Hotărârea nr. 387/2018

Hotărârea nr.387 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni, km.2+755-14+425” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

nia, 500007


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Româ

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.387

din data de 30.10.2018

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

"Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km.2+755-14+425’’ în conformitate cu prevederile POR 2014-2020

Axa prioritară 6 îmbunătățirea infrastructurii rutiere de i nportanță regională

Prioritatea de Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare

și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor mr

ltimodale


Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate înregistrate cu nr. 17590/29.10.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat

"Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km.2+755-14+425” în conformitate cu prevederile POR 2)14-2020

Axa prioritară 6 îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor mu

ltimodale


Apel dc proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE;

Având în vedere scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr.39068/25.10.2018 prin care se solicită corelarea sumelor din hotărâre și acordul de parteneriat eu bugetul proiectului;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ar 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și c mpletările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - S

va avea următorul <


modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 care

mținut:


Ar: 2. ”Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Brașov-lider de proiect și UAT Comuna H.'.lchiu și UAT Comuna Dumbrăvița, în vederea implementării în comun a proiectului, conform A■■ trdului de parteneriat nr.17590/29.10.2018.”

Art.IL - Si

va avea uri

Ar:

DJ 112C, I

21.840.574,


modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 care


storul conținut:

L ”Se aprobă valoarea totală a proiectului ”M adernizare și reabilitare drum județean Ichiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+755-14+425, în cuantum de ) lei (inclusiv TVA).”

Art.III. - S modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 care va avea urn itorul conținut:

Ari achitarea tu eligibilă a "Modernizai km. 2+755-1


a UAT Județul Brașov, reprezentând cât și contribuția de 2% din valoarea reprezentând cofinanțarea proiectului


 • 1. ”Se aprobă contribuția proprie în proieci iror cheltuielilor neeligibile ale proiectului, ioiectului, în cuantum de 436.157,82 lei,

și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, +425.”

Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018


Art.IV. - lestul articolelor din Hotărârea Consiliului rămân nescl: nbate.

Art.V, - P

hotărâri prin Direct


-'ședințele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei i Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Prezenta hotărâre fost adoptată astăzi, 30.10.2018, cu un număr de 31 voturi pentru, voturi abțineri voturi împotrivă -, din totalul de 33 consilieri prezenți.Acord de partener iat

nr. 17590/ 29.10.2018

pentru realizarea proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+755-14+425

Art. 1. Părțlle

1. Județul Irașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sedi fiscal 43 34150, având calitatea de Lider de proiect (U

Contul de dispc nibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO38TREZ 1312 1400 216X XXXX

Trezoreria Brașo/: Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

sfectuate în anul curent”


RO81 1312 1A48 0101 XXXX - “Sume primite în contul plăților e

RO28 TREZ 1312. 1A48 0102 XXXX - “Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Trezoreria Bras .: Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7

iul în Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 5, codul IAT Județ), astfel:


 • 2. UAT Cc. luna Dumbrăvița, cu sediul în localitatea Dumbrăvița, str. Mare nr. 1176, cod poștal

507060. codul fiscal 4777132, având calitatea de Partener 2

Contul de dispcnibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:

NU SE Al LICĂ

nte cererilor de rambursare NU SE APLICĂ


Contul de venite, i (codul IBAN) în care se virează sumele afere

3. U.A.T. omuna Hălchiu, cu sediul în localitatea Hălchiu, str. Feldioarei nr. 1, jud. Brașov, cod poștal 5 7080, codul fiscal 4728318, având calitatea de Partener 3

Contul de dis; nibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: NU SE AFLICĂ

Contul de veni' u i (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare NU SE APLICĂ

au convenit irmătoarele:

Art. 2. O iectul

(D


Obiec: fi nane implei 112C,

Progrc prin c in vest situat' NEFIN;

Dumb: contre


acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția ă proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului ntarea activităților aferente proiectului: Modernizare și reabilitare drum județean DJ îlchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km jlui Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilității regionale ■ectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

3 6.1., Obiectiv specific Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane n proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, apel de proiecte iZATE SMIS 126087 Modernizare și reabilitare drjm județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou -ița - Vlădeni, km. 2+755-14+425, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a ului de finanțare.


