Hotărârea nr. 389/2018

Hotărârea nr.389 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru: Proiectul: “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Bunești, Km 0+000-15+065” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

3 dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Toiefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office(«'judbrasov.ro, wvyw.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.389

din data de 30.10.2018

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru:

Proiectul: "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065" în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.

Axa prioritară 6 îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate înregistrate cu nr.17673/30.010.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru:

Proiectul: "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L. Dacia - Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065" în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.

Axa prioritară 6 îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE;

Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr.39422/29.10.2018 prin care se solicită corelarea sumelor din hotărâre și acordul de parteneriat cu bugetul proiectului;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 care va avea următorul conținut:

Art 2. " Se aprobă acordul de parteneriat între LAT Județul Brașov - lider de proiect și UAT Comuna Jibert și UAT Comuna Bunești, în vedere implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 17666/30.10.2018."

Art.II. - Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 care va avea următorul conținut:

Art 3. " Se aprobă valoarea totală a proiectului . "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065" în cuantum de 27,051,032.00 lei (inclusiv TVA)”.

Art.III. - Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 care va avea următorul conținut:

Art.4. ” Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Brașov, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. în cuantum de 541,020.64 Iei, reprezentând cofinanțarea proiectului, ..Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065"

Art.IV. - Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 rămân neschimbate.

Art.V. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.

PREȘEDINTE A(C ontrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi. 30.10.2018, cu un număr de 31 voturi pentru, voturi abțineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 33 consilieri prezenți.

MODEL E


Secretarpentru realizarea proiectuluiModernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065”

Art. 1. Părțile

 • 1.  Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 5, codul fiscal 4384150, având calitatea de Lider de proiect (UAT Județ), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO38 TREZ 1312 1400 216X XXXX

Trezoreria Brașov: Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: RO81 1312 1A48 0101 XXXX - “Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” RO28 TREZ 1312 1A48 0102 XXXX ■ “Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori” Trezoreria Brașov: Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7

 • 2.  UAT Comuna Jibert, cu sediul în comuna Jibert, str.Principală nr.129, cod poștal 507110, codul fiscal 4801397, având calitatea de Partener 2

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: NU SE APLICĂ

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare NU SE APLICĂ

 • 3. U.A.T.Bunești, cu sediul în comuna Bunești, str. Principală nr. 119, jud. Brașov, cod poștal 507035, codul fiscal 4801389, având calitatea de Partener 3

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: NU SE APLICĂ

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare NU SE APLICĂ

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ,” Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T” Prioritatea de investiție 6.1., Obiectiv specific Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, apel de proiecte NEFINALIZATE proiect smis 126386

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Lider de parteneriat

  (Partener 1) UAT Județul Brașov

  Activitatea 1 Activitati inainte de depunerea cererii de finanțare

  Subactivitatea 1.1. Semnarea contractelor de achiziție pentru expertiza, DALI + PT, dirigentie de șantier, servicii de consultanta, contractul de lucrării si Asistenta tehnica din partea proiectantului

  Activitati după depunerea cererii de finanțare - Management de proiect

  1. Organizare UIP

  1.1 Efectuare raportării

  Activitatea 2. Informare și publicitate - Achiziție servicii de publicitate (panouri, comunicat de presă, conferință de presă) Activitatea 2.1 Realizare publicitate (panouri, comunicat de presa, conferința de presa - inceput/închidere proiect))

  A3. Audit financiar

  Subactivitatea 3.1. Achiziție servicii de audit financiar

  A4. Proiectare si asistenta tehnica

  Subactivitatea 4.1. Proiectare și asistență tehnică

  A5. Derularea investiției

  Subactivitatea 5.1 obținerea si amenajarea terenului

  Subactivitatea 5.2. Cheltuieli pentru investiția de bază Subactivitatea 5.3 Organizare de șantier

  Partener 2 UAT Comuna Jibert

  Asigurarea tuturor condițiilor pentru derularea lucrărilor de execuție pe teritoriul administrativ al comunei, facilitare pentru organizarea de șantier

  Partener 3 UAT Comuna Bunești

  Asigurarea tuturor condițiilor pentru derularea lucrărilor de execuție pe teritoriul administrativ al comunei, facilitare pentru organizarea de șantier

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat (UAT Județ)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 541,020.64 lei reprezentând 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile de 27,051,032.00 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) 541,020.64 lei reprezentând 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile de 27,051,032.00 lei

Partener 2

0

(UAT Comuna Jibert)

Nu va efectua cheltuieli în cadrul proiectului

Partener 3

0

(UAT Comuna Bunești

Nu va efectua cheltuieli în cadrul proiectului

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. în acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

 • b)  liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • c)  liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Ărt. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - UAT Județ)

 • A.  Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B.  Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor 2

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activitaților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B. Obligațiile Partenerilor 2

 • (4)   Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)   Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

 • (8)   Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părți le/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au făcut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului finalPărțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun,dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în număr de exemplare 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și 2 originale pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)


UAT JUDEȚUL BRAȘOV


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției VEȘTEA ADRIAN-IOAN PREȘEDINTE,

JUDEȚUL BRAȘOV


Semnătura


Data și locul semnării


Partener 2


UAT COMUNA JIBERT


Lider de parteneriat (Partener 3)


COMUNA BUNEȘTI


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției IANCU BOERIU

PRIMAR,

COMUNA JIBERT__

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

PĂLĂȘAN MIRCEA PRIMAR,

COMUNA BUNEȘTI


Semnătura


Semnătura


Data și locul semnării


Data și locul semnării
1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).