Hotărârea nr. 381/2018

Hotărârea nr.381 – aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAS OV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 50000/

Consiliul Județean Brașov

>


Cod: F-16


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 5 76 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 381

din data de 30.10.2018

de


organizare și


privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 2

0.10.2018;


Analizând expunerea de motive nr. 17496 din data de 26.10.201 1 și raportul de specialitate înregistrate sub nr. ad. 17496 din data de 26.10.2018, întocmite de Servici al Resurse Umane, Strat de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov;

:egn

funcții și regulamentului ce


Față de organigrama și regulamentul de organizare și funcționare robate se propun modifică 4 survenite prin reorganizarea activității instituției, iar la nivelul statului de ?uncții se propun modificări ale unor posturi vacante.

Ținând cont că numărul total de posturi aprobat rămâne neschimba t și că modificările aduse la nivelul statului de funcții se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/22.03.2018 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcțio lare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 1 >3/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulteri jare;

din Legea nr. 215/2001 a


Având în vedere prevederile art.91, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit.”< administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările uit mioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a a republicată, cu modificările și completările ulterioare,

iministrației publice local


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții al Bibliotecii Județene ”Geor; anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

e Barițiu” Brașov, con lor: i


u” Brașov, conform anexe


Art. 2 - Se aprobă organigrama Bibliotecii Județene ”George Bariț care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al B ibliotecii Județene ”Geor: Barițiu” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hot irâre.

Art. 4 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individ îale precum și a celorlalt drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 5


- Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Bras >


v nr. 100/22.03.2018 pri vind


aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentulu de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov își încetează aplicabilita ea.


Art. 6 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov.

PREȘEDINTE

Adrian - Ioan Veștea 1
Contrasemnează, SECRETAR vlaria Dumbrăveanu


DJDLIVILLA JVDtfLA.NA •‘GEORGE BARIȚIl ”

Consiliul Județean Brașov

B-dul Eroilor nr. 35. Brașov. ROMÂNIA

Tel: + 40-68-419338,410801. fax: + 40-68-415079 email: biblgb@rdsbv.ro


SECRETAlTj MARIA DuMbr/vEANIJ


APROBAT


PREȘEDINTE


ADRIAN IOAN^VEȘXEA-?


ORGANIGRAMA BIBLIOTECII JUDEȚENE „GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV^Biblioteca Județeană 'George Baritiu" Bdul. Eroilor nr.35, Brașov


SECRETAR

MARIA DUMB^AVEANU

C--7

STAT DE FUNCȚII

OCTOMBRIE 2018

PREȘEDINTE

ADRIAN IOAN VESTEA

f

FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. osturi

Manager

s

II

1

Director adj de specialitate

s

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

0

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

l

2

Tehnoredactor

M

IA

1

Bibliotecar

S

IA

29

Bibliotecar

S

I

8

Bibliotecar

s

II

3

Bibliotecar

SSD

I

9

Bibliotecar

SSD

II

1

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

SSD

II

1

Referent

M

IA

2

Muncitor calificat

M

I

6

îngrijitoare

I

5

TOTAL

86

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea da

elor transmise


Personal de specialitate Personal administrativ Personal de întreținere Total personal contractual

Din care: Personal de conducere

67

8

11

86

manager

10

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7

MANAGER

DANlEț£4AZARE

Secretar,


Maria Dumbrafreanu


Președinte,

Adrian toari Veș tea

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚI J” BRAȘOV

CUPRINS

CAP.I. ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “G.BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.1. Dispoziții generale

1.2.Structura organizatorică

CAP.II. CONDUCEREA Șl ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 2.1. Consiliul de Administrație

 • 2.2. Director

CAP.III. ORGANE DE LUCRU ALE CONDUCERII BIBLIOTECII

 • 3.1. Consiliul științific

 • 3.2. Comisia de achiziție carte

CAP.IV. ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 4.1. Atribuții generale

CAP.V. ATRIBUȚII SPECIFICE DIRECȚIILOR Șl COMPARTIMENTELOR BIBLIC TECII

 • 5.1. Director

 • 5.2. Compartimentul Asistență Juridică

 • 5.3. Director Adjunct de Specialitate

 • 5.3.1 Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

 • 5.3.2 Serviciul împrumut carte

 • 5.3.3 Serviciul Comunicarea Colecțiilor

 • 5.3.3.1 Sala de lectura carte

 • 5.3.3.2 Sala de lectura periodice

 • 5.3.4 Filiala 2

 • 5.3.5 Compartimentul Mediateca

  • 5.4. Compartimentul Resurse Umane, Secretariat si Depozit legal

  • 5.5. Di rector adj unct

   • 5.5.1 Compartiment Administrativ, întreținere si Achiziții Publice

   • 5.5.2 Compartimentul Financiar Contabil

   • 5.5.3 Serviciul Informatizare

    • 5.5.3.1. Compartimentul Informatizare

    • 5.5.3.2. Compartimentul înscriere unica

    • 5.5.3.3. Filiala 5

    • 5.5.3.4. Compartimentul Metodic

 • 5.6 Serviciul de Formare și Informare continuă

 • 5.6.1 Centrul de Informare Comunitară.

 • 5.6.2 Centrul Regional de Formare

 • 5.6.3  Secția pentru Copii și Tineret

 • 5.6.3.1. împrumut carte pentru copii și Sector Multimed a

 • 5.6.3.2. Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

 • 5.6.4 Filiala 4

 • 5.7 Serviciul Relații Externe

 • 5.7.1 Biblioteca iEngleză

 • 5.7.2 Biblioteca Maghiara

 • 5.7.3 Biblioteca Franceză

 • 5.7.4 Filiala 1. Biblioteca mobila

 • 5.8 Serviciul Bibliografic. Revista Ăstra

 • 5.8.1 Compartimentul Colecții speciale

 • 5.8.2 Compartimentul Bibliografic. Revista Astra

 • 5.8.3 Filiala 3

 • 5.8.4 Compartimentul Legatorie

CAP.VI. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 6.1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 6.1.1. Servicii prestate gratuit

 • 6.1.2. Servicii prestate contra cost

 • 6.2. înscrierea și eliberarea permiselor de intrare în bibliotecă

 • 6.3. Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultare.: loc

  i pe


 • 6.3.1. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 6.3.2. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 6.3.3. Regulamentul de funcționare la Sala calculatoarelor si In

  :ernet

  le. Sala de studiu


 • 6.3.4. Regulamentul de funcționare a Serviciului Colecții Specii

 • 6.3.5. Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică

 • 6.3.6. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Sala de lectură

 • 6.3.7. Regulamentul de funcționare a Secției pentru Copii și tineret

  :ormare Comunitară. Metodic: a publicațiilor în bibliotecă


 • 6.3.8. Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de In

6.3.9 Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală

 • 6.4. Drepturile utilizatorilor

 • 6.5. Obligațiile utilizatorilor

 • 6.6. Sancțiuni

CAP.VII. OBLIGAȚIILE GENERALE ALE UTILIZATORILOR PENTRU PREVEl IREA Șl

STINGEREA INCENDIILOR

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE


ANEXE

Anexa 1 - Taxe și tarife pentru servicii publice prestate în cadrul „George Barițiu”

Bibliotecii Județene


Anexa 2 - Calculul penalităților

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Fișa contract de utlizare

Anexa 5 - Contract (de pațteneriat cu privire la serviciile oferite le Biblioteca Județeană “George Barițiu” prin secțiile de jucăriotecă și calculatoare)

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARI1 IU” BRAȘOV

CAPITOLUL I

Organizarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașo

 • 1.1-Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.- (1) Biblioteca Județean^ “George Barițiu” Brașov - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în suborc inea Consiliului Județean Brașov în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice din i omania.

si completările ulterioare și al


:ecă publică de tip enciclopedic, la colecții, baze de date și alte


(2) Biblioteca Județeană “George Barițiu”Brașov este o biblio în slujba comunității județene; ba permite accesul nelimitat și gratuit

i

surse proprii de informații.

(3) Biblioteca asigură Egalitatea accesului la informații și la cocumentele necesare informării, ății utilizatorilor, fără deosebire


educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalii de statut social ori economic, vârțstă, sex, apartenență politică, religie cri naționalitate.

(4) Principalele atribuții ale bibliotecii publice sunt: consti :uirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colecțiilor de cârti, publicațiilor seriale, a a tor documente de biblioteca si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educa ție sau recreere; inițierea, organizarea si desfasurarea de proiecte si programe

culturale, inclusiv in parteneriat

drul


cu autoritati si instituții publice,


cu alte instituții de profil sau prin paTeneriat public-privat; ir c societății informației biblioteca a|re rol de importanta strategica.

biblioteca are sediul propriu în


Art. 2.- Biblioteca are personalitate juridică, firmă și sigiliu proprii; municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, din anul 1967.

