Hotărârea nr. 385/2018

Hotărârea nr.385 – exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară a domnului Suciu Mircea Dan

9

Consiliul Județean }

Brașov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-duI Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: <• 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.385

din data de 30.10.2018

- privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția C temporară a domnului Suciu Mircea Dan

de conducere vacante ie di -ector pilului Brașov, prin premovarea


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.10.2018

:dicală/ Compartimentul Asistenț.


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr.Ad. 17241 din dana d 29.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență M Socială și Medico-Socială, prin care se propune exercitarea cu caiacter temporar, pe o per oadă de maximum 6 luni, a funcției publice de conducere vacante de directe r general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temperară a domnului Suciu Mircea Dan, funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechimi ocuparea funcției publice și care nu are o sancțiune disciplinară aplicată. legii;

ie în specialitatea studiiler pentru . care nu a fost radiată, în condițiile


Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Ptplici, având nr. de înregistrare nr. 54668/2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (2) lit.”e”, art. 104 alin publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completări art. 92 alin.(l) și alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publicei, repub icatâ modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administ republicată, cu modificările și completările ulterioare:

i (3) lit.”c” din Legea administrației e ulterioare, precum și prevederile

u.i


•ației publice locale nr.2 15/2001,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 01.11.2018, domnul Suciu Mire ; principal, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime la Direcția de cadrul Consiliului Județean Brașov, detașat la Direcția Generală de Asii Brașov, va exercita cu caracter temporar prin promovarea temporară funcția publică de conducere vacantă de director general al Direc(ie Protecția Copilului Brașov.

a Dan, consilier, grad profesional Sănătate și Asistență Medicală din tență Socială și Protecția, (/op: lului pe o perioadă de maximum 6 luni, Generale de Asistentă Socială și


Art.2 - Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.320/27.09.2018.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îi Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asis Brașov.

i deplinire a prezentei hotărâri prin ență Socială și ProtecțiaiCopiluiuî


' PREȘEDINTE

X^Adrian- IpaiTVeșlea"

z _..........

Co ntrasemnează,

IÎECRETAR Mai ia Dumbrăveanu