Hotărârea nr. 383/2018

Hotărârea nr.383 – aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean

>

Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro,www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 383

din data de 30.10.2018

- privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 10596 din data de 26.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia;

Văzând adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 3286719.06.2018 și 35253/02.07.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 128/9.05.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului social Centru de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia, instituție publică cu personalitate juridică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și Hotărârea nr. 14/294)5.2018 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, dispozițiile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, H.G.R. nr. 978/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, precum și prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte drepturi revine conducerii Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.5 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 128/9.05.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului social Centru de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Șercaia, instituție publică cu personalitate juridică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.6 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Centrul de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia.

PREȘEDINTE Adrian -JoftifVeșteaContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumhrăveanu


CENTRULUI DE RECUPERARE Șl REABILITARE A PERSOANELOR CU HANICAP "CANAAN" Șercaia-BrașovC.R.R.P.H. "CANAAN" ȘercaiaTOTAL NUMĂR POSTURI

56

Funcții de conducere personal contractual

2

Alte funcții de conducere personal contractual

1

Funcții de specialitate și auxiliare

42

Funcții de execuție r personal contractual

11


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP "CANAAN ”


Str.PARAULUI 169,RO-507195 SERCAIA

Jud.BRAȘOV

C.F.5686547

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesională /grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

DIRECTOR

-

II

S

1

SERVICIUL RECUPERARE-REABILITARE ȘI MEDICAL

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta

profesională/grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

-

II

S

Psihologie

1

COMPARTIMENTUL RECUPERARE-REABILITARE PSIHI

-SOCIA

LĂ ȘI OCUPAȚIC

INALĂ

2.

-

PSIHOLOG

Practicant

s

1

3.

ASISTENT

Principal

s

-1

1

SOCIAL

Practicant

s

1

4.

-

PEDAGOG DE RECUPERARE

Principal

PL

1

INSTRUCTOR

DE EDUCAȚIE

Principal

2

5.

-

Instructor de educație

M

1

6.

-

INSTRUCTOR

DE

ERGOTERAPIE

Principal Instructor de ergoterapie

M

1

z.

TOTAL POSTURI CO PSIHO SOCIALĂ SI OCl

MPARTIMENT JPAȚIONALĂ

RECUPERARE-REABILITARE

10

Nr.

Funcția de

Funcția de

Treapta

Nivel

Specialitate

Cuantum

crt.

conducere

execuție

profesională / grad

studii

a

post

0

1

2

3

4

5

6

COMPARTIMENTUL MEDICAL ȘI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

ASISTENT

Principal

PL

4

1.

MEDICAL

Asistent medical

PL

2

2.

-

INFIRMIERĂ

G

24

3.

-

ÎNGRIJITOARE

G

2

TOTAL POSTURI COMPARTIMENT MEDICAL ȘI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

32

TOTAL SERVICIUL RECUPERARE-REABILITARE ȘI MEDICAL

43

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL SI ADMINISTRATIV

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta

profesională/grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

CONTABIL

ȘEF

-

II

S

1

COMPARTIMENTl

IL CONTABILITATE -

SALARIZARE

2.

-

CONTABIL

IA

M

1

TOTAL POSTURI COMPARTIMENT CON

TABILITATE - SALARIZARE

1

COMPARTIMEN

TUL TEHNIC - ADMINISTRATIV

4.

-

ADMINISTRATOR

I

M

1

5.

-

MAGAZINER

Magaziner

M;G

1

6.

-

MUNCITOR CALIFICAT

I

M;G

Electrician

1

7.

-

ȘOFER

I

M;G

]

8.

-

PAZNIC

M;G

5

TOTAL POSTURI COMPARTIMENT TEU

[NIC - ADMINISTRATIV

9

TOTAL SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV

11

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Treapta profesională /grad

Nivel studii

Specialitatea

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

1.

-

REFERENT DE SPECIALITATE

I

S

Resurse umane

1

TOTAL COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

1

TOTAL POSTURI

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

TOTAL POSTURI

0

1

2

1+2

1.

3

53

56


CONTABIL ȘEF MARIN MIHAELA


Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Referent de specialitate Zară Cristina

VIZAT COLEGIU DIRECTOR

cf. Hotărârii nr. 74 / 23. 05.2042

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP ”CANAAN ”

Aprobat prin HCJ Bv nr._______/      ______

PREȘEDINTE

ADRIAN - IO AN VESTEA

4> DIRECTOR EXECUTIV ADELI^^VĂSIOIU


SECRETAR

MAR IA DUMBRĂVEANUREGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare:

”Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan"

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al

serviciului social "Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan", aprobat prin Hotărârea nr...............a Consiliului Județean Brașov, în

vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind: Identificarea serviciului social; Scopul serviciului social; Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare; Principiile care stau la baza acordării serviciului social; Beneficiarii serviciilor sociale; Condițiile de admitere în centru; Condițiile de încetare a serviciilor; Drepturi și obligații ale beneficiarilor; Activități și funcții ale centrului; Structura organizatorică; Personalul de conducere; Consiliul Consultativ; Personalul de specialitate și Finanțarea centrului.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART.2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ” Canaan", cod serviciu social 8790 CR - D - II, denumit în continuare CRRPH ” Canaan", este o instituție publică de asistență socială, dc interes județean, cu personalitate juridică, CF: 5686547, cu sediul în județul Brașov, localitatea Șercaia, str.Părăului nr. 169 și are o capacitate de 50 de locuri.

CRRPH ” Canaan" este înființat cu data de 01.03.1993 prin Ordinul nr. 17 emis de Secretariatul de Stat pentru Handicapați, preluat prin reorganizare în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura și coordoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.22/05.07.2016, respectiv nr 48/28.07.2016.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC) este furnizor de servicii sociale, acreditat prin Certificat de Acreditare nr. Seria AF Nr. 001304 data eliberării 14.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

ART.3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social CRRPH ” Canaan" este recuperarea/reabilitarea persoanelor adulte cu dizabilități, aflate în următoarele situații de dificultate: handicap mental și asociat, asistate pe perioadă determinată în sistem rezidențial.

Activitățile de bază pentru îndeplinirea scopului sunt următoarele:

 • -  evaluare;

 • -  găzduire pe perioadă determinată;

 • -  acordare hrană - 3 mese/zi și 2 gustări;

 • -  îngrijire personală;

 • -  servicii de asistență socială;

 • -  recuperare / reabilitare: terapie ocupațională, consiliere psihologică;

 • -  asistență medicală;

 • -  consiliere juridică.

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social CRRPH ” Canaan" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completăriioare, HG 867/2015

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciij.^îvcj^^a^., precum și regulamentelor cadru de organizare și funcțfcnâ^R^'rser^iilor sociale cu modificările ulterioare (HG nr. 584/2016), ^esp^^j alt|J acte normative aplicabile domeniului.                           MARIAN

CONSILIER.k definitiv 08D-OZ80


 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil este prevăzut în Ordinul 67/2015 (Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice) privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, Anexa 1.

 • (3) Serviciul social CRRPH ” Canaan" este înființat prin reorganizare, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 22/05.07.2016, respectiv nr 48/28.07.2016 și funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448 Republicată/ 2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare) , cu Avizul nr. 7780/9902/ANPD/25.10.2016 și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și a licențierii, în condițiile legii.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social CRRPH ” Canaan" se organizează și funcționează eu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CRRPH ” Canaan" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

  iciare;

  ei beneficiare;

  î»

  ^c°^R.!IJRi0,cG vVf

  W. LErl*;;nv            N • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personaliz^Q<pg£j

W CO^I‘.IEfîiU iM MWDICI Jk brașov VASU/

$ MARiAN

CONSH .....

