data de 28.11.2018

- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repaitizate comunei Hălchiu de Consiliul Județean Brașov din impozitul pe venit din cota de 17,25%

Consiliul Județea i Brașov întrunit în ședință ordinară la dat

de 28.11.2018


Analizând referatul, precum și expunerea de motive, înreg întocmite de Direcția Drupiuri Județene și Servicii Publice prin c< re se propune aprobarea schimbării destinației sumei alocate cpmunei Hălchiu prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 9 / 30.01.2019 privind repartizarea pe unități administrațiv-teritoriale a sumei cin impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Cons iliului Județean în anul 2018 și a cotei de: !0% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume de estimate pe anii 2019-202


strate sub nr.19184 din 23.11.2018,


falcate din taxa pe valoarea adăugată ț

i, pentru achitarea arieratelor provenite di 1 neplata cheltuielilor de funcționare


entru echilibrarea bugetelor locale


și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locali și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesiți i cofinanțare locală;

Ținând cont de sc licitările comunei Hălchiu înregistrate 11 Consiliul Județean Brașov cu nr. 19184/21.11.2018 și ad.lS

Având în vederea


184/22.11.2018; prevederile art.59 - 62 din Legea nr.2 legislativă pentru elaborar ea actelor normative, republicată, cu modi în conformitate cu prevederile art.4 lit.”c” din Legea nr.2/20 le publice locale și prevederile art.91 aii ice locale, cu modificările și completările t lterioare;

și art. 103 alin.(2) din Legea adminis rației publice locale nr.215/2001, le și completările ulterioare

1/2000 privind normele de tehnică îcările și completările ulterioare;

8, art.33, alin.3 lit.”b” din Legea nr. i.l lit ,,f’ din Legea nr.215/2001 -


273/2006 privind finanțel Legea administrației publi în temeiul art. 97 republicată, cu modificării


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilib

idin impozitul pe venit din cota de 17,25°X

000 lei, de la „"Programul învățământ -

100 lei pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare, rigole și podețe de acces pe străzile Morii și Noului din localitatea Hălchiu, Județul Bra

Art.2. Președintei^ Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice .


Consiliul Județean Brașov | diminuarea cu suma de 60. | și alocarea sumei de 60.0


■are repartizate comunei Hălchiu de , astfel:

■ Realizare grupuri sanitare în scoli”


>ov”.brăveanu