, precum și responsabilitățile ce le revin în


2+755-14+425, care este depus în cadrul


” Prioritatea de


(2)


l acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3.


uri și responsabilități în implementarea proie


stului


d)


Roluri

Cercr


și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de finanțare:

de mai jos și corespund prevederilor din

Orga


ați a


Roluri și responsabilități


Lider (Part'

UAT.


parteneriat

y 1)

ețul Brașov


Activitatea. 1 Activitati înainte de depunerea cererii de finanțare

Subactivitatea 1.1. Semnarea contractelor de achiziție pentru expertiza, DAU + PT, dirigentie de șantier, servicii de consultanta contractul de lucrării si Asistenta tehnica din partea proiectantului


Activitatea 1.2. Activitati după depunerea cererii de finanțare ■ Management de proiect

Subactivitatea 1.2.1 Organizare UIP

Subactivitatea 1.2.2 Efectuare raportării


Activitatea 2. Informare și publicitate

Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de publicitate (panouri, comunicat de presă, confer nță de presă - închidere proiect)


A3. Audit financiar

Subactivitatea 3.1. Achiziție servicii de audit financiar


A4. Proiectare si asistenta t

Subactivitatea 4.1. Proiectare și asistență tehnică


ehnica


A5. Derularea investiției


Subactivitatea 5.1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea


terenului


Subactivitatea 5.2. Cheltuieli pentru investiția de bază

Subactivitatea 5.3 Organiza'e de șantier

Parte ■ 2 UAT Comuna

Dumb ița


Asigurarea tuturor condițiilor pentru derularea lucrărilor de execuție pe teritoriul admir istrativ al comunei, facilitare pentru organizarea de șantier

Par .ner 3 UAN Comuna

Hăl< riu


Asigurarea tuturor condițiilor pentru derularea lucrărilor de execuție pe teritoriul administrativ al comunei, facilitare pentru organizarea de șantier


(2) Con' buția la co-finanțarea


heltuielilor totale ale proiectului


Part terii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este pre at în Cere-a de finam are și în prezentul acord.


Ort;


nizația


Contribuția (unde este caz


ul)


Lic

Ju.


de parter riat (UAT )


total cheltuieli eligibile: .hd 2% din valoarea totală a 807,890.82 lei


Valoarea contribuției la

436,157.82 lei reprezenta cheltuielilor eligibile de 21,

Valoarea contribuției la to tal cheltuieli neeligibile (în lei și %) 32,683.37 lei - 100%

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în iei și %) 468.841,19 lei reprezentând 2,14 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibi


.e de 21,840,574.19 lei


Pa;

(UZ

Du

ner 2

Comuna răvița)

Part

ner 3

(UZ

Comuna HClchiu

(3) Plăț

Responsab

tățile priv • d c'erula:

Ordonanțe

ia urgența a Guvern

pentru pe

mda de p agramarc

Ordonanțe

urgenți a C uve

pentru pe

ada de programare 7.

acordul de

arteneriat prevederi ;

a) per

u decontarea cheltui

o c

ere de rambursare/;

toa

documentele justific

b) lid<

: de parteneriat c

Ol/

ritatea e nan

ver

.arilor n cesare,

par

iat/par t ne ilor

act

.ții/activ l îți.or pi ■

ace

ul de parteneriat.

c) lide

I de parteneriat și p

ere

ele de a 'gajament

cor

’inzătoarc activită;

ace

mui de parteneriat, <


0

Nu va efectua cheltuieli în cadrul proiectului


3

Nu va efectua cheltuieli în cadrul proiectului


i fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile vlui nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 2014-2020 și ale Normelor

ui nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene . <4-2020, aprobate prin HG rir. 93/2016. în acest sens, se vor inlude în I acum următoarele:


metodologice de aplicare a prevederilor


lor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat ită pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și ive, inclusiv dosarul achiziț ilor publice derulate de aceștia;