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CRRPH ” Canaan" sunt persoane adulte cu dizabilități - handicap mental și/sau asociat, care dețin certificat de încadrare în grad de handicap;

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru, în limita locurilor disponibile, precum și a naturii handicapului pentru care serviciul social poate acorda servicii sociale, sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere de admitere, decizia de admitere; actele de identitate ale solicitantului; certificatul de naștere, căsătorie sau de deces al aparținătorului; documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; adeverința de venit, dacă este cazul; contractul de furnizare servicii; documente doveditoare a situației locative; ultimul talon de pensie, daca este cazul; raportul de anchetă socială; investigații paraclinice; dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în al cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

Pentru admiterea în centru se solicită în prealabil acordul în scris al directorului centrului.

Centrul elaborează o procedură proprie de admitere conform standardelor minime de calitate (Standardul minim de calitate aplicabil este prevăzut în Ordinul 67/2015 - emis de Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, Anexa 1).

 • b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • - persoane care dețin certificat de încadrare în grad de handicap - handicap mental și/sau asociat, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov;

5       7

 • - dețin Decizie eliberată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov privind instituirea măsurii de protecție specială și admitere în CRRPH „Canaan” sau hotărâre judecătorească în acest sens.

  ajl^C^^^^^l^aan” este luată Mandîcl^țBraSbv în funcție de M VAS UI $ t ’ g,' MARIAN                   ,

  ^CONS,t.E(;.Jl;RiD!C£î                     .

  DEFINITIV

  X-V 080-0780              A®


 • c) decizia de admitere în cadrul serviciului soci de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu

numărul de locuri disponibil și posibilitatea acordării serviciului social necesar solicitantului.

 • d) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii care se încheie între furnizorul acestuia și beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Modelul contractului de furnizare de servicii este conform celui stabilit prin act normativ.

A

In funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuției din partea beneficiarului, încheie angajamente de plată cu furnizorul de servicii. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.

 • (3) încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia. Principalele situații în care centrul poate sista acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele : - la cererea motivată a beneficiarului/ membrilor familiei, rudelor, prietenilor etc. în scopul ieșirii din centru pe o perioadă determinată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;

 • - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță; în cele două situații de mai sus, beneficiarul are toate drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condițiile contractului-cadru.

 • - în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se solicită acordul reprezentantului conducerii centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • - în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar dc infecție) ori sistarea licenței de funcționare a centrului etc. centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, respectiv, după caz, DGASPC Brașov, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pc perioadă determinată, etc.).

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CRRPH ” Canaan" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale fumffâte ’


....                                         .        .             .                                   A. ’< r >

condițiile care au generat situația de dificultate; (vî coy) w pf - $ vas in g MARiAN

CON5‘l Jb'Rif

Oefr-HTiV

080-0768

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CRRPH ” Canaan"/persoanele care au dreptul de a încheia contractul de furnizare de servicii sociale în calitate de reprezentant al beneficiarului au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART.7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social CRRPH ” Canaan" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public județean, prin asigurarea următoarele activități:

1 .reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară sau reprezentantul acesteia;

 • 2. găzduire pe perioadă determinată;

 • 3. acordare hrană - 3 mese/zi și 2 gustări;

 • 4. îngrijire personală;

 • 5. servicii de asistență socială;

 • 6. recuperare / reabilitare : terapie ocupațională, consiliere psihologică;

 • 7. asistentă medicală;

 • 8. consiliere juridică.

  b)


de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritățile publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. punerea la dispoziție și afișarea materialelor informative privind organizarea centrului - Misiunea, ROF, Organigrama, Ghidul beneficiarului;

 • 2. facilitarea accesului în centru - a familiilor beneficiarilor, a potențialilor beneficiari/ membrilor familiilor acestora, a membrilor comunității;

3.legături cu comunitatea;


 • 4. crearea unui site al serviciului social;

 • 5. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care lac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .elaborarea Cartei drepturilor beneficiarilor;

2.informarea beneficiarilor privind drepturile pe care le au;

 • 3. prelucrarea periodică a personalului angajat în legătură cu drepturile beneficiarilor, prelucrarea Codului etic;

 • 4, participarea beneficiarilor la activitățile din cadrul comunității locale și organizarea de activități în centru cu participarea membrilor comunității -pentru promovarea unei imagini pozitive a acestora.

 • d) de asigurarea calitatii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. respectarea standardelor și normelor legale privind calitatea serviciilor acordate în conformitate cu legislația în materie;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 2. întocmirea contului de execuție bugetară;

 • 3. întocmirea statelor de plată salarii;

 • 4. plata drepturilor salariale și a altor drepturi băneștei angajaților;

 • 5. întocmire situații financiar-contabile lunare și trimestriale;

 • 6. stabilirea necesarului de credite;

 • 7. întocmirea planului anual de achiziții;

 • 8. exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

9.organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;

 • 10. încheierea de contracte privind achizițiile publice de bunuri, servicii si lucrări;

 • 11. recrutarea, selecția și angajarea personalului necesar;

 • 12. asigurarea formării și perfecționării profesionale a angajaților;

 • 13. întocmirea dosarelor de personal;

 • 14. organizarea evaluării profesionale a activității salariaților .

ART.8

Structura organizatorică, numărul dc postujci-și-ca.tegoriile de personal

(1) Serviciul social CRRPH ” Canaan" yf^Q^g^a^^cu un număr de 56 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Cons^uffiluSihefe^ Brașov, din care:

a) personal de conducere: director - 1; con^bil^^gjl; *

$ MARIAN

'%'!?( CONSILIER JURII

7 V'V DEFINITIV

08°-07815

 • b) alte funcții de conducere: coordonator personal de specialitate -1 (Serviciul Recuperare - Reabilitare și Medical).

 • c) personal de specialitate: 16; de îngrijire și asistență 26;

 • d) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 11.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

5

ART.9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

 • a) directorul centrului;

 • b) contabilul șef

 • (2) Alte funcții de conducere sunt: coordonator personal de specialitate (Serviciul Recuperare - Reabilitare și Medical).

 • (3) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

DIRECTOR

Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și aplică sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

Aprobă participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

Colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;


întocmește raportul anual de activitate;

Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

Propune furnizorului de servicii sociale avizarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

Desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;                                      ___

Răspunde de calitatea activităților desfășura^ țy^EpJrs®țialul din cadrul instituției și dispune, în limita competenței,|^nas°®D^€RCH^anizare care să | VAS UI      t

8 | marian

v/ț CONSILIER JURIDIC

definitiv         V" _

oso-ozso        -K Q

conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  Organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •  Reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • • Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •  Coordonează activitatea juridică și de resurse umane, aprobă încadrarea și desfacerea contractului individual de muncă a personalului, conform prevederilor legale în vigoare, urmărește respectarea disciplinei în muncă și îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nemijlocit și prin șeful ori responsabilul de serviciu/compartiment; aprobă graficul de lucru al personalulului care lucrează în schimburi și planificarea concediilor de odihnă ale personalului instituției;

 • •  Iși exercită prerogativele conferite în calitate de ordonator terțiar de credite;

 • •  Dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale CRRPH Canaan Șercaia, implementarea standardelor de management/control intern conform prevederilor actelor normative în materie, în vigoare;

 • •  Asigură păstrarea integrității patrimoniului, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a acestuia;

 • •  întocmește fișele de evaluare a perfomanțelor individuale pentru personalul încadrat în funcții de conducere, pentru consilierul juridic, referentul de specialitate resurse umane, precum și responsabililor de compartiment în situația în care postul de șef serviciu este neîncadrat.

 • •  Elaborează, prin serviciul de specialitate, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • • Aprobă Regulamentul Intern și Codul Etic;

 • •  Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •  în exercitarea atribuțiilor și prerogativelor, emite decizii;

 • •  Pentru perioadele de absențe temporare desemnează persoana/persoanele, prin decizie, care va/vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de director;

 • •  Alte atribuții prevăzute de lege.


