Hotărârea nr. 394/2018

Hotărârea nr394 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrașov.ro, www.judbrasov.ro

România


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.394

din data de 28.11.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 19436/23.11.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Ținând cont de Nota înregistrată cu nr. Ad. 19436/28.11.2018, întocmită de către Direcția Economică, cu privire la Raportul de specialitate nr. 19436/23.11.2018 referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale și art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precum și adresa nr.BVR TRZ 11684/6.11.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58), pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DunrtJrăveanuDENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

272,226.51

3,652.08

275,878.59

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.01

80,603.00

1,549.85

82,152.85

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

4,450.00

500.00

4,950.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

5,934.00

1,509.00

7,443.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

66.29

24.16

90.45

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

22.24

2.47

24.71

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

10.67

2.17

12.84

Taxe speciale

36.02.06

351.01

40.83

391.84

Alte venituri

36.02.50

142.60

23.30

165.90

Donații și sponsorizări

37.02.01

3.24

0.30

3.54

TOTAL CHELTUIELI

284,086.51

3,652.08

287,738.59

Titlul - Cheltuieli de personal

10

72,780.07

61.00

72,841.07

Titlul - Bunuri și servicii

20

44,121.64

1,236.68

45,358.32

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

26,105.29

338.49

26,443.78

Titlul- Ajutoare sociale

57

103,687.50

-1,636.00

102,051.50

Titlul- Alte cheltuieli

59

18,769.87

4,121.92

22,891.79

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-3,475.98

-470.01

-3,945.99

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

28,955.71

4,550.96

33,506.67

Titlul - Bunuri și servicii

20

7,615.16

1,032.65

8,647.81

Titlu- Alte cheltuieli

59

3,432.14

3,970.00

7,402.14

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1,105.27

-451.69

-1,556.96

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2,217.64

-3.40

2,214.24

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1,228.33

-3.40

-1,231.73

CAP 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

2,425.44

-15.77

2,409.67

Titlul - Bunuri și servicii

20

102.00

-15.00

87.00

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-70.00

-0.77

-70.77

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

20,418.85

-1,687.07

18,731.78

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,370.12

12.93

2,383.05

Titlul- Ajutoare sociale

57

18,076.00

-1,700.00

16,376.00

Județul Brașov

16,328.85

-1,700.00

14,628.85

Titlul- Ajutoare sociale

57

16,397.00

-1,700.00

14,697.00

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Făgăraș

1,089.58

12.93

1,102.51

Titlul - Bunuri și servicii

20

690.10

12.93

703.03

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

7,806.07

538.49

8,344.56

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

7,806.07

538.49

8,344.56

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

653.10

118.34

771.44

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

2,399.82

161.30

2,561.12

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,793.47

258.85

2,052.32

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

32,221.14

-221.84

31,999.30

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,024.50

-165.00

1,859.50

Titlul - Transferuri intre instituții publice

51

11,951.57

-200.00

11,751.57

Titlu - Alte cheltuieli

59

14,689.96

147.72

14,837.68

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-324.01

-4.56

-328.57

Județul Brașov

3,185.69

-21.84

3,163.85

Titlul - Bunuri și servicii

20

200.00

-165.00

35.00

Titlu - Alte cheltuieli

59

14,660.46

147.72

14,808.18

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-328.57

-4.56

-333.13

Județul Brașov

7,528.69

-200.00

7,328.69

Titlul - Transferuri intre instituții publice - Școala de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

51

2,027.59

-200.00

1,827.59

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

150,147.46

-7.91

150,139.55

Titlul - Cheltuieli de personal

10

48,324.95

61.00

48,385.95

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,257.16

-128.90

12,128.26

Titlul- Ajutoare sociale

57

85,611.50

64.00

85,675.50

Titlul- Alte cheltuieli

59

606.89

4.20

611.09

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-296.12

-8.21

-304.33

Județul Brașov

3,640.96

-8.21

3,632.75

Titlul- Alte cheltuieli

59

294.00

294.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-296.12

-8.21

-304.33

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din care:

146,506.50

0.30

146,506.80

Titlul - Cheltuieli de personal

10

48,324.95

61.00

48,385.95

Titlul - Bunuri și servicii

20

12,257.16

-128.90

12,128.26

Titlul- Ajutoare sociale

57

85,611.50

64.00

85,675.50

Titlul- Alte cheltuieli

59

312.89

4.20

317.09

Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04

1,567.99

-33.00

1,534.99

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,077.30

42.00

1,119.30

Titlul - Bunuri și servicii

20

476.17

-73.00

403.17

Titlul- Alte cheltuieli

59

5.00

-2.00

3.00

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

96,646.64

31.50

96,678.14

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8,190.42

35.00

8,225.42

Titlul - Bunuri și servicii

20

3,513.62

-8.70

3,504.92

Titlul- Ajutoare sociale

57

84,879.18

4.00

84,883.18

Titlul- Alte cheltuieli

59

63.42

1.20

64.62

68.02.06- Asistență socială pentru familie și copii

35,626.00

-17.03

35,608.97

Titlul - Cheltuieli de personal

10

27,792.48

-30.00

27,762.48

Titlul - Bunuri și servicii

20

6,936.96

-52.03

6,884.93

Titlul- Ajutoare sociale

57

722.80

60.00

782.80

Titlul- Alte cheltuieli

59

173.76

5.00

178.76

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

12,665.87

18.83

12,684.70

Titlul - Cheltuieli de personal

10

11,264.75

14.00

11,278.75

Titlul - Bunuri și servicii

20

1,330.41

4.83

1,335.24

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP .83.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

855.69

-0.23

855.46

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-3.00

-0.23

-3.23

Județul Brașov

-3.00

-0.23

-3.23

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-3.00

-0.23

-3.23

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

35,168.90

498.85

35,667.75

Titlul - Bunuri și servicii

20

17,904.00

500.00

18,404.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-381.10

-1.15

-382.25

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

25,071.80

498.85

25,570.65

Titlul - Bunuri și servicii

20

17,504.00

500.00

18,004.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-166.20

-1.15

-167.35

DEFICIT

-11,860.00

0.00

-11,860.00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

32,023.15

16,326.57

48,349.72

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2.83

0.08

2.91

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

3,124.04

1,339.58

4,463.62

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42,02,69

3,596.74

1,988.06

5,584.80

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

24,013.41

12,998.85

37,012.26

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48,02,01

23,684.46

12,998.85

36,683.31

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,01,01

23,684.46

12,998.85

36,683.31

TOTAL CHELTUIELI

169,221.94

15,280.28

184,502.22

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

16,262.37

-3.02

16,259.35

Titlul -

58

30,482.72

15,292.76

45,775.48

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-8.84

-9.46

-18.30

CAP 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1,194.80

-9.46

1,185.34

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-9.46

-9.46

Județul Brașov

0.00

-9.46

-9.46

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-9.46

-9.46

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

2,212.96

-3.02

2,209.94

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

97.00

-3.02

93.98

Titlul - Cheltuieli de capital

70

2,008.50

0.00

2,008.50

Județul Brașov

1,344.46

-3.02

1,341.44

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

97.00

-3.02

93.98

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

121,854.40

15,292.76

137,147.16

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

56,658.15

15,292.76

71,950.91

Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 58.01 la 58.16 )

58

25,315.90

15,292.76

40,608.66

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

25,315.90

15,292.76

40,608.66

Finanțarea naționala

58.01.01

3,225.24

1,988.06

5,213.30

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

21,584.33

12,998.85

34,583.18

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

506.33

305.85

812.18

DEFICIT

-137,198.79

1,046.29

-136,152.50

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAPEI

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldikâ


ANEXA nr. 2SECRETAR,


Maria Dumtorăveanu


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

534,644.26

1,015.52

535,659.78

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

218,212.75

-683.94

217,528.81

Spitalul Clinic Județean de Urgență

102,641.01

-683.94

101,957.07

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33.10.30

66,774.00

-8,918.02

57,855.98

Spitalul Clinic Județean de Urgență

37,600.00

-8,918.02

28,681.98

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, din care:

33.10.31

15,216.60

9,947.02

25,163.62

Spitalul Clinic Județean de Urgență

2,748.60

8,918.02

11,666.62

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

568.00

40.00

608.00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

3,539.00

989.00

4,528.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală, din care:

33.10.32

3,652.00

405.00

4,057.00

Spitalul Clinic Județean de Urgență

3,652.00

405.00

4,057.00

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:

33.10.50

1,015.20

278.94

1,294.14

Spitalul Clinic Județean de Urgență

1,013.20

278.94

1,292.14

Alte amenzi, penalități si confiscări, din care:

35.10.50

10.59

0.08

10.67

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sânpetru

0.00

0.08

0.08

Alte venituri din care:

36.10.50

500.58

50.45

551.03

Muzeul de Etnografie Brașov

88.00

37.59

125.59

Muzeul Casa Mureșenilor

83.43

12.86

96.29

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.01

0.00

1.50

1.50

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0.00

1.50

1.50

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

20,784.90

-200.00

20,584.90

Școala de Arta și Meserii Brașov

2,027.59

-200.00

1,827.59

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

5,300.39

538.49

5,838.88

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

653.10

118.34

771.44

Spitalul Clinic Județean de Urgență

2,399.82

161.30

2,561.12

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1,793.47

258.85

2,052.32

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

194,125.51

-404.00

193,721.51

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

6,204.00

-404.00

5,800.00

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL CHELTUIELI

552,935.63

1,015.52

553,951.15

Titlul - Cheltuieli de personal

10

410,377.07

-13,744.80

396,632.27

Titlul - Bunuri și servicii

20

139,683.59

14,791.32

154,474.91

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,952.49

-31.00

2,921.49

CAP 54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2,701.57

0.00

2,701.57

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

2,701.57

0.00

2,701.57

Titlul- cheltuieli de personal

10

2,512.87

-40.00

2,472.87

Titlul - Bunuri si servicii

20

188.00

40.00

228.00

CAP 66.10 SĂNĂTATE

527,950.40

1,164.99

529,115.39

Titlul- cheltuieli de personal

10

392,801.20

-13,474.00

379,327.20

Titlul - Bunuri si servicii

20

132,342.08

14,669.99

147,012.07

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,884.64

-31.00

2,853.64

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Brașov

84,329.48

258.85

84,588.33

Titlul - Bunuri si servicii

20

22,772.08

258.85

23,030.93

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

34,697.91

159.84

34,857.75

Titlul - Bunuri si servicii

20

5,087.41

159.84

5,247.25

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

27,183.90

585.00

27,768.90

Titlul- cheltuieli de personal

10

13,400.00

-494.00

12,906.00

Titlul - Bunuri si servicii

20

13,655.90

1,110.00

14,765.90

Titlul - Alte cheltuieli

59

128.00

-31.00

97.00

Spitalul Clinic Județean de Urgentă

254,686.65

161.30

254,847.95

Titlul- cheltuieli de personal

10

189,782.02

-12,980.00

176,802.02

Titlul Bunuri și servicii

20

63,608.99

13,141.30

76,750.29

CAP.67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

13,606.26

-149.55

13,456.71

Titlul - Cheltuieli de personal

10

8,875.10

-230.80

8,644.30

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,688.01

81.25

4,769.26

Muzeul de Etnografie

2,144.68

37.59

2,182.27

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,436.18

-30.80

1,405.38

Titlul - Bunuri și servicii

20

708.50

68.39

776.89

Muzeul Casa Mureșenilor

1,399.64

12.86

1,412.50

Titlul - Bunuri si servicii

20

537.00

12.86

549.86

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2,850.61

-200.00

2,650.61

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2,367.98

-200.00

2,167.98

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

3,644.71

0.08

3,644.79

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

3,644.71

0.08

3,644.79

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,112.00

0.08

1,112.08

DEFICIT

-18,291.37

0.00

-18,291.37

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

16,543.19

0.00

16,543.19

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, din care:

39.10.01

0.00

3.02

3.02

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sânpetru

0.00

3.02

3.02

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1,000.40

-3.02

997.38

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sânpetru

97.00

-3.02

93.98

TOTAL CHELTUIELI

19,678.47

0.00

19,678.47

DEFICIT

-3,135.28

0.00

-3,135.28

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEL

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko

Președinte

Adrian Ioan Vește;


Secretar Maria Dumbrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferent cadrului financiar 2014 - 2020 (titlul 58) pe ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 30.10.2018

Valoarea propusă noiembrie 2018

Influențe +/-

Capitolul 84 TOTAL

0,00

15292,76

15292,76

CJBRAȘOV

0,00

15292,76

15292,76

B - Obiective noi

0,00

15292,76

15292,76

1

Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km 0+000 - 15+065, contract de finanțare nr.3472/16.11.2018

0,00

11000,00

11000,00

2

Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Halchiu-Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755-14+425, contract de finanțare nr.3486/23.11.2018

0,00

4.292,76

4292,76

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare


Biroul Centralizare Achiziții Publice și Strategii

întocmit: Bortes Didona