Art. 3. (1) Biblioteca județeană “George Barițiu” este o instituție noi-profit, finanțată de la bugetul județean, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bjgetele proprii sau în cele ale instituțiilor tutelare.

(2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane ju'idice de drept public sau prvc.t, ale de venituri.


precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse leș

(3) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov poate prim’ finanțare din fonduri nerambursabile in cadrul programelor europene.

 • 1.2 - Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  .iotecă publică, de drept public, tționează potrivit regulamentului


Art. 4.-  (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o bib i

înființată și organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov și func propriu de organizare și funcționare, având următoarea structură organi :atorică:

- consiliu de administrație

 • -   consiliirștiințific

director

 • -   directori adjunct de specialitate

 • -  director adjunct

 • -   consilier juridic

7 servicii specializate

 • -  24 compartimente și secții specializate

(2) Biblioteca are autonomie organizatorică și de funcționare, se poate afilia la organizații și la consorții locale și programe de cc operare în plan local, regional, accepta însă eventuale ingerințe de or lin propagandistic sau politic.

asociații profesionale de profil, național sau internațional, fără a


CAPITOLUL II

Conducerea și administrarea Bibliotecii Județene “George Bari iu” Brașov

2.1 - Consiliul de Administrație

Art. 5.- Consiliul de Administrație, având rol consultativ, este format din director - președinte

 • -  director adjunct de specialitate

 • -  director adjunct

 • -   jurist

 • -   3 șefi serviciu

 • -   reprezentant al Consiliului Județean Brașov referent resurse umane

observator sindicat, conform legii

Art. 6.- Activitatea de secretariat este asigurată de referentul de resurs; umane.

Art. 7.- Atribuțiile Consiliului de (Administrație: a)


Avizează Planul managerial anual și Strategia de dezvoltare pentru Biblioteca Județeană

i

“George Barițiu” Brașov propuse de directorul instituției.

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)


Avizează proiectele de Organigramă și Stat de Funcții

Aprobă primele salariale stabilite în conformitate cu legea

Aprobă sancțiunile disciplinare stabilite de comisiile de anchetă

Avizează memoriile justificative înaintate Consiliului Județeaii Brașov

Are rol consultativ în rpodificările strategiei de dezvoltare apt rute în timpul anului

Avizează Proiectul de Buget

Avizează Proiectele de Regulamente

Art. 8.- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.


Art. 9.- Consiliul de Administrație adoptă hotărâri valabile în prezența n


ajorității simple.


2.2 - Director


Art. 10.- Directorul este numit, Sancționat și eliberat din funcție de Con


îiliul Județean Brașov.


Art. 11.- Directorul este ordonator de credite și reprezintă instituția în


elațiile cu terții în plan i ntern și


internațional.


Art. 12.- Directorul este conducătorul instituției și în această calitate răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza contractului de management, orga rigramei, statului de funcțri, a


regulamentului de organizare și funcționare precum și a celui de ordine legii și avizate de Consiliul Județean.


nterioară, elaborate în condițiile


CAPITOLUL III


Organe de lucru ale conducerii bibliotecii

3.1 - Consiliul Științific


Art. 13.- Consiliul Științific are rol consultativ și este alcătuit din 9 membri din principalele compartimente ale bibliotecii:


membri, având în componență


Director - președinte

Director adjunct de specialitate

 • -  împrumut carte

Relații externe.

Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referinț ?

Informatizare

Comunicarea colecțiilor

Centrul de Informare și Formare continuă

 • -   Bibliografic. Revista ASTRA


Art. 14.- Consiliul Științific este abilitat să se pronunțe asupra tuturor problemelor profesionale privind activitatea bibliotecii și are următoarele competențe:

- elaborează strategia și stabilește direcțiile de dezvoltare a fondu ui bibliotecii;


elaborează programe și acțiuni de diversificare și modernizare a serviciilor de bibliotecă, de


valorificare și de promovare a colecțiilor de documente și a trad


țiilor culturale locale;


- stabilește strategiile privițid perfecționarea personalului;


 • -  analizează proiectele de acțiuni culturale și propune includerea1 n Programul acțiunilor culturale pe anul următor;

elaborează programe de studii și cercetări în domeniul bibliote ronomiei, științelor informării și sociologiei lecturii;

 • -   analizează activitatea de valorificare a colecțiilor.

 • 3.2- Comisia de Achiziții unități de bibliotecă

  Art.


15.- Comisia de Achiziții are în componență 9 membri, numiți prin < ispoziția directorului.

Art.


16.- Comisia de Achiziții are următoarele atribuții:

 • -   stabilește politica de achiziții și necesarul anu de bibliptecă în limita fondurilor bugetare, a minorităților în cadrul comunității;

 • -   analizeâză și aprobă comenzile lunare cu titlur


il, trimestrial și lunar de unități profilului bibliotecii și a ponderii


le de aprovizionat.


Art.


17.- Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, lucrând în prezența majorități

CAPITOLUL IV

Atribuțiile Bibliotecii Județene “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

4.1 - Atribuții generale

Art. 18.- Biblioteca Județeană. “George Barițiu” Brașov, ca institu


iție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național, îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare a resurselor alocate și a cerințelor comunității județene, următoarele atribuții:

a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și colecții enciclopedice de documente; biblioteca județeană organizează, în condițiile legii, Depozitul legal la nivelul comunității județene Brașov;


pune la dispoziția utilizatorilor

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă, prin secțiile de la sediu, filiale ori puncte de informare și împrumut, cu respectarea normelor de circulație și evideiță a documentelor, precum ș e utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizeiză cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și /sau automatizat, lormează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de inforrr are bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau inforrrjatizat; elaborează, editează ori const locală curentă, realizată la nivelul comunității județene;

  rvă în baze de date bibliografia


 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare și comu licăre la distanță;

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiile de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

 • g) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, studii și ce cetări în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunităț i;

 • h) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov are rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului Brașov.

 • i) Realizează programe culturale anuale/strategii multianuale îr care se includ proiecte culturale finanțate din fonduri proprii sau alte surse (donații, subvenții, colaborări).

Art. 19.- Biblioteca publică oferă utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit disponibilităților și dotărilor existente, în condițiile legii și cu avizul Coisiliului Județean, unele servicii.

pe bază de tarife, stabilite prin regulamente proprii de organizare și f tncționare, constând în principal din: închirieri temporare de spații, copiere și multiplicare de documerte indiferent de tipul de suport.

.e astfel constituite se utilizează


Cuantumul tarifelor este stabilit de Consiliul Județean Brașov. Fonduri

pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă,


inclusiv pentru informatizarea


Și


dotarea cu documente și echipamente specifice.

CAPITOLUL V

Atribuțiile specifice direcțiilor și compartimentelor bibi otecii

 • 5.1-Director

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


 • e)

 • f)


elaborează și propune spre aprobare proiectul de buget al institu ției; selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condi iile legii; negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale; \ aprobă fisele de post si fișele de evaluare a performanțelor profe acționează pentru gospodărirea și gestionarea corespunzătoare a


sionale ale angajaților patrimoniului;


 • g) coordonează realizarea proiectelor culturale incluse în Programa anual al acțiunilor culturale;

 • h) conduce Consiliul de Administrație al bibliotecii, în calitate de pieședinte;

 • i)  numește Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte;

 • j)  conduce Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte

 • 5.2- Asistență juridică

  în subordinea directă a


Compartimentul Asistență juridică este organizat și funcționează conducătorului instituției, având următoarele atribuții principale

 • -   reprezintă Biblioteca Județeană “George B< rițiu” Brașov în fața instanței judecătorești;

redactează și promovează acțiunile și căile d; atac în cauzele aflate pe -olul instanțelor de judecată;

 • -   asigură consultanță de specialitate;

 • -   avizează, la solicitarea conducerii, asupra leg dității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției, pncum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

  ă direct sau indirect obiectul, de


avizează angajamentele legale din care rezuli

plată înainte de a fi supuse CFPP și alte docum ?nte la solicitarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu;

:e informative privind legislația


 • -  transmite la compartimentele bibliotecii no nouă sau modificări care interesează compartimentele de specialitate.

 • -   redactează acte și opinii juridice

  :e activităților;


 • -  se preocupă de elaborarea procedurilor specifi

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3- Director Adjunct de Specialitate

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități:

de dezvoltare, conservare, evidențiere și gesti mare a colecțiilor biblioteci de prelucrare biblioteconomică a colecțiilor de împrumut, de informare și documentare;

de achiziție de unități de bibliotecă;

scopul efectuării unor studii și omiei;


de valorificare a colecțiilor de documente îr cercetări în domeniul bibliologiei și bibliotecor de împrumut interbibliotecar

de


pe

de


 • -   în lipsa directorului instituției execută atribuțiile delegate prin act. dispoziție;

  ităților din compartimentele implementarea standardelor


 • -  avizează procedurile de lucru aferente acti\ care le coordonează și se preocupă de management/control intern.