CONTABIL SEF


Organizează contabilitatea și verifică efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate în mod cronologic și sistematic ;

Asigură întocmirea situațiilor financiare și a anexelor la acestea;

Organizează și coordonează executarea activității de inventariere a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în confomitate cu legislația în vigoare ;

Asigură întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli , a execuției bugetare și monitorizează încadrarea cheltuielilor în limitele bugetului aprobat;

Organizează și desfășoară activități privind controlul financiar preventiv propriu în cadrul instituției în concordanță cu reglementările actelor normative și recomandările organelor de control abilitate de lege;

Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului Financiar Contabil si Administrativ, respectiv propune directorului centrului promovarea personalului din cadrul acestuia, respectiv sancționarea disciplinară a salariaților care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale;

întocmește lunar foaia colectivă de prezență, pentru personalul încadrat în Serviciul Financiar - Contabil și Administrativ și o depune la compartimentul Juridic- Resurse Umane ;

Stabilește atribuții și sarcini, respectiv responsabilități personalului din subordine;

întocmește și actualizează, ori de câte ori este nevoie, fișele posturilor pentru funcțiile existente în cadrul Serviciul Financiar - Contabil și Administrativ;

Informează directorul instituției, ori de câte ori este cazul , despre eventualele modificări ce au survenit în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

Urmărește derularea la timp a contractelor/comenzilor încheiate de instituție în vederea asigurării funcționalității și desfășurării activității;

Efectuează control inopinant al casieriei prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă ;

Ține permanent legătura cu Agenția Națională de Administrare Fiscală-Serviciul Trezorerie Făgăraș, la care instituția are deschis contul dc disponibilități;

Lunar, urmărește si verifică evidențierea în conturile în afara bilanțului a creditelor bugetare aprobate, precum și a angajamentelor bugetare și legale;

Elaborează proceduri de lucru pentru activitățile ce se desfășoară în cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ; Organizează evidența extracontabilă a mijloa^^^^^j inventar și a altor bunuri date în folosință; c0Ț^Țr0FΠbrașov

VÂSLI MARIAJ

CONSIIIER X», definitiv ■ NrtX 03Q-u?8P .i’;.


Propune participarea personalului din cadrul Serviciului Financiar

Contabil și Administrativ la programele de formare profesională;

Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Serviciului Financiar - Contabil si Administrativ si colaborarea cu celelalte servicii/compartimente din cadrul centrului;

Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

Organizează activitatea personalului din cadrul Serviciului Financiar - -Contabil și Administrativ și monitorizează respectarea timpului de lucru și a regulamentului intern;

Aduce la cunoștința personalului din cadrul Serviciului Financiar -Contabil și Administrativ și a prevederilor regulamentelor/ procedurilor aplicabile în instituție;

Colaborează cu specialiști din domeniul economico-financiar din cadrul DGASPC Bv, Consiliul Județean Brașov si alte instituții și autorități publice;

Face propuneri privind îmbunătățirea activității economico - financiare ori de câte ori consideră necesar;

Urmărește respectarea regulilor de întocmire și utilizare a documentelor financiar - contabile în conformitate cu reglementările Ministerului

Finanțelor;

5            7

întocmește fișele de evaluare a perfomanțelor individuale pentru personalul încadrat în cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ;

întocmește programarea concediilor de odihnă anuală pentru personalul din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ, în baza propunerilor acestora;

Propune directorului rechemarea din concediul de odihna a personalului din cadrul Serviciului Financiar - Contabil și Administrativ cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Răspunde de îndeplinirea standardelor de control intern managerial la nivelul serviciului;

întocmește și transmite situațiile solicitate de către instituțile și/sau autoritățiile abilitate prin lege în acest sens sau la dispoziția directorului; Asigură îndosarierea și păstrarea documentelor fmanciar-contabile până la predarea spre arhivare, în conformitate cu legislația în vigoare;

Se preocupă permanent de autoperfecționare în profesie prin studiul individual și participare la cursuri de perfecționare în domeniu;

Participa la elaborarea propunerilor privind structura organizatorica a instituției, respectiv numărului de personal a acestei a;

Are prerogativa de reprezentare a instituției 7i/i0rap^urye cu alte instituții, autoritati publice, persoane juridice si^iF'fiMd^frx M5*

TO BRAȘOV

VÂ3b! .ă

" DEFINITIV                     '

08D-078C

• îndeplinește orice alte atribuții delegate, prin decizie, de directorul instituției, in limita competentelor conferite de lege.

ALTE FUNCȚII DE CONDUCERE - ATRIBUȚII PRINCIPALE

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE (SERVICIUL RECUPERARE - REABILITARE ȘI MEDICAL)

 • •  Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Serviciului Recuperare - Reabilitare și Medical și propune directorului centrului promovarea personalului din cadrul serviciului, respectiv sancționarea disciplinara a salariaților care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •  Propune participarea personalului de specialitate din cadrul Serviciului Recuperare - Reabilitare și Medical la programele de instruire și perfecționare;

 • •  Colaborează cu specialiști din DGASPC Brașov, alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •  Asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului si colaborarea cu celelalte servicii/compartimente din cadrul centrului;

 • •  Răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Serviciului Recuperare - Reabilitare și Medical și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  Organizează activitatea personalului și monitorizează respectarea timpului de lucru și a Regulamentului Intern;

 • •  întocmește și predă, lunar, referentului de specialitate resurse umane foaia colectivă de prezență al personalului din cadrul Serviciului Recuperare -Reabilitare și Medical;

 • •  Aduce la cunoștința personalului din cadrul serviciului recuperare-reabilitare a prevederilor regulamentelor/ procedurilor aplicabile in instituție;

 • •  întocmește fisele posturilor si fisele de evaluare profesională a salariaților din cadrul Serviciului Recuperare - Reabilitare și Medical;

 • • Efectuează programarea concediilor de odihna anuală pentru personalul din cadrul Serviciului Recuperare - Reabilitare și Medical;

 • •  Propune directorului rechemarea din concediul de odihnă a personalului , din cadrul Serviciului Recuperare - Reabilitare și Medical cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • •  Monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate ce fac referire la domeniul recuperare - reabilitare in cadrul instituției;

 • •  întocmește și transmite situațiile solicitate de către instituțiile si/sau autoritățiile abilitate prin lege în acest sens sau la dispoziția directorului;

 • •  Păstrează confidențialitatea informaților la care are acces la nivelul instituției;

 • •  Sesizează directorului orice abuz de orice natură (fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • •  Sesizează orice încălcare a drepturilor beneficiarilor;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice postului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de directorul CRRPH “Canaan” Șercaia.

ART. 10

Consiliul consultativ

 • (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.

 • (2) Consiliul consultativ este compus din:

- 2 reprezentanți ai DGASPC Brașov;

3 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic.

 • (3) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

ART. 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar. Principalele atribuții

PERSONAL DE SPECIALITATE

/y O

■jr COIEGIUI.

