Hotărârea nr. 379/2018

Hotărârea nr.379 – aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 379 din data de 30.10.2018

- privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad. 17186/26.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu precizarea că s-au realizat demersuri, de către conducerea instituției, în sensul că: “toate sumele necesare acoperirii cheltuielilor de personal care derivă din înființarea unor funcții de conducere, stabilirea de funcții publice, reorganizarea unor structuri, să fie cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, transmis spre aprobare Consiliului Județean Brașov”; astfel, prin reorganizarea aparatului propriu al acestei instituții, se propune o nouă structură organizatorică; o nouă structură se propune, de asemenea, la nivelul centrelor/complexurilor din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare adresele nr. 59400/22.10.2018 și nr. 60110/24.10.2018 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și hotărârile Colegiului Director nr. 21/03.09.2018 și nr. 22/0’3.09.2018;

Față de organigrama și statul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.326/31.07.2017 și nr. 391/30.08.2017, se menține propunerea de modificare a numărului total de posturi de la 1247 la 1220 posturi;

Luând în considerare avizul consultativ nr. 35/27.09.2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și Avizul nr. 49723, conexat cu nr. 51808/2018, emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Văzând propunerile formulate de către domnul consilier județean Kadas-Iluna Andrei-Marius, președintele Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov - pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, ale art.91 alin.(l) lit. “a” și “d”, alin.(2) lit.”c”, alin (5), lit.“a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Vesti


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

1------------------

Nr. crt. stat de funcții

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare/treaptă profesională

Nivel studii

Număr post

A. APARAT PROPRIU

Funcții de conducere - funcție publică :

1

Director general

//

s

/

2

Director general Adjunct

II

s

4

3

Șef Serviciu

11

s

10

4

Șef Birou

II

s

4

Total Funcții publice de conducere

19

5

Auditor

superior

s

2

6

Consilier

superior

s

83

7

Consilier juridic

superior

s

10

8

Consilier juridic

asistent

s

l

9

Consilier juridic

debutant

s

I

10

Consilier

principal

s

16

11

Consilier

asistent

s

8

12

Referent specialitate

superior

SSD

1

13

Referent

superior

M

9

Total Funcții publice de execuție

131

14

Inspector de specialitate

IA

S

3

15

Inspector de specialitate

I

S

4

16

Inspector de specialitate

II

S

3

17

Kinetoterapeut

principal

S

1

18

Medic

specialist

S

2

19

Medic

s

I

20

Secretar

I

G

l

l otal Personal Contractual Aparat Propriu

15

TOTAL FUNCȚII APARAT PROPRIU ( FP+FC)

165

B. CENTRE DE PLASAMENT /COMPLEXURI DE SERVICII

/. Centrul (le Plasament "Casa toana” Rupea

21

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

22

Administrator

I

M

1

23

Economist

1

S

I

24

Muncitor calificat

III

G

5

' 25

Magaziner

M

/

26

Șofer

I

G

/

27

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

11

28

Asistent Social

debutant

S

1

29

Psiholog

practicant

S

l

30

Educator

principal

s

l

31

Educator

s

1

32

Asistent medical

PL

2

33

Asistent medical

principal

PL

1

34

Instructor de educație

principal

M

7

35

Instructor de educație

M

2

36

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

22

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT CASA IOANA RUPEA

34

2. Complex de Servicii "Cristian” Brașov

37

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

38

Educator

principal

PL

1

39

Educator

principal

S

1

40

Instructor de educație

M

1

41

Psiholog

specialist

S

1

42

îngrijitoare

G

1

Total funcții de execuție Centrul de zi "Casa Soarelui"

5

43

Medic

primar

S

l

44

Logoped

s

3

45

Psiholog

specialist

s

1

46

Psihopedagog

s

l

47

Asistent Social

principal

s

1

48

Educator

principal

s

3

49

Educator

principal

PL

/

50

Asistent medical

principal

PL

0

51

Profesor CFM

principal

s

2

52

Maseur

M

2

53

Maseur

principal

M

l

54

Kinetoterapeut

S

1

55

Fiziokinetoterapeut

S

1

56

îngrijitoare

G

3

Total funcții de execuție Centrul de recuperare "Micul Prinț"+Echipa Mobilă

23

57

Referent

IA

M

1

58

Inspector de specialitate

I

S

l

59

Muncitor calificat

III

M

4

60

Șofer

I

G

2

61

Paznic

G

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII " CRISTIAN" BRAȘOV

3f)

L-

3. Centrul de Ai pentru copii cu diztibilitâți "Rază de Lumină” Brașov

62

Șef centru

//

s

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

63

Psiholog

practicam

s

l

64

Instructor educație

principal

M

2

65

Psihopedagog

principal

S

4

66

Educator

s

1

67

Educator

principal

s

l

68

Kinetoterapeut

debutant

s

I

69

Instructor ergoterapie

principal

M

l

70

Asistent Social

practicant

s

1

Total funcții de execuție Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Rază de lumină"

12

71

Muncitor calificat

III

M

1

72

Șofer

I

G

1

73

Administrator

M

l

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

3

TOTAL GENERAL CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI " RAZĂ DE LUMINĂ" BRAȘOV

16

3. Centrul de Plasament "Dacia"

74

Șef centru

11

S

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

75

Economist

1

s

I

76

Muncitor calificat

III

G

7

77

Magaziner

G

/

78

Inspector de specialitate

I

S

I

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

10

79

Psiholog

practicant

s

l

80

Asistent Social

practicant

s

1

81

Psihopedagog

s

/

82

Educator

principal

s

/

83

Asistent medical

PL

2

84

Instructor de educație

principal

M

1

85

Instructor de educație

M

4

86

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

16

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT ”DAC1A”

27

• ■;

4. Centrul de îngrijire ți asistenții ; “Sf Glteorghe ” Victoria

87

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

88

Economist

II

5

1

89

Inspector de specialitate

1

S

1

90

Muncitor calificat

111

G

4

91

Magaziner

M

l

92

Șofer

I

G

l

93

Administrator

I

M

1

94

Paznic

G

4

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

13

95

Asistent Social

principal

S

2

96

Asistent medical

PL

6

97

Asistent medical

principal

PL

2

98

Medic

specialist

S

/

99

Psiholog

practicant

S

/

100

Terapeut ocupațional

S

/

101

Pedagog recuperare

PL

/

102

Maseur

M

/

103

Instructor de educație

principal

M

2

104

Instructor de educație

M

l

105

Infirmieră

G

11)

106

îngrijitoare

G

20

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

48

TOTAL GENERAL CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SF.GI1EORGHE VICTORIA

62

5. Complex de Servicii Hărnicii

107

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

108

Referent

IA

M

1

109

Inspector de specialitate

1

S

l

110

Șofer

I

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

3

111

Psiholog

practicant

S

2

112

Asistent Social

practicant

S

l

113

Asistent medical

principal

PL

l

114

Asistent medical

PL

I

Total funcții de execuție personal soclo-pslho-medical

5

115

\îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Sf.Patrick" Hărman

5

116

Educator

principal

S

/

117

Educator

S

l

118

Instructor de educație

M

5

119

Părinte social

G

I

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Peter Pan" Lunca Câlnicului

8

120

Educator

principal

PL

1

121

Educator

S

3

122

Instructor de educație

principal

M

l

123

Instructor de educație

M

4

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Donald" Hărman

9

124

Instructor de educație

M

3

125

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Greierușul" Teliu

8

126

Instructor de educație

M

2

127

îngrijitoare

G

3

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Irlanda"

5

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII HĂRMAN

44

6. Complex de Servicii Săcele

128

Șef centru

II

S

l

Total funcții de conducere- personal contractual

I

129

Economist

II

S

1

130

Administrator

I

M

1

131

Muncitor calificat

III

G

1

132

Șofer

I

G

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

133

Psiholog

practicant

S

l

134

Asistent Social

principal

S

I

135

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

4

136

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul Materna! "Casa Mamei"

6

137

Instructor de educație

M

6

138

Educator

S

2

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Dale" Săcele

8

139

Instructor de educație

M

7

140

Părinte social

G

/

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Chip" Săcele

8

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII SĂCELE

31

7. Complex de Servicii Timiș

141

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

142

Economist

I

S

1

143

Inspector de specialitate

I

s

l

144

Magaziner

M

1

145

Muncitor calificat

III

G

12

146

Șofer

I

G

1

147

Paznic

G

5

148

Referent

II

M

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil CIA Timișu de Sus

22

149

Medic

specialist

S

/

150

Psiholog

practicant

S

1

151

Asistent Social

practicant

S

1

152

Asistent medical

principal

PL

l

153

Asistent medical

PL

4

154

Terapeut ocupațional

S

1

155

Psihopedagog

S

1

156

Kinetoterapeut

S

1

157

Instructor de educație

M

2

158

Infirmieră

G

20

159

îngrijitoare

G

4

160

Maseur

M

1

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA Timișu de Sus

38

161

Administrator

I

M

/

162

Economist

I

S

/

163

Referent

IA

M

/

164

Muncitor calificat

III

G

15

165

Muncitor necalificat

/

G

/

166

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil CIA Sf.Anton

21

167

Medic

specialist

S

1

168

Instructor de educație

M

2

169

Psiholog

practicant

S

1

170

Kinetoterapeut

s

1

171

Maseur

M

I

172

Asistent medical

principal

PL

7

173

Asistent medical

PL

3

174

Asistent Social

practicant

S

1

175

Infirmieră

G

2!

176

îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA Sf.Anton

38

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TIMIȘ

120

8. Complex de Servicii Brudet

177

Șef centru

II

S

l

178

Coordonator de specialitate

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

2

179

Economist

II

s

1

180

Magaziner

M

2

181

Muncitor calificat

III

G

16

182

Șofer

1

G

2

183

Administrator

I

M

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament Ghiocelul

22

184

Medic

primar

S

I

185

Psiholog

practicant

s

2

186

Asistent Social

specialist

s

2

187

Educator

principal

s

5

188

Educator

s

2

189

Asistent medical

principal

PL

3

190

Asistent medical

PL

4

191

Instructor de educație

principal

M

2

192

Instructor de educație

M

13

193

Psihopedagog

S

2

194

Psihopedagog

principal

S

1

195

Părinte social

G

15

196

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament Ghiocelul

54

197

[îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție LocuințS Protejată "Casa Chris "

4

198

Asistent medical

PL

2

199

Maseur

M

l

200

Profesor CFM

S

1

201

Psiholog

practicant

s

1

202

Asistent Social

specialist

s

/

203

Instructor de educație

M

2

204

Logoped

s

I

205

Muncitor calificat

III

G

l

Total funcții de execuție Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

10

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII BRĂDET

92

1          9. Complex <le Servicii Mugura Codlea

206

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

207

Economist

I

S

1

208

Referent

IA

M

3

209

Inspector de specialitate

II

S

l

210

Magaziner

M

I

211

Referent

I

M

1

212

Muncitor calificat

III

G

13

213

Muncitor necalificat

1

G

3

214

Șofer

I

G

/

215

Paznic

G

8

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

32

216

Psiholog

practicant

S

1

217

Asistent Social

debutant

S

1

218

Educator

principal

S

2

219

Educator

S

6

220

Educator

principal

PL

1

221

Asistent medical

PL

1

222

Instructor de educație

M

4

223

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Albina”

20

224

Asistent Social

principal

S

1

225

Asistent Social

debutant

S

3

226

Psiholog

specialist

S

1

227

Psiholog

practicant

s

1

228

Psiholog

debutant

s

2

229

Psihopedagog

s

1

230

Instructor de educație

principal

M

2

231

Instructor de educație

M

1

232

Asistent medical

principal

PL

I

233

Părinte social

G

4

234

Șofer

1

G

3

Total funcții de execuție Centrul de Primire în Regim de Urgență Domino ți Telefonul Copilului

