Hotărârea nr. 384/2018

Hotărârea nr.384 – aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro


ROMAN IA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 384

din data de 30.10.2018

- privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 10765 din data de 26.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 35682 din data de 3.07.2018;

Ținând cont de Hotărârea nr. 7/30.03.2018 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 129/09.03.2017 privind aprobarea reorganizării Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria ca instituție publică cu personalitate juridică în structura și în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului de Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, dispozițiile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, H.G.R. nr. 978/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, precum și prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și H.G.R. nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte drepturi revine conducerii Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.5 - Cu data prezentei, art. 2, art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 129/09.03.2017 privind aprobarea reorganizării Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria ca instituție publică cu personalitate juridică în structura și în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului de Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria, își încetează aplicabilitatea.

Art.6 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria.

PREȘEDIN


Adrian -Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov

Str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Castanul Victoria

Personalitate juridică


Secretar, Maria Dumbrăveanu

Compartiment Socio-Psiho-Medical si îngrijire

Nr.crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr. Posturi

1.

Medic specialist

S

1

2.

Asistent social principal

S

2

3.

Asistent medical principal

PL

3

4.

Asistent medical

PL

2

5.

Psiholog practicant

S

1

6.

Maseur

M

1

7.

Infirmieră

G

12

8.

îngrijitoare

G

2

Total

24

T otal General

--

39

Drrecf(ft^^ft"t(ffls^nul" Victoria,
Stat de funcții

Nr.crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

-------------------?----------------------------------

Nr. Posturi

1.

Director

S

II

1

2.

Contabil Sef

S

1

Total

2

Compartimetul Juridic

Nr.crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr. Posturi

1.

Consilier juridic

S

1

1

Compartiment Financiar-Contabil Administrativ

Nr.crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr. Posturi

1.

Referent

M

IA

1

2.

Muncitor calificat

G

7

3.

Magaziner

M

1

4.

Inspector specialitate

S

II

1

5.

Referent

M

1

1

6.

Șofer

G

1

Total

12


^Director Executiv DSAM, Adelina-A/ăsioiu


CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "CASTANUL" VICTORIA


Julieta-A^tglg
TOTAL NUMĂR POSTURI

Funcții de conducere personal contractual

Funcții de specialitate si auxiliare

Funcții de execuție personal contractual -13


______;___CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV_______ DIRECȚIA GENERALĂ PE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șt PROTECȚIA COPILULUI

Victoria, Str. Polldinidl nr 12, cod postai 505700, Tel. 0771104496 __email: castanulgdgaspdw.ro, Cod fiscal: 38630143___

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 17827

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "CASTANUL* VICTORIACĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CASTANUL” VICTORIA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE


ARTICOLUL 1

Definiție

 • 1. Regulamentul de organizare si funcționare este un document propriu al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul”, in vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare Ia informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

 • 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajații centrului si, după caz, pentru apartinatori/membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice ,Castanul”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 001304 Data eliberării 14.04.2014, deține Licența de funcționare, seria LFnr 0005486, cu valabilitate din 28 .03.2016 pană Ia 28.03.2021. Are o capacitate de 40 de locuri, cu sediul in Orașul Victoria, Str.Policlinicii, Nr 12, Județul Brașov.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 • (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria, este o instituție de asistență socială care asigură servicii de găzduire, asistenta medicala si ingrijire, inclusiv îngrijiri paleative, recuperare si readaptare, precum si consiliere pentru menținerea autonomiei personale sau prevenirea agravarii stării de dependenta, in vederea combaterii marginalizarii si excluziunii sociale a persoanelor vârstnice si in scopul creșterii calitatii vieții acestora.

 • (2) Caminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria, funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov, cu personalitate juridica, având ca atribuție principala furnizarea sau asigurarea accesului vârstnicilor aflati in situații de risc, pe o perioada determinata, la găzduire, îngrijire, reabilitare, supraveghere medicala, menținerea autonomiei personale sau prevenirea agravarii stării de dependenta, in vederea combaterii marginalizarii si excluziunii sociale si punerea in aplicare aprevederilor PIAI. Beneficiarii sunt persoane vârstnice, definite ca persoane care au împlinit varsta de pensionare stabilita de lege si se găsesc in cel puțin una dintre situațiile descrise la art.6.

Centrul are o capacitate de 40 de beneficiari.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare

 • 1. Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare, Legea 17/2000 cu modificările si reglementare ulterioara si Hot.nr.1021/26.oct.2000., HG 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale si a regulamentelor cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, Lege nr. 19/2018 privind aprobarea OUG 34/2016 pentru modificare si completarea Legii 17/2000 privind asistenta persoanelor vârstnice.

 • 2. Standarde minime de calitate aplicabile conf. Ordinul 2126/2014 Anexa 1

 • 3. Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” a fost infiintat prin programul PHARE „ Coeziunea economica si Sociala 2004- Servicii sociale” si preluat in cadrul DGASPC Brașov conform Hotărârii nr.72/ 02.09.2008 a Consiliului Județean Brașov sub denumirea de Complex Servicii Castanul. Prin Hotararea CJBv nr.233/08.06.2011 se aproba înființarea Complexul de Servicii Victoria cu componentele Centrul de Plasament Azur si Centru pt. Persoane Vârstnice Castanul iar în martie 2017 prin Hot. 129/2017, se aprobă reorganizarea Căminului, ca instituție publică cu personalitate juridică în structura și subordinea DGASPC Brașov.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • 1) . Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internaționale ratificate prin lege si in celelalte acte internaționale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate conform Ordinului 2126/2014 Anexa 1.

 • 2) . Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul Căminului pentru Persoane vârstnice „Castanul” sunt:

A. Valori:

 • 1) Egalitatea de șanse Toate persoanele beneficiază de oportunități egale cu privire la accesul la serviciile sociale și de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

 • (2) Libertatea de alegere Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

 • (3) Independența și individualitatea fiecărei persoane Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrată a comunității, păstrându-și în același timp independența și individualitatea. Aceasta urmărește să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toți cetățenii, indiferent dacă necesită servicii de asistență socială sau nu, sunt ființe umane normale cu nevoi și aspirații umane normale.

 • (4) /Transparență și participarea în acordarea serviciilor sociale Fiecare persoană are acces la informațiile privind drepturile fundamentale și legale de asistență socială, precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunității trebuie încurajați și sprijiniți pentru a fi parte integrată în planificarea și furnizarea serviciilor în comunitate.

 • (5) Confidențialitatea Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile și rezonabile, astfel încât informațiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză

 • (6) Demnitatea umană Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credințele și valorile personale.

B. Principii:

 • (1) Universalitate Fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaștem principiul accesibilității egale la serviciile sociale pentru cetățenii din municipiul Brașov.

 • (2)  Obiectivitate și imparțialitate. în acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

 • (3) Eficiență și eficacitate în acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situației de criză în care se găsește solicitantul, păstrându-se următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate și pe o perioadă de timp adecvată.

 • (4) Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale Acordarea de servicii sociale se va baza pe o evaluare completă și complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanților și intervenția asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.

 • (5) Proximitate în furnizarea de servicii sociale Serviciile sociale acordate vor fi adaptate nevoilor comunității și la îndemâna cetățenilor.

 • (6) Cooperare și parteneriat Serviciile sociale se acordă în parteneriat și cooperând cu ceilalți furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul și monitorizarea beneficiarului atunci când situația o impune, către alte servicii sociale (primare sau specializate).

 • (7) Orientarea pe rezultate Serviciul public de asistență socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.

 • (8) îmbunătățirea continuă a calității

CPV Castanul se centrează pe îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale și pe eficientizarea resurselor disponibile.

 • a) Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare:

 • b) Protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privește egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) Asigurarea protecției împotriva abuzului si exploatării persoanei beneficiare;

 • d) Deschiderea către comunitate;

 • e) Asistarea persoanelor fara capacitate de exercițiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • f) Acordarea unei asistente nediscriminatorii, in acord cu nevoile persoanei, indiferent de sex, rasa, naționalitate, orientare religiasa, sexuala, nivel cultural etc.

 • g) Ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tanandu-se cont, după caz, de varsta si discernământ si capacitate de exercițiu;

 • h) Facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care acesta au dezvoltat legaturi de atașament;

 • i) Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) Asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) Preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de punere in aplicare a prevederilor PIAI, reintegrare in familie sau, după caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potențialului si abilităților persoanei beneficiare de a trai independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicării active a acestora in soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) Asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

 • o) Colaborarea centrului cu serviciul public de asistenta sociala.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • 1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” sunt:

 • a) persoane vârstnice, indiferent de gradul de dependenta, definite ca persoane care au împlinit varsta de pensionare stabilita de lege si se găsesc in cel puțin una dintre situațiile descrise mai jos.

 • 2) Condițiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:

 • - nu au familie sau nu se afla in întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

 • - nu sunt persoane încadrate intr-un grad de handicap;

-nu au locuința si nici posibilitatea de a-si asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

-nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

-nu se pot gospodari singure sau necesita îngrijire specializata;

 • - se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice.

 • - dosarul personal al beneficiarului conține următoarele documente:

-cerere de admitere, in original

-decizia de admitere , in original

-carte de identitate si certificatul de naștere al beneficiarului, in copie

-carte de identitate a sotului/sotiei si/sau a copilului/copiilor (aparținătorilor) in copie

-contractul de furnizare servcii semnat de parti, in original

-documentele prin care se recomanda îngrijirea si asistarea beneficiarului in regim institutionalizat si/sau orice alte documente care atesta situația beneficiarului si ii conferă dreptul de a fi asistat si îngrijit intr-un centru rezidențial, in copie.