COWSIUERILOH ».«■ JURIDICI ' TrS brașov

VASU!, MARIANASISTENT MEDICAL GENERALIST (222101)

 • •  Prezintă medicului, ori de câte ori este necesar, beneficiarul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia;

 • •  Pregătește beneficiarul bolnav și ajută medicul la efectuarea tehnicilor de investigație și consultație;

 • •  Prezintă, zilnic, la raportul personalului de specialitate pe instituție, date despre orice modificare intervenită în starea generală a fiecărui beneficiar;

 • •  Monitorizează simptomele și starea beneficiarului, consemnând despre acestea în : caietele personale ale fiecărui beneficiar, caietul de predare-primirc schimb al asistentelor;

 • •  Intervine în situații de urgență și acordă primul ajutor beneficiarilor, în limita competențelor, solicită serviciul de urgență 112, anunță medicul instituției ;

 • •  Participă și supraveghează realizarea măsurilor profilactice privind starea de sănătate a beneficiarilor, respectiv prevenirea infecțiilor intercurente conform dispoziților medicului;

 • •  Supravegează și controlează respectarea regulilor de igienă a beneficiarilor și a întregului spațiu în care locuiesc aceștia sau își desfășoară activitatea;

 • •  Aplică normele privind manipularea echipamentelor și instrumentelor medicale, respectiv normele privind depozitarea deșeurilor medicale (seringi de unică folosință, pansamente, materiale cu potențial septic etc.);

 • •  Sesizează medicul despre apariția sau existența unor cazuri de boli infectocontagioase in rîndul beneficiarilor;

 • •  Urmărește respectarea normelor legale privind izolarea beneficiarilor suspectati/contaminați cu boli infecto-contagioase, la indicația medicului;

 • •  Efectuează sterilizarea instrumentarului și a materialelor uzitate, respectând etapele premergătoare acesteia;

 • •  Supraveghează alimentarea beneficiarilor si respectarea meniurilor;

 • •  Confirmă prin semnătură primirea porțiilor de hrană pentru beneficiari;

 • •  Respectă tehnicile de îngrijire a beneficiarilor;

 • •  Efectuează tratamente, imunizări si recoltează probe biologice pentru investigații paraclinice, la indicația medicului;

 • •  Monitorizează periodic si ori de cate ori este nevoie tensiunea arteriala, puls, temperatura, inaltime, greutate etc.;

 • •  Monitorizează, după caz, satisfacerea nevoilor fiziologice ale beneficiarilor ;

 • •  întocmește necesarul de medicamente prescrise, solicita materialele igienico-sanitare și dezinfectante;

 • •  Organizează și realizează activități de îndrumare, sprijin, consiliere și educație a beneficiarilor pe probleme de sănătate, igienă, îngrijire personală, inclusiv sub aspectul efectelor nocive produse stării de sănătate, datorate consumului de droguri, alcool, fumat, infecțiile HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuală etc;

 • •  Participă la punerea in practica a planurilor/programelor medicale;

 • •  Sesizează coordonatorul personalului de specialitate și/sau directorului orice abuz, de orice natură (fizic, psihic, sexual etcx^aa^iituații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor, indiferent de perș^rra^^mi^jiilui;

 • •  însoțește beneficiarul în vederea efectuării consu^iluî J^|șpeci|țjitate;

VASUI &


MARIAN « W CONSILIER JURIDIC VA DEFINITIV

080-0780

 • •  Monitorizează activitatea privind efectuarea și menținerea curățeniei de către îngrijitori, în spațiile din clădirile în care își desfășoară activitatea beneficiarii;

 • •  Păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor la care are acces la nivelul instituției;

 • •  Indosariază și păstrează, pînă la predarea la asistent medical șef, a documentelor care urmează a fi depuse la arhivă, aparținînd serviciului medical;

 • •  Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/SU, protecția muncii;

 • •  Se preocupa continuu de autoperfectionare prin studii individuale si participarea la cursuri de specialitate;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice postului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii de superiorii ierarhici.

PSIHOLOG (263401)

 • •  Stabilește si aplica baterii de teste psihologice pentru realizarea evaluării clinice si stabilirea psihodiagnosticului;

 • •  Interpretează datele obținute in urma evaluărilor, stabilește psihodiagnosticul, profilul psihologic si face recomandări;

 • •  Conceptualizează problemele ce decurg din tabloul clinic si stabilește un plan de intervenție, metodele de lucru;

 • •  Realizează intervenții psihologice care constau in:

 • - educația pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos;

 • - consiliere și terapie suportivă;

 • - managementul conflictului si consilierea in situații de criză;

 • -  optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere, dezvoltarea atitudinii pozitive fata de sine si lume ;

 • - terapii standard de relaxare si sugestive;

 • - terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și reeducare;

 • - îndrumă, consiliază beneficiarii in domeniul orientării profesionale;

  beneficiarilor in familie si in


- Pregătește integrarea/reintegrarea societate;

- intervenții specifice in funcție de beneficiar;


nivelul de dezvoltare al fiecărui


COLEGIUL

ifir CONSILIERILOR

JM      JUR>i?!CI

BRAȘOV

VASUi

- intervenții in managementul tulburărilor de spectru autist; stabilirea si aplicarea metodelor psihoterapeutice corespunzătoare pentru educarea beneficiarilor;

 • •  Consiliază personalul in legătură cu managementul tulburărilor de spectru autist;

 • •  Elaborează impreuna cu echipa multidisciplinară programele de intervenție si recuperare a beneficiarilor si indeplinește sarcinile ce-i revin din acestea ;

 • •  Participă la intâlniri cu membrii echipei multidisciplinare în ședințe de caz pentru: admiterea unui benefeciar în centru, ieșirea din serviciu, evaluare inițială, evaluare complexă, planul individual de intervenție ;

 • •  Participa la întâlniri, convocări, documentații de îngrijire, consilieri profesionale etc.,ori de cate ori este solicitat;

 • •  Urmărește evoluția beneficiarilor, consemnează datele rezultate si face propuneri pentru menținerea, modificarea sau schimbarea programelor elaborate ;

 • •  Organizează și participă la activitățile de îndrumare, sprijin, consiliere și educația beneficiarilor pe probleme de sănătate, igienă, îngrijire personală, inclusiv sub aspectul efectelor nocive produse stării de sănătate datorate consumului de droguri, alcool, fumat, infecțiile HIV/SIDA, bolile cu transmitere sexuală etc.;

 • •  Organizează întâlniri de lucru cu personalul de îngrijire si medico-sanitar in vederea stabilirii celor mai bune metode de lucru cu beneficiarii ce pot fi integrate in planul terapeutic de recuperare ;

 • •  Sesizează orice situație de abuz (de orice natura : fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se incalcă drepturile beneficiarilor din centru, in care sunt implicați alți beneficiari sau angajați ai centrului sau persoane din afara acestuia. înștiințează șeful ierarhic superior despre acestea ;

 • •  Completează si indosariază documentele de lucru;

 • •  Participă la elaborarea procedurilor de lucru aferente activității;

 • •  Se preocupă continuu de autoperfecționare prin studii individuale și participarea la cursuri de specialitate;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Sercaia .

3                                                                                                                        5

ASISTENT SOCIAL (263501)

Promovează drepturile și interesele beneficiarilor;

întocmește anchete sociale, la domiciliul familiilor beneficiarilor și rapoarte de

vizită;


Solicită anchete sociale pentru beneficiarii instituți; și/sau instituțiile publice abilitate prin lege;

ifir COKSIi.!b.J.’.l yiț     jurași

UI     brașov

VASU

UJ MARÎA

CONSILIER JURIDIC

DEFINITIV

08D-078C


întocmește documentația necesară pentru reînnoirea contractelor de furnizare de servicii, pentru beneficiarii centrului ;

întocmește documentația specifică pentru eliberarea și reînnoirea cărților de identitate pentru beneficiari;

întocmește documentația specifică pentru reînnoirea certificatelor de handicap pentru beneficiari;

întocmește documentația specifică pentru obținerea certificatelor de deces pentru beneficiari;

însoțește beneficiarii pentru evaluare la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv la Serviciul Medico - Legal Brașov, când este cazul;

Elaborează împreună cu echipa multidiscipinară programele de intervenție și recuperare a beneficiarilor și îndeplinește sarcinile ce îi revin din acestea ;

Participă la întâlniri cu membrii echipei multidisciplinare în ședințe de caz pentru: admiterea unui benefeciar în centru, ieșirea din serviciu, evaluare inițială, evaluare complexă, planul individual de intervenție;

