Hotărârea nr. 395/2018

Hotărârea nr.395 – utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 395

din data de 28.11.2018

privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 19440 din data de 23.11.2018 întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 394/28.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Luând în considerare Nota înregistrată cu nr. Ad. 19440/28.11.2018 întocmită de Direcția Economică cu privire la raportul de specialitate referitor la utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018, nr. 123/26.05.2018, nr. 156/30.05.2018, nr. 201/28.06.2018, nr. 218/26.07.2018, nr. 244/30.08.2018, nr. 254/30.08.2018, nr. 296/27.09.2018 și nr. 342/30.10.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului financiar aferent anului 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 11/1.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și prevederile art. 58, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă diminuarea utilizării excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare în anul 2018, cu suma de 1.046.290 lei, destinată pentru alte obiective de investiții, proiectele cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Duifîbrăveanu