Directorul adjunct de specialitate are în subordine și coordonează urmj

toarele


departamente:

 • 1.  Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor

 • 2. Serviciul de împrumut carte

 • 3. Serviciul Comunicarea colecțiilor

 • 4.  Filiala 2

 • 5. Compartimentul Mediateca 5.3.1- Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Serviciul are următoarele atribuții pe care le exercită conform pievederilor legale:

 • -   achiziționează unitățile de bibliotecă;

 • -   organizează evidența globală și individuală a d jcumentelor în sistem tradițional, și automatizat;

 • -   urmărește mișcările (intrări, ieșiri) ale unităților de bibliotecă;

 • -   raportează lunar și trimestrial mișcarea și structura fondurilor pe gestiuni;

 • -   prelucrează biblioteconomie unitățile de bib.iotecă, pe suport tradițional, și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare, cotare sistematico-alfabetică;

 • -   organizează, întreține și actualizează cataloag ;le bibliotecii;

 • -  completează baza de date a bibliotecii;

 • -   asigură schimbul interbibliotecar;

  stecii;


realizează și întreține catalogul on-line al bibli creează și actualizează fișierele de autoritate; furnizează informații și referințe electronice

implementarea standardelor de durilor specifice activităților;


 • -  organizează efectuarea controlul intern și management, se preocupă de elaborarea proct

 • -   elaborează și se conformează procedurilor spe^ :ifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 9 [ osturi.

 • 5.3.2- Serviciul de împrumut carte

Serviciul de împrumut carte are următoarele atribuții principale: asigură servicii de împrumut la domiciliu; acordă asistență de specialitate utilizatorilor; efectuează statistica zilnică, trimestrială utilizatorilor;

și anuală a publicațiilor și


organizează acțiuni culturale; participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

mplementarea standardelor de


 • -  organizează efectuarea controlul intern și

management, se preocupă de elaborarea proct durilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 7 p >sturi.

5.3.3- Serviciul Comunicarea colecțiilor.

Serviciul Comunicarea colecțiilor este condus de un sef de servic Serviciul are in componenta doua compartimente si desfasoara u

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a docum îi lectură, controlând condițiile de bună desfășurare a acestora;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   efectuează evidența zilnică a publicațiilor, trimestriale și anuale;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și management, se preocupă de elaborarea proce pune la dispoziția utilizatorilor puncte de acce;

 • -   asigură împrumutul interbibliotecar;

 • -  se conformează procedurilor specifice.


u, și este deservit de 9 posturi, matoarele activitati: ntelor de bibliotecă în sălile de


n vederea realizării statisticilor


implementarea standardelor ele durilor specifice activităților; internet;


5.3.3.1. - Sala de lectura carte

Compartimentul este deservit de 6 posturi și are următoarele at

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a docume lectura;

rezolva cererile de imprumut interbibliotecar; gestionează fondul de carte de la Depozitul Ge ieral;

 • -   asigura îndrumarea și supravegherea în vedere, i asigura asistență de specialitate în elaborarea

 • -  se conformează procedurilor specifice.


ibuții principale:

ntelor de biblioteca in Sălile ele


utilizării serviciilor Interne:; ocumentelor electronice ;


5.3.3.2- Sala de lectura periodice

Compartimentul este deservit de trei posturi cu următoarele atri

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a publicați I

 • -   organizează acțiuni culturale;

asigură servicii de consultare legislativă pe electronic;

 • -   asigura îndrumarea și supravegherea în vedere;

 • -   asigura asistență de specialitate în elaborarea

 • -  gestionează fondul de publicații periodice depozitele compartimentului;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.


uții:

le periodice ale bibliotecii;


suport tradițional și în format


utilizării serviciilor Internet;

i locumentelor electronice;

aflate in sala de lectura, in


 • 5.3.4 - Filiala 2

Filiala este situată în str. Prunului nr. 41 (Cartier Noua) și are ca domiciliu pentru adulți și copii. Filiala este deservită de două po:

.pecific împrumutul la turi.


Filiala are următoarele atribuții principale:

organizează și pune la dispoziția utilizatorilor ondul de carte de care dispune asigurând servicii de împrumut la domiciliu publicațiilor;

și de consultare în secție a


 • -   organizează acțiuni culturale;

  și anuală a publicațiilor și


efectuează statistica zilnică, trimestrială utilizatorilor;

 • -   se preocupă de elaborarea procedurilor specific e activităților;

se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.5 - Compartimentul Mediateca

Compartimentul Mediatecii este deservit de doua posturi și are c u următoarele atribuții: cariilor, indiferent de suoort; cum și alte acțiuni culturale: le bibliotecii (CD-uri, dischete, și anuală a publicațiilor și

asigură servicii de împrumut la domiciliu a publ organizează audiții colective și individuale, prc asigură consultarea publicațiilor electronice < DVD-uri) în sala de audiții;

asigură consultarea în secție a publicațiilor din Organizează expoziții de arta plastica; efectuează controlul intern;

se conformează procedurilor specifice; efectuează statistica zilnică, trimestrială utilizatorilor.


:ondul de referință


5.4 Compartimentul Resurse Umane. Secretariat si Depozit leș al Compartimentul Resurse Umane- Secretariat si Depozit legal as activități:

gură desfășurarea următoarelor


evaluarea


 • -   evidența personalului, stat funcții, organigramă, fișe de post, personalului;

elaborarea referatelor pentru emiterea dispoziț iilor de încadrare;

rea personalului;


 • -  întocmirea situațiilor privind existentul și mișca organizare concursuri;

 • -  face parte din comisia de recepție a mărfurilor: efectuează controlul intern;

  fice;


 • -  elaborează și se conformează procedurilor spec

 • -  organizează depozitul legal gestionează depozitul legal asigură servicii de consultare la sala de lectură a

  mităților de bibliotecă din fondui ctor


Depozit Legal, pe bază de cerere aprobată de dirc

Compartimentul este deservit de două posturi.

 • 5.5 - Director Adjunct

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează si organizează următoarele activitati:

de efectuare a operațiunilor financiar - contat ile;

de evidenta a bunurilor;

de asigurare a condițiilor materiale pent u desfasurarea activitatilor si gospodărirea spatiilor bibliotecii;

organizează activitatea compartimentelor pe :are le le coordonează, respecți'/ compartimentul financiar - contabil si compartimentul administrativ si achiziții publice;

elaboreaza/avizează procedurile de compartimentului financiar-contabil și respec activităților din compartimentul administr; tiv si achiziții Publice, și se

ucru aferente    activități !.o.”


:iv procedurile de lucru aferente


preocupă de implementarea standardelor de n

anagement/control intern;


- alte sarcini trasate de directorul instituției.

Coordonează următoarele compartimente și servicii:

Compartimentul Administrativ. întreținere si Achiziții Publice

Compartimentul Financiar-Contabilitate Serviciul Informatizare

Serviciul de Informare si formare continua

5.5.1 - Compartiment Administrativ. întreținere și Achi dții publice, în cadrul compartimentului figurează 11 posturi .

Compartimentul are următoarele atribuții:

e pentru buna desfășurate a


 • -   asigură achiziționarea materialelor necesai activității instituției;

 • -  compară oferte și propune încredințări directe atribuirea contractelor de achiziții publice; administrează și gestionează patrimoniul instit jției; răspunde de activitatea de protecție și pază în desfășoară activități de întreținere, reparații < instituției;

  potriva incendiilor;

  i curățenie necesare în interiorul


  ;i publicațiilor;


 • -   asigură multiplicarea și legarea documentelor

 • -  se conformează procedurilor specifice;

5.5.2 - Compartimentul Financiar-Contabilitate

In cadrul Compartimentului Financiar-Contabil figurează 4 pos

uri.


Compartimentul este astfel organizat încât asigură:

informații directorului unității cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare contului general anual de execuție a bugetului

, precum și pentru întocmi rea propriu;


contabilitatea financiară; contabilitatea de gestiune; întocmirea situațiilor trimestriale și anuale; contabilitatea veniturilor extrabugetare; evidența cheltuielilor pentru încadrarea în buș


etele acțiunilor culturale;


evidența angajamentelor bugetare și leg ile conform prevederilor Legii 500/2002 , Legii finanțelor publice locale și Legii 273/2006;

respectarea reglementărilor financiar-conabile


în vigoare.


5.5.3 - Serviciul Informatizare


Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deserx it de 8 posturi și are următoarele


atribuții:

5.5.3.1. - Compartimentul Informatizare

Compartimentul Informatizare, deservit de două posturi și are

 • -  gestionarea programului de bibliotecă Liberty; acordă asistență tehnică pentru exploatarea t< fhnicii de calcul din bibliotecă; implementează programe, upgrade-uri;

 • -  întreține pagina de internet a bibliotecii;

 • -   alcătuiește materiale publicitare;

organizează efectuarea controlul intern și


următoarele atribuții:


implementarea standardelor


de


management, se preocupă de elaborarea proc îdurilor specifice activitățile! se conformează procedurilor specifice.