-contribuția beneficiarului (cost mediu lunar de întreținere) este stabilit anual prin hotarare de CJ, Beneficiarul achita pana la limita a 60 % din veniturile lui, fara a depăși suma prevăzută

prin hotarare. Daca suma plătită de beneficiar nu acopera valoarea costului stabilit de CJ, aparținătorii in funcție de venit completează suma pana la acoperirea valorii integrale. Excepție de la aceasta regula constituie faptul când , aparținătorii nu realizează venituri necesare pt a putea acoperii in integralitate suma , pana la limita costului impus.Aceste costuri se stabilesc in funcție de incadrarea intr-un grad de dependenta a beneficiarului, conform grilei naționale de evaluare socio-medicale a persoanelor vârstnice

 • 3) Condiții de încetare a serviciilor:

- refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

-nerespectarea in mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale;

-in cazul in care beneficiarul invoca incalcarea de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov a prevederilor legale privind serviciile sociale;

-retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; -limitarea domeniului de activitate pentru care Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov a fost acreditata, in măsură in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

-schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, in cazul in care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

-expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;

-acordul pârtilor privind incetarea contractului;

-scopul contractului a fost atins;

-forța majora ( cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemica, etc) daca este invocata.

-deces

 • 4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” au următoarele drepturi:

 • a) sa li se respecte drepturile si libertățile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanța personala ori sociala;

 • b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția sociala care li se aplica;

 • c) sa li se asigure pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate si primite;

 • d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atat timp cat se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) sa fie protejați de lege atat ei, cat si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vieții intime;

 • g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) sa li se respecte toate drepturile speciale in situația in care sunt minori sau persoane cu dizabilitati.

 • 5) . Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul”au următoarele obligații:

 • a) sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica;

/Q CĂMINUL 9A

/* PT-yVf?SOANE

>8 raTICE >

\Ș, c4wAnul <§7

\-<*                   sr/

 • b) sa participe, in raport cu varsta, situația de dependenta etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) sa comunice orice modificare intervenita in legătură cu situația lor personala;

 • d) sa respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activitati si funcții

Principalele funcții ale serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activitati:

 • 1) reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul încheiat cu persoana beneficiara;

 • 2) asigura găzduire pe perioada determinata, cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si condițiile igienico-sanitare necesare vârstnicilor, în funcție de nevoile si de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;

 • 3) asigura, după caz, supravegherea stării de sanatate, asistenta medicala, îngrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor;

 • 4) asigura paza si securitatea beneficiarilor;

 • 5) asigura accesul beneficiarilor la activitati, servicii de medicale si de menținere a motricitatii, informare, cultura;

 • 6) asigura consilierea psiho-sociala a beneficiarilor si familiilor acestora;

 • 7) asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

 • 8) asigura menținerea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea unor activitati:

 • 1) elaborarea unui ghid de prezentare a serviciilor sociale oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul”;

 • 2) încheierea de convenții de colaborare cu instituțiile de școlare si alte instituții si ONG-uri din comunitate;

 • 3) participarea activa la evenimentele organizate de comunitate;

 • 4) facilitarea implicării instituțiilor si ONG-urilor care oferă informații si soluții privind securizarea persoanei, menținerea sanatatii si prevenirea îmbolnăvirilor, respectarea drepturilor ;

 • c) de promovare a drepturilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea diverselor activitati:

 • 1) asigura beneficiarilor protecție si asistenta specializata în cunoașterea si exercitarea drepturilor lor;

 • 2) asigura participarea beneficiarilor la activitatile de grup si la programe individualizate, adaptate nevoilor si caracteristicilor lor;

 • 3) asigura posibilități de petrecere a timpului liber

 • d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea de activitati:

 • 1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;

 • 2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

  * PT. PE


  OANE


 • 3) asigura intervenție permanente de specialitate;

 • 4) contribuie la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de asistenta si îngrijire (PIAI) prin dezvoltarea lor in Fise de monitorizare specifice

 • 5) urmărește modalitățile concrete de punere în aplicare a masurilor de protecție speciala, integrarea si evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului si formulează propuneri vizând completarea sau modificarea PIAI sau îmbunatatirea calitatii îngrijirii acordate;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitati:

 • 1) facilitarea asigurării hranei, materialelor igienico-sanitare si de curățenie, echipament si cazarmament, medicamente, transport

 • 2) întocmirea graficului de lucru lunar;

 • 3) acordarea concediului de odihna anual;

 • 4) propuneri de formare anuala

 • 5) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 2. întocmirea contului de execuție bugetară;

 • 3. întocmirea statelor de plată salarii;

 • 4. plata drepturilor salariate și a altor drepturi băneștei angajaților;

 • 5. întocmire situații financiar-contabile lunare și trimestriale;

 • 6. întocmirea necesar de credite;

 • 7. întocmirea planului anual de achiziții;

 • 8. exercitarea controlului financiar preventive propriu;

9.organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;

 • 10. încheierea de contracte privind achizițiile publice de bunuri și servicii;

 • 11. recrutarea, selecția și angajarea personalului necesar;

 • 12. asigurarea formării și perfecționării profesionale a angajaților;

 • 13. întocmirea dosarelor de personal;

 • 14. organizare evaluării profesionale a activității salariaților

ARTICOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

1). CPV Castanul, are prevăzut pe statul de funcții 39 de posturi, din care:

 • a) post de conducere: 2 posturi(director si contabil sef) bjpersonal de specialitate: 10 posturi

 • c) personal de îngrijire si asistenta: 14 posturi

 • d) personal administrativ: 13 posturi

Formula de posturi:

Personal de conducere

Director

1

2

Contabil sef - economist

1

Compartiment

Referent M IA

1

Financiar-Contabil-

Inspector de specialitate Sil

1

Administrativ

Magaziner

1

12

Muncitor calificat

Referent MI

Șofer

7

1

1

Compartiment socio-

Asistent social

2

psiho-medical       și

Psiholog

1

îngrijire

Medic specialist

I

24

Asistent medical

5

Maseur

1

Infirmiere

12

îngrijitoare

2

Compartiment

Consilier juridic

1

Consilier juridic

1

Total: 39

d) voluntari - pe baza conventilor de colaborare si respectarea legislației in domeniu , daca este cazul.

2) Raportul angajat/beneficiar este adaptat in funcție de nevoi, avand la baza ca justificare gradul de dependenta a beneficiarilor (majoritar dependenti si semidependenti, imobilizați sau cu afecțiuni medicale care necesita supraveghere si ajutor personal intensificat).

Categorii de varsta/grad de dependenta : peste varsta de pensionare independenți -IHA, IIIB

 • -  semidependenti -IIA,IIB,IIC

 • -  dependenti - IA,IB,IC

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

1) Personalul de conducere este format din:

A) Director

Atribuții si răspunderi ale directorului:

 • - Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Metodologia de Organizare și Funcționare, Manualul de proceduri, Ghidul Beneficiarului, Codul drepturilor beneficiarilor

 • - elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • - colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa

^57rg7;<ăspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

CĂMINUL

PT. Pf^SOANE o vÂi^tortrE > castKVjLl

 • - întocmește raportul anual de activitate;

-asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • - propune furnizorului de servicii sociale avizarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul instituției și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

-organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • - coordonează activitatea juridică și de resurse umane, aprobă încadrarea și desfacerea contractului individual de muncă a personalului, conform prevederilor legale în vigoare, urmărește respectarea disciplinei în muncă și îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nemijlocit și prin șeful ori responsabilul de serviciu/compartiment; aprobă graficul de lucru al personalulului care lucrează în schimburi și planificarea concediilor de odihnă ale personalului instituției;

-își exercită prerogativele conferite în calitate de ordonator terțiar de credite;

-dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale CPV Castanul Victoria, implementarea standardelor de management/control intern conform prevederilor actelor normative în materie, în vigoare;

-asigură păstrarea integrității patrimoniului, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a acestuia;

 • - întocmește fișele de post ale angajatilor.

 • - Are obligația de a respecta termenii contractelor, convențiilor și protocoalelor de parteneriat încheiate în vederea acordării serviciilor sociale.

 • - Numește responsabiliii de caz (pt. beneficiarii vârstnici) și se implică în alcătuirea echipelor plurdisciplinare.

 • - Primește beneficiarii care au fost repartizați de D.G.A.S.P.C. și ajută la buna integrare a acestora în instituție.

 • - Elaborează Plan propriu de dezvoltare, planul de imbunatatire a mediului ambient,

 • - Elaborează și implementează o strategie de promovare a serviciilor oferite de centru în comunitate.

 • - Identifică nevoi ale comunității pentru care se pot dezvolta servicii / activități în cadrul centrului și face propuneri în acest sens către conducerea D.G.A.S.P.C si CJ.

 • - Asigură condițiile pentru ca asistenții sociali / echipa pluridisciplinară să își poată desfășura activitatea potrivit standardelor și solicitărilor D.G.A.S.P.C.

 • - Adoptă stilul și metodele de conducere adecvate pentru a crea un climat de profesionalism, responsabilitate, cooperare și atenție totală față de nevoile beneficiarului centrului

 • - Asigură condițiile adecvate pentru promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață ale beneficiarilor, respectiv de muncă ale angajaților.

 • - La finele fiecărui an, elaborează Raportul de activitate.

 • - îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abținându-se de la orice faptă care ar putea aduce prejudiciu persoanelor fizice sau instituției.