Participă la întâlniri, convocări, documentații de îngrijire, consilieri profesionale etc., ori de câte ori este solicitat;

întocmește programe de integrare/rcintegrare socială a beneficiarilor adulți;

Realizează demersurile necesare în vederea integrarii/reintegrarii in familie sau în societate a beneficiarilor;

Contribuie la dezvoltarea personală a beneficiarilor prin învățarea, îndrumarea și susținerea acestora în procesul de integrare socială și socializare;

Urmărește evoluția beneficiarilor, consemnează datele rezultate si face propuneri pentru menținerea, modificarea sau schimbarea programelor elaborate;

Menține legătura cu familia, membrii familiei (telefonic, corespondență); prin contactarea primăriilor de domiciliu ale aparținătorilor beneficiarilor pentru obținerea unor informații actuale despre familiile acestora;

La cerere, transmite primăriilor de domiciliu ale aparținătorilor beneficiarilor, informații cu privire la evoluția acestora în centru;

Organizează modul de desfășurare a vizitelor familiilor și/sau prietenilor beneficiarilor;

Completează notele de discuție cu ocazia vizitei familiei/aparținătorilor în

centru;

Monitorizează integrarea beneficiarilor în societate, pe o durată de 6 luni de la ieșirea din serviciu, în colaborare cu primăria și organele competente de pe raza localității unde îsi Stabilește domiciliul beneficiarul;

Sesizează orice situație de abuz (de orice natură : fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor din centru, în care suni

implicați alți beneficiari sau angajați ai centrului sau persoane din afară acestuia; înștințează șeful ierarhic superior despre acestea;

^șe de cont, conturi

$


întocmește situații centralizatoare în relația cu bțgtiffea-(fefcti de economii etc.);                             (Pf c0^!^j0R

Completează și îndosariază documentele de lu^u;

$ MARiAN


CONSILIER JURIDIC DEFINITIV C8D-0V80

■.’r-

 • -  Predă spre arhivare documentele de lucru;

 • -  întocmește și participă la elaborarea procedurilor de lucru aferente activității dc asistența socială;

 • -  Se preocupă continuu de autoperfecționare prin studii individuale și participare la cursuri de specialitate;

 • -  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului si/sau directorul CRRPH Canaan Sercaia.

,                                                                                                                 5

PEDAGOG DE RECUPERARE (235205)

 • •  Planifică propria activitate, în funcție de nevoile beneficiarilor , de specificul activităților și de situațiile neprevăzute;

 • •  Participă la evaluarea beneficiarilor și la monitorizarea evoluției acestora pe parcursul programelor de recuperare;

 • •  Identifică obiectivele de recuperare și activitățile specifice și le integrează într-un plan de intervenție personalizat ținând seama de timp si de resursele
  necesare;

  Stabilește planuri de activități specifice stimulării și recuperării persoanelor beneficiare cu care lucrează aplicând metodele și tehnicile de intervenție adecvate;

  Participă la aplicarea planurilor de intervenție personalizate, în limita competențelor;

  Identifică activitățile de formare a deprinderilor de autonomie personală și socială a beneficiarilor și aplică metodele și mijloacele de realizare a autonomiei acestora;

  Utilizează oportunitățile mediului pentru formarea autonomiei personale și sociale a beneficiarilor;

  Identifică posibilități de integrare a beneficiarului în comunitate;

  Coordonează efectuarea eficientă a activităților, tehnicilor și metodelor dc stimulare și recuperare care au fost stabilite în planurile de intervenție personalizate ale beneficiarilor;

  întreprinde acțiuni în scopul susținerii drepturilor și intereselor beneficiarilor; Sesizează prompt șefii ierarhici superiori de orice încălcare a drepturilor și intereselor beneficiarilor, urmărind cu responsabilitate soluționarea situației.

  Urmărește evoluția beneficiarilor și face propuneri pentru menținerea, modificarea sau schimbarea programelor elaborate;

  Orientează intervenția de orice tip spre realizarea autonomiei personale a beneficiarilor;Urmărește ca, prin muncă sau prin orice altă ocupație la care participă beneficiarii, să le restaureze sau să le mărească performanțele, să le faciliteze învățarea acelor sarcini și funcții esențiale pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncțiile și pentru a promova_^au4nenține starea lor dc sănătate;

Acționează în direcția construirii la beneficiari

18             VAS UI

MARIAN

CONSILIER JURIOH-

Vk definitiv

080-0Z80


 • •  Stimulează beneficiarii să se valorizeze în orice situație;

 • •  Completează documentele de lucru;

 • •  Participă la întâlniri, convocări, documentații de îngrijire, consilieri profesionale etc., de câte ori este solicitat;

 • •  Informează și îndrumă personalul (în limita competențelor dobândite) despre posibilele modaliățti de intervenție în activitățile educaționale și terapeutice cu beneficiarii;

 • •  Conștientizează rolul sau în echipa C.R.R.P.H. « Canaan » Șercaia și dezvoltă relații profesionale pe orizontală și verticală;

 • •  Se preocupă continuu de autoperfecționare prin studii individuale și participare la cursuri.

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Sercaia .

5                                                                                                                                          5

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE (235204)Utilizează metode sau mijloace de educație specială în vederea reducerii dizabilitătii beneficiarilor;

3                                              7

Participă la dezvoltarea abilității motrice, cognitive, de comunicare și socializarea ale beneficiarilor;

Pregătește materialele și spațiile pentru activitățile pe care le desfășoară; Urmărește și evaluează performanțele beneficiarilor și dezvoltarea acestora; Realizează activități de recreere organizate pentru beneficiari, cu scopul facilitării dezvoltării fizice, mentale și sociale;

Colaborează cu pedagogul de recuperare, educator, asistenții sociali, psihologii și ceilalți instructori pentru a dezvolta planuri individualizate care promovează dezvoltarea fizică, psihosocială și educațională a beneficiarilor;

Participă la organizarea și desfasurarea activităților educativ-recuperatorii a persoanelor cu dizabilități din cadrul instituției;

Acorda îngrijirile necesare beneficiarilor, formează, consolidează și dezvoltă deprinderile practice necesare în viața de zi cu zi de autoservire, autonomie, igienă și socializare a acestora;

Practică constant un comportament blând față de beneficiari, interacțiunea cu aceștia fiind în permanență atență și securizantă;

Pentru beneficiarii aflați în îngrijire pregătește și desfășoară zilnic activități de stimulare ( senzorială, psihomotrică, cognitivă și de comunicare, socializare) atât în spațiile închise cât și în aer liber;

Partcipă creativ și activ la diverse proiecte în favoarea beneficiarilor;

Desfășoară activități instructiv-educative cu grupe de beneficiari sau individual;

Organizează și asigură petrecerea timpului unor evenimente, jocuri și excursii;


 • •  Cultivă și întreține un climat plăcut în spațiul de lucru și în relația cu personalul;

 • •  Realizează activități lucrative împreună cu beneficiarii;

 • •  Instruiește, prin metode sau mijloace speciale, beneficiarii în vederea dobândirii de abilități și deprinderi necesare desfășurării activității în cadrul grupelor de lucru;

 • •  Desfășoară activități adaptate nevoilor și abilităților persoanelor cu dizabilități, în cadrul grupelor de lucru;

 • •  Se preocupă de cunoașterea persoanelor cu dizabilități, a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitare, nevoia și dorința lor;

 • •  Răspunde de securitatea beneficiarilor încredințați pe timpul cât își desfășoară programul de lucru și informează responsabilul de compartiment, asistentul medical de serviciu în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

 • •  Verifică permanent spațiul grupei, echipamentele și materialele puse la dispoziția beneficiarilor în timpul activităților, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;

 • •  însoțește și supraveghează beneficiarii la masă și ajută la alimentație (unde este cazul);

 • •  Are obligația să nu părăsească locul de muncă, chiar dacă pleacă într-o activitate educațională cu beneficiarii, fără să aducă la cunoștința responsabilului de compartiment;

 • •  Desfășoară activități care să vizeze și tehnici ocupaționale prin practicarea unor meserii sau a unor activități precum: țesut, cusut, tâmplărie, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc.;

 • •  Urmărește și completează periodic fișele de lucru și de observație a beneficiarilor

 • •  Se preocupă continuu de autoperfecționare prin studii individuale și participare la cursuri.