5.5.3.2. - Compartimentul înscriere Unică

Compartimentul înscriere Unică este deservit de două posturi ș realizează înscrierea unică a cititorilor în siste n informatizat,

 • -   centralizează încasările zilnice, actualizează ț ermisele;

 • -   furnizează informații despre secțiile, filiale instituției;

organizează efectuarea controlul intern și


are următoarele atribuții:


e și fondurile de publicații


implementarea standardelor


alt


de


management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; se conformează procedurilor specifice.

5.5.3.3 - Filiala nr. 5

Filiala este situată în B-dul Griviței nr.51 și are ca specific împr jmutul la domiciliu pentru adulți , Filiala este deservită de trei posturi.

- se conformează procedurilor specifice

5.5.3.4 - Compartimentul Metodic

Compartimentul este deservit de un post care are următoarele a

ribuții:


întocmește programele de asistență de specialitate pentru bibliotecile publice


din județ și realizează îndrumarea metodologic i a bibliotecarilor respectivi; centralizează indicatorii de performanță ce leflectă activitatea bibliotecilor


publice;

se conformează procedurilor specifice.


5.6 - Serviciul de Informare și Formare continuă

Serviciul de Informare și Formare continuă este condus de un șef serviciu si are in subordine Centrul de informare Comunitara, Centrul Regional de Formare, Secția pentru Copii si Tineret ș’ Filiala nr. 4.


5.6.1- Centrul de Informare Comunitară.

asigura servicii de informare pentru toate categoriile de public pe teme locale si comunitare;

 • -  administrează si actualizeaza baza de date INF JLOCĂLIA;

 • -   realizează proiecte culturale/editoriale cu par eneri interni si externi;

 • -  elaborează instrumente pentru identificare

utilizatorilor;

participa la realizarea de produse info-documeitare;

se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul este deservit de 2 posturi.

 • 5.6.2 - Centrul Regional de Formare

 • -   identifica nevoile de formare ale adultilor din ; udetul Brașov;

 • -  elaborează programe de formare continua a ad

 • -   organizează si susține cursuri de formare conții i

dezvolta si administrează cursuri de e-learning

 • -   administrează platforma de e-learning a cent'

nivelul bibliotecilor publice;

participa la reuniunile anuale ale instituțiile r servicii si programe de formare a adultilor;

Compartimentul este deservit de 1 post.

 • 5.6.3 - Secția pentru Copii și Tineret

Secția pentru Copii și Tineret este parte a Bibliotecii Județene „

situată în str. luliu Maniu nr.6.


a nevoilor de informare ale


jltilor;

ua a adultilor;


elor regionale de formare de la


si organizațiilor furnizoare de


Seorge Barițiu” și este


Scopul Secției pentru Copii și Tineret este de a promova cunoștir țele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin urmăioarele tipuri de acțiuni:


informare și documentare pe diferite categor i și etape de vârstă și interes de


studiu;

activități de educație non-formală (audiții expoziții tematice, ateliere, cursuri, dezbater


muzicale,


vizionări de filme.


 • -   colaborări și parteneriate cu grupuri, institu ii, societăți, fundații la nivel național și internațional;

 • -  colaborează și diseminează la nivel național txemplele de bune practici ale secțiilor de copii, prin Centrul de excelență pentru servicii oferite copiilor cu vârste între 0-14 ani;

  ;erviciile de bibliotecă oferte


elaborează studii și cercetări cu privire la copiilor cu vârste între 0-14 ani;

elaborează și se conformează procedurilor specțice.

și este structurată după cum


Secția pentru Copii și Tineret este deservit de 3 posturi urmează:

 • 5.6.3.1- împrumut carte pentru copii și Sector M

  jltimedia


Atribuții principale:

a cărților și a documentelor elor de bibliotecă;

:ice: expoziții, audiții, vizionări,


asigură servicii de împrumut la domiciliu multimedia;

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a documen acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   promovează fondul secției prin activități speci cercuri literar-artistice;

organizează acțiuni culturale;

întocmește statisticile zilnice, lunare, trimestri efectuează controlul intern;

ale și anuale


elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6.3.2- Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

Atribuții specifice:

 • -   asigură jocuri și jucării pentru desfășurarea activităților individuale și de grup:

 • -   asigură desfășurarea atelierelor de lucru ir structiv-educative și distractiv-recreative;

  culatoarelor, pentru copii până


organizează cursuri de inițiere în utilizarea c<

la 14 ani;

 • -  coordonează activitatea clubului de internet;

 • -   organizează acțiuni culturale; elaborează și se conformează procedurilor spe< :ifice.

5.6.4- Filiala nr. 4

Filiala este situată în str. Berzei nr. 2 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii.

Filiala este deservită de 1 post si are următoarele atribuții princi jale:

’ondul de carte de care dispune^ și de consultare în secție a


 • -   organizează și pune la dispoziția utilizatorilor asigurând servicii de împrumut la domiciliu publicațiilor;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială ii anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • -   se preocupă de elaborarea procedurilor specifici1 activităților;

se conformează procedurilor specifice.

 • 5.7 - Serviciul Relații Externe.

Serviciul are următoarele atribuții principale:

elaborează programe culturale în scopul dezvolt arii centrelor culturale aflate în subordine

colaborează cu Centrul de Informare Comurftară în realizarea proiectelor culturale cu partenerii interni și externi;

dispoziția utilizatorilor colecții


 • -   constituie, organizează, dezvoltă și pune la enciclopedice de publicații în limbi străine; asigură servicii de împrumut la domiciliu și de lectură, cu respectarea regimului de circulație <1 organizează acțiuni culturale care susțin activit 1 oferă serviciul de împrumut interbibliotecar străine;

  consultare în sistem de sală de documentelor;

  ițea centrelor culturale;

  pentru documentele in limbi


  ăi ne;


coordonează activitatea bibliotecilor în limbi st i

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

de 7 posturi de specialitate.


Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit

5.7.1- Biblioteca Engleză

î informare si lectura, pe oaza


asigura asistenta beneficiarilor in procesul d colecției de documente in limba engleza;

programului Biblionet;


 • -   asigura acces gratuit la internet prin intermediil

asigură servicii de împrumut la domiciliu și d; consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limt a engleză, indiferent de suport;

ie studiu,


 • -  îndrumă și oferă informații specifice utiliza orilor despre burse d

edituri britanice precum si materiale pentru f regatirea examenelor de limba engleză (IELTS, TOEFEL, Cambridge);

propune și organizează acțiuni culturale specifi :e;

și întrului și pentru satisfacerea oneaza activitatea de difuzare a rin intermediul bibliobuzului;

și anuală a publicațiilor și


colaborează cu cadre didactice de specialitate de nivel preuniversitare universitar pentru realizarea obiectivelor c cerințelor de informare ale beneficiarilor (gest cărților pentru elevi, in scoli generale si licee ț

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială

utilizatorilor.

Are două posturi.

 • 5.7.2- Biblioteca Maghiara

 • -  dezvoltă și conduce proiecte culturale pent u conservarea și comunicarea moștenirii culturale a minorităților;

  eretnic;

  iții culturale locale, care au


 • -   promovează, prin acțiuni specifice, dialogul in întreține parteneriate cu instituții și asoci obiective similare;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de stud u a documentelor, din colecția de publicații în suport;

limba maghiară, indiferent ce


oferă informații bibliografice;

țovenit din programul Biblionet; anuală a publicațiilor și a


asigură acces internet gratuit pe calculatorul pi

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și utilizatorilor;

consultă cataloage de librării și site-uri în vederea întocmirii propunerilor de achiziții

Are un post. îndruma si oferă informații specifice utilizatori or despre examenele de limba franceza (TEF, TEFaQ., TCF, DELF, DALF), testsle de evaluare si cursurile de limba franceza organizate de Alianța Franceza

5.7.3- Biblioteca Franceză

asigură desfășurarea parteneriatului cu Alianța pentru a servi cerințele de informare, studiu și utilizatorilor, facilitând accesul publicului la docm francofone;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de < onsultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publica indiferent de suport;

gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru copii, din colecția secției, în școli prin intermediul bibliobuzului;

organizează manifestări culturale specifice în domeniul francofoniei (cire-club, expoziții, spectacole, serate muzicale, concursuri școlare, ateliere de lectura si creativitate);

 • -  colaborează cu profesorii de limba franceză realizarea obiectivelor secției și pentru satisf. u ale cititorilor;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială

utilizatorilor;

asigură acces internet gratuit, la internet gr<

din programul Biblionet


Franceză din Brașov lectură ale imente și lucrări


:ii în limba franceză,


din școli și universități perit'ii icerea necesităților bibliografice


și anuală a publicați i Ie r și


tuit pe calculatoarele provenite


Consulta cataloage de librarii si site-uri in vec

erea întocmirii propunerilor de


achiziții

Are trei posturi.

