Hotărârea nr. 388/2018

Hotărârea nr.388 – aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea a zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi aprobarea alocării sumei de 21.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de acestea

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.388 din data de 30.10.2018

- privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județului Brașov și Primăria Municipiului Brașov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea a zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României și aprobarea alocării sumei de 21.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de acestea

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Referatul, precum și Expunerea de Motive, înregistrate sub nr. 179696/30.10.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județului Brașov și Primăria Municipiului Brașov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorire a zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, aprobarea alocării sumei de 21.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de decontarea dineului oficial pentru un număr estimativ de 300 persoane, respectiv: (300 persoane x 120 lei/persoană : 2, total 18.000 lei), precum și realizarea și arborarea pe fațada Palatului Administrativ a unui mash (1 mash x 6.000 lei : 2, total 3.000 lei), aprobarea listei invitaților la manifestări, aprobarea accesului gratuit al vizitatorilor Muzeului Casa Mureșenilor Brașov și a Muzeului Județean de Istorie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 13-14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1, lit. „A”, pct.l din Anexa 2 la O.G.R. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 24 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și ”e", alin, (5), lit. “a”, pct. 4 și alin. (6) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Brașov, Instituția Prefectului Județului Brașov și Primăria Municipiului Brașov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorire a zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, în data de 01 decembrie 2018, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 21.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, aprobat pe anul 2018, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de decontarea dineului oficial pentru un număr estimativ de 300 de invitați ce urmează a fi stabiliți de comun acord cu intituțiile partenere, respectiv: (300 persoane x 120 lei/persoană : 2, total 18.000 lei), precum și realizarea și arborarea pe fațada Palatului Administrativ a unui mash (1 mash x 6.000 lei : 2, total 3.000 lei), în cadrul manifestărilor ori lejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, în data de 01 decembrie 2018.

Art.3. - Se aprobă lista invitaților Consiliului Județean Brașov (300 de reprezentanți de instituții, unități de cult și organizații din județul Brașov), care vor participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă accesul gratuit, în data de 1 decembrie 2018, al tuturor vizitatorilor Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică, Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
PROTOCOLCUPRINZÂND MANIFESTĂRILE PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Acest protocol este încheiat intre Instituția Prefectului Județul Brașov, Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov, în temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) și e), art.91 alin.l lit.b, lit.e, alin.3 lit.a și alin.6 lit.a din Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art.4, respectiv Anexei 2 la OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop stabilirea responsabilităților legate de buna desfășurare a manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie -Ziua Națională a României:

Instituția Prefectului Județul Brașov

 • •  Organizarea și reprezentarea la Ceremonialul militar și religios ce se va desfășura în Bulevardul Eroilor în data de 01.12.2018, începând cu ora 10.00

 • •  Participarea la organizare și reprezentarea în cadrul manifestărilor prilejuite de Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Naționala a României, ce se va desfășura în data de 01.12.2017, începând cu ora 19.30, în locația care va fi stabilită de comun acord între părțile acestui protocol.

 • •  Arborarea pe fațada Palatului Administrativ a unui mash ale cărui costuri de producție și ancorare vor fi suportate în comun de Prefectura Brașov și Consiliul Județean Brașov.

 • •  Transmiterea invitațiilor comune de participare și înregistrarea confirmărilor de primire.

 • •  Recepția invitaților în data de 01.12.2018, începând cu ora 19.30, in locația stabilită de comun acord între părțile acestui protocol.

Consiliul Județean Brașov

 • •  Participarea la Ceremonialul militar si religios prilejuit de Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, ce se va desfasura desfășura în Bulevardul Eroilor in data de 01.12.2018, începând cu ora 10.00

 • •  întocmirea listei de invitați la dineul oficial împreună cu Primăria Municipiului Brașov și Instituția Prefectului

 • •  alocarea sumelor necesare acoperirii costurilor prilejuite de organizarea dineului oficial oferit cu prilejul Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României - cheltuielile vor fi suportate în mod egal de către Consiliul Județean Brașov și Primăria Brașov

 • •   Acordarea gratuității la Muzeul Casa Mureșenilor și Muzeul de Istorie, unități de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • •  Arborarea pe fațada Palatului Administrativ a unui mash ale cărui costuri de producție și ancorare vor fi suportate în comun de Prefectura Brașov și Consiliul Județean Brașov.

Primăria Municipiului Brașov

 • •  Participarea la Ceremonialul militar si religios ce se va desfasura în Piața Unirii în data de 01.12.2018, incapand cu ora 10.00

 • •  întocmirea listei de invitați la dineul oficial împreună cu Primăria Municipiului Brașov și Instituția Prefectului

 • •  Alocarea sumelor necesare acoperirii costurilor prilejuite de organizarea dineului oficial oferit cu prilejul Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României - cheltuielile vor fi suportate în mod egal de către Consiliul Județean Brașov și Primăria Brașov.

  Instituția Prefectului Județul Brașov

  Marian RASALIU


  Consiliul Județean Brașov Adrian - loan VEȘTEA


  Primăria Municipiului Brașov George SCRIPCARU  Director execi/tiv, Nicolae SăcdiAnexa nr. 1 la Protocolul cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua națională a României (2018)


Lista invitaților la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei De 1 Decembrie - Ziua Națională a României - 2018 -

300 pers


1. Primari UAT

58 pers

2. Instituția Prefectului

10 pers

3. Instituții deconcentrate

41 pers

4. Consiliul Județean Brașov

10 pers

5. Instituții subordonate CJBV

12 pers

6. Primăria Municipiului Brașov

10 pers

7. Instituții subordonate Primăriei Brașov

12 pers

8. Consilier județeni

35 pers

9. Consilieri locali

27 pers

10. Reprezentanți culte

7 pers

11. Parlamentari

14 pers

12. Istorici

10 pers

13. Universitatea Transilvania Brașov

3 pers

14. Partide politice

31 pers

15. Alte persoane

20 pers

TOTAL

Consiliul Județean Brașov Președinte, Adrian-Ioan Veștea


Primăria Municipiului Brașov Instituția Prefectului Primar,                      Prefect,

George Scripcaru           Marian Rasaliu

Șef serviciu, Daniela PfiahoveanuDirector executiv Nicolae Săcuiu