 • - Asigură confidențialitatea informațiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

 • - Stabilește și aprobă concediile de odihnă ale angajaților pe parcursul anului.

 • - Dispune măsuri în caz de urgență medicală, după consultarea cadrelor de specialitate a beneficiarilor Centrului.


io

 • - Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului și Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C.

 • - Respectă normele de protecția muncii și P.S.I.

 • - Controlează îndeplinirea măsurilor de pază și protecția muncii și a celor împotriva incendiilor.

 • - Răspunde de organizarea personalului și a timpului de lucru al acestuia.

 • - Răspunde de calitatea muncii prestate.

 • - Asigură prelucrarea reglementărilor sus amintite, împreună cu întreg personalul, planificând ședințe regulate de instruire - minim o ședință lunar - precum și ședințe extraordinare, în cazul în care acestea se impun - modificări de legislație, abateri disciplinare sau alte situații excepționale.

 • - întocmește evaluările anuale ale personalului în colaborare cu persoanele desemnate -supervizorii - din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov și pe baza analizei obiectivelor fixate cu fiecare angajat în parte, la începutul perioadei de referință - de regulă, la începutul anului calendaristic -conform legislației în vigoare.

 • - Pe baza acestora, întocmește și înaintează conducerii D.G.A.S.P.C. necesarul de formare pentru fiecare categorie socio-profesională, aferent anului în curs și întocmește referate în vederea promovării, stabilirii drepturilor salariale.

 • - Face parte din echipa pluridisciplinară care asigură integrarea fiecărui beneficiar în cadrul serviciului rezidențial, elaborarea / revizuirea PIAI, precum și de punerea în aplicare a acestora conform procedurilor.

 • - Propune reunirea echipei ori de câte ori apar elemente care impun reanalizarea situației beneficiarilor și asigură, în măsura posibilităților, logistica necesară implementării planurilor.

 • - Ia măsuri care se impun pentru ca evaluările / reevaluările beneficiarilor să se efectueze la termen.

 • - Aprobă necesarele, referatele, notele de fundamentare și alte documente emise în centru pentru obținerea tuturor mijloacelor necesare bunei sale funcționări

 • - Aprobă meniul săptămânal și lista zilnică de alimente; controlează cantitatea și calitatea mâncării beneficiarilor și asigură consultarea acestora în legătură cu alcătuirea meniurilor.

 • - Asigură predarea lucrărilor, a necesarelor, a referatelor la termenele solicitate de D.G.A.S.P.C sau CJ

 • - Avizează „Bun de plată” documentele economico-financiare ale centrului / complexului.

 • - elaborează, prin serviciul de specialitate, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;, inainteaza către D.G.A.S.P.C., în termenele stabilite de legislația în vigoare.

 • - împreună cu contabilul si inspectorul de specialitate administrativ urmărește încadrarea în cheltuielile centrului stabilite conform normativelor în vigoare (alocația de hrană, combustibil, utilitati, servicii prestate de furnizori, etc.).

 • - Verifică, avizează și răspunde, împreună cu personalul desemnat (administrator, contabil etc.), de statele de personal, pontajele, condica de prezență, statele de plată.

 • - Propune personalul pentru comisii :care au ca atribuții primirea, păstrarea de bunuri/lucrari, de inventariere, cercetare etc.

 • - Asigură condițiile necesare efectuării inventarierii anuale.

 • - Stabilește măsuri pentru protejarea întregului patrimoniu al centrului.

 • - Se asigură de cunoașterea Politicii privind Calitatea și Mediul la nivelul procesului coordonat.

 • - Se asigură de documentarea procesului coordonat.

 • - Asigură implementarea documentelor SMI elaborate referitoare la procesul coordonat.

 • - Stabilește și se asigură de implementarea corecțiilor / acțiunilor corective / acțiunilor preventive pentru neconformitățile apărute în procesul coordonat.

 • - Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu.

 • - reprezintă in fata instituțiilor beneficiarii pentru care a fost numit curator sau tutore..

2. Consiliul consultativ

 • (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.

 • (2) Consiliul consultativ este compus din 7 membri, din care:4 reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale și 3 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic.

 • (3) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire Ia încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personal de specialitate si auxiliar

l)PersonaluI de specialitate din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Castanul” este format din:

 • a) psiholog (263411)

 • b) asistent social (263501)

 • c) îngrijitor 532104

 • d) infirmier 432103

 • e) asistent medical (325901)

 • f) maseur 325501

 • g) medic 221201

2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiștii din alte centre in vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d)   sesizează conducerii centrului situații care pun in pericol siguranța beneficiarului,

situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

 • f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea creșterii calitatii serviciului si respectării legislației;

Atribuții ale psihologului:

 • - Cunoaște legislația aplicabilă în domeniul psihologiei pentru persoane vârstnice și acționează pentru respectarea acesteia;

 • - întocmește evaluarea și re-evaluarea psihologică a beneficiarilor, persoane vârstnice (profilul de personalitate și nivelul de dezvoltare cognitivă);

 • - întocmește fise de evaluare psihologică, participă la întocmirea documentelor de specialitate, și a altor categorii de documente necesare unei bune desfășurări a activității din centru;

 • - Stabilește frecvența și durata consilierilor acordate vârstnicilor, în funcție de tipul problemelor identificate;

 • - Consiliază familia /aparținătorii în vederea reintegrării vârstnicului;

 • - Oferă consiliere personalului din centru, pentru buna desfășurare a activității;

 • - Elaborează strategii specifice care să corespundă cerințelor individuale sau de grup;

 • - Mediază conflictele apărute între beneficiari, între beneficiari și personalul centrului și între beneficiari și membrii diverselor colectivități;

 • - Observă și optimizează dinamica grupurilor de beneficiari ai centrului rezidențial;

 • - Participă la cursurile de specializare sau de formare permanentă;

 • - îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierarhic superior în conformitate cu prevederile legale.

 • - Evaluarea personalității si a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;

 • - Oferă consiliere în funcție de problemele fiecărui beneficiar;

 • - Consiliere si terapie suportiva ;

 • - Consiliere in vederea modificării stilului de viata;

 • - Terapii de scurta durata focalizate pe problema (individuale si de grup)

 • - Managementul conflictului, mediere si negociere ,etc.;

 • - Elaborează strategii specifice care să corespundă cerințelor individuale sau de grup;

 • - Face parte din echipa pluridisciplinara împreuna cu asistentul social, medicul, precum si directorul

 • - Participa de cate ori este necesar la intalnirile de caz ale echipei multidisciplinare din centru, pentru a discuta cazurile si a lua deciziile

 • - împreuna cu echipa de specialiști din CPV, stabilete încadrarea in grad de dependenta a beneficiarilor

 • - Sesizează orice abuz (de orice natura: fizic, psihic etc.) sau situații prin care se incalca drepturile beneficiarilor care sunt implicați alti angajați ai centrului sau persoane din afara centrului, instintand directorul cu privire la aceste fapte ;

 • - Stabilește aspectele particulare ale gradului de adaptare, deteriorări ale adaptării, nivelul sincronizat sau nesincronizat al adaptării unei persoane în structuri de mediu diferite: colectivitate, sociabilitatea, capacitatea de adaptare la schimbări de mediu care survin;

 • - Face propuneri pentru îmbunătățirea activității centrului;

 • - Solicită în unele cazuri avizul medicului neuropsihiatru;

 • - întocmește si tine la zi documentația specifica

 • - participa la întocmirea si revizuirea Planului Individualizat de Asistenta si îngrijire

in situația absentei motivate a psihologului atribuțiile vor fi preluate de către asistentul social

RESPONSABILITĂȚI

 • • Respectarea codului deontologic al psihologului;

 • •  Asigurarea confidențialității prin condiții optime de examinare și acces limitat la informațiile obținute; confidențialitatea informațiilor obținute în relația de consiliere/terapie este limitată (decide ce este necesar să fie transmis altor persoane în măsură să intervină și ce trebuie păstrat din ceea ce beneficiarul

 • •  Colaborarea cu personalul de îngrijire, personal medical și asistentul social , alti angajați cu serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și alte instituții (comisii de specialitate, spitale, etc.);

 • •  Participarea la formele de perfecționare continua profesională organizate în unitate sau în afara acesteia;

. Respectarea si cunoașterea normelor de siguranța si securitate in munca legate de acestea;

 • • îndeplinirea sarcinilor dispuse pe linie ierarhică care interferează cu domeniul de

activitate

 • • Respecta cerințele documentației Sistemului de Management Integrat in

propria

activitate;

 • • Efectuează controlul intern ulterior, după fiecare operațiune efectuata conform

atribuțiilor

de serviciu.

- Consiliază familia beneficiarilor, in timpul vizitelor

Atribuții ale asistentului social:

realizează evaluarea din punct de vedere social al beneficiarilor la internarea in Centru si reevaluarea acestora la 12 luni; la ieșirea din complex sau ori de cate ori se modifica starea psiho-fizica a beneficiarilor consemnând evaluările in Fisa Evaluare/Reevaluare;

participa la întocmirea si revizuirea Planului Individualizat de Asistenta si îngrijire; realizează consiliere sociala si administrativa (îndrumare spre diferite instituții sprijin pentru obținerea unor drepturi);

facilitează accesul beneficiarilor la alte tipuri de prestații si servicii sociale;

informează beneficiarii cu privire la drepturile sociale si serviciile disponibile pe raza judetuBrasov;

asigura acompanierea beneficiarilor care necesita acest lucru la alte instituții publice pentru obținerea actelor de identitate, identificarea familiei, identificarea unei locuințe, antrenarea la activitati sociale, etc.;

actioneaza cu prioritate in vederea menținerii legaturilor familiale pentru a se facilita reintegrarea /integrarea familiala si sociala;

efectuează demersuri necesare in vederea realizării vizei de flotant pentru beneficiari efectuează demersuri in vederea transferului pensiei la domiciliul Centruluii pentru beneficiarii internați

Întocmește bilete de voie pentru beneficiari si urmărește respectarea programului de învoire de către aceștia

- sesizează curatorul/apartinatorul in situațiile in care se înregistrează întârzieri ale activitatii contribuției lunare.