20

235

Profesor CFM

S

1

236

Asistent Social

principal

S

1

237

Medic

S

2

238

Medic

specialist

S

l

239

Asistent medical

principal

PL

2

240

Asistent medical

PL

4

241

Maseur

M

1

242

Infirmieră

G

22

243

Îngrijitoare

G

8

Total funcții de execuție Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap sever "Speranța”

42

244

Asistent Social

debutant

S

l

245

Psiholog

practicant

S

1

246

Asistent medical

PL

1

247

Instructor de educație

principal

M

1

248

Instructor de educație

M

3

249

Educator

M

l

. 250

Educator

S

3

251

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Aurora"

15

252

Psiholog

practicant

S

I

253

Asistent Social

specialist

s

1

254

Educator

s

4

255

Asistent medical

PL

1

256

Instructor de educație

principal

M

/

257

Instructor de educație

M

5

258

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Alice”

19

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "MĂGURA" CODLEA

149

10. Complex de Servicii "Piatra Craiului"

259

Șef centru

II

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

1

260

Referent

IA

M

/

261

Administrator

M

/

262

Șofer

1

G

1

263

Muncitor calificai

111

G

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

264

Psiholog

practicant

S

I

265

Asistent social

practicant

S

1

266

Asistent medical

principal

PL

I

267

Asistent medical

PL

1

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

4

268

Instructor de educație

M

4

269

Educator

principal

S

2

270

Părinte social

G

2

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial ”Sf. Maria” Brașov

8

271

Instructor de educație

M

3

272

Educator

principal

S

I

273

Educator

S

l

274

Părinte social

G

3

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Brebenel" Râșnov

8

275

Instructor de educație

M

1

276

Educator

principal

S

3

277

Educator

s

3

278

Părinte social

G

I

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Bambi” Zlirnești

8

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

33

II. Centrul de Plasament "Sf. Stelian" Gkimbav

*

279

Șef centru

11

5

/

Total funcții de conducere- personal contractual

/

280

Economist

I

S

/

281

Inspector de specialitate

/

S

1

282

Muncitor calificat

III

G

3

283

Șofer

1

G

l

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

284

Educator

principal

S

3

285

Educator

S

4

286

Psiholog

practicant

S

1

287

Asistent Social

practicant

S

1

288

Asistent medical

PL

l

. 289

Instructor de educație

principal

M

1

290

Instructor de educație

M

1

291

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

16

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT "SF. STELLAN" GHIMBAV

23

12. Complex de Servicii Făgăraș

292

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

293

Referent

IA

M

1

294

Administrator

I

M

1

295

Magaziner

M

I

296

Muncitor calificat

III

G

4

297

Șofer

I

G

I

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Casa Maria"

8

298

Psiholog

specialist

S

I

299

Educator

principal

S

6

300

Educator

s

2

301

Educator

PL

1

302

Asistent medical

PL

/

303

Asistent Social

practicant

S

/

304

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasamemt "Casa Maria "

19

305

Economist

II

S

1

306

Inspector de specialitate

I

S

1

307

Magaziner

M

/

308

Șofer

I

G

/

309

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Floare de Colț"

7

310

Instructor de educație

M

2

311

Instructor de educație

M

3

312

Educator

principal

S

5

313

Educator

S

2

314

Educator

SSD

1

315

Educator

principal

PL

2

316

Educator

M

I

317

Instructor de educație

principal

M

2

318

Medic

S

I

319

Asistent medical

principal

PL

4

320

Psiholog

practicant

S

1

321

Psihopedagog

principal

S

1

322

Asistent Social

practicant

s

1

323

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Floare de Colț"

33

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DESERHCll FĂGĂRAȘ

68

13. Complex de Servicii Tlirliingem

MMM

324

Șef centru

II

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

1

325

Economist

II

s

/

326

Administrator

I

M

1

327

Șofer

I

G

1

328

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

329

Psiholog

practicant

S

2

* 330

Asistent Social

practicant

S

2

331

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medlcal

6

332

Educator

principal

PL

1

333

Instructor de educație

M

3

334

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Lizuca” Tărlungeni

8

335

Educator

principal

S

1

336

Instructor de educație

M

3

337

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Patrocle” Tărlungeni

8

338

îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Adrian ”

4

339

Instructor de educație

M

4

340

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Buburuza” Budila

8

341

Educator

principal

M

1

342

Educator

principal

S

I

343

Educator

s

1

344

Instructor de educație

M

2

345

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Daniel"

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TĂRLUNGENI

50

14. Asistenți Maternali Profesioniști

1     346

Asistenți maternali profesioniști

G

163

TOTAL ASISTENȚI MA TERNALI PROFESIONIȘTI

163

15. Asistenți Personali Profesioniști

347

Asistenți personali profesioniști

G

10

TOTAL ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI

10

APARAT PROPRIU

Total posturi funcții publice aprobate:                   din care:

1 ' ■       “«1    '

conducere

19

execuție

131

Total posturi contractuale aprobate                     din care:

1 «1

conducere

0

execuție

15

COMPLEXURIDE SERVICII

Total posturi contractuale aprobate                     din care:

|                            960\

conducere

15

execuțiefA)

444

execuțieiB)

501

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

Director General Adjunct Economic, GAVRILĂ Liviu
Director General Adjunct, BELDIE Cristina-Zina


întocmit,

Coza Daniela


;r


CO5SILIL~L jnCOETWt BRAȘOV


_

rS <-> IVI X N I A     DIRECȚIA GENERALĂ DE .ASISTEACȚi SOCI.IEA ȘI

101323'8 :                       PROTECȚIA COPIE CE CI JBRAȘO C

Brașov, Str. luliu Mmmu Xr. 6, cod $00091. Tel. 0263 41.71.00, Fax 0248 41.11.24, ș,                «mag: «^Sce^daraspctxvjno. Codfiscal: 9S70339,

X \       OPERATOR DE DATE CU CAR.ACTER PERSON.AL XR. 1 ^S27

ouramu a»      weu>».

a               imkw ' •

Sitiem manaQ«m«nt

ISO 9001 /ISO 14001AT, Secretar Mariapd'lDumbfăveanu

J


Președinte Adrian-loan


Director Executiv DSAM •) Adelina Văsioiu

cj£STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DGASPC Brașov

Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

1

Director General

1

2

Director General Adjunct - Direcția Asistenta Sociala si Protecția Copilului

1

3

Director General Adjunct - Direcția Asistenta Sociala Persoane Adulte

1

4

Director General Adjunct - Direcția Tehnico -Administrativa

1

5

Director General Adjunct - Direcția Economica

1

6

Biroul de Intervenție in Regim de Urgenta in Asistenta Sociala si Telefonul de Urgenta

7

7

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

23

8

Asistenți Maternali Profesioniști

163

9

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

10

Biroul Monitorizare, Analiza Statistica, Indicatori Asistenta Sociala si Incluziune Sociala

6

11

Biroul Adopții

7

12

Compartiment de Evaluare Complexa Copii

7

13

Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

13

14

Asistenți Personali Profesioniști

10

15

Compartiment Prevenire Marginalizare Sociala

1

16

Biroul Management de Caz Adulti si Monitorizare Servicii Sociale

7

17

Secretariatul Comisiei Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

3

18

Serviciul Achiziții Publice

8

19

Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic si Aprovizionare

7

20

Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetara si Management Financiar

12

Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

21

Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala

10

22

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

8

23

Serviciul Juridic-Contencios

10

24

Serviciul Managementul Resurselor Umane

8

25

Serviciul Comunicare, Registratura, Relații Publice si Evaluare Inițiala

8

26

Compartiment Expert Egalitate Șanse

1

27

Compartimentul Audit

2

28

Centrul de Plasament „Sfanțul Stelian” Ghimbav

23

6

29

Centrul de îngrijire si Asistenta "Sf. Gheorghe" Victoria

62

13

30

Complexul de Servicii Hărman

44

3

31

Centrul de Plasament Dacia

27

10

32

Complexul de Servicii Bradet

92

21

33

Complexul de Servicii Fagaraș

68

15

34

Complexul de Servicii "Piatra Craiului”

33

4

35

Complexul de Servicii Sacele

31

4

36

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

34

11

37

Complexul de Servicii "Măgură” Codlea

149

32

38

Complexul de Servicii Timiș,

120

43

39

Complexul de Servicii Tărlungeni

50

6

40

Complexul de Servicii "Cristian" Brașov

38

10

41

Centrul de Zi Pentru Copii cu Dizabilități "Rază de Lumină”

16

3

Total DGASPC Brașov

1125

181

STRUCTURA CENTRE CU PERSONALITATE JURIDICA


Nr.Crt.

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

1

Căminul pentru persoane vârstnice Castanul Victoria

39

12

2

Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap "Canaan” Sercaia

56

12

Total personalitate juridica

95

24

Total General Organigrama DGASPC Brașov

1220

Director Julieta-Aure

Director General Adjunct Cristina-Zina BELDIE

Serviciul Resurse Umane
CONSILIUL JI'DETEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENEKALĂ DE .ASISTENȚA SOCIAL4ȘI PROTECȚIA COPILVLUIBR.4ȘOV

Brașov, Str. luliu Maruu Nr. 6, cod 500091, Tel. 0268'41.71.00, Fax 0268 41.11.24, email; Office^ data spcbv.ro. Cod fiscal: 9870339,

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 1782 ~

SERVICIUL RESURSE UMANE


1                    WO*»]

1 . - »wortaucoffiatM tws» • 1


«R^î3f


Sistem cte nwwr”«ni

ISO «KH/iSO 14001


Director Executiv DSAM Adelina-Vâsioiu
STAT DE FUNCȚIIDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

Preambul

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistentă socială si sistemul de servicii sociale.

, »

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1 (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, este instituția publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Brașov, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001304.

 • (2) Scopul D.G.A.S.P.C. Brașov este de a asigura la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență.

 • (3) Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Brașov sunt:

  respectarea drepturilor și a demnității omului;

  asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare; asigurarea dreptului de a alege;

  abordarea individualizată și centrarea pe persoane; participarea persoanelor beneficiare;

  cooperarea și parteneriatul; recunoașterea valorii fiecărei persoane;

  abordarea comprehensivă, globală și integrată; orientarea pe rezultate;


 • a.

 • b.

 • c.

 • d.

 • e.

 • f.

g-


 • h.

 • i.

 • j.  îmbunătățirea continuă a calității;

 • k. combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituțiilor;

 • l.  principiul interesului superior al copilului;

 • m. principiul creșterii și educării copilului într-un mediu familial;

 • n. principiul continuității în educarea copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, culturală și lingvistică;

 • o. principiul informării copilului și luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta și gradul său de maturitate;

 • p. principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte ale instituției;

 • q. principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale beneficiarilor de servicii a instituției.

Art. 2 Coordonarea și controlul activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt asigurate de președintele Consiliului Județean Brașov și metodologic de către Autotitatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

Art. 3 (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov are sediul în Județul Brașov, Municipiul Brașov, Bd. luliu Maniu nr. 6 și desfășoară activități și în imobilul de pe strada Apullum nr. 3

(2) un site propriu la adresa www.dgaspcbv.ro.

Art.4 D.G.A.S.P.C. Brașov are calitatea de ordonator secundar de credite, are ștampilă proprie și cod fiscal 9870339.

Art. 5 Prevederile prezentului regulament produc efecte față de toți angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și față de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile prevăzute de lege în sarcina acesteia.