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului și/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Șercaia .

INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE (223003)
învață persoanele cu dizabilități să utilizeze echipamente, aparate sau proteze adaptate nevoilor lor, precum și ustensilele/echipamentele din cadrul grupelor de lucru;

Desfășoară activități adaptate nevoilor și abilităților persoanelor cu dizabilități, în cadrul grupelor de lucru;

Adaptează și realizează activități de recuperare pentru beneficiari


Participă la dezvoltarea abilității motrice, cognitive, de comunicare șisocializarea ale beneficiarilor;

Pregătește materialele și spațiile pentru activitățile


B^cWfâWsoara;

v.ț JURIDICI              t

VASUI

MARiAN

CONSILIER JURIDIC.

DEFINITIV ,

•fij Wk      __„ „ -r o r> 19-


BflAȘOVUrmărește și evaluează performanțele beneficiarilor și dezvoltarea acestora; Colaborează cu pedagogul de recuperare, educator, asistenții sociali, psihologii și ceilalți instructori pentru a dezvolta planuri individualizate care promovează dezvoltarea fizică, psihosocială și educațională a beneficiarilor;

Participă la organizarea și desfasurarea activităților recuperatorii a persoanelor cu dizabilităti din cadrul instituției;

Acordă îngrijirile necesare beneficiarilor, consolidează și dezvoltă deprinderile practice necesare în viata de zi cu zi de autoservire, autonomie, igienă și socializare a acestora;

Practică constant un comportament blând față de beneficiari, interacțiunea cu aceștia fiind în permanență atentă și securizantă;

Pentru beneficiarii aflați în îngrijire pregătește și desfășoară zilnic activități de stimulare ( senzorială, psihomotrică, cognitivă și de comunicare, socializare) atât în spațiile închise cât și în aer liber;

Cultivă și întreține un climat plăcut în spațiul de lucru și în relația cu personalul;

Realizează activități lucrative împreună cu beneficiarii;

Se preocupă de cunoașterea persoanelor cu dizabilități, a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitare, nevoia si dorința lor;

Răspunde de securitatea beneficiarilor încredințați pe timpul cât iși desfășoară programul de lucru și informează responsabilul de compartiment, asistentul medical de serviciu în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a

acestora;

Verifică permanent spațiul grupei, echipamentele și materialele puse la dispoziția beneficiarilor în timpul activităților, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;

însoțește și supraveghează beneficiarii la masă și ajută la alimentație (unde este cazul);

Are obligația să nu părăsească locul de munca, chiar daca pleacă într-o activitate educațională cu beneficiarii, fără să aducă la cunoștința responsabilului de compartiment;

Urmărește ca, prin muncă sau prin orice altă ocupație la care participă beneficiarii, să le restaureze sau să le mărească performanțele, să le faciliteze învățarea acelor sarcini și funcții esențiale pentru adaptarea lor socială, pentru a reduce sau corecta disfuncțiile și pentru a promova sau menține starea lor de sănătate;

Desfășoară activități care să vizeze și tehnici ocupaționale prin practicarea unor meserii sau a unor activități precum: țesut, cusut, tâmplărie, ceramică, împletituri, gravură, legătorie, cartonaj, desen, pictură, etc.;

Urmărește si completează periodic fișele de lucru si de observție a beneficiarilor

1 jSaiauLmdlv

(pZ CONSitiEaiLOR hi JURIDICI V* ț!» BRAȘOV

$ VASUI       Ar-

MARIAN M

w ...... V7 f


Se preocupa continuu de autoperfectionare prin|

iu ale si participare

'ti


la cursuri.

• îndeplinește si alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Sercaia .

PERSONAL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENȚA

INFIRMIER (532103)

 • •  Organizează și efectuează îngrijirea beneficiarilor ;

 • •  Aplică tehnicile de îngrijire a benficiarilor imobilizați ;

 • •  Consemnează în caietul de predare-primire al casei respective, orice modificare în starea generală a beneficiarilor ;

 • •  Organizează și efectuează activități gospodărești și de timp liber pentru beneficiarii din casele unde își desfășoară activitatea ;

 • •  Asigură si participă la alimentarea beneficiarilor;

 • •  Preia și transportă, cu acordul asistentei medicale, porțiile de hrană pentru beneficiari;

 • •  Igienizează locurile de servire, depozitare și preparare a alimentației (dezinfecția veselei, masa de lucru, locul de servit masa etc.);

 • •  Sesizează orice modificare în starea de sănătate a beneficiarilor pe care le comunică asistentei medicale de serviciu, acordă prim-ajutor în limita competențelor, în caz de situații de urgență apelează serviciul -112;

 • •  Sesizează asistentei șefe/medicului și/sau directorului orice abuz, de orice natură (fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • •  Schimbă lenjeria de pat a beneficiarilor de cîte ori este nevoie ;

 • •  Verifică și întreține igiena corporală a beneficiarilor ;

 • •  Ajuta beneficiarii la satisfacerea nevoilor fiziologice ;

 • •  Verifică, întreține si distribuie vestimentația beneficiarilor ;

 • •  Ajuta si însoțește beneficiarul in mijloacele de transport in vederea efectuării consultului de specialitate;

 • •  Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/SU, protecția muncii;

 • •  Se preocupa continuu de autoperfecționare prin studii individuale si participarea la cursuri;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice postului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii de superiorii ierarhici.

ÎNGRIJITOARE (532104)

 • •  Asigură îngrijire, supraveghere si asistența a beneficiarilor;

 • •  Pune in aplicare planurile de ingrijire personală, sub supravegherea personalului de specialitate;

 • •  Efectuează zilnic curățenia și dezinfecția tuturor încăperilor și spațiului exterior ce aparține casei în care îsi desfașoara activitatea ;

 • •  Mobilierul, ușile și ferestrele se vor curăța de câte ori este nevoie ;

 • •  Efectuează aerisirea încăperilor din cadrul caselor;

 • •  Curăță și dezinfectează WC-urile cu material și ustensile folosite numai în aceste scopuri și locuri;

 • •  Utilizează corect materialele de curățenie din dotare cu destinația și dozajul corect;

 • •  Curăță si dezinfectează zilnic chiuvetele, coșurile de gunoi ;

 • •  Transportă deșeurile la containerele special amenajate in condiții corespunzătoare si răspunde de modul in care a executat aceste manevre ;

 • •  Schimbă lenjeria de pat a beneficiarilor de câte ori este nevoie;

 • •  Transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălător si asigura procesul de spălare a hainelor;

 • •  Folosește si întreține corect echipamentul si materialele din dotare;

 • •  Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/SU, protecția muncii;

 • •  Se preocupa continuu de autoperfecționare prin studii individuale si participarea la cursuri;

 • •  Sesizează asistentei sefe/medicului și/sau directorului orice abuz, de orice natură (fizic, psihic, sexual etc.) sau situații prin care se încalcă drepturile beneficiarilor, indiferent de persoana făptuitorului;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice postului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii de superiorii ierarhici.