- informează curatorul/ aparținătorul in cazul decesului beneficiarilor.

face demersurile pentru obținerea si repartizare/depunerea documentaților in caz de deces, conform procedurilor prtecum si a documentație pentru ajutorul de înmormântare unde este cazul; ridicarea ajutorului de deces.

întocmește referate de deces pe care le transmite DGASPC, atunci când este cazul, monitorizează si înregistrează vizitele efectuate de către aparținători notificandu-le in dosarele sociale ale acestora;

informează in scris D.G.A.S.P.C. Brașov la internarea si externarea beneficiarilor din

C.P.V.”Castanul”

solicita periodic anchete sociale la domiciliul aparținătorilor in vederea reintegrării familiale;

întocmește si aplica anual chestionare beneficiarilor in vederea cunoașterii gradului de satisfacție al acestora in raport cu serviciile oferite;

transmite trimestrial situația beneficiarilor intrari-iesiri compartimentului Programe din cadrul D.G.A.S.P.C.Brasov;

consiliază beneficiarii si ii informează pe aceștia in legătură cu ROI in vederea respectării programului complexului;

incurajeaza participarea beneficiarilor la programul de recuperare in vederea prevenirii si tratării consecințelor legate de procesul de îmbătrânire;

discuta cu aparținătorii in vederea păstrării legăturii cu beneficiarii prin diferite modalitati: vizite, convorbiri telefonice, corespondenta, învoiri in familie;

face demersuri pentru gasirea tuturor aparținătorilor beneficiarilor , in vederea identificării modalităților de plata a contribuției, raportarea acestora si legătură cu beneficiarul; stabilirea concreta a aspectelor privind responsabilitățile apartinatorilor/curatori/tutela si a centrului in cazurile de intervenții chirurgicale, reprezentarea persoanei beneficiare in fata unor instituții, precum si in caz de deces si înmormântare si a achitării contribitiei la administrator( inclusiv furnizarea documentelor aferente).

Face demersuri pentru obținerea tuturor actelor beneficiarilor, necesare la dosar, atat pe perioada rezidentei cat si in caz de deces

întocmește adrese de informare pentru serviciul persoane cu handicap (DGASPC) la intemarea/extemarea beneficiarilor care dețin certificat de handicap pentru a se face sistarea /punerea in plata a indemnizației de persoana cu handicap;

îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate si conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abtinandu-se de la orice fapta care ar putea aduce prejudiciu persoanelor fizice sau instituției;

participa la seminarii si cursuri de pregătire in vederea perfecționării profesionale;

la internarea beneficiarilor in Centru preia beneficiarii si verifica astfel incat dosarul social sa conțină toate documentele necesare la internare, implicând cadrele medicale in verificarea analizelor necesare intrării in instituție conform cu procedurile informează persoanele interesate in legătură cu procedura privind admiterea in Centru de tip rezidențial, pune la dispoziție formularele(cererile ) tip ce trebuiesc completate in vederea internării in Centru;

in situația absentei motivate a asistentului social atribuțiile vor fi preluate de către psiholog informează curatorul/ aparținătorii in situația in care starea de sanatate a beneficiarului s-a agravat precum si internările in spital ale acestuia;

urmărește realizarea unei compatibilități intre beneficiarii care locuiesc in aceeași camera; urmărește modul in care sunt respectate drepturile beneficiarilor (acordare de igienico-sanitare, hrana, echipament,cazarmament, mod de îngrijire etc.) asigura intimitatea convorbirilor cu aparținătorii;

 • -  nu are dreptul sa desfaca corespondenta beneficiarilor;

 • -  cunoaște si respecta procedurile, Ghidul beneficiarului, Codul Etic si Codul Drepturilor Beneficiarilor de servicii sociale;

asigura confidențialitatea informațiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

răspunde de pastrarea in bune condiții a actelor de identitate ale beneficiarilor ( certificate de naștere, cârti de identitate etc.) si face toate demersurile pentru întocmirea la timp a acestora;

întocmește diferite statisticim informări solicitate de D.G.A.S.P.C.sau alte instituții abilitate;

 • -  participa la reuniuni periodice /ocazionale ale personalului din Centru la cele metodologice cu personal de specialitate din DGASPC Brașov;

răspunde pe durata efectuării serviciului, de bunurile mobile si imobile, de integritatea acestora, in spațiul unde isi desfasoara ativitatea ;

respecta ROF CPV, si Regulamentul de Organizare si Funcționare al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov;

îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea complexului respecta normele de Sanatate si Securitate in munca si Situații de Urgenta

 • -   in relațiile cu colegii are o atitudine amicala care sa-i permită construirea unei relații de cooperare pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor de serviciu; nu aduce injurii colegilor si are un limbaj corespunzător in discuțiile cu aceștia;

Atribuții in calitate de responsabil de caz :

coordonează demersurile si activitatiile de asistenta sociala si protecție speciala desfășurate in interesul beneficiarului;

răspunde de realizarea evaluării inițiale a beneficiarului si de elaborarea planului Individualizat de Asistenta si îngrijire;

se implica in alcătuirea echipei multidisciplinare;

organizează întâlnirile cu echipa, precum si cele individuale cu profesioniștii implicați in rezolvarea cazului;

asigura colaborarea si implicarea activa a beneficiarului si/sau a familiei/reprezentantului sau legal in toate etapele furnizării serviciilor sociale;

acorda sprijin beneficiarului si/sau familiei/reprezentantului sau legal in toate demersurile inteprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex: organizare de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, consiliere, e.t.c.);

asigura comunicarea intre toate părțile implicate in rezolvarea cazului;

 • -  asigura respectarea procedurilor existente la nivelul complexului.

 • -   înlocuiește psihologul , in limitat competentelor, pe perioada concediilor si indisponibilităților acestuia

 • -   Atribuțiile pe care trebuie sa preia in diferite cazuri de la referent vor fi stabilite prin fisa postului

 • -   Duce la indeplinire si alte sarcini si dispoziții, in limita legii, date de către conducerea unitatii

Atribitii ce revin medicului:

 • - Identifica problemele de sanatate ale vârstnicilor si ia masurile specifice care se impun ;

 • - Urmărește starea generala de sanatate a vârstnicilor prin controale medicale periodice sau ori de cate ori este nevoie ;

 • - întocmește dosarul cu acte medicale ale fiecărui beneficiar;

 • - Operează in fisa medicala tratamentul prescris de medicul de familie ;

 • - Colaborează, cu psihologul, asistentul social, asistenții medicali si cu ceilalți angajați

al unitatii (echipa pluridisciplinara), in vederea asigurării serviciilor si păstrării stării de sanatate a benficiarilor ; a stabilirii; diferitelor regimuri speciale, specifice nevoilor beneficiarului, in cazul in care este nevoie de parerea/avizul/acordul specialiștilor (alimentare, terapii, îngrijiri, supravegheri etc).

 • - face parte din echipa de evaluare /revaluare socio-medicala a centrului, pe langa asistent social si psiholog, in vederea stabilirii gradului de dependenta a beneficiarilor, conform legislației in vigoare.

 • - întocmește documentele medicale necesare in diverse situații;

 • - Colaborează cu psihologul unitatii in vederea stabilirii unor modalitati comune de acțiune in cazul benficiarilor cu tulburări de comportament, urmarindu-se inlaturarea cauzelor care

au determinat aceste stări;

 • - La intrarea in serviciu se informează despre starea generala a beneficiarilor, eventualele probleme de sanatate sau de comportament ale acestora ;

 • - Supraveghează administrarea, sau poate administra tratamentul medicamentos; Instruiește personalul si urmărește administrarea de către acesta a medicamentelor prescrise;

Informează beneficiarii nou internați in legătură cu serviciile medicale oferite de /in centru;

 • - organizează sesiuni de informare a vârstnicilor privind un mod de viata sănătos si asigura suport pentru instruirile periodice ale personalului pe linie de instructaj medical;

 • - Consemnează in fisa medicala motivele si momentele in care medicatia nu este administrata sau este intrerupta ;

 • - Pastreaza confidențialitatea datelor din fisele medicale ;

 • - Solicita asigurarea medicamentelor si materialelor igienico-sanitare pentru urgente si tratamentul curativ;

 • - Menține legătură cu medicul de familie, medicul stomatolog sau alti medici specialiști implicați in starea de sanatate a vârstnicilor;

 • - Ia masurile care se impun pentru internarea beneficiarilor sau pentru efectuarea investigațiilor

medicale;

 • - Se asigura ca in cutia de prim ajutor si in cutia cu medicamente pentru urgente, exista in permanenta medicamente si dotările prevăzute de lege;

 • - Asigura pastrarea in siguranța a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare ;

 • - Participa la stabilirea meniurilor zilnice pentru asigurarea unei alimentații echilibrate caloric si calitativ, corespunzător necesităților specifice si ținând cont de

preferințele acestora;

 • - Vizeaza listele zilnice de meniu si asigura calculul caloriilor ;

 • - Indica meniuri si regimuri dietetice in situații medicale deosebite ;