Capitolul II - Obiectul, Funcțiile și Atribuțiile

Art. 6(1) Obiectul de activitate al D.G.A.S.P.C. Brașov - realizarea, în limita prerogativelor legale, a măsurilor și acțiunilor specifice asistenței sociale în scopul dezvoltării capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

(2) Măsurile și acțiunile de asistență socială se realizează astfel încât:

 • a. beneficiile de asistență socială și serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate și complementare;

 • b. serviciile sociale să primeze față de beneficiile de asistență socială, în cazul în care costul acestora și impactul asupra beneficiarilor este similar;

 • c. să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacității și eficienței lor pentru a fi permanent adaptate și ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;

 • d. să contribuie la inserția pe piața muncii a beneficiarilor;

 • e. să prevină și să limiteze orice formă de dependență față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.

Art. 7 în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a. de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean;

 • b. de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice etc., precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul județului;

 • c. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d. de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • e. de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

 • f. de reprezentare a Consiliului Județean, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

 • g. de promovare a drepturilor omului a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Art. 8 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în domeniul beneficiilor de asistență socială din bugetul propriu are următoarele atribuții:

 • a. asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b. urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • c. realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • d. elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială.

Art. 9 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale are următoarele atribuții:

 • a. elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare comisiei județene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului județean și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b. elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean și le propune spre aprobare consiliului județean, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c. inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

 • d. identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele carfi_gp generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e. identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilități în societate;

 • f. asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

 • g. realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • h. încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public-public și public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a autorităților administrației publice locale de la nivelul județului pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

 • i. propune înființarea serviciilor sociale de interes județean sau local;

 • j. colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;

 • k. realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii sociale prevăzuți de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

 • l. monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;

 • m. elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • n. elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • o. asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • p. furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • q. sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii, prin hotărâre a consiliului județean, prin care s-au delegat atribuțiile de contractare a serviciilor sociale;

 • r. planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;

 • s. colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • t. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

 • (1) Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcția generală în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. d), h) și i).

 • (2) Documentul de fundamentare conține cel puțin următoarele informații:

 • a. caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;

 • b. nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a zonei;

 • c. structura populației, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex, ocupație etc.;

 • d. tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, numărul potențialilor beneficiari;


 • e. tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficj identificați și argumentația alegerii acestora.

  'vas(3) Planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale județene și cuprinde date detaliate privind numărul estimat și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă elementele prevăzute mai sus, planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care administrează și acordă servicii sociale.

Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și cele propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcție de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea acestora, inclusiv ale celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului județean a planului anual de acțiune, Direcția generală îl transmite spre consultare comisiei județene de incluziune socială.

în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 10 în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția generală are următoarele obligații principale:

 • a. să asigure informarea comunității;

 • b. să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel județean, precum și planul anual de acțiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;

 • c. să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • d. să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii informațiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii;

 • e. să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului, conform solicitărilor acestora;

 • f. să publice pe pagina de internet proprie, precum și să afișeze la sediul instituției informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • g. să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după c autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor social


în subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

Obligația prevăzută la lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a. activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b. informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c. informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art. 11 în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art.9, Direcția generală realizează în principal următoarele:

 • a. solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura/subordinea sa;

 • b. primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c. elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • d. realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • e. realizează evaluarea complexă și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • f. furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art. 12 Finanțarea Direcției generale se asigură din bugetul județean.

Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local al județului, bugetul de stat, din donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii.

Art. 13 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:

 • • întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • • monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

 • • identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii;

 • • monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

 • • identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și momJte^eâM activitatea acestora;

 • • acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

 • • reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

 • • îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

 • • identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

 • • monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

 • • îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în vigoare;

 • • realizează la nivel județean, baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

 • • asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii.

 • b) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:

 • ■ asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • ■ monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • ■ dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • ■ fundamentează și propune consiliului județean, înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • ■ sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • ■ monitorizează cazurile de violență domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează;

 • ■  identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • ■ realizează la nivel județean, baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

 • c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:

 • ■ promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Uprtffaîa 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • ■ asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiilor județene anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

 • ■ acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • ■ asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

 • ■ asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

 • ■ asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • ■ respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

 • ■ ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

 • ■ asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

 • ■ asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile și programele pe care le desfășoară;

 • ■ asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții cu activități în domeniu;

 • ■ identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora.

 • d) în domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate:

 • ■ completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • ■ acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • ■ depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

 • ■ verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • ■ depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

<K.y

 • ■ asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condițiile legii.

e) alte atribuții:

 • ■ coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice etc.;

 • ■ coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

 • ■ acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

 • ■ colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • ■ dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale;

 • ■ colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

 • ■ asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • ■ fundamentează și propune consiliului județean, înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea serviciilor sociale;

 • ■ prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • ■ asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

 • ■ sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • ■ organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

 • ■ asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • • realizează la nivel județean, baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

 • • sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • • acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie;

 • • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean.

Art. 14 (1) D.G.A.S.P.C. Brașov are proiectat, documentat, implementat și menține un Sistem de Management Integrat în conformitate cu ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

 • (2) Documentația este adecvată scopului, misiunii și dimensiunii D.G.A.S.P.C. Brașov, acoperind prin proceduri activitățile de la nivelul instituției. Procedurile se revizuiesc ori de câte ori se impune ca urmare a modificărilor legislative sau de altă natură.

 • (3) Documentele Sistemului de management integrat sunt:

 • a. Angajamentul managementului;

 • b. Politica privind Calitatea și Mediul;

 • c. Manualul sistemului integrat;

 • d. Proceduri de sistem;

 • e. Proceduri de proces;

 • f. Proceduri operaționale;

 • g. Instrucțiuni de lucru;

 • h. înregistrări.

Capitolul III - Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Brașov

Art. 15 (1) Structura organizatorică și numărul de posturi aferente Direcției generale se aprobă de consiliul județean cu avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale și cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în anexa din HG 797/2017, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

Consiliul județean aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale, în conformitate cu nevoile locale.

 • (2) Direcția are în structura sa compartimente de specialitate, precum și centre sau complexe de servicii, componente funcționale, cu și fără personalitate juridică.

 • (3)  Fișele de atribuții ale compartimentelor/birourilor/serviciilor/centrelor și structura lor organizatorică, precum și organigrama direcției sunt anexe la prezentul regulament.

 • (4) Modificările documentelor prevăzute la alin. (3), vor fi incluse in regulament prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov.

 • (5) Conducerea Direcției se asigură de către directorul general, cu sprijinul colegiul director, care are rol consultativ.

 • (6) Directorul general al Direcției este ajutat de 4 directori generali adjuncți, unul care coordonează activitatea de asistență socială și protecția copilului, unul care coordonează activitatea de asistență socială persoane adulte, unul care coordonează activitatea economică și unul care coordonează activitatea tehnico-admistrativă a serviciilor sociale;

Art. 16 (1) Serviciile funcționale, din aparatul propriu, subordonate în mod direct Directorului General sunt:

 • 1. Serviciul Juridic - Contencios;

 • 2. Serviciul Managementul Resurselor Umane;

  ONG;


 • 3. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte, Relația cu

 • 4. Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare inițială;


 • 5. Compartimentul Audit;

 • 6. Compartiment Expert egalitate de șanse

 • (2) Serviciile sociale cu personalitate juridică subordonate direct directorului general sunt:

 • 1. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia - instituție cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • 2. Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria - instituție cu personalitate

juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în subordinea Consiliului Județean Brașov

 • (3) serviciile sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov subordonate direct directorilor generali adjuncți sunt:

 • I .Centrul de Plasament „Sfântul Stelian” Ghimbav;

 • 2. Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe” Victoria;

 • 3. Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea;

 • 4. Centrul de Plasament Dacia;

 • 5. Complexul de Servicii Brădet;

 • 6. Complexul de Servicii Făgăraș;

 • 7. Complexul de Servicii Piatra Craiului;

 • 8. Complexul de Servicii Săcele;

 • 9. Complexul de Servicii Hărman;

10-Complexul de Servicii „Măgura” Codlea;

 • II .Complexul de Servicii Timiș;

 • 12. Complexul de Servicii Tărlungeni;

 • 13. Complex de Servicii „Cristian” Brașov;

 • 14. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”

Art. 17 (1) Serviciile funcționale, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Copilului, subordonate în mod direct Directorului General Adjunct sunt:

 • 1. Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială și Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului

 • 2. Biroul de Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială și Telefonul de urgență;

 • 3. Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial;

 • 4. Serviciul Management de Caz Alternative Familiale;

 • 5. Biroul adopții;

 • 6. Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului;

 • 7. Centrele de plasament / complexurile de servicii (componenta copii: compartimentul socio-psiho-educațional).

Art. 18 (1) Serviciile funcționale din cadrul Direcției Asistență Socială Persoane Adulte, aflate in subordinea și directa coordonare a Directorului General Adjunct sunt:

1 .Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • 2. Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale;

 • 3. Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială;

 • 4. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • 5.  Centrele / Complexurile de servicii / Locuințe Protejate (componenta adulți:compartimentul socio-psiho- medical)

Art. 19 (1) Serviciile funcționale, din cadrul Direcției Economice, subordonate în mod direct Directorului General Adjunct sunt:


 • 1. Serviciul Contabilitate-salarizare, Planificare bugetară și Management financiar;

 • 2. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială;

 • 3. Centrele de plasament/complexele de servicii (componenta economică)

Art. 20 (1) Serviciile funcționale din cadrul Direcției Tehnico-Administrativă subordonate în mod direct Directorului General Adjunct sunt:

 • 1. Compartiment Administrativ Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare;

 • 2. Serviciul Achiziții Publice;

 • 3. Centrele de plasament/complexurile de servicii sociale (componenta administrativă)

Art. 21 Din structura de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov face parte și președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brașov, care nu este funcționar public.

Colegiul Director

Art. 22 Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean și este constituită din secretarul general al județului, directorul general, directorii generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean. Președintele colegiului director este secretarul general al județului. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului general.

Art. 23 (1) Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale.

 • (2) Colegiul Director se întrunește în ședința ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum și în ședința extraordinară, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți.

 • (3) La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele Consiliului Județean Brașov, membrii comisiei pentru protecția copilului ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și alți consilieri județeni, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

 • (4) Colegiul director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a. analizează activitatea D.G.A.S.P.C. Brașov; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

 • b. eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • c. avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției generale; avizul este consultativ;

 • d. eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • e. propune consiliului județean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Brașov, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

 • f. propune consiliului județean, concesionarea sau închirierea de bunuri ofbaea^idi de către D.G.A.S.P.C. Brașov, prin licitație publică organizată în condițiile legij^v>v JU0^!


 • g. eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, în condițiile legii.

 • (5) Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 • (6) Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 24 Secretarul colegiului director este ales în prima ședință a colegiului din cadrul angajaților D.G.A.S.P.C. Brașov. Secretarul organizează tehnic ședințele și consemnează cele discutate în registrul de procese-verbale.

Art. 25 Hotărârile colegiului director se consemnează și se numerotează într-un registru special. Hotărârile se îndosariază în colecția de hotărâri a colegiului director. în hotărâre se va menționa cărui serviciu al direcției îi revine sarcina punerii în executare a respectivei hotărâri.

Directorul general

Art. 26 (1) Directorul general al D.G.A.S.P.C. Brașov asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin directorul general emite dispoziții.

(2) Directorul general reprezintă D.G.A.S.P.C. Brașov în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

Art. 27 Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general al Direcției generale se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile funcției publice.