5.7.4 - Filiala nr. 1 - Bibliotecă Mobilă

Filiala este situată în str. Anghel Saligny nr. 15 și are ca specific copii.

împrumutul la domiciliu pentru


Din fondul de carte de la această filială se asigură sei viciile Bibliotecii Mobile care împrumută periodic publicații in limba romana si in limbi străine, bibliote cilor publice din județ.

Filiala este deservită de un post.

se conformează procedurilor specifice

 • 5.8 Serviciul Bibliografic. Revista ASTRA

Serviciul este condus un șef de serviciu și este deservit ce 7 posturi și are următoarele atribuții principale:

retrospectivă a Brașovului;


 • -   elaborează bibliografia Brașovului și bibliografic organizează acțiuni culturale;

  •tecii și bibliografii ternat ce;


 • -   elaborează studii care valorifică colecțiile biblii r

 • -  asigurarea serviciului de consultare pe loc a c jcumentelor aflate în gestiunea biroului „Bibliografic”, în regim de sală de lectură cu acces liber la raft; organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor ce management, se preocupă de elaborarea proce

  urilor specifice activităților;


 • -  efectuează controlul intern;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Colegiul de redacție stabilește :

 • -  strategia și direcțiile de dezvoltare ale editurii;

 • -  tarifele pentru plata colaboratorilor;

 • -  prețul de vânzare al revistei;

 • -  stabilirea numărului de colaboratori.

Revista ASTRA apare, într-o serie nouă, bianual având programul și direcția de orientare a unei reviste de cultură, literatură și artă.

Revista ASTRA utilizează permanent colaborări cu autori din ' ară și din străinătate.

Angajații responsabili cu revista ASTRA au următoarele oblig; ții:

- să contacteze și să atragă colaboratori valoroși;

- să pregătească la timp materialele pentru tipar; să întocmească sumarul fiecărui număr al revistei.

Materialele proprii ale acestor angajați , care nu sunt cuprinse în sarcinile de serviciu, se plătesc în regim de colaboratori.

 • 5.8.1 Compartimentul Colecții Speciale

în cadrul Serviciului Bibliografic. Revista ASTRA funcționează Compartimentul Colecții

Speciale cu următoarele atribuții :

asigurarea serviciului de consultare pe loc a d jcumentelor aflate în depozitul de la Colecții speciale ,în regim de sală de lecti


- se conformează procedurilor specifice.

 • 5.8.2 - Filiala nr. 3

  domiciliu pentru adulți. Filiala


Filiala este situată în str. Soarelui nr. 6 și are ca specific împrumutul Iii este deservită de un post.

 • 5.8.3 - Compartimentul Legatorie

Compartimentul este deservit de un post si:

aliotecii


asigura legarea documentelor si publicațiilor b' se conformează procedurilor specifice

CAPITOLUL VI

Regulamentul Serviciilor Pentru Public

 • 6.1 - SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art. 20.- Biblioteca Județeană "George Barițiu” - Brașov, în calitatea e

de instituție de profil cu funcții


de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

 • 6.1.1 - Secțiunea I - Servicii prestate gratuit:

  ile de împrumut la domiciliu;


 • 6.1.1.1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secț

 • 6.1.1.2 - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații sț ecial amenajate în acest scop;

  de date proprii sau în alte baze


 • 6.1.1.3 - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele ,

de date (în sistem tradițional sau informatizat);

y stick);

oarele personale prin conexiune


 • 6.1.1.4. - Salvarea documentelor consultate pe suport electronic (memo ;

 • 6.1.1.5. - Navigare pe Internet; accesul nelimitat la internet pe calcula :<

Wl -FI;

casetelor video sau audio, CD-


 • 6.1.1.6 - Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor ROM-urilor, CD-urilor, DVD -urilor în sala amenajată în acest scop;

 • 6.1.1.7 - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

  rare, iconografiei, hărților etc..


 • 6.1.1.8 - Studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala Compartimentului “Colecții Speciale”;

 • 6.1.1.9.  - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consulta ea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • 6.1.1.10. - Consultații biblioteconomice și privitoare la tehnica muicii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

  ■ proprii sau din alte biblioteci, sau, în perspectivă, prin accesul


 • 6.1.1.11. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiile utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii on-line la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

  rivități educative etc.


 • 6.1.1.12. - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, ac

 • 6.1.1.12. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare pantru copiii și tinerii până la 18 ani, șomeri și pensionari;

  și socio-profesionale.


 • 6.1.1.13. - Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă

 • 6.1.2 - Secțiunea II - Servicii prestate contra cost:

  de bare:

  re de 50%;

  persoane cu nevoi speciale se


 • 6.1.2.1. - Taxa pentru eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod

 • 6.1.2.1.1 - pentru elevii peste 18 ani si studenti se aplica o reducfei

 • 6.1.2.1.2 - pentru persoanele sub 18 ani, pensionari, șomeri s aplica o reducere de 100%;

• categoriile de cititori menționați la punctele 6.1.2.1.1 si 6.1.2.1.2 beneficiază de reducere in baza unor acte doveditoare (carnet de elev/student, copie ce tificat de nastere/CI, cupon de pensie, carnet șomer sau a certificatului de persoana cu nevoi sp iciale)

 • 6.1.2.2. - Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă;

  ,e și de pe Internet.

  :țiile bibliotecii, respectări du-se


 • 6.1.2.3. - Imprimarea de documente privind informații europene și loce l<

 • 6.1.2.4. - Fotocopierea și multiplicarea documentelor existente în cole: prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conex»;

 • 6.1.2.5. - Inscripționarea CD-ROM cu informații europene și locale;

 • 6.1.2.6. - închirierea de spații: mansarda Casei Baiulescu, camere de oa:

  peți;

  Brașov și se regăsesc în Anexa 6.


 • 6.1.2.7. - Tarifele se stabilesc prin hotărâre de către Consiliul Județean

6.2 - ÎNSCRIEREA Șl ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE ÎN Bit

LIOTECÂ


,za "Fișei contract de împrumut”


Art. 21.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în bl care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 3)

Art. 22.- în baza încheierii " Fișei contract de împrumut" si a taxei menționate in secțiunea 6.1.2 1, se eliberează permisul de intrare.

Art. 23.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea < e către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de îmorumut. la domiciliu și consultare a publicațiilor în sălile de lectură.

Fisa contract de impumut se intocmeste in doua exemplare si are rol de litiu executoriu.

6.2.1 CATEGORII DE PERMISE

Ărt. 24.- Permisul galben se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.2.1.2)

 • •  și actelor de identitate (buletin de identitate/ carte de ipentitate) cu dovada domiciului

stabil sau flotant în județul Brașov. în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiun i (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secții) și altor categorii di? persoane.                                                  I

Art. 24.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmiți de către unul dintre părinți cu specificația: "pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr._____”, iar permisul va fi eliberat pe numele

tânărului.                                                                         I

Art. 24.2- Permisul este valabil în toate secțiile și filialele bibliotecii I

Art. 24.3 - Permisul de intrare este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 24.4.. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 25.- Permisul alb se obține în baza :                                 I

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.2.1.2)

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport) indiferent de domiciliu.

Art. 25.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unull dintre părinți sau, în si'uații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai pus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit pe către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria_____nr.______”, iar perlnisul va fi eliberat pe numele

tânărului.

Art. 25.2 - Permisul alb este valabil în toate sălile de lectură și lnfoSal@l și numai dacă este însoțit ce actul de identitate.

Art. 25.3. - Permisul alb este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.


Art. 25.4. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare în scrierii în vederea actualizării si vizării permisului de intrare.

Art. 26.- Permisul verde este gratuit și se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de ide ntitate/pașaport) indiferent de domiciliu.


Art. 26.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către un


jl dintre părinți sau, în situații


speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mei sus menționate. Pentru tinerii


între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmi


de către unul dintre părinți cu


specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria tânărului.


nr.


îrmisul va fi eliberat pe numele


Art. 25.2 - Permisul verde este valabil la InfoSal® și la calculatorele - danație IREX din celelalte secții si


filiale ale bibliotecii, numai dacă este însoțit de actul de identitate.


Art. 25.3. - Permisul verde este personal, netransmisibil și are o valabi itate de cinci ani.

Art. 25.4. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare îr scrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.


Art.28.- Pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate, se pot elibera permise valabile doar în filialele emitente, în conformitate cu art. 22 și art. 24 din prezentul Regulament de Organizare și


Funcționare.


6.3 - CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL DOCUMENTE


OR LA


Art.


DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC


6.3.1- Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

29.- împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin


Serviciul


de împrumut carte1,


Mediatecă, Filialal, Filiala2, Filiala3, Filiala4, Filiala5, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleza, Centrul Cultural Maghiar și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia.

Art. 30.- Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii permisului de bibliotecă cu acces general (permis galben), pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secție. După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună :u permisul de bibliotecă și actul

de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate), pentru a-i fi pentru a i se comunica data de restituire.

înregistrate în fișa personală și


ut carte pentru copii și Sector


 • a. Timpul de staționare în sectoarele împrumut carte și împrun Multimedia este de aproximativ 20 minute.

 • b. Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de (ătre un utilizator.

Art. 31.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 32.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documer te de bibliotecă.

.icațiilor se poate prelungi


Art. 33.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. împrumutul pu

de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal, prin t ?lefon sau e-mail, în termenul împrumutului inițial.

Art. 34.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibi otecii, pot fi obținute de la a .te biblioteci, prin împrumut interbibliotecar.

utilizatori înainte de efectuarea


Art. 35.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către

împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut sc limbat etc.) vor fi semnala:e bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art. 36.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 37.- Angajații Bibliotecii Județene "George Barițiu” beneficiazp de împrumutul a până la 10 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari". Imprumutu mult 6 luni.

se acorda pe o perioada de cei


a Serviciul împrumut carte numa


Art.38.- în cazul utilizatorilor studenți, fișa de lichidare va fi semnată după restituirea tuturor unităților de bibliotecă împrumutate din tbate secțiile și filialele și după achitarea penalităților pentru întârziere, dacă acestea există în fișa utilizatorului.

 • 6.3.2 - Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

  în sălile de lectură, audiere sau care se prezintă


Art. 39.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă vizionare se face în baza "Permisului de intrare" și a actului de identitate, bibliotecarului de serviciu.

Art. 40.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Art. 41.-

Documentele de bibliotecă care fac parte din fondurile depozitului "Colecțiilor speciale”, compartimentelor și secțiilor,


Depozitul general, Depozit legal, precum și din fondurile de referință ale cat si cele provenite din imprumutul interbibliotecar, pot fi consultate d >ar pe loc, în regim de sală de lectură, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu. Publicațiile D opozitului Legal nu fac ob-ectul imprumutului sau schimbului interbibliotecar, reprezentând fondul intangibil al patrimoniului cultural național mobil.

Art. 42.- Discurile, casetele video, CD-urile, CD-ROM-urile și DVD-urile se uot împrumuta la domiciliu. De asemenea, acestea se pot viziona și studia în săli special amenajate; pent ru obținerea fiecărui document de bibliotecă solicitat se completează un buletin de cerere tipizat.

 • 6.3.3 - Regulament de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public

Biblioteca Județeană “George Barițiu,, Brașov oferă utizatorilor sui înscriși serviciul de acces la Internet pentru înlesnirea activităților educaționale.

membru al comunității, dar îlegitim.


Biblioteca încurajează accesul gratuit la informare al oricărui recunoaște faptul că această sursă poate fi folosită și în scop abuziv sau n

Prezentul regulament precizează condițiile de utilizare a calculatoarelor și de accesare a Internetului în biblioteca publică.

 • 6.3.3.1- Accesul la calculatoare și la Internet

Art. 43.- Utilizatorii au acces la calculatoare și Internet pe baza Permisului de intrare actualizat și a Buletinului de identitate sau a permisului special, de culoare verde, însoțit de BI/CI; fiecare utilizator va semna de luare la cunoștință a prezentului Regulament și va completa în Registrul de evidență a persoanelor care au acces la internet toate rubricile existente .

Art. 44.- Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de căt

e angajatul de la InfoSal®


accesul neautorizat. Useru. și


Art. 45.- Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preven parola fiecărui calculator sunt informații strict confidențiale și sunt deți iute numai de către personalul de specialitate al bibliotecii.

la închiderea sesiunii de lucru, itură, monitor, cască, cameră


Art. 46.- Angajatul de la InfoSal® va verifica în prezența utilizatorului, integritatea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tasti web, cablu USB)

Art. 47.- Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele sco )uri:

 • •  cercetarea catalogului bibliotecii

 • •  acces Internet

consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecțiile bibliot ?cii)

 • •  procesare/tehnoredactare

 • •  înregistrarea pe memory stick a informației solicitate , lin Internet și baze de date

 • •  scanarea (reproducerea digitala) a documentelor provi mite din fondul bibliotecii

Art. 48.- Calculatorul nu poate fi folosit decât de către persoana care a s< imnat de luarea lui în folosință pentru intervalul precizat în registrul de evidență a utilizatorilor care au s cces la Internet.

Art. 49.- Accesul la Internet este monitorizat; se fac verificări aleatorii a

; site-urilor vizitate.


Art. 50.- Biblioteca folosește mecanisme de filtrare și control al accesu


i i la informații pe Internet,


dar


nu poate fi responsabilă pentru conținut. Unele informații disponibile pe Internet pot fi de latură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare. Părinții și tutorii trebuia să-și asume responsabilitatea

de a decide ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copii


lor și


să-i îndrume în fclosire<i


Internet-ului și a materialelor la care pot avea acces.

Art. 51.- Este interzisă accesarea site-urilor cu natură pornografică și d interzise prin lege.

; comercializare a substanțe lo'


Art. 52.- Salvarea datelor

 • a. Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru documentele salvate de că re utilizatori pe stațiile locale.

 • b. Toți utilizatorii adulți și părinții sau tutorii utilizatorilor cu vârste întn 16 - 18 ani vor fi responsabili, conform legislației pentru drepturile de autor, pentru orice informație intermediul computerelor de la InfoSal®, care prejudiciază drepturile de

  preluată de pe Interne:, prin

  autor.

  or ori informațiilor preluate și


 • c. Biblioteca nu este responsabilă pentru natura sau acuratețea date stocate pe Web.

 • d. Biblioteca nu este responsabilă pentru problemele tehnice, care nu depind de ea, ce pot împiedica accesul la Internet.

 • e. Materialele preluate de pe Internet și salvate pe dispozitive de stocare (memory stick) pot conține viruși. Biblioteca nu este responsabilă pentru nici un fel de daune uite ioare provocate de către acești viruși asupra computerelor personale ale utilizatorilor.

Art. 53.- Protecția datelor

Nu vor fi dezvăluite informații privind sursele specifice de Inte net folosite de către utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de lege, cu scopul de a pr oba comiterea unui delict.

 • 6.3.3.2-Drepturi le uti lizatori lor

Art. 54.- Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită de o oră, după care se poate prelungi in limita locurilor disponibile, fără a depăși însă intervalul de 2 ore.

Art. 55.- Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru a în egistrarea pe memor/ stick a informației solicitate din Internet sau baze de date.

Art. 56.- Sunt permise descărcarea și salvarea documentelor pe desktop

Art. 57.- Documentele descărcate sau create în timpul sesiunii de lucru nu se păstrează în memoria calculatorului. Utilizatorii și le pot transmite prin e-mail.

Art. 58.- Este permisă imprimarea informațiilor la cerere, atunci când serviciul dispune de consumabile de maxim 5 pagini (CV-uri, scrisori de intenție, bilete de avion, analize C.l, buletin de identitate, certificate de naștere, de deces, căsătorie)

}

medicale, referate, copie după


 • - Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru scanarea docjmentelor provenite din fondul, bibliotecii in limita a maxim 5 pagini

 • - Utilizatorii elevi pot utiliza facilitățile IT ale bibliotecii doar in afara programului școlar

 • 6.3.3.3- Obligațiile utilizatorilor

  Regulamentul de utilizare a


Art. 59.- Utilizatorii trebuie să respecte condițiile impuse de calculatoarelor și Internetului de către public.

inacceptabile, cum ar fj forme instiga la ură ori discriminarea


Art. 60.- Este interzisă accesarea și distribuirea materialelor ilegale saj abuzive de marketing, violență, pornografie sau a materialelor care pc t rasială, religioasă sau sexuală ori accesarea sit-urilor de jocuri de noroc.

Art. 61.- Este interzisă influențarea modului de funcționare a proș ramelor de protecție împo-:rivc

virușilor sau orice alt software, hardware sau echipament IT instalat.

la informații și date aflate sub acest serviciu sunt obligate să


Art. 62.- Este interzis cu desăvârșire transferul și facilitarea accesulu protecția dreptului de autor. De asemenea persoanele care folosesc respecte legile României și să ia la cunoștință legislația privind aspectele legate de Internet (comerț electronic, respectarea vieții private, criminalitate informatică, semnăt jra electronică etc.).

echipamentelor periferice ale


Art. 63.- Este interzisă cu desăvârșire bruscarea și distrugerea calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USb)

Art. 64.- în zona de acces la PC, nu este permis să se consume alimente,

băuturi și semințe.