 • - Urmărește starea igienico-sanitara a blocului alimentar si calitatea hranei prin controale zilnice;

 • - Urmărește starea de igiena a spatiilor S.R. (dormitoare, bai, săli);

 • - Informează vârstnicii cu privire la igiena alimentației si alimentația sanatoasa a omului modem;

 • - întocmește la termen orice situație ceruta de forurile superioare ;

 • - Prezintă datele cerute de organele de control;

 • - Urmărește efectuarea controlului medical periodic al angajatilor si tine evidenta fiselor de aptitudini ale angajatilor;

 • - In caz de incendiu va lua masuri de evacuare a beneficiarilor anunțarea pompierilor, a politiei, a conducerii instituției;

 • - Abordează relațiile cu beneficiarii in mod nedescriminatoriu, fara antipatii sau favoritisme;

 • - Are obligația sa semnaleze psihologului si directorului orice forma de abuz, din afara SR sau din interiorul SR, asupra beneficiarilor ;

 • -  Are obligația de a solicita si a pregăti materialele necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse;

 • - Răspunde pe durata efectuării serviciului, de bunurile mobile si imobile, de integritatea acestora, in spațiul unde isi desfasoara ativitatea ;

 • - Are obligația de a lua toate masurile necesate pentru evitarea accidentării proprii sau a beneficiarilor, evitarea producerii incendiilor, exploziilor, intoxicațiilor sau a altor

pagube materiale;

 • - Se va prezenta in mod obligatoriu la toate convocările pentru instruiri de SSM si SU si va aplica intocmai normele stabilite in acest domeniu ;

 • - Răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, datorita neglijentei sau neatenției lor;

 • - Participa la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov ;

 • - Respecta prevederile R.O.I. R.O.F.

Atribuțiile si răspunderile ce revin asistentului medical/ principal

 • - asigura administrarea corespunzătoare a tratamentului medicamentos prescris de medic pt beneficiarii vârstnici, altor tratamente medicale ( prim ajutor, pansamente, imobilizări, etc)

 • -  răspunde de menținerea igienei personale a beneficiarilor si de acordarea îngrijirilor medicale (tratamentul escarelor, tratament injectabil, recoltare probe pentru analize);

 • -  realizează evaluări periodice (măsură tensiunii arteriale a glicemiei, e.t.c.);

 • -  efectuează triajul epidemiologie al beneficiarului si al personalului;

 • -  insoteste beneficiarii la examenele medicale, medicale de specialitate; spitalizări.

 • -  desfasoara activitati destinate recuperării abilităților, conform indicațiilor medicului specialist;

 • -  se implica in acordarea serviciilor de îngrijire paleativa, daca este cazul; ajuta in caz de nevoie ingrijitorul/infirmiera/referentul sau alte persoane din complex in a efectua diferite sarcini necesare asigurării îngrijirii, igienei personale sau a confortului beneficiarilor.

 • -  urmărește si asigura respectarea normelor igienico-sanitare;

 • -  efectuează calculul caloriilor corespunzătoare meniului zilnic;

 • -  programul de lucru poate fi in ture, astfel incat sa se asigure permanenta pe o durata cat mai mare de timp;

 • -  îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate si in conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abtinandu-se de la orice fapta care ar putea aduce prejudiciu persoanelor fizice sau instituției;

 • -  participa la seminarii si cursuri de pregătire in vederea perfecționării profesionale;

 • -  cunoaște si respecta procedurile, Ghidul beneficiarului, Codul Etic si Codul Drepturilor Beneficiarilor de servicii sociale;

 • -  asigura confidențialitatea informațiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • -  participa la întocmirea meniului zilnic, informează in legătură cu regimul beneficiarilor care trebuie respectat.

 • -  verifica analizele medicale la internarea unui nou beneficiar in complex

 • -  informează medicul,conducerea unitatii, alti angajați in funcție de situație in cazul in care exista accidentari/evenimente de natura ce afecteaza sanatatea sau in cazul in care starea de sanatate a beneficiarului s-a agravat.

 • -  va efectua transferul la medicul de familie pentru beneficiarii nou internați.

 • -  informează asistentul social/responsabil de caz in legătură cu internările si externările din spital ale beneficiarilor.

 • -  Asigura tratamentul ce trebuie administrat pentru perioada absentei din centru.

 • -  va solicita serviciul 112 ori de cate ori starea de sanatate a beneficiarilor impune acest lucru.

 • -  va urmări ca medicamentele beneficiarilor sa fie administrate corespunzator(inghitite)

 • -  va informa medicul de familie in caz de deces al beneficiarilor pentru eliberarea certificatului constatator.

 • - va ridica rețetele de la medicul de familie precum si medicamentele de la farmacie pentru beneficiarii centrului.

 • -  informează directorul in legătură cu beneficiarii care trebuie externați din spital in vederea rezolvării transportului.

 • -  in perioada absentei motivate atribuțiile vor fi preluate de un alt asistent medical.

 • - respecta Regulamentul de Ordine Interioara al complexului si Regulamentul de Organizare si Funcționare al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov;

 • -  informează zilnic medicul cu cele constatate la beneficiarii cu care a lucrat.

 • -  face propuneri in scris cu privire la aparatura necesara pentru dotarea cabinetului.

 • -  îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea complexului

Responsabilitățile postului:

 • - Respectă codul deontologic al profesiei;

 • - întocmește la termen și în mod corespunzător documentele prevăzute de standardele de calitate și proceduri;

 • - Răspunde de corectitudinea în administrarea tratamentelor si serviciilor oferite;

 • - Răspunde de consemnarea zilnică a activității desfășurate;

 • -  Face înregistrări in diferite registre, condici conform legislației din domeniu;

 • - Respectă normele de protecția muncii și P.S.I.;

 • -  desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu ipștrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • -  utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • -  nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, instalațiilor tehnice; utilizează corect aceste dispozitive;

 • -  comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • -  aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • -  cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

-cooperează, atâta timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

-își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

-oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

 • -  Cooperează si colaborează cu celelalte funcții similare din unitate si preiau reciproc atribuțiile pe perioadele determinate de concedii, indisponibilitatea ori vacantarea unuia dintre posturi.

ATRIBUȚII conforme Sistemului de Management Integrat:

 • -  Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • -  Respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • -  Efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu.

Atribuțiile infirmier:

 • -  Organizează și efectuează îngrijirea beneficiarilor ;

 • -  Aplică tehnicile de îngrijire a benficiarilor imobilizați;

 • -  Consemnează în caietul de predare-primire al casei respective, orice modificare în starea generală a beneficiarilor;

 • -  Organizează și efectuează activități gospodărești și de timp liber pentru beneficiarii din casele unde își desfășoară activitatea ;

 • -  Asigură si participa la alimentarea beneficiarilor;

 • -  Preia și transporta, cu acordul asistentei medicale, porțiile de hrană pentru beneficiari;

 • -  Igienizeaza locurile de servire, depozitare și preparare a alimentației (dezinfecția veselei, masa de lucru, locul de servit masa etc.);

 • -  Sesizează orice modificare în starea de sănătate a beneficiarilor pe care le comunică asistentei medicale de serviciu, acordă prim-ajutor în limita competențelor, în caz de situații de

 • -  Sesizează asistentei sefe/medicului și/sau directorului orice abuz, de orice natură (fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • -  Schimbă lenjeria de pat a beneficiarilor de cîte ori este nevoie ;

 • -  Verifică și întreține igiena corporală a beneficiarilor ;

 • -  Ajuta beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice ;

 • -  Verifică, întreține si distribuie vestimentația beneficiarilor ;

 • -  Ajuta si insoteste beneficiarul in mijloacele de transport in vederea efectuării consultului de specialitate;

 • - Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/SU, protecția muncii;

 • -  Se preocupa continuu de autoperfectionare prin studii individuale si participarea la cursuri;

 • - îndeplinește și alte atribuții specifice postului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii de superiorii ierarhici.

Atribuții îngrijitor:

 • -  Asigura îngrijire, supraveghere si asistenta a beneficiarilor;

 • -  Pune in aplicare planurile de îngrijire personala, sub supravegherea personalului de specialitate;

 • -  Efectuează zilnic curățenia și dezinfecția tuturor încăperilor și spațiului exterior ce aparține casei în care îsi desfasoara activitatea ;

 • -  Mobilierul, ușile și ferestrele se vor curăța de câte ori este nevoie ;

 • -  Efectuează aerisirea încăperilor din cadrul centrului;

 • -  Curăță și dezinfectează WC-urile cu material și ustensile folosite numai în aceste scopuri și locuri;

 • -  Utilizează corect materialele de curățenie din dotare cu destinația și dozajul corect;

 • -  Curăță si dezinfectează zilnic chiuvetele, coșurile de gunoi;

 • -  Transportă deșeurile la containerele special amenajate in condiții corespunzătoare si răspunde de modul in care a executat aceste manevre ;

 • -  Schimba lenjeria de pat a beneficiarilor de câte ori este nevoie;

 • -  Transporta lenjeria murdară în containere speciale la spălător si asigura procesul de spalare a hainelor;

 • -  Folosește si întreține corect echipamentul si materialele din dotare;

 • - Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/SU, protecția muncii;

 • -  Se preocupa continuu de autoperfectionare prin studii individuale si participarea la cursuri;

 • -  Sesizează asistentei sefe/medicului și/sau directorului orice abuz, de orice natură (fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • - îndeplinește și alte atribuții specifice postului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii de superiorii ierarhici.