Art. 28 Directorul General are următoarele atribuții:

 • a. exercită atribuțiile ce revin D.G.A.S.P.C. Brașov în calitate de persoană juridică;

 • b. exercită funcția de ordonator secundar de credite;

 • c. întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director și aprobării consiliului județean;

 • d. coordonează procesul de elaborare și supune aprobării Consiliului Județean Brașov, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului anual de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director;

 • e. coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială, stadiul implementării strategiei și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități, pe care le prezintă spre avizare colegiului director și apoi comisiei pentru protecția copilului;

 • f. elaborează statul de personal al D.G.A.S.P.C. Brașov; numește și eliberează din funcție personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, potrivit legii;

 • g. elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov, statul de funcții al D.G.A.S.P.C. Brașov, având avizul colegiului director;

 • h. controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov și aplică sancțiuni disciplinare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i. este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului D.G.A.S.P.C. Brașov în relațiile cu aceasta;

 • j. asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului;

  și • k. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului județean.

în vederea menținerii și îmbunătățirii Sistemului de management integrat, Directorul general are următoarele responsabilități principale:

 • a. stabilește și aprobă Politica privind Calitatea și Mediul și Obiectivele calității și de mediu precum și alocarea resurselor necesare implementării acestora;

 • b. stabilește responsabilități specifice serviciilor/birourilor/compartimentelor care participă la proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat;

 • c. analizează periodic Sistemul de management integrat în scopul evaluării eficacității și necesității de îmbunătățire ale acestuia, precum și pentru a se asigura că acesta se menține și este în continuare adecvat politicii și obiectivelor D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • d. asigură definirea responsabilităților și autorității pentru proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat;

 • e. asigură cunoașterea de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov a responsabilităților și autorității pentru proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat;

 • f. numește Reprezentantul managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu și îi stabilește responsabilitățile și limitele de competență;

 • g. aprobă Manualul Sistemului de Management Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de Proces, Procedurile Operaționale și Instrucțiunile de Lucru;

 • h. numește Conducătorul Programului de Audit;

 • i. aprobă Programul Anual de audituri interne și programele de îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat calitate-mediu;

 • j. numește Responsabilii de Proces;

 • k. aprobă Indicatorii de Performanță pentru procesele instituției analizând atingerea acestora împreună cu Responsabilii de Proces;

 • l. asigură încadrarea serviciilor sociale din D.G.A.S.P.C. Brașov aflate în subordinea acestuia cu personal de specialitate, respectând structura și numărul de posturi aprobate de Consiliului Județean Brașov;

 • m. evaluează eficiența și competențele angajaților propunând acordarea de premii și gradații personalului din structura serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Brașov, aflate în subordinea acestuia, potrivit prevederilor legale și alocațiilor bugetare cu aceasta destinație;

 • n. colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-Brașov;

 • o. sprijină activitatea organizațiilor în domeniu și asigură cadrul necesar pentru desfășurarea de cursuri, seminarii, instructaje, schimburi de experiență pe probleme de specialitate;

 • p. evaluează activitatea angajaților din cadrul serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Brașov, aflate în subordinea acestuia și inițiază cursuri de perfecționare în vederea pregătirii profesionale a acestora.

în vederea proiectării, implementării și dezvoltării unui Sistem de Control Intern Managerial Directorul general are următoarele atribuții:

 • a. este responsabil cu proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de Control Intern Managerial (CIM);

 • b. dispune măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de Control intern Managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri și a procedurilor formalizate pe procese sau activități care pot fi proceduri de sistem si

  proceduri operaționale;


 • c. constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de CIM, denumită Comisia de monitorizare;

 • d. elaborează anual Raportul asupra sistemului de control managerial, pe care îl prezintă organului ierarhic superior - Consiliului Județean Brașov

Art. 29 în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali adjuncți, desemnat prin dispoziție a directorului general, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale.

Art. 30 Directorul general poate delega prin dispoziție unele din atribuțiile de conducere către unul dintre directorii generali adjuncți.

Art. 31 (1) Directorii Generali Adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție de Directorul General, prin dispoziție.

(2) Directorii Generali Adjuncți ajută directorul general în exercitarea și realizarea atribuțiilor care îi revin.

Art. 32 Directorii Generali Adjuncți ai D.G.A.S.P.C. au următoarele atribuții și competențe:

Directorul General Adjunct (Direcția Asistentă Socială si Protecția Copilului):

 • a. Coordonează planificarea, organizarea și monitorizarea activităților din domeniul protecției sociale de la nivelul direcției, în domeniul protecției copilului;

 • b. Realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației în domeniul protecției copilului;

 • c. Asigură coordonarea metodologică a serviciilor de protecție socială publice și private la nivelul județului, în domeniul protecției copilului;

 • d. Colaborează la elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • e. Monitorizează și evaluează periodic implementarea planului anual de acțiune;

 • f. Elaborează rapoartele generale privind activitatea de asistență socială, stadiul implementării strategiei și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități, care sunt prezentate colegiului director spre avizare și apoi comisiei pentru protecția copilului;

 • g. Urmărește modul în care se realizează la nivel județean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale și raportarea acestor date trimestrial către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau ,după caz instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

 • h. Coordonează monitorizarea implementării standardelor minime obligatorii/ standardelor de calitate în cadrul serviciilor sociale;

 • i. Sprijină și colaborează cu directorul general în procesul de obținere a licențierii serviciilor sociale;

 • j. Propune numărul de personal necesar funcționării serviciilor specializate din cadrul Direcției de asistență socială și protecția copilului, stabilind atribuțiile și competențele acestora, precum și a numărului necesar de specialiști din cadrul structurii serviciilor sociale componenta copii;

 • k. Elaborează analize și propuneri pentru optimizarea serviciilor din domeniul protecției sociale, dezvoltării de noi servicii, proiecte legislative, reorganizarea serviciilor din subordine;

  V

  .7


 • l. Asigură îndrumarea, consilierea șefilor de servicii de specialitate din subordinea sa, pentru realizarea unei abordări unitare și coerente a problematicii sociale atât din cadrul direcției cât și de la nivel județean, pentru susținerea politicilor sociale din domeniu;

 • m. Colaborează cu celelalte direcții generale, cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanții societății civile în acțiuni comune ce vizează protecția copilului/ a familiei, persoanelor singure și a oricăror persoane aflate în nevoie;

 • n. Desemnează managerii de caz, pentru fiecare copil căruia i se instituie o măsură de protecție specială și pentru cel cu dizabilități care rămâne în familie;

 • o. Avizează anual și ori de câte ori este nevoie rapoartele de activitate ale șefilor de servicii și șefilor de centre/complexe;

 • p. Colaborează și încheie convenții de colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul social;

 • q. Este înlocuitor al vicepreședintelui comisiei pentru protecția copilului și reprezintă DGASPC Brașov în relațiile cu aceasta;

 • r. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și stabilite prin act de decizie internă a directorului general;

 • s. în absența directorului general adjunct, atribuțiile acestuia sunt preluate de unul din șefii de servicii din subordine, prin dispoziție internă a directorului general.

în calitate de Reprezentant al managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu Directorul General Adjunct are următoarele atribuții:

 • a. Coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, în concordanta cu cerințele standardelor de referință și cu obiectivele stabilite de conducerea DGASPC Brașov;

 • b. Raportează conducerii D.G.A.S.P.C. Brașov aspectele tehnice despre funcționarea Sistemului de Management Integrat în vederea analizei și despre necesitățile de îmbunătățire a acestuia;

 • c. Se asigură că în interiorul D.G.A.S.P.C. Brașov cerințele clienților privind Sistemul de Management Integrat sunt cunoscute de personalul implicat în prestarea serviciilor;

 • d. Reprezintă D.G.A.S.P.C. Brașov în relații externe în probleme privind Sistemul de Management Integrat;

 • e. Asigură elaborarea și actualizarea Manualului Sistemului Integrat, Procedurilor de Sistem, Procedurilor de Proces, Procedurilor Operaționale și Instrucțiunile de Lucru;

 • f. Inițiază și monitorizează acțiunile corective și de prevenire pentru dezvoltarea/ îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat;

în calitate de președinte al comisiei de monitorizare de control intern managerial Directorul General Adjunct are următoarele atribuții:

 • a. Asigură organizarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea și menținerea sistemului de control intern managerial;

 • b. Elaborează împreună cu membrii comisiei de monitorizare programul de dezvoltare a sistemului de control intern al instituției, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte masuri necesare dezvoltării acestuia;

 • c. Supune aprobării conducătorului instituției programul de dezvoltare a sistemului de control intern;

 • d. Urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern ori de cate ori este nevoie;

 • e. Are responsabilitatea procesului de management al riscurilor;

 • f. Coordonează și îndrumă compartimentele din cadrul instituției în vederea elaborării procedurilor operaționale;


 • g.    Analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre aprobare conducătorului instituției;

 • h. Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul instituției, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, la nivelul compartimentelor;

 • i. Avizează Raportul asupra sistemului de control managerial, pe care îl înaintează directorului general.

Directorul General Adjunct (Direcția Asistență Socială Persoane Adulte)

 • a.  Coordonează planificarea, organizarea și monitorizarea activităților din domeniul protecției sociale de la nivelul direcției, în domeniul asistenței sociale persoane adulte;

 • b.  Realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației în domeniul asistenței sociale persoanelor adulte;

 • c.  Asigură coordonarea metodologică a serviciilor sociale aflate în structura Direcției (pentru persoane adulte);

 • d.  Asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violentei domestice;

 • e.  Urmărește modul în care sunt realizate activitățile de prevenire și combatere a violentei domestice si modul de soluționare a cazurilor intrate in atentia direcției;

 • f.   Asigură prin specialiștii serviciilor din subordine, consultanță de specialitate persoanelor victime ale violenței domestice, persoanelor cu dizabilități si fără dizabilități, persoanelor vârstnice și aparținătorilor acestora;

 • g.  Desemnează managerii de caz pentru persoanele adulte (cu dizabilități, fără dizabilități, vârstnice) pentru care s-a instituit măsură de protecție in serviciile sociale aflate în subordinea Direcției;

 • h.  Asigură și urmărește actualizarea bazei de date și raportează trimestrial aceste date către Autoritatea Națională pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, prin compartimentul de specialitate - Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

 • i.   Asigură și urmărește respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • j. Acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată;

 • k. Asigură și urmărește modul în care se realizează evaluarea nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități și evaluarea complexă a persoanei adulte în vederea încadrării/neîncadrării în grad de handicap

 • l.  Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea obținerii licențierii serviciilor sociale di subordine;

 • m. Avizează planul individual de servicii al persoanelor cu handicap, întocmit de Managerul de caz;

 • n. Asigură evaluarea condițiilor necesare pentru persoanele care doresc să devină asistenți personali profesioniști și asigură monitorizarea activității acestora prin intermediul serviciului de evaluare complexă;

 • o. Asigură și ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecerea din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități;

 • p. Asigură prin serviciile de specialitate pregătirea tânărului pentru viața <


  independentă;


 • q. Verifică modul în care se realizează reevaluările trimestriale sau ori de câte ori este nevoie privind activitățile de îngrijire a persoanelor adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de protecție în serviciile sociale aflate în subordinea direcției;

 • r. Colaborează și încheie convenții de colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul social;

 • s. Dezvoltă parteneriate cu O.N.G-uri/reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale;

 • t. Fundamentează și propune înființarea de sevicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu și fără dizabilități, persoanelor vârstnice;

 • u. Colaborează cu Serviciul managementul calității strategii, programe în ceea ce privește respectarea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale din subordinea directă;

 • v. Verifică și sprijină serviciile sociale în vederea îndeplinirii măsurilor trasate de către A.J.P.IS./alte instituții abilitate în acest sens;

 • w. Prezintă anual rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • x. Coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, în concordantă cu cerințele standardelor de referință și cu obiectivele stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • y. Asigură elaborarea și actualizarea Manualului Sistemului Integrat, Procedurilor de Sistem, Procedurilor de Proces, Procedurilor Operaționale și Instrucțiunile de Lucru

 • z. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și stabilite prin act de decizie internă a directorului general;

aa. în absența directorului general adjunct, atribuțiile acestuia sunt preluate de unul din șefii de servicii din subordine, prin dispoziție internă a directorului general.

