Hotărârea nr. 396/2018

Hotărârea nr.396– aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 174/30.05.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘ DV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Consiliul Județean Brașov

>

CodF-16


Telefon: + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 57 5 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

*..«* ••••

ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR.396

din data de 28.11.2018

- privind

174/30.05.2018


aprobarea modificării Hotărârii


Consi


iului


Județean Brașov nr.


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2018;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de speciali :ate înregistrate cu nr. 19297 din ie și Servicii Publice prin care se


data de 23.11.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județei

propune spre aprobare modificării Hotărârii Consiliului Jude ean Brașov nr. 174/30.05.2018, modificată, privind repartizarea sumelor alocate din cote adăugată, pe unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, drumurile județene și comunale;


lefalcate din taxa pe valoarea pentru finanțarea unor lucrări pe


Având în vedere prevederile art.59 - 62 din Legea nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 lit.”c” din Legea nr.

pe anul 2018, art.33, alin.3. lit.”b” din Legea finanțelor modificările și completările ulterioare și prevederile art.91 alin.

Legea administrației publice locale, cu modificările și completă *ile ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administi ației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


cu modificările și completările


2/2018 - Legea bugetului de stat publice locale nr.273/2006, cu 1 lit „f” din Legea nr.215/2001 -


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă modificarea sumelor repartizate pe ur ități administrativ teritoriale din județul Brașov din cote defalcate din TVA, pentru finanțarea u îor lucrări pe drumurile județene și comunale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 174/30.05.2018 astfel: comunei Racoș pentru reparații


  • - diminuarea cu stima neutilizată de 500.000 lei, alocat? drumuri comunale;

  • - suplimentarea bugetului local al Județului Brașov întreținere, reparații druriiuri județene cu suma de 500.000 lei.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 174/30.05.2018, rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură adu


la Cheltuieli materiale pentru


cerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Di recția Economică.Contrasemnează, SECRETAR


I daria D


brăveanu