Atribuții maseur:

- răspunde si se implica activ in recuperarea vârstnicilor de la CPV Castanul, in ctie de afecțiunile si de stadiul in care se găsesc aceștia;

 • -  efectuează procedurile de specialitate;

 • -  îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate si in conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abtinandu-se de la orice fapta care ar putea aduce prejudiciu persoanelor fizice sau instituției;

 • -  Organizează si coordonează activitati recreative, de peterecere a timpului liber, de socializare cu persoanele vârstnice; planifica aceste activitati si evenimente, colaborând si cu ceilalți angajați din CPV Castanul

 • -  participa la seminarii si cursuri de pregătire in vederea perfecționării profesionale;

 • -  cunoaște si respecta procedurile centrului, Ghidul beneficiarului, Codul Etic si Codul Drepturilor Beneficiarilor de servicii sociale;

 • -  asigura confidențialitatea informațiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • - respecta ROI/NIF, ROF CPV, Planul de dezvoltare a mediului ambient, programul de curățenie al complexului si Regulamentul de Organizare si Funcționare al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov;

 • -  desfasoara activitati pe baza unei planificări saptamanale vizata de medicul unitatii/ asistent medical pe care o prezintă conducerii unitatii (in copie) lunar.

 • -  tine evidenta tuturor beneficiarilor conform fisei individuale.

 • -  informează zilnic medicul/asistentul medical cu problemele/evolutiile constatate la beneficiarii cu care a lucrat.

 • -  face propuneri in scris cu privire la aparatura necesara pentru dotarea cabinetului.

 • -  îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea complexului

 • -  in relațiile cu colegii are o atitudine amicala care sa-i permită construirea unei relații de cooperare pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor de serviciu; nu aduce injurii colegilor si are un limbaj corespunzător in discuțiile cu aceștia;

Atribuții asistent medical

 • -  asigura administrarea corespunzătoare a tratamentului medicamentos prescris de medic atat la beneficiarii adulti cat si la copii, in cazul delegării de competente in acest sens.

 • -  Se implica in menținerea igienei personale a beneficiarilor si de acordarea îngrijirilor medicale (tratamentul escarelor, tratament injectabil, recoltare probe pentru analize), in limita competentei;

 • -  insoteste beneficiarii la examenele medicale de specialitate, in cazul in care asistenta medicala nu este disponibila;

 • -  desfasoara activitati destinate recuperării abilităților, conform indicațiilor medicului specialist;

 • -  se implica in acordarea serviciilor de îngrijire paleativa, daca este cazul; ajuta in caz de nevoie ingrijitorul/infirmiera/referentul sau alte persoane din complex in a efectua diferite sarcini necesare asigurării îngrijirii, igienei personale sau a confortului beneficiarilor.

 • -  urmărește si asigura respectarea normelor igienico-sanitare;

 • -  programul de lucru poate fi in ture dimineața -dupamasa, astfel incat sa se asigure o cat mai buna acoperire a timpului alocat beneficiarilor;

 • -  îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate si in conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abtinandu-se de la orice fapta care ar putea aduce prejudiciu persoanelor fizice sau instituției;

  - va ridica rețetele de la medicul de familie precum si medicamentele de la farmacie pentru beneficiarii centrului, daca asistenta medicala nu este disponibila.


 • -  In cazul absentei din motive obiective, atribuțiile pot fi preluate de asistenții medicali, in limita competentei;

 • - Efectuarea concediilor planificate, a liberelor si schimbarea turelor se va face doar cu aprobarea directorului, prin solicitare scrisa;

 • -  Desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • -  Utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • - Nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, instalațiilor tehnice; utilizează corect aceste dispozitive;

 • -  Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • - Aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

 • -  Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este

necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

-Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

-Iși însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

-Oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

IV. Responsabilitățile postului

 • -  Răspunde de starea de igienă a spațiilor repartizate pentru efectuarea curățeniei, precum și de justa folosire a materialelor repartizate pentru aceasta ;

 • -   Respecta confidențialitatea cazurilor beneficiarilor ocrotiți in centru ;

 • -  Respecta demnitatea si intimitatea beneficiarilor creând o atmosfera calda, familiala, de sinceritate, intelegere si încredere reciproca;

 • -  Răspunde de calitatea muncii, de modul de supraveghere si îngrijire a varstnicilor/copiilor;

 • -  Răspunde pe durata efectuării serviciului, de bunurile mobile si imobile, de integritatea acestora, in spațiul unde isi desfasoara ativitatea ;

 • -  Răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, datorita neglijentei sau neatenției lor;

 • -  Respecta programul de lucru.(prezentarea si plecarea de la locul de munca se va face la orele fixate in program)

 • -  Respectă normele de protecția muncii si SU si SSM.;

 • -  Poate avea si alte atribuții, in limita competentei, conform sarcinilor trasate de conducerea unitatii, sau prevăzute in fisa postului

 • -   Pe perioada concediilor si indisponibilităților, atribuțiile vor fi preluate de asistenții medical de serviciu, in limita competentelor avute.

Atribuții inspector de specialitate - administrativ:

Atribuții Consilier juridic :

 • - desfasoara activitati specifice consilierii juridice si de resurse umane elaborarea conventilor de colaborare, diferite tipuri de contracte, in cooperare cu alti specialiști, contracte de munca , verificarea din punct de vedere a legalității acaietelor de sarcini la achiziții publice, contrasemnează actele /documentele / dispozițiile emise de unitate cu folosința in intern sau destinate altor instituții;

 • - tine evidenta, completează actele de personal, statul de funcții, vechimea personalului, cursuri de perfecționare, angajari-demisii, dosarele personale ale angajatilor, etc.

 • - se implica in mod activ in procesul de angajare/concursuri pe post, examinare, cercetare disciplinara a personalului pe langa directorul unitatii

Asigura actualizarea bazei de date a centrului din punct de vedere legislativ

Reprezintă instituția din punct de vedere juridic in fata instanțelor sau in alte ipostaze care necesita support juridic, atat in relația cu alte instituții cat si fata de angajați

întocmește rapoarte, informări, statistici etc. in diferite situații solicitate

Responsabilitățile postului:

 • -  Respectă codul deontologic al profesiei;

 • -  întocmește la termen și în mod corespunzător documentele prevăzute de standardele de calitate și proceduri;

 • -   Răspunde de corectitudinea si respectarea legalității in toate serviciilor oferite;

 • -  Răspunde de consemnarea activității desfășurate;

 • -   Face inregistrari in diferite registre, condici conform legislației din domeniu;

 • -  Respectă normele de protecția muncii și P.S.I.;

 • -  desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 • -  utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 • -  nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, instalațiilor tehnice; utilizează corect aceste dispozitive;

 • -  comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

 • -  aduce Ia cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

 • -  cooperează, atâta timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

 • -  își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

 • -   oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

Cooperează si colaborează cu celelalte funcții similare din unitate si preiau reciproc atribuțiile pe perioadele determinate de concedii, indisponibilitatea ori vacantarea unuia dintre posturi.

 • -   se prezintă la diferite cursuri de perfecționare in domeniul lui de activitate

 • -   înlocuiește inwspectorul de specialitate, sau prin dispoziție directorul unitatii , in limitat competentelor, pe perioada concediilor si indisponibilităților acestora

 • -   Atribuțiile pe care trebuie sa preia in diferite cazuri de Ia referent vor fi stabilite prin fisa postului

 • -   Duce la îndeplinire si alte sarcini si dispoziții , in limita legii, date de către conducerea unitatii

Atribuții Referent:

întocmește documentele necesare la angajarea personalului;

Asigură executarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru posturile vacante;

întocmește și asigură documentele necesare pentru evidența și prezența personalului la

program;

întocmește și păstrează dosarele personale ale salariaților;

întocmește documentele necesare pentru programarea concedilor deodihnă și evidența efectuării lor;

întocmește evidența personalului care beneficează de sporuri,indemnizații și alte drepturi bănești;

întocmește evidența sancțiunilor disciplinare aplicată salariaților;

Propune și elaborează documentația necesară pentru modificarea structurii organizatorice (organigrama) și a statului de funcții;

Coordonează activitatea de întocmire a fișelor de evaluare ( aprecicere) individuală a salariaților;

Coordonează activitatea de întocmire a fișelor posturilor;

Organizează activitatea de recutare și selecție a persoanelor apte să ocupe funcțiile/posturile vacante din instituție;

Formulează propuneri privind formele de pregătire și perfecționare a personalului instituției;

întocmește și prezintă situații,informări și rapoarte privind activitatea de resurse umane; Contribuie la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară al C.P.V. Castanul Victoria;

Formulează propuneri privind organizarea activității de atestare pe funcții și promovare

a personalului instituției;
întocmește situația privind activitățiile desfășurate în cadrul resurselor umane; întocmește procedurile de lucru privind activitatea în cadrul resurselor umane;

25

îndosariază și păstrează documentele aparținând activității de resurse umane și secretariat;

Asigură implementarea procedurilor interne de arhivare;

întocmește,la propunerea șefilor/responsabilor compartimentelor,nomencatorului arhivistic al instituției;

Prezintă spre aprobare Directorului instituției Nomenclatorul arhivistic;

Transmite spre confirmare Directorul Direcției Județene Brașov a Arhivelor Naționale Nomenclatorul arhivistic;

Arhivează documentele rezultate din activitățiile  compartimentelor,conform

prevederilor legale și procedurilor interne;

Asigură evidența și păstrarea documentelor din arhivă în concordanță cu termenele de păstrare stabilite conform nomenclatorului arhivistic        de păstrare stabilite conform

nomenclatorului arhivistic aprobat de Directorul C.P.V. Castanul Victoria și confirmat de Directorul Direcției Județene Brașov a Arhivelor Naționale;