Directorul General Adjunct (Direcția Tehnico-Administrativă):

 • a. Coordonează planificarea, organizarea și monitorizarea activităților administrative desfășurate în cadrul serviciilor sociale, pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarului;

 • b. Monitorizează implementarea standardelor de calitate din centrele de plasament/complexele de servicii, prin colaborare cu directorii generali adjuncți (copii și adulți), în ceea ce privește asigurarea necesarului de produse și servicii, astfel încât activitățile cu beneficiarii să se desfășoare în condiții optime și de calitate;

 • c. Avizează propunerile de investiții și reparații pentru serviciile sociale din subordine;

 • d. Urmărește modul în care se execută lucrările de reparații, intervenții tehnice în cadrul centrelor de plasament/complexele de servicii;

 • e. Urmărește și avizează referatele de necesitate din punct de vedere al oportunității și legalității privind aprovizionarea cu produse de calitate în centrele de plasament/complexele de servicii, pentru atingerea indicilor de calitate a serviciilor sociale și satisfacție a beneficiarului;

 • f. Urmărește și evaluează periodic starea de funcționare a bunurilor mobile și imobile aflate în serviciilor sociale din subordine;

 • g. Coordonează și evaluează activitatea personalului din subordine;

 • h. Sprijină personalul de conducere al serviciilor sociale în alcătuirea proiectului de
 • j. Asigură, organizează și urmărește întocmirea documentațiilor necesare pentru organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice;

 • k. Avizează contractele de achiziții publice și urmărește derularea lor;

 • l. Avizează și urmărește procedura de contractare a serviciilor sociale;

 • m. Coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, în concordanta cu cerințele standardelor de referință și cu obiectivele stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • n. Asigură elaborarea și actualizarea Manualului Sistemului Integrat, Procedurilor de Sistem, Procedurilor de Proces, Procedurilor Operaționale și Instrucțiunile de lucru

 • o. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și stabilite prin act de decizie internă a directorului general;

 • p. în absenta directorului general adjunct, atribuțiile acestuia sunt preluate de unul din șefii de serviciu din subordine, prin dispoziție internă a directorului general.

Directorul General Adjunct (Direcția Economică):

 • a. Asigură planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea activității serviciilor din subordine, conform organigramei;

 • b. Angajează, lichidează și ordonanțează, cu acordul Directorului General, cheltuielile bugetare în limita creditelor bugetare repartizate;

 • c. Coordonează elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli a direcției, potrivit legii, pe care îl supune spre avizare colegiului director și aprobare consiliului județean;

 • d. Coordonează și îndrumă procesul de întocmire a notelor de fundamentare a cererilor de deschidere a creditelor bugetare pentru diferite categorii de cheltuieli pe care le înaintează Consiliului Județean Brașov;

 • e. Răspunde de realizarea în termen și în condiții de maxima calitate a lucrărilor/situațiilor de specialitate (cont de execuție bugetară, balanța, bilanț, etc.);

 • f. Coordonează și răspunde de elaborarea planului de reparații în baza unei temeinice analize și documentații, precum și de îndeplinirea lui în termen și în condiții de calitate;

 • g. Coordonează și răspunde de elaborarea planului de investiții pe baza unei temeinice analize și documentații, precum și de îndeplinirea lui în termen și în condiții de calitate;

 • h. Coordonează și răspunde de inventarierea patrimoniului instituției în termenele și condițiile stabilite prin acte normative;

 • i. Verifică și analizează propunerile de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

 • j. Răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea evidenței contabile conform Legii contabilității și a normelor elaborate de Ministerul Finanțelor;

 • k. Avizează strategia de contractare întocmită de Serviciul Achiziții publice, în vederea certificării existenței resurselor financiare alocate pentru realizarea achiziției respective;

 • l. Vizează contractele în care D.G.A.S.P.C. Brașov este parte care implică obligații financiare din partea instituției;

 • m. Răspunde de valorificarea actelor de control pe linie de specialitate;

 • n. Coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, în concordanță cu cerințele standardelor de referință și cu obiectivele stabilite de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • o. Asigură elaborarea și actualizarea Manualului Sistemului Integrat, Procedurilor de Sistem, Procedurilor de Proces, Procedurilor Operaționale si Instrucțiunile de Lue^gT^'

 • p. în absența directorului general adjunct economic , atribuțiile acestuia sunt preluate de șeful serviciului Contabilitate- salarizare, Planificare bugetară și Management financiar, prin dispoziție internă a directorului general;

 • q. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general.

Capitolul IV. Angajarea, Salarizarea și răspunderea personalului Angajarea personalului

Art. 33 (1) Personalul este structurat în funcții publice și funcții contractuale, personal de conducere, execuție și de deservire.

 • (2) Consiliul Județean Brașov aprobă funcțiile publice din structura direcției cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • (3) Consiliul Județean Brașov aprobă structura direcției în totalitatea funcțiilor sale cu avizul MMJS.

Art. 34 (1) Numirea în funcție publică se face prin dispoziție a directorului general. Angajarea personalului contractual se face conform Codului Muncii.

 • (2) Direcția asigură angajarea cu personal de specialitate care are competențe, responsabilități și atribuții specifice domeniului de activitate din asistența sociala și protecția copilului.

Art. 35 (1) Directorul general se numește și eliberează din funcție prin hotărâre a C.J Brașov, la propunerea președintelui, în baza concursului sau examenului organizat potrivit legii, respectiv în baza unei anchete administrative.

(2) Posturile de directori generali adjuncți ai direcției se ocupă prin concurs sau examen, în condițiile legii.

Art. 36 (1) Numirea și eliberarea din funcție a directorilor generali adjuncți se face prin dispoziție a directorului general a Direcției.

(2) Numirea în funcție se face în urma examenului sau concursului organizat potrivit legii.

Salarizarea personalului

Art. 37 Salarizarea personalului și acordarea drepturilor de personal se face în condițiile și cu respectarea actelor normative în vigoare, precum și a încadrării în fondurile aprobate cu aceasta destinație din bugetul propriu.

Răspunderea personalului

Art. 38 (1) Directorul general răspunde de realizarea funcțiilor și atribuțiilor specifice, față de președintele Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Sancționarea disciplinară a directorului general se face la propunerea președintelui în urma unei anchete administrative, prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Sancționarea directorilor generali adjuncți, funcționarilor publici și personalului contractual se face de către directorul general, în condițiile legii.

 • (4) Personalul are obligația să-și realizeze sarcinile cu respectarea actelor normative în vigoare și în conformitate cu fișa postului, să respecte disciplina și program^ de lucru, și totodată, să-și acorde sprijin și să se suplinească în serviciu pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor profesionale.

 • (5) Personalului îi este interzis să primească pentru sine sau pentru alții bani sau alte foloase materiale ori să-și creeze avantaje în legătură cu serviciul sau cu exercitarea funcției.

 • (6) încălcarea prevederilor alin (4) și (5) atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, materială sau penală, în condițiile legii sau regulamentului de ordine interioară.

Capitolul V. Patrimoniul și Bugetul

Patrimoniul

Art. 39 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov are un patrimoniu propriu constituit din bunurile mobile și imobile, din mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în proprietatea sa sau date în folosință sau în administrare de către Consiliul Județean Brașov sau de către alte autorități sau terți.

Bugetul

Art. 40 (1) Bugetul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor de personal, materiale și de capital ale Direcției, inclusiv a cheltuielilor necesare funcționării Comisiei pentru Protecția Copilului și a Comisiei pentru Persoane Adulte cu Handicap se face de la bugetul propriu al Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Finanțarea activităților de asistență socială se asigură din transferuri de la bugetul de stat și din bugetul propriu al CJ Brașov, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (4) Finanțarea unor activități se face și din venituri extrabugetare, donații, sponsorizări, contribuții ale unor persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, din contribuția persoanelor beneficiare de servicii sociale, cât și din alte surse, cu respectarea reglementarilor legale în domeniu.

 • (5) Normativele privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de carburanți se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Contabilitatea si exercițiul financiar

f                   f

Art. 41 (1) Direcția are cont propriu și organizează conducerea contabilității propriilor operațiuni financiare.

(2) Evidența financiar - contabilă se organizează și se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 42 Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Capitolul VI. Dispoziții Finale

Art. 43 în toate actele Direcției se va folosi antetul « Consiliul Județean Brașov - Direcția J                                                                                                                                                                J                                  >                                           >

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov » . Aceleași elemente se vor folosi și pe ștampila și firma instituției.

Art. 44 Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu prevederile actelor normative în vigoare din domeniul protecției copilului și asistenței sociale

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI BRAȘOV

,                                   9                             >                                                      9

CUPRINS

CAPITOLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL II Obiectivul, Funcțiile si Atribuțiile

'99  9

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Colegiul director

Director general

Direcția Asistență Socială Protecția Copilului - Director general adjunct

Direcția Asistență Socială Persoane Adulte - Director general adjunct Direcția Tehnico-Administrativă - Director general adjunct

Direcția Economică - Director general adjunct

CAPITOLUL IV Angajarea, Salarizarea și Răspunderea personalului

CAPITOLUL V Patrimoniul și Bugetul

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

ANEXE

Anexa 1 Fișe de atribuții a compartimentelor/serviciilor DGASPC Brașov Anexa 2 Fișe de atribuții a centrelor de plasament/complexelor de servicii Anexa 3 Organigrama

Anexa 1

Fișe de atribuții a compartimentelor/serviciilor din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Brașov

9

 • A. Direcția Asistentă Socială si Protecția Copilului

Număr total posturi (1+ 5+ 57)

1 .Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistentă Socială si Incluziune Socială

Secretariat Comisie Protecția Copilului

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348 interior 213 Fax: 0268. 474348

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: monitorizare@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 6 (1+5)

Descriere atribuții generale:

 • I. Atribuții în domeniul protecției copilului:

 • 1. întocmește rapoarte privind activitatea în domeniul protecției copilului:

 • • fișa de monitorizare lunară privind activitatea D.G.A.S.P.C. Brașov ca urmare a modificărilor apărute lunar, în situația copiilor aflați cu măsuri de protecție specială la rude până la gradul IV, alte persoane, asistent maternal profesionist, centre de plasament, centrul de primire în regim de urgență, centrul maternal, organizații private acreditate;

 • • fișa de monitorizare trimestrială întocmită prin colectarea și centralizarea datelor de la primăriile din județul Brașov, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, Primăria Brașov - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, Serviciile de îngrijire de zi aflate în subordinea O.P.A., respectiv în subordinea Consiliilor Locale, precum și de la serviciile din structura D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • alte rapoarte și situații statistice solicitate de către conducerea direcției, instituții publice sau stabilite prin lege.