Ărt. 65 - Utilizatorii au obligația de a se comporta civilizat fata de ceilalți utilizatori si sa le respecte dreptul la intimitate                                                        I

6.3.3.4 - Sancțiuni                                          I

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor și

Internetului de către public atrage după sine suspendarea pe o perioadă ce un an a dreptului de acces., pe la facilitățile IT ale bibliotecii. Această sancțiune administrativă nu exclude răspunderea materi ală și penală față de lege și terți în cazul în care aceștia urmează calea juridică.I

în caz de bruscare, deteriorare și distrugere a echipamentelor puse la dispoziția utilizatorilor, precum si a unui comportament neadecvat fata de angajați si utilizatori, Biblioteca își rezervă dreptul, de a suspenda dreptul de acces pe o perioada de 1 an.

Persoanele responsabile de distrugerea echipamentelor sunt obligate la plata contravalorii acestora.

 • 6.3.4 - Regulamentul de funcționare a Compartimentului Colecțn Speciale. Sala de studii.

Art. 65.- Accesul la sala de studiu a Compartimentului Colecții Speciale va fi permis pe baza buletinului de identitate și permisului de bibliotecă actualizat în baza de date, conform orarului afișat: luni, miercuri, vineri - 8,00-16,00, marți și joi - 12,00-20,00.

Art. 66.- a. Colecțiile speciale sunt accesibile arhiviștilor, bibliotecarilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.                               I

 • b. Accesul la forndul Colecțiilor speciale este deschis și altor categorii dej public, în condițiile unei cereri de lectură și studiu, temeinic motivate.

 • c. Sunt admise persoane de vârsta majoratului, cu studii, cunoscători ai limbilor și alfabetelor vechi si a

căror temă să justifice consultarea colecțiilor. Elevii sunt admiși doar dacă solicită publicații românești după 1862 și subiectul lucrării necesită studiul direct pe izvoare.         I

 • d. în toate situațiile prevăzute la punctele a-b, biblioteca își rezerva dreptul de a lua toate măsi île pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.8|/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De asemenea, biblioteca își rezervă dreptul qe a refuza să permită accesul la publicațiile a căror stare de conservare este deteriorată și se impune păstrarea și restaurarea lor.

Art.67.- Documentele trebuie solicitate pe baza completării buletinului de cerere și trebuie să corespundă temei indicate.                                            I

Art.68.- Numărul de publicații care poate fi cerut într-o zi: cinci cărți vechi; cinci manusterise; cinci periodice; 10 dosare; 12 documente istorice; 20 scrisori; 10 cărți poștale ilustrate; trei hărți.

Art.69.- Utilizatorul poate comanda, contra cost, reproduceri (xeroJ) după documentele cercetate. Comanda va fi preluată de custodele secției. Reproducerile vor fi executate numai în laboratoarele și de

către personalul bibliotecii, fără ca documentele să fie scoase din secție de către cititori.

Art.70.- Sunt exceptate de la reproducere și copiere documentele care fac obiectul dreptului de autor prevăzute în Legea 8/1996, cele aflate într-o stare de conservare fragila și ziarele, întrucât manipularea lor frecventă deteriorează publicațiile. Utilizatorii sunt rugați să rețină informațiile care îi interesează pe fișe și în notițele personale.

Art.71.- Utilizatorii au datoria să completeze buletinele de cerere, să semneze în registrul de prezență, să predea documentele zilnic, să semnaleze orice lipsă bibliotecarului, să manifeste un comportament civilizat în relațiile cu personalul secției.                                   I

Art.72.-Este interzis:

 • a) accesul în depozitul Colecțiilor Speciale

 • b) scoaterea documentelor din sala de studiu

 • c) accesul cu însoțitori pentru transcrieri sau traduceri

 • d) îndoirea, sublinierea, corectarea, degradarea, sustragerea, I

distrugerea documentelor

 • e) schimbul de dosare sau documente între cercetători

Art.73.- Utilizatorul fondului Colecțiilor speciale trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de funcționare la sala de studiu :

 • -  să predea bibliotecarului custode permisul de bibliotecă, buletinul / cartea de

identitate, să lase hainele și lucrurile personala la garderobă și să completeze buletinul de cerere;

să predea materialul studiat custodelui, cu mențiunea reținut sau restituit;

 • -  să nu se sprijine cu coatele sau palmele pe cărți, manuscrise, documente, etc.

să nu răsfoiască cu putere și cu degetul umed, cilsă dea foile cu grijă și folosind buretierele din dotare;

 • -   să folosească doar creioanele și hârtia pusă lla dispoziție, nu stilourile și

pixurile;

să nu noteze nimic pe original, ceea ce este strici interzis;

 • -   să nu țină hârtia de scris sau fișele peste manuscrise sau cărți sau să scrie

deasupra;

 • -  să nu consume alimente sau băuturi în sala de studiu;

să nu întrețină discuții cu voce tare și/sau să primească vizite în sala de studiu;

 • -  să nu așeze obiecte sau materiale peste documente.

 • 6.3.5 - Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică :

Art.74.- Sectorul de Informare Bibliografică preia obligatoriu, la prima oră, toate exemplarele diri

ziarele locale, pentru ca să fie asigurată prelucrarea bibliografiei locale a presei și să nu mai existe riscul de a nu avea la prima oră presa din ziua respectivă. în timp util, exe nplarele în plus vor fi predate secțiilor interesate (Periodice, Resurse Umane.Secretariat, Administrativ >i achiziții publice).

Art.75.- Pentru întocmirea bibliografiilor, utilizatorii vor completa un fo


r nular de cerere


tip.


6.3.6 - Regulamentul de funcționare a Serviciului de Comunicarea colecțiilor- Sala de Lectură


Art.76.- Cititorii care frecventează sălile de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului buletinul de identitate și permisul de intrare la sală, actualizat în baza de date. Act ste acte vor rămâne în păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.


Art.77.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, timp de pana la 15 minute


publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile rit au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asiguri liniștea necesară unei săli de lectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.


Art.78.- Cititorii au dreptul de a solicita max. trei publicații între orele


900-1430 și alte trei în intervalul


1430-20°°. Ei pot completa mai multe buletine de cerere în cazul în


< are cărțile se află în raftul ce


referință. De la Compartimentul Periodice pot fi solicitate șase nunere dintr-o publicație


au dm


publicații diferite. Pot fi solicitate altele șase după ce primele au fost re;


tituite.


Art. 79.- compartimentul Sală de lectură carte și Compartimentul Sală de lectură Periodice se consultă numai în sălile de lectură. Se pot împrumuta și la domiciliu, cu cereie aprobată de către direcțiune, înregistrată în prealabil la secretariatul instituției.


Art. 80.- Cititorii pot solicita multiplicarea paginilor dorite la fotocopiatoarele din secțiile respective; pentru aceasta bibliotecarul va reține buletinul de identitate al utilizatorului, până la restituirea publicațiilor împrumutate.


Art. 81.- Prin Serviciul Comunicarea colecțiilor, biblioteca facilitează


împrumutul interbibliotecar,


atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției.


Art. 82.- Pentru studenții din ultimul an de studiu Sala de lectură asigura


serviciul de rezervare de carte.


Art. 83.- în sălile de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.


Art. 84.- Este interzis accesul utilizatorilor în sălile de lectură cu telefc nul mobil deschis.


Art. 85.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea inui ton și/sau a unei atitudmi necivilizate atrag după sine ridicarea și anularea permisului de acces în bibliotecă.

:r u Copii și Tineret

, biblioteca încheie contracte

Regulamentul de Organizare și ,


 • 6.3.7- Regulamentul de organizare și funcționare a Secției penti Art. 86.- Pentru utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoareloi (Fișe contract de înscriere) cu tutorii legali în condițiile prevăzute deja în Funcționare.

  grădinițe / școli / copii și tiner


Art. 87.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă sunt copii instituționalizați / individuali, după cum urmează:

 • •  Sector jocuri 0 - 10 ani

 • •  Sala calculatoare 5-16 ani

Art. 88.- Biblioteca achiziționează jocuri și jucării pentru grupe de vârstă 0-10 ani, având avizul OJPC.

