Hotărârea nr. 382/2018

Hotărârea nr.382 – aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov

w

Consiliul Județean >

Brașov

i


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 5000 )7 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 26S 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.rc

i i @ ‘4„,

ROMANJA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 382

din data de 30.10.2018

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa

Mureșenilor” Brașov


Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2 )18;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate sub nr. 16554 din data de prin care se propune aprobarea


25.10.2018, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate se propun moc i Compartimentului Proiecte, Resurse Umane și Achiziții Publice și înființ trea unui post de referea: de specialitate. Modificările propuse se încadrează în bugetul de venituri și cheltuie

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 99/22.03.2018 privii d aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 279/30.07.2014 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pertru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.91, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit. administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioa -e în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administ cu modificările și completările ulterioare,


ficări rezultate din înființarea


i aprobat pentru anul 20 8:


privind salarizarea personalului


’c” din Legea nr. 215/200 a


ației publice locale, republicată,


HOTĂRĂȘTE;


Art 1 - Se aprobă statul de funcții al Muzeului ”Casa Mureșenilor” B parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 - Se aprobă organigrama Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov, integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale salariale revine conducătorului instituției.

așov, conform anexei, care face


conform anexei, care face parte


precum și a celorlalte drepiuri


Art. 4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 2''9/30.07.2014 privind aprob; "ea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și fiicționare pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mo i corespunzător.

Art 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la înc eplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul ”Casa Mureșenik r” Brașov.


Coi itrasemnează,

I SECRETAR Mar a Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SECRETAR,

MARIA DUMBRĂVEANU


c/


ORGANIGRAMA MUZEULUI CASA MUREȘENILOR BRAȘOV


Total posturi

Funcții de conducere

Funcții execuție

MANAGER

DR. RUS VALER

MUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SECRETAR,

MARIA DUMBRĂVEANU

C/


PREȘEDINTE,

ADRIAN IOAN VEȘTEA


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Grad/ Treapta

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Contabil șef

S

II

1

3

Șef serviciu

s

II

1

4

Muzeograf

s

IA

4

5

Muzeograf

s

I

1

6

Conservator

s

IA

1

7

Gestionar custode

M

IA

1

8

Restaurator

S

IA

1

9

Supraveghetor muzeu

M;G

3

10

Economist

S

IA

1

11

Referent de specialitate

S

III

1

12

Referent de specialitate

S

I

1

13

Administrator

M

I

1

îotai

X

X

18

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


MANAGER,

Dr. VALER RUS


CONTABIL ȘEF,

TATIANA GHEORGHE