ART. 12

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este:

CONTABIL care are ca atribuții principale:


înregistrează în contabilitate, zilnic, dacă este cazul, în mod cronologic și sistematic operațiunile economice și financiare consemnate în documente justificative, legal întocmite, care produc modificări în patrimoniul instituției,

cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea Contabilității și în alte reglementări legale privitoare la domeniul contabilității;

Ține la zi evidența creditelor și angajamenȚCfon Jbu^tare și legale, în «    .«           «                    . k,      COLECIUL ' *“

conformitate cu prevederile actelor normative^pmsjțp^®' $ c

Vț CONSILIER JUR

V* DEFINITIV

080-0780BS::A.5CV

23


VASUi MARIAN

Vț CONSILIER -.11

 • •  înregistrează angajamentele bugetare în Registrul de evidență a acestor angajamente;

 • •  Ține evidența operațiunilor în Registrul-jurnal;

 • •  Efectuează, lunar, contarea soldurilor existente în evidența financiar -contabilă cu cele existente în evidență la magazia de materiale și alte gestiuni;

 • •  întocmește, lunar, balanța de verificare a conturilor și anexele corespunzătoare;

 • •  întocmește, ori de câte ori este cazul, ordinele de plată, fila de CEC în numerar , foaia de varsământ pentru efectuarea diverselor operațiuni din contul de disponibil;

A

 • •  întocmește și depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală- Serviciul Trezorerie Fagaraș, ori de câte ori este cazul, situația privind programarea plăților în numerar;

 • •  Primește spre înregistrare în contabilitate numai documentele care îndeplinesc condițiile legale (aprobate, viza organului de specialitate, viză pentru control financiar preventiv propriu etc.);

 • •  întocmește, lunar, centralizatorul cuprinzând drepturile salariale ale angajaților ce urmează a fi virate pe cârd;

 • •  întocmește, ori de câte ori este cazul, state de plată privind plata drepturilor bănești care se achită la o altă dată decât cea stabilită pentru plata salariilor;

 • •  înocmește, lunar, statele de plată a salariilor și indemnizațiilor cuvenite personalului instituției, pe baza foilor colective de prezență și a deciziilor directorului instituției, precum si situația recapitulativă privind plata drepturilor salariale și a altor drepturi bănești;

 • •  întocmește și depune, lunar, la termenele stabilite declarațiile fiscale, prevăzute în actele normative;

 • •  Stabilește și înregistrează lunar valoarea amortizării pentru fiecare mijloac fix utilizând metoda lineară, respectiv înregistrează amortizarea în fișa mijlocului fix;

 • •  Ține evidența ordinelor de plată emise, în registrul cu această destinație;

 • • întocmește și depune, anual, la termenul prevăzut în actele normative Declarația 205;

 • •  întocmește, respectiv operează în registrul de evidență a numerelor de inventar pentru mijloacele fixe;

 • •  Face propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentului financiar-contabil și elaborează proceduri privind acivitatea de contabilitate;

 • •  Se preocupă continuu de autoperfecționare prin studii individuale si participare la cursuri.

 • •  îndeplinește orice alte sarcini de serviciu , dispuse de contabilul șef si/sau de directorul instituției in limitele competențelor legale.ADMINISTRATOR care are ca atribuții principale:

Organizează si monitorizează activitatea personalului din cadru! Compartimentului Tehnic- Administrativ;

Face propuneri către conducerea instituției pentru lucrări de investiții si achiziții publice, insoțite de note de fundamentare pentru lucrări de investiții si achiziții publice, conform legislației in materie;

întocmirea și actualizarea programului anual al instituției privind achizițilc publice, conform legislației în vigoare;

întocmește documentația privind aplicarea procedurii de cumpărare directă și prin SE AP ;

Achiziționează bunurile si materialele pentru care s-a aprobat documentația, cu excepția medicamentelor si materialelor sanitare;

întocmește F.A.Z (Foaia de alimentare zilnica) pentru autoturismul din dotare, precum si lunar bonul de consum carburant

Răspunde de necesitatea, oportunitatea, economicitatea si legalitatea operațiunilor privind activitatea de administrare a patrimoniului si certifică R.R.L. documentele in cadrul Serviciului Financiar-Contabil si Administrativ, anterior prezentării la viza”5un de Plată'.

Participă la derularea contractelor/comenzilor încheiate de instituție cu diferiți furnizori, in limita prerogativelor conferite de conducerea instituției;

Verifică păstrarea, utilizarea bunurilor mobile și imobile aflate in gestiunea tuturor compartimentelor si propune cercetarea administrativa, daca este cazul; Face propuneri privind declasarea și casarea bunurilor care fac obiectul acestor operațiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

întocmește planul de pază a instituției si organizează paza efectivă a acesteia; Răspunde de organizarea accesului in incinta sediului instituției, a personalului si a altor persoane din afară, conform reglementărilor din Regulamentul Intern. Organizează activitățiile privind serviciile de Securitate și Sănătate în Muncă și a Situațiilor de Urgență și Medicina Muncii;

Sesizează orice nerespectare a normelor de S.U.

Propune, ori de câte ori este cazul, procurarea de materiale sau măsuri privind activitatea de apărare împotriva incendiilor (S.U..)

Sesizează orice încălcare a normelor privind apărare împotriva incendiilor de către personalul instituției.

Răspunde de obiectele de inventar și mijloacele fixe din sectorul de activitate în care lucrează, exclusiv cele existente în dotarea imobilelor;

Răspunde de asigurarea cu promptitudine a lucrărilor de întreținere curentă a clădirilor, a instalaților aferente, a celorlalte mijloace fixe și obiecte de inventar administrativ gospodărești;

Asigură serviciile de verificare periodică a tuturor instalațiilor care sunt supuse, conform legii, unor verificări si certific^5^^pecialitate;

COLEGIUL

JTr CONSii-IERiLOR


IM      JURiDiCI

BRAȘOV

VASUI marian

consilier juRirr.

DEFINI" IV

OBD-0780

 • • Face propuneri privind îmbunătățirea activității compartimentului Tehnnic -Administrativ și elaborează proceduri privind acivitatea administrativ -gospodărească;

 • •  Ține evidența activităților administrative de realizat ca urmare a sesizărilor privind defecțiuni, deteriorări, distrugeri de bunuri din cadrul instituției;

 • •  Se preocupă continuu de autoperfecționare prin studiu individual și participare la cursuri;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Sercaia.

3                                                                                                                                         5

MAGAZINER care are ca atribuții principale:

Primește bunurile recepționate de către comisia de recepție pe baza notei de recepție și constatare diferențe;

Asigură păstrarea în bune condiții a bunurilor primite;

întocmește și ține evidența intrărilor și ieșirilor de bunuri din magazie în fișa de magazie, pe baza documentelor legale întocmite pentru efectuarea operațiunilor respective;

Ține evidența la zi a modificării privind situația soldurilor bunurilor ;

Asistă și participă la efectuarea inventarierii bunurilor aflate în magazie, dar nu ca membru al comisiei de inventariere;

Lunar, efectuează verificarea (contarea) realității soldurilor bunurilor, prin confruntarea soldurilor evidențiate în fisele de magazie cu datele existente în contabilitate la Serviciul financiar-contabil al instituției;

Eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legal întocmite; Studiază, însușește și aplică cu strictețe legislația în materie;

Depune la compartimentul financiar-contabil al instituției toate documentele care au generat modificări de solduri privind bunurile;

Cunoaște și aplică procedurile interne privind predarea-primirea de bunuri din/în magazie;

Operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri; întocmește la sfarsit de lună balanța de materiale /stocuri ;

Verifică dacă documentele de eliberare de bunuri din magazie sunt semnate dc către persoanele desemnate în acest sens, respectiv confruntă semnăturile persoanelor care au semnat cu cele din fișă cu specimene dc semnături; înștiințează, în scris, pe contabilul șef și directorul instituției, în cel mult 24 ore, despre existența în gestiune a plusurilor sau minusurilor constatate;

Pune la dispoziția organelor de control abilitate prin lege documentele solicitate de către acestea;

îndeplinește și alte atribuții specifice activității com^i^T^tului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele disp^^jîțiE^^i^^ legii, de șeful

serviciului și/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaa^j»