 • 2. întocmește rapoarte privind activitatea D.G.A.S.P.C. Brașov, lunar , trimestrial la solicitarea Â.N.P.D.C.A., A.N.P.D., M.M.J.S., Consiliu Județean precum și alte instituții, organizații sau persoane referitoare la copii;

 • 3. întocmește și transmite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială documentația necesară în vederea punerii în plată/sistării alocației de stat pentru copii de către beneficiarii aflați în sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 4. întocmește documentele necesare în vederea deschiderii conturilor bancare pentru beneficiarii alocației de stat pentru copiii din sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 5. Alte adrese privind alocațiile de stat pentru copiii din sistemul rezidențial, respectiv copiii din cadrul organizațiilor private autorizate monitorizați de D.G.A.S.P.C. Brașov, transmise Băncii, respectiv A.J.P.I.S. Brașov;

 • 6. Completarea și verificarea bazei de date privitoare la alocația de stat pentru copiii aflați în sistemul rezidențial;


 • 7. Centralizează trimestrial rapoartele de monitorizare privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit, de la Serviciile de Management de Caz și le transmite A.J.P.I.S-ului;

 • 8. întocmește și transmite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială listele care cuprind copiii pentru care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap și a celor pentru care s-a stabilit sau revocat o măsură de protecție și au dreptul la alocația de plasament; transmite hotărârile și documentele necesare.

 • 9.  Pune la dispoziție conducerii D.G.A.S.P.C. Brașov date și informații statistice referitoare la sistemul de protecție în vederea elaborării de rapoarte, analize, strategii și proiecte;

 • 10. Răspunde de soluționarea în termenul legal a petițiilor repartizate de către conducerea instituției;

 • 11. Exercită alte atribuții stabilite prin lege, conform dispozițiilor conducerii Direcției

 • 12. Monitorizează și asigură întocmirea documentației inițiale în vederea desfășurării activității voluntarilor, a practicanților și a persoanelor care vizitează D.G.A.S.P.C. Brașov, organizează evidențe în acest sens; sprijină persoanele care doresc să realizeze activități de voluntariat, activitatea de practică studențească sau vizite, în sensul completării dosarului, stabilirii locației și a perioadei desfășurării stagiului.

 • 13. Colaborează cu serviciile descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din județul Brașov, în vederea sprijinirii acestora pentru identificarea/ clarificarea situațiilor care apar în activitatea de protecție a copilului.

 • 14. Realizează și actualizează permanent bazele de date specifice;

 • 15. întocmește situații statistice referitoare la copiii aflați în dificultate sau alte categorii de copii de pe teritoriul județului Brașov.

 • 16. Colaborează cu alte servicii din domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin;

 • II. Atribuții în domeniul protecției persoanei adulte:

 • 1. Monitorizează activitatea autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale;

 • 2. Coordonează sistemul de monitorizare, la nivel județean, a problematicii persoanelor cu handicap;

 • 3. Administrează instrumente de lucru elaborate de A.N.P.D. din cadrul M.M.J.S., necesare în activitatea de monitorizare și evaluare;

 • 4. Centralizează informațiile referitoare la implementarea strategiilor și politicilor în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap, sau alte persoane aflate în nevoie;

 • 5. Primește cererile persoanelor cu handicap grav care optează pentru acordarea indemnizației de însoțitor sau pentru angajarea unui asistent personal;

 • 6. Redactează și supune aprobării conducerii, acordul privind acordarea indemnizației de însoțitor, sau angajarea unui asistent personal, în funcție de persoana solicitantă, urmărind ca aceasta să fie transmisă în termenul legal primăriilor din județ;

 • 7. Monitorizează activitatea autorităților locale privind asistenții personali ai persoanelor cu handicap, urmărind: contractele de muncă, realizarea instruirii asistenților personali, rapoartele semestriale prezentate consiliului local, dinamica angajării asistenților personali;

 • 8. Primește declarațiile persoanelor încadrate în grad de handicap grav care sunt și pensionari de invaliditate gradul I care pot opta între indemnizația de însoțitor de la Casa Județeană de Pensii, indemnizația de însoțitor acordată de la primăria de domiciliu (respectiv DGASPC Brașov) sau angajarea unui asistent personal.

 • 9. Transmite lunar un exemplar al declarației mai sus menționate C.J.P., c^j legislației și a protocolului încheiat între cele două instituții.

 • 10. Redactează rapoarte, analize și sinteze;

 • 11. întocmește situații statistice și le transmite A.N.P.D., M.M.J.S., C.A.S., C.J.P., altor instituții, asociații, organizații conform protocoalelor încheiate, a procedurilor stabilite sau la cerere.

 • 12. Acordă consiliere persoanelor cu handicap, asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau altor persoane aflate în nevoie, la solicitarea acestora;

 • 13.   Verifică și răspunde cererilor și sesizărilor beneficiarilor serviciilor sociale,aparținătorilor, O.N.G-urilor, instituțiilor, etc.;

 • III. Atribuții în domeniul incluziunii sociale si a indicatorilor în asistentă socială:

 • 1. Monitorizează cazurile de persoane adulte cu sau fără dizabilități ,care necesită susținere în vederea incluziunii sociale;

 • 2. Elaborează o bază de date cu toate cazurile instrumentate;

 • 3. Monitorizează realizarea la nivelul Consiliilor Locale a unui acompaniament social personalizat pentru tinerii cu handicap și persoanele aflate în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă și incluziunii lor sociale;

 • 4. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

 • 5. Propune conducerii D.G.A.S.P.C. Brașov programe sau proiecte în vederea incluziunii sociale, de autonomie și demnitate personală, în parteneriat cu O.N.G-uri sau alte instituții publice;

 • IV. Atribuții ale Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului (C.P.C.):

 • 1.   Asigură întocmirea ordinii de zi a ședințelor în baza propunerilor managerilor/responsabililor de caz și a altor persoane îndreptățite;

 • 2. îndeplinește procedura de convocare a persoanelor interesate în soluționarea cazurilor copiilor în fața C.P.C.

 • 3. Asigură transmiterea convocării din partea președintelui C.P.C. către membrii, însoțită de ordinea de zi.

 • 4. Asigură consemnarea în procesul verbal de ședință, a audierilor și dezbaterilor ce au loc în comisie.

 • 5. Asigură redactarea și contrasemnarea hotărârilor C.P.C. (atestate, avize, hotărâri cu privire la măsura de plasament, precum și cele cu privire la eliberarea certificatelor de încadrare în grad de handicap) și le comunica , în termenul stabilit de lege, persoanelor/instituțiilor interesate;

 • 6. Asigură întocmirea lunară a foii colective de prezență a membrilor comisiei și transmiterea acesteia către Serviciul contabilitate-salarizare;

 • 7. Asigură redactarea, multiplicarea și comunicarea hotărârilor și a anexelor acestora, în conformitate cu regulile procedurale (părinți, copil mai mare de 10 ani, asistent maternal profesionist, familie de plasament, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, organismelor private acreditate, primăriilor, serviciilor din structura Direcției generale);

 • 8. primește și înregistrează în registrul general de intrare-ieșire a comisiei corespondența acesteia;

 • 9. înregistrează în registre speciale de evidență hotărârile privind măsurile de protecție specială și separat hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap

 • 10. Păstrează, conform nomenclatorului stabilit, documentele eliberate de C.P.C.

 • 2. Biroul de Intervenție în Regim de Urgență în Asistentă Socială și Telefonul de urgentă:

Are în subordine: Compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri:                                                         ______


Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 122

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: urqente@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 7 (1+6)

Descriere atribuții generale:

în cadrul acestui serviciu este organizat și funcționează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență.

 • I. Atribuții în Intervenție de urgentă:

 • 1. Intervine în echipă în situații de urgență;

 • 2. Preia solicitările indiferent de modalitățile de apariție sau sursa - telefonic, poștă, e-mail, prezentarea persoanelor la sediul Direcției, prin referire de la alte servicii, persoane, instituții, autosesizări;

 • 3. înregistrează cazul, intervine, repartizează cazul spre alte servicii din Direcție, dacă este de competența sistemului de protecție;

 • 4. Referă cazurile spre alte sisteme conexe;

 • 5. încheie convenții de colaborare cu instituții, servicii din afara sistemului, asigurându-se funcționarea echipei interinstituționale (I.P.J., I.S.J., Primării, spitale);

 • 6. Furnizează informații statistice cu privire la activitatea serviciului de urgențe către alte servicii, instituții;

 • 7. Organizează campanii de informare la nivelul instituțiilor partenere (școli, spitale, primării) cu privire la activitatea serviciului;

 • 8. Menține legătura cu autoritățile locale pentru colectarea datelor / cazurilor de copii aflați în risc de separare de familie și urmărește evoluția lor;

 • 9. Asigură intervenția în regim de urgență prin deplasarea în teren, în situații ce pun în pericol iminent viața copilului sau a persoanei adulte;

 • 10. Realizează evaluarea inițială la cazurile la care se impune deplasarea în regim de urgență;

 • 11. Preia cazurile, verifică documentele și caută locuri în sistemul de protecție în funcție de nevoile identificate la evaluarea inițială;

 • 12. Realizează preluarea copiilor aflați în situații de risc iminent cu sprijinul S.P.A.S-urilor sau poliției atunci când este cazul și îi plasează într-un mediu securizant: Asistent Maternal Profesionist/Familie extinsă/Centrul de Primire în Regim de Urgență/alte Servicii Rezidențiale;

 • 13. întocmește Raportul de Evaluare Inițiala (REI) și Dispozițiile de plasament în regim de urgență;

 • 14. Participă la audierea minorilor, care nu au reprezentant legal, la solicitarea

 • I.P.J./T.M.F.;

 • 15. Participă la audierea minorilor și întocmește raportul de audiere;

 • 16. întocmește actele de sesizare a organelor de urmărire penală în colaborare cu un consilier juridic;

 • 17. Menține legătura și realizează coordonarea Echipei de Intervenție Locală (EIL) și transmit semestrial situația centralizată a cazurilor, la A.N.P.D.C.A.

 • II. Atribuții specifice compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri:

 • 1. Elaborează, actualizează și transmit periodic datele statistice la nivel județean privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, violență în familie, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

 • 2. Intervin și monitorizează cazurile sesizate ca fiind din categoria traficului de persoane;

 • 3. Colaborează în baza convenției de colaborare cu Agenția Naționala împotriva Trecute# de Persoane - Centrul regional Brașov;

 • 4. Asigură monitorizarea familiei și copiilor traficați;

 • 5. Asigură consilierea psihologică a copiilor abuzați, neglijați, exploatați, traficați precum și a familiilor/reprezentanților legali ai acestora;

 • 6. Asigură intervenția în cazul copiilor abuzați, neglijați, exploatați aflați în evidența D.G.A.S.P.C. Brașov (pentru care se impune instituirea unei măsuri de protecție specială);

 • 7. Colaborează cu Serviciile Publice de Asistență Socială/persoanele cu atribuții de la nivelul primăriilor, în cazurile copiilor abuzați, neglijați, exploatați, care au rămas în propriile familii, pentru care nu s-a impus instituirea unei măsuri de protecție, în scopul prevenirii instituționalizării lor;

 • 8. Menține legătura cu A.N.P.D.C.A. în cazul copiilor pentru care se solicită repatrierea;

 • 9. Identifică familia/persoanele sau serviciile care pot oferi protecție copilului repatriat;

 • 10. Evaluează familia biologică/extinsă sau alte persoane care pot asigura protecția și îngrijirea copilului repatriat;

 • 11. Intervine și sprijină instituțiile care au sesizat și solicitat intervenția de specialitate în cazul copiilor aflați în situații de migrație.