Propune,anual,prin referat,în calitate de secretar al Comisiei de selecționare,dosarele care conțin documente ce pot face obiectul scoaterii din evidența arhivei ca urmare a expirării termenului de păstrare,deteriorării complete sau transferării acestora;

Preia,pe bază de inventar și proces-verbal,anual,documentele create în cadrul compartimentelor;

Eliberează,cu aprobarea Directorului C.P.V. Castanul Victoria ,spre consultare,la cerere,dosarele și/sau registrele aflate în păstrare la arhiva instituției;

înregistrează corespondența primită prin poștă,fax ori de la angajații instituției,precum și corespondența depusă de persoane din afara instituției;

Prezintă directorului instituției corespondența primită și o distribuie pe compartimente,conform rezoluției directorului;

înregistrează ieșirile de corespondență ale instituției către persoane juridice sau fizice;

înregistrează documentele întocmite în cadrul compartimentelor care fac obiectul circuitului intern;

înregistrează contractele,notele de comandă,procesele-verbale,actele de constatare etc. încheiate/întocmite de C.P.V. Castanul Victoria;

înregistrează cererile de concediul de odihnă ale salariaților și le transmite compartimentului financiar-contabil;

înregistrează cererile salariaților privind eliberarea de adeverințe;

înregistrază și eliberează adeverințele solicitate de către salariați cu respectarea procedurii aprobate;

Redactează proiecte de decizii ale Directorului C.P.V. Castanul Victoria;

Ține evidența deciziilor emise de Directorul C.P.V. Castanul Victoria și păstrează registrul de numere pentru decizii;

Ține evidența ștampilelor utilizate de instituție în registrul creat în acest sens;

îndeplinește și alte atribuții specifice activității de resurse umane,secretariat și de arhivă prevăzute în actele normative în materie,precum și cele dispuse,în limitele legii,de Directorul și /sau Comitetul Director al C.P.V. Victoria.

Primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;

La cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și de interese;

Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;

Evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, al căror model se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;

Asigură publicarea și menținerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declarațiile de avere și de interese se păstrează pe pagina de internet cel puțin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;

Trimite Agenției, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese primite, pe care Agenția le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, și le menține publicate pe durata prevăzută de dispozițiile lit. e);

Publică pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției;

Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

îndeplinește si alte atribuții specifice activitatii compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de Directorul C.P.V. Castanul Victoria.

Inspector de specialitate care are ca atribuții principale:

 • - Organizează si monitorizează activitatea personalului din cadrul Comaprtimentului Tehnic-Administrativ;

 • - Face propuneri către conducerea instituției pentru lucrări de investiții si achiziții publice, insotite de note de fundamentare pentru lucrări de investiții si achiziții publice, conform legislației in materie;

 • - întocmirea și actualizarea programului anual al instituției privind achizitile publice,conform legislației în vigoare;

 • - întocmește documentația privind aplicarea procedurii de cumpărare directă și prin SEAP ;

z           - Achiziționează bunurile si materialele pentru care s-a aprobat documentația, cu excepția

medicamentelor si materialelor sanitare;

 • - întocmește F.A.Z (Foaia de alimentare zilnica) pentru autoturismul din dotare, precum si lunar bonul de consum carburant

 • - Răspunde de necesitatea,oportunitatea,economicitatea si legalitatea operațiunilor privind activitatea de administrare a patrimoniului si certifica R.R.L.documentele in cadrul Serviciului Financiar-Contabil si Administrativ, anterior prezentării la viza”B«n de Plata".

 • - Participă la derularea contractelor/comenzilor încheiate de instituție cu diferiți furnizori, in limita prerogativelor conferite de conducerea instituției;

 • - Verifică păstrarea, utilizarea bunurilor mobile și imobile aflate in gestiunea tuturor compartimentelor si propune cercetarea administrativa, daca este cazul;

 • - Face propuneri privind declasarea și casarea bunurilor care fac obiectul acestor operațiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • - întocmește planul de paza a instituției si organizează paza efectiva a acesteia;

 • - Răspunde de organizarea accesului in incinta sediului instituției, a personalului si a altor persoane din afara, conform reglementarilor din Regulamentul Intern.

 • - Organizează activitatiile privind serviciile de Securitate si Sanatate in Munca si a Situațiilor de Urgenta si Medicina Muncii;

 • - Sesizează orice nerespectare a normelor de S.U.

 • - Propune, ori de cite ori este cazul, procurarea de materiale sau masuri privind activitatea de aparare împotriva incendiilor(S.U-)

 • - Sesizează orice incalcarea normelor privind aparare împotriva incendiilor de către personalul instituției.

 • - Răspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe din sectorul de activitate in care lucrează,exclusiv cele existente in dotarea imobilelor;

 • - Răspunde de asigurarea cu promptitudine a lucrărilor de intretinere curenta a clădirilor,a instalaților aferente,a celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar administrativ gospodărești;

 • - Asigura serviciile de verificare periodica a tuturor instalațiilor care sunt supuse, conform legii, unor verificări si certificări de specialitate;

 • - Face propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentului Tehnnic - Administrativ și elaborează proceduri privind acivitatea administrativ - gospodăreasca;

 • - Tine evidenta activitatilor administrative de realizat ca urmare a sesizărilor privind defecțiuni, deteriorări, distrugeri de bunuri din cadrul instituției;

 • - Se preocupa continuu de autoperfectionare prin studiu individual si participare la cursuri;

 • - îndeplinește si alte atribuții specifice activitatii compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.P.V. « Castanul » Victoria .

Atribuții economist:

 • - înregistrează în contabilitate, zilnic, dacă este cazul, în mod cronologic și sistematic operațiunile economice și financiare consemnate în documente justificative, legal întocmite, care produc modificări în patrimoniul instituției, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea Contabilității și în alte reglementări legale privitoare la domeniul contabilității;

 • - Ține la zi evidența creditelor și angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu prevederile actelor normative în materie;

 • - înregistrează angajamentele bugetare în Registrul de evidență a acestor angajamente;

 • - Ține evidența operațiunilor în Registrul-jumal;

 • - Efectuează, lunar, contarea soldurilor existente în evidența financiar - contabila cu cele existente în evidență la magazia de materiale și alte gestiuni;

 • - întocmește, lunar, balanța de verificare a conturilor și anexele corespunzătoare;

 • - întocmește, ori de câte ori este cazul, ordinele de plată, fila de CEC în numerar , foaia de varsamant pentru efectuarea diverselor operațiuni din contul de disponibil;

 • - întocmește și depune laAgentia Naționala de Administrare Fiscala- Serviciul Trezorerie Fagaras, ori de câte ori este cazul, situația privind programarea plăților în numerar;

 • - Primește spre înregistrare în contabilitate numai documentele care îndeplinesc condițiile Iegale(aprobare, viza organului de specialitate, viză pentru control financiar preventiv propriu etc.);

 • - întocmește, lunar, centralizatorul cuprinzând drepturile salariale ale angajați lor ce urmează a fi virate pe cârd;

 • - întocmește, ori de câte ori este cazul, state de plată privind plata drepturilor bănești care se achită la o altă dată decât cea stabilită pentru plata salariilor;

 • - înocmește, lunar, statele de plată a salariilor și indemnizațiilor cuvenite personalului instituției, pe baza foilor colective de prezență și a deciziilor directorului instituției, precum si situația recapitulativă privind plata drepturilor salariale și a altor drepturi bănești;

 • - întocmește și depune, lunar, la termenele stabilitedeclaratiile fiscale, prevăzute în actele normative;

 • - Stabilește și înregistrează lunar valoarea amortizării pentru fiecare mijloac fix utilizând metoda lineară, respectiv înregistrează amortizarea în fișa mijlocului fix;

 • - Ține evidența ordinelor de plată emise, în registrul cu această destinație;

 • - întocmește și depune, anual, la termenul prevăzut în actele normative Declarația 205;

 • - întocmește, respectiv operează în registrul de evidență a numerelor de inventar pentru mijloacele fixe;

 • - Face propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentului financiar-contabil și elaborează proceduri privind acivitatea de contabilitate;

 • - Se preocupa continuu de autoperfectionare prin studii individuale si participare la cursuri.

 • - îndeplinește orice alte sarcini de serviciu , dispuse de contabilul sef si/sau de directorul instituției in limitele competentelor legale.

