Hotărârea nr. 392/2018

Hotărârea nr.392 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2018

Consiliul Județean

»

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 392

din data de 28.11.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 28 noiembrie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 904/23.11.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 2 puncte la punctul nr. 46 -„Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 28

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 904/23.11.2018, cu propunerile formulate.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Du.m


brăveanuConsiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


19>a 201R I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


PREȘEDINTE


Cod F05


DISPOZIȚIA NR.904

din data de 23.11.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.10.2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 174/2018, privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, pentru finanțarea unor lucrări pe drumuri județene și comunale.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.9/2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Brașov către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii în funcția de manager /director al Muzeului de Artă Brașov, a domnului Bartha Arpad.

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Artă Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, ca urmare a promovării unor funcționari publici din cadrul personalului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu, nr.15.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l 1 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str.Mureșenilor, nr.15.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str.Castelului, nr. 10.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.8 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11.

 • 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov al bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov însușit prin HCJ nr.l00/2001, atestat prin HGR nr.972/2002 - Anexa nr.l cu modificările și completările ulterioare, în vederea casării.

 • 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a imobilului cu destinația medicală - Pavilionul 4 din Timișul de Sus.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul “VENUS- împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” -ID My SIMIS 127169, care este depus de către ANPDCA în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și totodată, asigurarea fondurilor reprezentând contribuția financiară la proiect.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”.

 • 27. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului de Artă Brașov.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2017-2018, individual și pe echipe.

 • 35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Galei Sportului Olimpic Brașovean și a Galei Excelenței în Educație.

 • 37. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 2 ani a termenului prevăzut în Contractul de comodat încheiat între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

 • 38. Proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Serovi Transport S.R.L.

 • 39. Proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Sengabi Bus SR.L.

 • 40. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA Brașov pe anul 2018.

 • 41. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 481/22.11.2017 privind inițierea procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1.

 • 42. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 482/22.11.2017 privind inițierea procedurii de completare a pozițiilor nr. 156 și de radiere a pozițiilor 159, 160, 168 din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G. nr. 972/2002 -Anexa nr.l și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 539/15.12.2017 privind modificarea art.l din H.C.J. nr. 482/22.11.2017

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 182, 183, 185, 186, 187 din Anexa - „Lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și introducerea a patru poziții noi în lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 156,159,160, radierea pozițiilor 165 și 168 din Anexa - „Lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat și introducerea a două poziții noi în lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov.

 • 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Brașov în AGA a S.C.Compania Apa Brașov.

 • 46. Diverse.

  PREȘEDINTE,


  Adrian-Ioan Veștea  Vizat pentru legalitate, SECRETAR,


  Maria


  răveanu  Consiliul Județean Brașov

  >


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului

Județean Brașov din data de 28.11.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Sibiescu Monica Claudia în calitate de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT Județul Brașov cu suma de 0,37 lei/locuitor/an.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.