2 responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către nent3, iar autoritatea de loarea cheltuielilor


management virează, după efectuarea nerâmbursabile în conturile liderului de re le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare rii din proiect, asumate con 'orm prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din


.enerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru și creditele bugetare în 'activităților proprii din exă la cererea de finanțare'


limita sumei necesare finanțării valorii proiect, asumate conform prevederilor


 • 3 A se ved> t. 35 aii i (1) din .

 • 4 A se vede. mt. 8 alin (1) din OU


mele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

nr. 40/2015).


Art.


rioada de valabilitate a acordului de parteneri

a de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data Contractul de Fina; țâre aferent proiectulu

ei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de tate a prezentului acord.


at


își încetează valabilitatea. Prelungirea


Lic ce. co


Lic' ori ac coi îni or în ne co: ind par ran în c ca în ră.

Lic af< căt


drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - UAT Județ)

jrile liderului de parteneriat

de proiect parteneri i are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror ții și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor ibursare/plată, sau o verificării respectării telor de achiziție.

țiile liderului de parteneriat

l de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de


normelor în vigoare privind atribuirea


finanțare și Contractul de finanțare.


. de parteneriat (Partener 1) va consulta partererii cu regularitate, îi va informa despre jI în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și


re.

rile pentru modificări nportante ale proiectului

enite cu partenerii îi. intea solicitării aprobări de către Autoritatea de management / nul intermediar POR.

de parteneriat este t sponsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a r de rambursare/plată, împreună cu documentel n prevederilor.contractuale și procedurale.

de parteneriat are obligația îndosarierii și păs precum și copii ale c! '■

Jle și cheltuielile el jibilc în vederea asigu

ritate cu legislația cor unitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la ea oficială a Program lui sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, intervine ultima.

I în care autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată linirea sau îndeplinire, parțială a indicatorilo

.itate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a iilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și rii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la are/plată.

unui prejudiciu, lideru de parteneriat răspunde prejudiciul.

rezilierii/revocării ce ractului/c, dinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

i de parteneriat est responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului ' cheltuielilor proprii c<. iform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de toritatea de management.


(e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să


e justificative, rapoartele de progres etc.,


itrării tuturor documentelor proiectului în cumentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind jrării unei piste de audit adecvate, în


I.


■ de rezultat/obiectivelor proiectului, în


solidar cu partenerul din vina căruia a fost


Art.

A. C

’repturile ;i obligațiile par (

turile Part enerilor 2

(1)

Ch lid dre ch>

ielile angaiate de Parteneri f de parte periat corespun: l, prin transfer de către AA elile angajate de către ace

■ ’l

1

a

(2)

Pa

erii au dr ptul să fie cor

. -C

inf

ați despre progresul în irr

jn

de,

eneriat co ii ale rapoartelo

’e

(3)

Pa

erii au dr« ptul să fie cons

pe

modifică importante ale :

ap

irii de către AM/OI POR.

B. C

’ațiile Par‘ enerilor 2

(4)

Pa

erii au ob gația de a resp<

i

do

iul achiziț. lor publice, ajut

ll.

Ș’ I

icității în i nolementarea ac

t

(5)

Pa

erii sunt c iligați să pună l.

ele

ite în cădi .1 procedurii de <

i‘-

(6)

Pa

erii sunt c ugați să transmi

ati

re elabore e în cadrul proc

ele

arii cererii r de rambursare

(7)

Pa

erii sunt c ,ligați să transm

c.:

în

iul elabora 'i cererilor de ra

ur

(8)

Pa

erii sunt bligați să pună

1

eu

an, abilit. de lege, docui

11

de

lizare a f mțării neramt

a

luc

are, și să gure condițiile

(9)

în

erea efec’ rii verificărilo

dr<

l de acces locurile și spa‘

?,

in(

atice care a i legătură dire

• CI

pri

1 gestiune tehnică și fina

a d

ele

mic. Doct rentele trebuie

ve

area lor.