- Atribuții magaziner:

 • - Primește bunurile recepționate de către comisia de recepție pe baza notei de recepție si constatare diferente;

 • - Asigură păstrarea în bune condiții a bunurilor primite;

 • - întocmește și ține evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri din magazie in fișa de magazie, pe baza documentelor legale intocmite pentru efectuarea operațiunilor respective;

 • - Ține evidența la zi a modificării privind situația soldurilor bunurilor;

 • - Asistă și participă la efectuarea inventarierii bunurilor aflate în magazie, dar nu ca membru al comisiei de inventariere;

 • - Lunar, efectuează verificarea (contarea) realității soldurilor bunurilor, prin confruntarea soldurilor evidențiate în fisele de magazie cu datele existente în contabilitate la Serviciul financiar-contabil al instituției;

 • - Eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legal întocmite;

 • - Studiază, însușește și aplică cu strictețe legislația în materie;

 • - Depune la compartimentul financiar-contabil al instituției toate documentele care au generat modificări de solduri privind bunurile;

 • - Cunoaște si aplica procedurile interne privind predarea-primirea de bunuri din/in magazie;

 • - Operează in programul de gestiune datele referitoare la stocuri;

 • - întocmește la sfarsit de luna balanța de materiale /stocuri;

 • - Verifica daca documentele de eliberare de bunuri din magazie sunt semnate de către persoanele desemnate in acest sens , respectiv confrunta semnaturile persoanelor care au semnat cu cele din fisa cu specimene de semnaturi;

 • - Instiinteaza , in scris , pe contabilul sef si directorul instituției , in cel mult 24 ore , despre existenta in gestiune a plusurilor sau minusurilor constatate;

 • - Pune la dispoziția organelor de control abilitate prin lege documentele solicitate de către acestea;

 • - îndeplinește si alte atribuții specifice activitatii compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul

Atribuții muncitor calificat:

 • - Efectuează lucrări de întreținere,reparații la instalațiile din unitate in condiții de siguranța,conform normelor specifice de lucru;

 • - Remediază defecțiuni mecanice, hidraulice si ale instalațiilor de distribuție a agentului termic;

 • - Montează si demontează pompe pentru evacuarea apelor reziduale;

 • - înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform normelor de Securitate si Sanatate a Muncii si se asigura in cazul lucrului la inaltime;

 • - Efectuează operațiuni de sudura, taiere, după obținerea Permisului de Lucru cu Foc;

 • - Efectuează lunar verificarea motopompei de stingere a incendiilor precum si a pompei alimentare hidranti (pornire verificare parametrii);

 • - Monitorizează si intretine sistemele solare de preparare a apei calde menajere;

 • - Asigura întreținerea statiei de filtrare - tratare a apei potabile;

 • - îndeplinește si alte atribuții specifice activitatii compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.P.V. « Castanul » Victoria .

Atribuții șofer:

 • - Conduce numai autovehiculele pe care e desemnat sa Ie conducă pentru care răspunde pe durata utilizării si are permis valabil pentru categoria din care acestea fac parte;

 • - Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea si sosirea din cursa;

 • - înainte de plecarea in cursa verifica daca autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, daca are toate documentele asupra sa si daca are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei;

 • - Pastreaza actele mașinii si documentele de transport in condiții corespunzătoare si le prezintă la cererea organelor de control ale politiei rutiere;

 • - Menține curățenia auto atat interior cat si exterior si răspunde de dotarea legala a auto(trusa prim ajutor,stingator etc.);

 • - Sesizează cu cel puțin o luna înainte de expirare necesitatea reinoirii contractului de asigurare obligatorie a autovehiculului;

 • - Respecta pe cat posibil viteza economica de consum a autovehiculului;

 • - Efectuează reparații tehnice minore ale autovehiculuiui si răspunde de efectuarea reviziilor mecanice (schimb ulei,curele distributieetc.) si ITP-urilor;

 • - Recepționează lucrările executate la atelierele de reparații auto si răspunde de calitatea lor ;

 • - Răspunde de siguranța pasagerilor;

 • - Răspunde de respectarea regulilor privind circulația pe drumurile publice;

 • - îndeplinește si alte atribuții specifice activitatii compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.P.V. « Castanul » Victoria .

Atributile muncitorului calificat fochist:

supraveghează și verifică în mod regulat centrala termică și instalația aferentă având îndatorirea să menționeze în caietul special prevăzut orele la care s-a verificat presiunea din ^ipvrgsnstalație, temperatura; perioada de verificare să nu fie mai mare de două ore;

respectă cu strictețe regulile speciale privind exploatarea și întreținerea centralei termice, pentru asigurarea temperaturii corespunzătoare atât a apei calde cât și a ambientului instituției;

-are obligația să cunoască instalația de cazane și deservirea ei corectă, urmărind continuu funcționarea normală;

 • - să cunoască și să aplice instrucțiunile de exploatare;

 • - să oprească cazanul în cazurile de oprire forțată;

 • - este interzisă predarea și preluarea serviciului în timpul executării unor manevre pentru înlăturarea unor situații de avarii în sala cazanelor;

 • - efectuează și menține în permanență ordinea și curățenia în spațiile în care sunt instalate centralele termice, holurile de acces spre centrale, subsolul de la centrale și scările de acces;

 • - răspunde de curățenia și întreținerea instalațiilor de încălzire, funcționare a acestora la parametri și după programul stabilit;

 • - efectuează și menține centralele termice în stare perfectă de curățenie și verifică periodic centrala aflată în conservare (o dată pe săptămână) consemnând în caietul cu procese verbale cele constatate;

 • - la intrarea în serviciu va verifica starea de încălzire a instalațiilor electrice și în mod obligatoriu închiderea ușilor și a ferestrelor pe timpul nopții;

-la intrarea sau ieșirea din serviciu, primirea și predarea instalațiilor se face pe bază de proces verbal, verificând buna funcționare a întregii instalații, inclusiv armăturile cazanelor și consemnând rezultatele în registrul jurnal al sălii cazanelor;

 • - orice observație în legătură cu instalația de termoficare se consemnează în același registru sub semnătură cu menționarea datei;

 • - verifică traseele de distribuție a agentului termic asigurând buna lor funcționare;

 • - comunică defectele majore constatate fiind răspunzător de eventualele accidente întâmplate din cauza unor defecte neanunțate;

 • - în caz de defecțiuni sau observarea altor nereguli la centrala termică vor fi anunțați șeful de complex sau administratorul pentru a se lua legătura cu firma autorizată pentru reparații;

 • - execută lucrările de întreținere si unele reparații a instalațiilor de încălzire și sanitare;

 • - în intervalul de timp când nu este necesară supravegherea centralei execută lucrări de reparații și întreținere la mobilier, instalații, clădiri, lucrări de amenajare a spațiilor din incinta complexului, pază și supraveghere a unității;

 • - respectă cu strictețe programul stabilit de conducerea unității pentru furnizarea căldurii și apei calde; nu se admit nici un fel de derogări de la respectarea acestui program;

 • - are obligația de a verifica dacă beneficiarii dispun de apă caldă conform programului stabilit de conducerea unității;

 • - centrala termică este punct vital, vulnerabil și periculos; lăsarea fără supraveghere a acestei instalații, părăsirea instituției în timpul funcționării centralei constituie infracțiune și poate avea consecințe grave care atrag răspunderea materială și penală a celor vinovați;

 • - are obligația de a efectua o revizie a motoarelor, pompelor, caloriferelor, cazanelor,etc, în perioada de vară pentru a asigura o bună funcționare a centralei în perioada rece a anului; în cazul constatării unor deficiențe majore va fi anunțat șeful de complex sau administatorul;

 • - are obligația de a cunoaște și repecta toate prevederile legale în vigoare, privind exploatarea și întreținerea instalațiilor de încălzire;

 • - va fi permanent atent pentru a nu permite accesul persoanelor străine, neautorizate și a copiilor în centrala termică;

Rx

'zCf *

V{yz ,O/

>4

 • - în caz de incendiu va lua măsuri de stingere a incendiului, evacuare a copiilor, alarmarea pompierilor și a poliției, precum și anunțarea de urgență a conducerii instituției;

 • - duce la îndeplinire orice alte sarcini în interesul instituției sau al copiilor ocrotiți;

 • - nerespectarea sarcinilor de serviciu precum și a dispozițiilor primite , atrage după sine sancționarea până la desfacerea contractului de muncă.

 • - efectuează si alte lucrări de întreținere in centru, in lipsa sau împreuna cu muncitorul de intretinere sau alta persoana desemnata de către șeful de complex sau administrator; intretine zona verde repartizata din curte; participa la acțiunile de curățenie si intretinere din complex;

 • - pe timpul efectuării lucrarilor/sarcinilor trasate ca muncitor intretinere, paza etc. are toate responsabilitățile si obligațiile prevăzute de fisa postului respectiv răspunde de calitatea si cantitatea lucrărilor executate/documentelor întocmite

 • - se îngrijește de întreținerea bazei sportive, a grădinii si a spatiilor verzi ce aparțin unitatii;

 • - coșește iarba din zonele verzi repartizata, ajuta muncitorul de intretinere sa intretina stâlpii de susținere si sa schimbe sârmele din zona plantației de mure-zmeura ori de cate ori este necesar ;impreuna cu muncitorul de intretinere efectuează toaletarea si vopsirea copacilor/pomilor, menține permanent curățenia in unitate pe timpul serviciului.

 • - ajuta la aprovizionare, deplasarea materialelor/legume-fructe de la locul de depozitare la bucătărie, ori de cate ori este nevoie;

 • - aduce la cunoștința administratorului orice stricăciune constatata si ia masuri de remediere cat mai urgente;

 • - va fi in permanenta atent pentru a nu se permite accesul persoanelor străine in incinta instituției;

 • - respecta regulile de securitate si sanatate in munca si cele din domeniul situațiilor de urgenta;

 • - efectuează la nevoie paza unitatii pe timp de zi, avand toate responsabilitățile si obligațiile impuse de fisa acestui post (înregistrări, curățenie, purtarea insemnelor etc.)

 • - se îngrijește de existenta si întreținerea unei truse de intervenție cu accesibilitate extinsa, in vederea rezolvării interventilor de maxima urgenta de către alte persoane din centru in perioada neacoperita de graficul de lucru al muncitorului de intretinere si intervine cu promptitudine daca problema s-a ivit pe perioada serviciului lui.

 • - are in responsabilitate verificarea si menținerea in stare buna a dotării rastelului PSI si a materialelor de intervenție in caz de SU, împreuna cu paznicii si muncitorul de intretinere.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului;

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din <ojțm-ă și din străinătate;

rr O\

<

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dispoziții Finale

Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare sau se modifică cu reglementările legislației din domeniu de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consililui Județean Brașov