 • III.Atribuții specifice Telefonului de urgentă:

 • 1. Preia, înregistrează, verifică și repartizează fiecare solicitare primită, atât cazurile de copii cât și cele de adulți, asigurând intrarea în sistem dacă este de competenta direcției și repartizează cazul prin referire spre alte sisteme conexe dacă nu intră în sfera de competență a direcției;

 • 2. Realizează analiza inițială a sesizării, stabilește credibilitatea și evaluează gradul de urgență, stabilește timpul de răspuns către petent;

 • 3. Realizează consilierea telefonică de specialitate a cazurilor;

 • 4. Colaborează cu echipa mobilă și telefonul copilului de la nivelul centrului de primire urgențe, în vederea informării asupra cazurilor intrate în evidența centrului;

 • 5. Coordonează metodologic Centrul de Primire în Regim de Urgență Domino

  IV. Atribuții de Prevenire a părăsirii copilului în unităti sanitare:

  • 1. Coordonează activitatea de prevenire a părăsirii copilului în maternități și unități sanitare din județ;

  • 2. Stabilește relații de colaborare cu asistenții sociali/persoane cu atribuții de la nivelul unităților sanitare;

  • 3. Informează și consiliază mamele/părinții, în vederea integrării/menținerii /reintegrării copilului în familie;

  • 4. Informează gravidele și mamele copiilor nou-născuți cu risc de abandon, care se adresează direct instituției, cu privire la resursele existente la nivelul comunității;

  • 5. Desfășoară, prin colaborare cu asistenții sociali de la nivelul unităților sanitare, activități de consiliere a mamei care și-a părăsit copilul în maternitate și care, în urma verificărilor efectuate de către poliție a fost identificată, în scopul înregistrării nașterii copilului și responsabilizării mamei cu privire la asumarea răspunderii creșterii și îngrijirii propriului copil;

  • 6. Informează părinții/rudele cu privire la consecințele părăsirii copilului și a procedurilor legale ce trebuie urmate în acest sens;

  • 7. Informează și îndrumă asistentul social de la nivelul maternităților, în ceea ce privește aplicarea prevederilor legale, privind demersurile necesare întocmirii certificatului de naștere a copilului părăsit în maternități/unități sanitare;

  • 8. Se asigură că procesul -verbal de constatare a părăsirii copilului în maternități/unități sanitare a fost întocmit conform și în termen legal;

  • 9. înregistrează și ține evidența intrărilor și ieșirilor din Centrul Maternal ”Casa Mamei”;

  • 10. Coordonează metodologic activitatea din Centrul Maternal ”Casa Mamei”. • 3. Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 108 si 129

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: smc1@dgaspcbv.ro


Număr total de posturi: 12 (1+11)

Descriere atribuții generale:

 • 1. Evaluează solicitările, sesizărilor primite și elaborează răspunsurile;

 • 2. Preia beneficiarii, în baza evaluării inițiale, și elaborează documentația necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de protecție specială;

 • 3. Efectuează evaluarea detaliată a situației copilului, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestuia;

 • 4. Planifică intervențiile și serviciile pentru copil, familie/reprezentant legal și alte persoane importante pentru copil concretizate în planul individualizat de protecție (PIP);

 • 5. Alcătuiește echipele multidisciplinare și, după caz, interinstituționale și organizează întâlnirile cu echipa, precum și a celor individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;

 • 6. Implică activ copilul, familia sa/reprezentantul legal în sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

 • 7. Furnizează servicii și intervenții pentru copil, familie/reprezentant legal și alte persoane importante pentru copil;

 • 8. Monitorizează modul de implementare a planurilor și furnizării serviciilor;

 • 9. Reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, înlocuirea sau încetarea acestora;

 • 10.   Pregătește dosarele și susține propunerilor făcute în Comisia pentru Protecția Copilului;

 • 11.   Pregătește dosarele și le transmite Serviciului Juridic Contencios atunci când este de competența instanței stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • 12. întocmește și redactează rapoartele cu privire la anchetele sociale solicitate de către DGASPC-urile din alte județe sau de către alte instituții publice/private care reevaluează periodic măsurile de protecție specială ale copiilor aflați în cadrul serviciilor de îngrijire de tip rezidențial de pe raza teritorială a solicitanților, cu părinții/rudele până la gradul IV domiciliați permanent/temporar în județul Brașov;

 • 13. Ține evidența registrului de numire a managerilor de caz;

 • 14. Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;

 • 15. Dezvoltă relațiile cu comunitatea și cu alte instituții publice sau organizații ce pot sprijini părinții;

 • 16. întocmește rapoarte de activitate, statistici necesare monitorizării activității serviciului, semestrial, anual și la cererea conducerii D.G.A.S.P.C;

 • 17. întocmește adrese către ANPDCA în vederea identificării părinților copiilor, plecați în străinătate;

 • 18. Coordonează metodologic activitățile din centrele rezidențiale;

 • 19. Monitorizează activitățile desfășurate în centrele rezidențiale;

 • 20. Asigură funcționarea Consiliului copiilor de la nivelul serviciilor sociale rezidențiale;

 • 21. Furnizează informații privind procedurile ce vor fi urmate în ce               >r de

  abuz, neglijare asupra copilului;


 • 22. Centralizează și raportează săptămânal/lunar și trimestrial situațiile statistice privind date despre beneficiarii serviciului de management de caz rezidențial;

 • 23. Identifică și promovează modelele de bună practică implementate în centrele de tip rezidențial pentru copii;

 • 24. Coordonează și îndrumă metodologic activitatea SPAS-urilor de la nivel județean prin organizarea de întâlniri semestriale sau ori de câte ori este necesar;

 • 25. Numește managerii de caz pentru responsabilii de caz din centre și responsabilii de caz prevenire din cadrul SPAS-urilor;

 • 26. Acordă asistență tehnică pentru comisiile consultative comunitare (CCC-uri);

 • 27. Vizează Proiectul instituțional;

 • 28. Pregătește dosarele și le depune la Biroul adopții și la SEC;

 • 29. întocmește și transmite rapoartele de reevaluare de la OPA pentru AJPIS potrivit prevederilor Ordinului nr. 1733/2015, la Serviciul Monitorizare;

 • 4. Serviciul Management de Caz Alternative Familiale:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 123 și 128

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: smc3@dgaspcbv.ro

Număr total de posturi: 23 (1+22)

Descriere atribuții generale:

 • I.  Servicii oferite:

 • 1. Recrutarea/ identificarea asistenților maternali profesioniști;

 • 2. Evaluarea persoanelor care solicită obținerea atestatului de AMP;

 • 3. Pregătirea persoanelor care solicită obținerea atestatului de AMP;

 • 4. Atestarea AMP/reatestarea AMP;

 • 5. Monitorizarea și evaluarea activității asistenților maternali profesioniști;

 • 6. Asigurarea formării profesionale permanente a AMP;

 • 7. Realizarea unor programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea abilităților parentale ale AMP;

 • 8. Plasarea și îngrijirea copilului la AMP prin oferirea unei alternative de tip familial;

 • 9. Evaluarea și consilierea familiilor care solicita instituirea măsurii de protecție plasament familial, cu privire la condițiile materiale și garanțiile morale pe care trebuie să le îndeplinească;

 • 10. Realizarea unor programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea abilităților parentale ale familiilor de plasament.

 • II. Activități desfășurate:

 • 1. Recrutarea/identificarea AMP, astfel încât serviciul de asistență maternală să răspundă nevoilor identificate și tuturor particularităților copiilor care au nevoie de o măsură de protecție;

 • 2. Evaluarea solicitărilor, sesizărilor primite și elaborarea răspunsurilor;

 • 3. Evaluarea detaliată a situației copilului, în contextul socio-familial, și propunerea instituirii/neinstituirii unei măsuri de protecție specială plasament familial;

 • 4. Identificarea nevoilor de pregătire și potențialului fiecărei familii (AMP sau persoane/familii de plasament) care solicită ocrotirea unui copil separat, tempora^-sa^L definitiv, de părinții săi;

 • 5. Atestarea Asistenților maternali profesioniști;                                           * n

fi u-<            /    > «■.

 • 6. Monitorizarea și evaluarea activității asistentului maternal profesionist, a persoanelo/familiilor de plasament; sprijinirea și monitorizarea activității de creștere și îngrijire a copilului și asigurarea faptului că familiile sunt informate, acceptă, înțeleg și acționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 7. Reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist;

 • 8. Identificarea nevoilor asistenților maternali profesioniști privind perfecționarea continuă, organizarea și susținerea cursurilor de formare profesională a asistenților maternali profesioniști;

 • 9. Furnizarea de informații privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei;

 • 10. Evaluarea detaliată a situației copilului, în contextul socio-familial și propunerea instituirii/neinstituirii unei măsuri de protecție specială plasament familial la AMP;

 • 11. Planificarea intervențiilor și serviciilor pentru copil, pentru familie/reprezentantul legal și alte persoane importante pentru copil concretizate în planurile individualizate de protecție (PIP), în funcție de nevoile identificate în urma evaluării;

 • 12. Alcătuirea echipelor multidisciplinare cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;

 • 13. Implicarea activă a copilului, a familiei sale și sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul derulării managementului de caz;

 • 14. Monitorizarea modului de implementare a planurilor individualizate de protecție, programelor personalizate de intervenție, planurilor de recuperare și furnizării serviciilor propuse;

 • 15. Ține evidența registrului de numire a managerilor de caz;

 • 16. Reevaluarea trimestrială a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurii plasamentului;

 • 17. întocmirea și transmiterea rapoartelor de reevaluare pentru AJPIS potrivit prevederilor OUG 65/2014, la Serviciul Monitorizare;

 • 18. Monitorizarea evoluției copilului, a progreselor înregistrate, prin vizite lunare la domiciliul AMP;

 • 19. Organizarea procesului de potrivire a copilului cu familia extinsă sau substitutivă;

 • 20. Pregătirea dosarelor și susținerea propunerilor făcute în Comisia pentru Protecția Copilului;

 • 21. Pregătirea dosarelor și transmiterea lor la Serviciul Juridic Contencios atunci când este de competența instanței stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • 22. întocmirea și transmiterea rapoartelor cu privire la anchetele sociale solicitate de către DGASPC-urile din alte județe sau de către alte instituții publice/private care reevaluează periodic măsurile de protecție specială ale copiilor aflați cu măsura de plasament la AMP sau plasament familial, pe raza județelor respective;

 • 23. Colaborare cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;

 • 24. Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și cu alte instituții publice sau organizații ce pot sprijini părinții copiilor aflați cu măsura de protecție plasament;

 • 25. întocmirea de rapoarte de activitate, statistici necesare monitorizării activității serviciului, semestrial, anual și la cererea conducerii D.G.A.S.P.C;

 • 26. Planificarea activității serviciului, și înaintarea lui către conducerea direcției;

 • 27. întocmirea, păstrarea și actualizarea documentației referitoare la situația copiilor care beneficiază de măsura de plasament familial și, respectiv, la situația familiilor/persoanelor care au primit copii cu măsura de plasament;

 • 28. Emiterea dispozițiilor în regim de urgență și a documentației necesare instituirii unei măsuri de protecție specială, pentru copiii aflați în evidența serviciului, pentru care la un moment dat se identifică, la reevaluare, o nouă măsură de protecție specială;


 • 29. Pregătirea și depunerea dosarelor la Biroul adopții pentru deschiderea procedyj^ adopție și la SEC pentru încadrarea în grad de handicap.