(10)

Pa

erii sunt o ligați să furnizez

ic1

im

lentarea p iedului, în scop

C ■

(11)

în

il în ca autoritățile ci

ne

plinirea s îndeplinirea pa

'i

CO:

nitate cu evederile art.

c

inc

orilor de . ultat/obiectivel

c !

sa<

>olidar pe . j reducerile apli

atu

(12)

Pa

erii au o ația de a rest

ui

ne

nite plăti in cadrul prezen

Jiu

da

imirii not carii.

(13)

Pa

erii sunt c ligați să țină o

an

:e dedica . pentru reflec

1

Prc

□lui, în Cv f jrmitate cu disp

zi t

(14)

Pa

erii sunt     ’gați să pună l<

cil

co

ile legii tc ? documentele s

sai

vc

rea chelt ilor de către ac< sta


n'

a

’c


eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către tivității/activităților proprii din proiect. Partenerii au durile obținute din procesul de rambursare/plată pentru e au fost certi îcate ca eligibile.

cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie a rea proiectu

ui și să li se furnizeze, de către liderul


greș și financiare.

ie către liderul de parteneriat, în privința propunerilor ului (e.g. acti

vități, parteneri etc.), înaintea solicitării


vederile legisl

ației naționale și comunitare în vigoare în


stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării or proprii.

iția liderului ce parteneriat documentațiile de atribuire a contractelo' de achiziție publică, spre verificare.

conforme cu ci

e atribuire a q<

riginalul după documentațiile complete de ontractelor de achiziție publică, în scopul


sau oricărui alt organism național sau ții le necesare pentru verificarea modului


>p i conforme cu

originalul după documentele justificative,


e/plată.

poziția AM/OI

și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului , la cerere șj în termen de maximum 5 (cinci) zile efectuarea verificărilor la fața locului.

ute la alin, anterior, Partenerii au obligația să acorde e se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele u proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate ă a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format fi ? ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită

or de progres.


.lui de parteneiat orice informații sau documente privind ■ orării rapoarte

eotențe în gestionarea fondurilor europene constată a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a enți activităților proprii, partenerii răspund proporțional < in sumele solicitate la rambursare/plată.

‘ A/OI, orice su ontract de fina

mă ce constituie plată nedatorată/sume nțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la


.ență contabilă

distinctă a Proiectului, utilizând conturi


a tuturor operațiunilor referitoare la implementarea ile legale.

spoziția auditori lui financiar independent si autorizat în u informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru

(15)


(16)


regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cir după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.


ci) ani


Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

  (20)


  (2)


Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

a termenului de restituire


Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(D


Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/exiins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au făcut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului finalPărțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun,dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, Ui locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părți le au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioad ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

formă la de 5


Art. 9. Confidențialitate

(1)

informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate orice


Art. 10 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale


d)


Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.


pe care părțile nu le


întocmit în număr de exemplare 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și 2 originale pentru cererea de finanțare.

Semnături


Lider de parteneriat (Partener 1)

UAT JUDEȚUL BRAȘOV


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției VEȘTEA ADRIAN-IOAN PREȘEDINTE,

JUDEȚUL BRAȘOVPartener 2

UAT COMUNA DUMBRAVIȚA


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției ZACHIU POPA

PRIMAR,

COMUNA DUMBRĂVIȚA


Semnătura


Data și locul


semnării


Lider de parteneriat (Partener 3)

COMUNA HĂLCHIU


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației / instituției GÂRBACEAIOAN

PRIMAR,

COMUNA HĂLCHIU


Semnătura


Data și locul


semnării1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Nomele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea î vedere prevederile art. 39 alin (1) din Nomele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;