Art. 89.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoare vor respec ta următoarele reguli : grupele de copii (instituționalizați / grădinițe / școli) au o programare

zilnică prealabilă; rteneriat;

în contract;


 • -  numărul de copii din grupele programate se trece în contractele de p< timpul lor de staționare în Jucăriotecă este de 1 oră, sau cel specifica t însoțitorii lor (responsabilii de grup) au obligația de a:

 • ■  lua la cunoștință de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • ■  răspunde de acțiunea fiecărui copil din grup;

 • ■  supraveghează sănătatea și securitatea corporală a copiilor din grup;

  contravaloarea acestuia; e și-o propun a o desfășura;


 • ■  suporta consecințele distrugerii unui element de inventar, achitări

 • ■  participă efectiv, răspunzând de buna desfășurare a acțiunii pe ca '<

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune elemente de joc pentru grupe de vâistă cuprinse între 0  10 ani pe

care nu le va împrumuta la domiciliu;

Jucăriotecă deține în gestiune calculatoare și jocuri pe calculator pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

 • -  calculatorul se poate utiliza nelimitat în cadrul programului, tacă nu mai așteaptă nimeni; prelungirea timpului de exploatare se poate face numai dacă nu rr mult de 2 ore; dacă mai așteaptă cineva, calculatorul se poate folosi 1 oră;

  ai așteaptă nimeni, dar nu mai


 • -  este permis să se copieze pe dischete ceea ce se lucrează pe calculator; copierea o execută personalul filialei;

  late în dotarea secției;


 • -   este interzis utilizatorilor să folosească alte accesorii în afara celor a

 • -   rezervarea pentru calculator se face cu cel puțin o zi înainte de utili rare;

 • -  timpul de rezervare expirat nu poate fi schimbat dacă există altă rez îrvare imediat următoare;

 • -   responsabilul-coordonator oferă îndrumare și control utilizatorului

 • -  în acest timp însoțitorul va supraveghea utilizatorul;

 • -   numărul utilizatorilor individuali este limitat de spațiul util și de eventuala programare autorizată;

SERVICII PRESTATE GRATUIT

 • -  împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu; oferirea de informații, documentații, în cadrul secției;

 • -  audierea, vizionarea documentelor de mediatecă în zona amenajată înlacest scop; asistența de specialitate pentru consultarea fondului de audiție;

organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

 • 6.3.8- Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară                                          I

Art. 90.- Informațiile care pot fi accesate pe Internet în cadrul Centrului de Informare Comunitară sunt locale (informații despre Brașov), comunitare (informații despre Uniunea Europeană, Consiliul Europei și CEDO) și culturale (interne și internaționale).                             I

Art.91.- Accesul la Internet se face pe baza permisului de bibliotecă și edte gratuit.

Art.92.- La solicitarea utilizatorului, bibliotecarul îi acordă asistență în utilizarea calculatorului .

Art.93.- Utilizatorul poate solicita imprimarea sau inscripționarea informațiilor pe CD, conform tarifelo' în vigoare.

Art.94.- Utilizatorii au obligația să păstreze integritatea echipamentului de lucru și să anunțe bibliotecarului orice problemă ivită.

 • 6.3.9- Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

Art.95.- Publicațiile împrumutate din secțiile cu sală de lectură pot filfotocopiate numai la aparatele din incinta instituției, contra cost.

Art.96.- Utilizatorii sunt obligați să solicite avizul bibliotecarilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicație. Este obligatorie completarea tabelului din țegistrul de evidență al fiecărei secții.                                                                                      I

Art.97.- Xerocopierea și reproducerea digitală a publicațiilor sunt permite numai utilizatorilor ca/e și-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.                            I

Art.98.- Xerocopierea și reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe. I

Art.99.- în vederea protejării colecțiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii

de publicații:

 • a) albume, atlase, hărți, planuri, planșe;

 • b) manuscrise, corespondență, ex-libris-uri;

 • c) ziare legate în volum;

 • d) cărți care au peste 500 de pagini, având o legătură slăbită și o stare de conservare nesatisfăcătoare;

 • e) cărți care au formatul mai mare decât Ă3;

 • f) cărți cu anexe mai mari decât coperțile (planuri, planșe, hărți etc.)

 • g) cărți cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperți sau cu coperți rupte.

Art.100.- Cărțile tipărite înainte de 1900 și/sau bibliofile, coligatele nu )ot fi xerocopiate. în acest caz este permisă doar reproducerea digitală, numai pe baza unei cereri s:rise, aprobate de conducerea

funcție de motivația solicitării


Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Aprobarea va fi acordată îr utilizatorului.

Art. 101.- Pentru toate publicațiile, este permisă reproducerea digi utilizatorului, cu aprobarea și sub supravegherea bibliotecarului din sa

:ală, cu aparatul personal al


a de lectură. în cazul în care


utilizatorul nu dispune de un aparat propriu, biblioteca poate pune digital și hârtie, executată cu aparatura instituției.

.. i dispoziție varianta pe suport


6.4 - DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art. 102.- Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile c ferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” - Brașov, în condițiile prevăzute de prezentul regulamer t

Art. 103.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecir asupra modului de regăsire a informațiilor în baza de date electronică, precum și prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

 • 6.5 - OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 104.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului re

’ulament.


Art. 105.- Utilizatorilor nu li se permite:

 • •  să acceseze site-uri cu natură pornografică, de comercializare a substanțelor interzise prin lege, cele care promovează violența și abuzurile de orice natură

 • •  să modifice configurarea calculatoarelor

 • •  să descarce și să instaleze programe

 • •  să ruleze fișiere aduse pe dischete și/sau CD-ri personale alte e decât cele produse de firme specializate

Art. 106.- La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

de identitate, utilizatorul este


veste de o boală contagioasă în ca o dată cu restituirea lor să


Art. 107.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnj’ perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat anunțe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau c strugere, după caz.

icații proprii, cu mape, sacoșe, în spațiile special amenajate, .iber și integritatea acest ara.


Art. 108.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu pub i serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sai Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul

Art. 109.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să >ermită activitatea de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotec a; de asemenea, utilizatorii surit obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate, (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarei după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz și în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele și instituției.

. Comportamentul necîvilizat a prezentului regulament aduc


aprobat de către conducerea.


Art. 110.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizt tori.

Art. 111.- Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe aierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operațiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Art. 112.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori) semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art. 113.- în cadrul Secției de Copii și Tineret tutorii și supraveg răspunzători de securitatea acestora înainte și după expirarea timpului obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de

letorii copiilor și tinerii or sunt •etrecut efectiv în instituț ie și au >oli contagioase.


 • 6.6 - SANCȚIUNI

  t

  :umentului, denominată conform .a zi, la care se adaugă o sumă


Art. 114.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obliga să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a do legii în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație echivalentă cu de 2 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este

suspendată.


rumutate de către utilizatori se la rezentul Regulament, până le


Art. 115.- Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă îmț sancționează cu plata unei sume aplicată gradual, conform Anexei nr.2 50% din valoarea de inventar, denominată conform legislației în vigoare, și actualizată cu aplicarea

coeficientului de inflație la zi. Pana la recuperarea prejudiciului, orice suspendata.

operațiune de imprumut este


Art. 116.- în cazul nerespectării termenului de împrumut, se expeciază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o somație. Contravoloarea somației precum si )lata aplicata documentelor de

biblioteca nerestituite la termen de către utilizatorul restantier, vor

fi suportate de către acesta,


urmând a fi achitate la Serviciul de Informatizare si Biblioteca Mobila.

Art. 117.- în cazul unor abateri de la disciplină calculatoare, a sălii de audiție, bibliotecarul poate anularea permisului.

Deteriorarea, distrugerea jucăriilor, jocurilor


Și să


se


de la regulam ceară părăsi ret


întul sălii jucăriotecă, a sălii spațiului și poate să propună


sancționează c >nform contractului încheiat cu


supraveghetorul și tutorele legal (anexă).

în cazul deteriorării jocurilor, jucăriilor între reprezentantul


instituției și tutorele legal al


utilizatorului se încheie un proces verbal care să cuprindă date despre eveniment (data, locul, fapte., valoarea de inventar a obiectului distrus, numele utilizatorului și a tutorelui, nr. Fișei contract încheiate


între părți, semnăturile acestora), fiind elemente de constituire a unui


dosar de acționare îri judecată,


dacă utilizatorul (tutorele) nu achită contravaloarea obiectului distrus s iu nu-l înlocuiește în terrner de


14 zile.


Art. 118.- Utilizatorii acționați în instanță vor trebui să suporte cheltu elile de judecată și cheltuielile


efectuate de instituție în vederea urmăririi lor.


CAPITOLUL VII

Obligațiile generale ale utilizatorilor pentru prevenirea ;i stingerea incendiilor


Art. 119.- în sensul Legii 307/2006, prin utilizator se înțelege orice


persoană fizică sau juridică ce


folosește un bun, cu orice titlu, în interesul său, sau al altuia sau în inteies public.


Utilizatorul are următoarele obligații principale:


a. să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incer


iilor, stabilite de conducătorul


instituției


 • b. să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției

 • c. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice ac tivităților pe care le organizează sau le desfășoară


d. să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului institu


iei orice defecțiune tehnică ori


altă situație care constituie pericol de incendiu.


CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 120- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regi lamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2 302.

Art. 121.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției pentru Copii și Tineret, face carte integrantă din prezentul regulament.

Art. 123.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobareî

sa de către Consiliul Județean


Brașov.

MANAGER

Dr. Daniel NAZARE