VAS UI


, .          - - - - -             țtf l

UJ MARIAN

r Â1

CONSILIER JURH

V-A DEFfNDlV

080-0780


MUNCITOR CALIFICAT (ELECTRICIAN) care are ca atribuții principale:

 • •  Efectuează lucrări de întreținere, reparații la instalațiile electrice din unitate în condiții de siguranță, conform normelor specifice de lucru;

 • •  Verifică protecția prin legare la nul și / sau impământare a instalațiilor;

 • •  Execută lucrări de întreținere a componenețelor de acționare și comandă a utilajelor și instalațiilor;

 • •  înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform normelor de Securitate și Sănătate a Muncii, întrerupe tensiunea, veri li că lipsa tensiunii și legarea la scurtcircuit;

 • •  Montează/demontează corpurile electrice de iluminat;

 • •  Menține curățenia în postul trafo și în tablourile de distribuție;

 • •  Verifică periodic firidele de distribuție a curentului electric de pe clădirile unității și se asigură ca acestea sunt încuiate și nu pot fi deschise accidental de către beneficiarii institutionalizati;

 • •  Verifică iluminatul perimetral;

 • •  Verifică instalațiile de iluminat de siguranță săptămânal și consemnează în caietul de manevră din fiecare tablou electric;

 • •  Verifică detectorii de fum și asigură înlocuirea acumulatorilor uzați;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului și/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Șercaia.

ȘOFER care are ca atribuții principale:

Conduce numai autovehiculele pe care e desemnat să le conducă pentru care răspunde pe durata utilizării și are permis valabil pentru categoria din care acestea fac parte;

Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă;

înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei;

Păstrează actele mașinii și documentele de transport în condiții corespunzătoare și le prezintă la cererea organelor de control ale poliției rutiere;

Menține curățenia auto atât interior cât și exterior și răspunde de dotarea legală a auto (trusa prim ajutor, stingător etc.);

Sesizează cu cel puțin o lună înainte de expirare necesitatea reînoirii contractului de asigurare obligatorie a autovehiculului;

Respectă pe cât posibil viteza economică de consum a autovehiculului;

Efectuează reparații tehnice minore ale autoyekrculuiui și răspunde de efectuarea reviziilor mecanice (schimb ulei, cu&B.odtsiri^.^ie  etc.) și ITP-

urilor;                                                     w  ° juRtoic? '   Șj

’                                                            tț|J     BRAȘOV            ț

VAS UI

27       $ MARIAN

yA CONSiLIER JURIDIC

Vk definitiv

0BD-0780 • •  Recepționează lucrările executate la atelierele de reparații auto și răspunde de calitatea lor;

 • •  Răspunde de siguranță pasagerilor;

 • •  Răspunde de respectarea regulilor privind circulația pe drumurile publice;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute de actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șeful serviciului si/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Sercaia .

5                                                                                                                        9

PAZNIC cu următoarele atribuții principale:

 • •  Să respecte consemnul general și consemnul particular al postului;

 • •  Să cunoască și să aplice prevederile Planului de pază al instituției;

 • •  Să cunoască și să aplice regulile privind accesul în instituție;

 • •  Să informeze Administratorul instituției despre orice eveniment de indisciplină sau de atentat la securitatea instituției petrecut în timpul executării serviciului, precum și despre măsurile luate;

 • •  în caz de incendii, dezastre naturale sau alte evenimente să execute prevederile din Planul de pază al instituției;

 • •  Să sesizeze Poliția în legătură cu orice faptă de natură de a prejudicia patrimoniul instituției;

 • •  Să verifice dacă sunt încuiate porțile auxiliare ale instituției precum și porțile/ușile locțiilor unde s-a încetat activitatea angajaților;

 • •  Să conecteze / deconecteze iluminatul perimetral și să anunțe Administratorul de eventualele disfuncționalități ale acestuia;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității compartimentului, prevăzute dc actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de șefii! serviciului și/sau Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Șercaia.

REFERENT DE SPECIALITATE care ca atribuții principale:

întocmește documentele necesare la angajarea personalului;

Asigură executarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru posturile vacante;

întocmește și asigură documentele necesare pentru evidența și prezența personalului la program;

întocmește și păstrează dosarele personale ale salariaților;

/V

întocmește documentele necesare pentru programarea concedilor deodihnă și evidența efectuării lor;

întocmește evidența personalului care beneficează de sporuri, indemnizații și alte drepturi bănești;

întocmește evidența sancțiunilor disciplinare aplicată salariaților;

Propune și elaborează documentația necesa^jQf^t^ modificarea structurii organizatorice ( organigrama) și a statului

1$ BRAȘOV 28    $ VASUI

marian


CONSILIER JURIOIC DEFINITIV . 08D-0780 ./»

 • •  Coordonează activitatea de întocmire a fișelor de evaluare ( aprcciccre) individuală a salariaților;

 • •  Coordonează activitatea de întocmire a fișelor posturilor;

 • •  Organizează activitatea de recutare și selecție a persoanelor apte să ocupe funcțiile/posturile vacante din instituție;

 • •  Formulează propuneri privind formele de pregătire și perfecționare a personalului instituției;

 • •  întocmește și prezintă situații, informări și rapoarte privind activitatea de

resurse umane;

 • •  Contribuie la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară al C.R.R.P.H. CANAAN Șercaia;

 • •  Formulează propuneri privind organizarea activității de atestare pe funcții și promovare a personalului instituției;

 • •  întocmește situația privind activitățiile desfășurate în cadrul resurselor umane;

 • •  întocmește procedurile de lucru privind activitatea în cadrul resurselor umane;

 • •  îndosariază și păstrează documentele aparținând activității de resurse umane;

 • •  înregistrează cererile salariaților privind eliberarea de adeverințe;

 • •  înregistrază și eliberează adeverințele solicitate de către salariați cu respectarea procedurii aprobate;

 • • Redactează proiecte de decizii ale Directorului C.R.R.P.H. CANAAN Șercaia;

 • • Ține evidența deciziilor emise de Directorul C.R.R.P.H. CANAAN Șercaia și păstrează registrul de numere pentru decizii;

 • •  Ține evidența ștampilelor utilizate de instituție în registrul creat în acest sens;

 • •  îndeplinește și alte atribuții specifice activității de resurse umane, prevăzute în actele normative în materie, precum și cele dispuse, în limitele legii, de Directorul CRRPH ”Canaan”.
Primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;

La cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și de interese;

Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;

Evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, al căror model se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;

Asigură publicarea și menținerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declarațiile de avere și de interese se păstrează pe pagina de internet cel puțin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;

Trimite Agenției, în termen de cel mult 10 zile               copii certificate

ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de i^ei®sA^|țimWț pe care Agenție BRAȘOV îfr

$ vasui       \

fto MARIAN

V.;»               JlJFrtDlC

OEFINHiV

080-0780  .!■ le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, și le menține publicate pe durata prevăzută de dispozițiile lit. e);

 • •  Publică pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției;

 • •  Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

 • •  îndeplinește si alte atribuții specifice activitatii compartimentului, prevăzute de actele normative in materie, precum si cele dispuse, in limitele legii, de Directorul C.R.R.P.H. « Canaan » Sercaia .

ART. 13

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al județului;

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare sau se modifică cu reglementările legislației din domeniu de activitate și se aprobă prin hotărâre a Consililui Județean Brașov

DIRECTOR GENERAL DGASPC BRAȘOV DURNA GHEfifRGHE


DIRECTOR - INTERIMAR


CANAAN” iHE MADALINA


-      țy

& COLEGIUL (0£ CONSILIERILOR VX JURIDICI BRAȘOV îf VASUL &    _

V-ț CONSILIER JURIDIC VA DEFINITIV ■ 08D-0780 ,i^