5. Biroul adopții:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 130 Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro Email: adoptii@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 7 (1+6)

Descriere atribuții generale:

 • I. în relație cu familia adoptatoare:

 • 1. Oferă persoanei / familiei care își exprimă intenția de a adopta informații complete despre etapele procedurii de adopție internă, procedura de atestare, pregătire, precum și despre serviciile de sprijin existente;

 • 2. Asigură evaluarea socială și psihologică familiei / persoanei care dorește să adopte și întocmește rapoartele prevăzute de legislație;

 • 3. Asigură consilierea persoanelor / familiilor potențial adoptatoare și organizează programe de pregătire pentru acestea în vederea asumării în cunoștință de cauză a rolului de părinte;

 • 4. Asigură consilierea/informarea familiilor / persoanelor atestate care au refuzat de 5 ori continuarea procedurii practice, referitor la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania și motivația refuzului;

 • 5. Asigură întocmirea, păstrarea și actualizarea dosarului familiei;

 • 6. Realizează demersurile de introducere/completare în RNA a tuturor informațiilor cu privire la familia/ persoana atestată;

 • 7. Prezintă familiilor atestate, la solicitarea acestora, profilurile copiilor greu adoptabili;

 • 8. Urmărește, consemnează și analizează schimbările survenite în familie după obținerea atestatului;

 • 9. Asigură determinarea compatibilității copil - familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta și după obținerea atestatului de către familia / persoana care dorește să adopte. întocmește rapoartele prevăzute de legislație în această etapă și acționează după principiul selectării celei mai potrivite persoane / familii care să răspundă nevoilor copilului;

 • 10. Organizează activități de sprijin postadopție în funcție de nevoile identificate;

 • 11. Asigură monitorizare trimestrială post-adopție pe o perioadă de cel puțin 2 ani;

 • 12. Consilierea și sprijinirea familiei adoptive și a copilului în vederea stabilirii momentului în care familia adoptivă va informa copilul că este adoptat precum și a modalităților prin care acest lucru se poate realiza;

 • 13. Sprijinirea familiilor adoptive în organizarea grupurilor de suport și promovarea activităților acestora;

  Consilierea și sprijinul copilului și a familiei adoptive în cazul desfacerii adopției; Realizează campanii locale de informare și promovare a adopției interne; Ține evidența familiilor atestate.

  Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul


 • 14.

 • 15.

 • 16.

 • 17.

adopției;

 • 18. întocmește rapoarte de activitate, statistici necesare monitorizării activității biroului, semestrial, anual și la cererea conducerii D.G.A.S.P.C. Brașov sau A.N.P.D.C.A.;

 • II. în relație cu copilul:

 • 1. Asigură luarea în evidență a copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă;


 • 2. Asigură sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de înțelegere;

 • 3. Realizează evaluarea situației copiilor care au stabilită ca finalitate adopția în vederea identificării nevoilor acestora și întocmește / actualizează fișele sintetice ale acestora;

 • 4. Asigură determinarea compatibilității copil - familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta;

 • 5. Realizează demersurile de introducere / completare în RNA a tuturor informațiilor cu privire la copilul adoptabil și a demersurilor de potrivire a copilului cu adoptatori;

 • 6. Urmărește acomodarea copilului cu familia adoptivă în etapa potrivirii practice și pregătește dosarul cu propunerea de încredințare în vedere adopției;

 • 7. întocmește / actualizează profilul copilului greu adoptabil și îl încarcă în Registrul Național pentru Adopții;

 • 8. Colaborează cu celelalte județe în derularea procedurilor de potrivire;

 • 9. întocmește raportul de anchetă socială și asigură consilierea copilului în situațiile adopțiilor în familie, la solicitarea Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov;

 • 10. Aplică procedurile în situația adopțiilor internaționale în cazurile copiilor eligibili;

 • 11. Asigură consilierea adoptatului care solicita tribunalului să-i autorizeze accesul la informațiile privind identitatea părinților firești;

 • 12. Activitățile privind mutarea copilului în familia adoptivă după pronunțarea hotărârii de încredințare în vederea adopției de către autoritatea competentă;

 • 13. Urmărește dezvoltarea copilului, a relației de atașament copil - familie, precum și evoluția dinamicii familiei pe perioada încredințării în vederea adopției și întocmește rapoartele prevăzute de legislație. La sfârșitul acestei perioade se întocmește raportul final care este comunicat instanței competente;

 • 14. Asigură activități de sprijin, consiliere psihologică copiilor adoptați după încuviințarea adopției;

 • 15. Contactarea părinților firești sau a rudelor biologici pentru accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut;

 • 16. Asigură păstrarea dosarelor de adopție pe perioada monitorizării postadopție în deplină siguranță și confidențialitate și predarea spre arhivare după această perioadă.

 • III. în relația cu familia biologică:

 • 1. Solicită și consemnează informațiile despre trecutul copilului și orice alte informații relevante despre copil și părinții acestuia;

 • 2. înștiințează în scris părinții firești cu privire la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a încuviințat adopția;

 • 3. Aplică metodologia privind accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată;

 • 4. Evaluează situația psihosocială și întocmește rapoartele solicitate de Tribunalul pentru Minori și Familie în cazul adopției în familie;

 • 6.Compartimentul de Evaluare Complexă Copii

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348 interior 222 si 202 Fax: 0268. 474348

Site: www.dgaspcbv.ro Email: sec@dgaspcbv.ro Număr total de posturi: 7

Descriere atribuții generale:

1.Identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de/fendicap pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urna evaluai complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

.ir)

33 J


 • 2. verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

 • 3. contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

 • 4. contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare - reabilitare este aprobat de directorul general al Direcției;

5.informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare - reabilitare a copilului cu dizabilități;

 • 6. coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-

reabilitare;

 • 7. comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau

reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

 • 8. reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la

cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

 • 9. eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale

a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, la propunerea medicului din cadrul serviciului;

 • 10. colaborează cu serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, în vederea respectării interesului superior al copilului;

 • 11. colaborează cu serviciile din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;

 • 12. întocmește anual propuneri documentate privind înființarea de servicii sociale de interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcției și vor fi transmise Comisiei pentru Protecția Copilului.

 • 13. în situația în care documentele de evaluare nu sunt complete, Biroul de evaluare complexă solicită specialiștilor transmiterea informațiilor de completare.

 • 14. Transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului;

 • 15. împreună cu Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinții în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la Serviciul de evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele menționate în Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, eliberate de medicul de specialitate pentru copii;

 • 16. Coordonează metodologic activitatea serviciilor sociale (Centre de Zi, Centre de

Recuperare)                                                        [L

 • B. Direcția de Asistență Socială Persoane Adulte Total posturi: (1+2+22)

 • 1. Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268. 0268. 474348 interior 220 și 224 Fax: 0268. 474348

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: sec@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 13 (1+12)

Descriere atribuții generale:

 • 1. Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap,la sediul propriu sau la domiciliul persoanei,conform legii;

 • 2. întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

 • 3. Recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menținerea încadrării în grad și tip de handicap a unei persoane,precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acestuia;

 • 4. Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;

 • 5. Recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

 • 6. Efectuează evaluarea complexă în vederea propunerii orientării profesionale,conform legii.

 • 7. Domeniile obligatorii în care se desfășoară evaluarea sunt:

 • • evaluarea socială, asigurată de asistenți sociali;

 • • evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;

 • • evaluarea psihologică asigurată de psihologi;

 • • evaluarea vocațională sau a abilităților profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare;

 • • evaluarea nivelului de educație, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare;

 • • evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare;

 • 8. Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape:

 • • repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către șeful serviciului în vederea efectuării evaluării complexe;

 • • analiza dosarului, care implică verificarea documentelor care trebuie să conțină informații relevante pentru constatarea deficienței funcționale, severității, tipului și duratei estimate a acesteia, a dependenței, a limitării de activitate și a restricțiilor de participare, în această etapă se identifică eventuale documente suplimentare necesare în procesul de evaluare complexă;

 • • programarea persoanei pentru evaluare și comunicarea datei, locului și, după caz, a documentelor suplimentare solicitate;

 • • efectuarea de către echipa multidisciplinară a evaluării/reevaluării complexe propriu-

  zise.

  9. înregistrează și monitorizează dosarele care parvin Serviciului de evalu^ elaborează baza de date;                                           (fa


5 cor^^^ă și

DIRECȚIA / ^emerală

 • 10. Colaborează cu secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • 11. Acordă consiliere de suport și identifică rețelele comunitare pentru persoanele care necesită încadrarea în grad de handicap;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege;

 • 13. Realizează evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestarea persoanelor care doresc să devină asistenți personali profesioniști (APP) și întocmește raportul de evaluare pe care îl înaintează comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • 14. Realizează procesul de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat și asistentul personal profesionist, cu respectarea standardelor de calitate;

 • 15. Realizează trimestrial vizite și întâlniri tematice cu asistenții personali profesioniști;

 • 16. întocmește planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat și îl monitorizează;

 • 17. Monitorizează și realizează controlul activității asistentului personal profesionist în ceea ce privește respectarea drepturilor și demnității persoanelor cu handicap grav și accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii și protecției lui;

 • 18. Este responsabil cu ascultarea și consemnarea opiniei adultului cu handicap grav sau accentuat în procesul de evaluare.

 • 2. Biroul Management de Caz Adulti și Monitorizare Servicii Sociale:

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr.3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348

Fax: 0268. 474348

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: office@dgaspcbv.ro

Număr total de posturi: 7 (1+6)

Descriere atribuții generale:

 • I. Compartiment Management de caz persoane adulte fără dizabilități:

 • 1. Asigură sprijin tinerilor care părăsesc sistemul de protecție rezidențial copii, în vederea integrării lor în noul sistem rezidențial (la ONG sau alte servicii cu care există colaborare) sau integrarea lor socială și profesională;

 • 2. Sprijină tinerii care părăsesc sistemul de protecție și îi îndrumă spre servicii sociale care desfășoară activități cu acest specific;

 • 3. Colaborează cu serviciile sociale publice sau private care oferă servicii pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială;

 • 4. Intervine și sprijină persoanele adulte fără dizabilități, sesizate de alte instituții/persoane, în găsirea de soluții privind instituționalizarea lor sau a alternativelor la instituționalizare;

 • 5. îndrumă prin consiliere de specialitate persoanele adulte fără dizabilități, spre alte servicii sociale/instituții colaboratoare;

 • 6. Colaborează cu alte instituții/ONG-uri ce desfășoară activități de asistență socială în domeniul persoanelor adulte;

 • 7. încheie convenții de colaborare/parteneriate cu instituțiile/ONG-urile care oferă servicii sociale pentru persoane adulte fără dizabilități/tineri ce părăsesc sistemul de protecție specială.

 • II. Compartiment Management de caz persoane adulte cu dizabilități:


 • 1. Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități instituțion

în centrele rezidențiale și locuințele protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. ^pVșov, conform standardelor de calitate;

 • 2. Monitorizează, evaluează/reevaluează îndeplinirea obiectivelor din PIAI/PII;

 • 3. Monitorizează, evaluează modul în care sunt realizate activitățile și serviciile din Planul Individual de reabilitare și integrare sociala a persoanei cu handicap, urmărind respectarea standardelor specifice de calitate;

 • 4. Verifică realizarea planului Individual de Intervenție de la nivelul serviciilor sociale/centre de plasament din structura DGASPC Brașov;

 • 5. Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele rezidențiale și locuințele protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 6. Coordonează metodologic activitatea din centrele de tip rezidențial/centrele de zi/locuințele protejate pentru persoane adulte cu dizabilități;

 • 7. Acționează cu prioritate pentru prevenirea instituționalizării și identifică măsurile alternative de protecție;

 • 8. Consiliază și oferă sprijin familiilor aflate în situații de criză, în scopul evitării instituționalizării;

 • 9. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

 • 10. Identifică și promovează modelele de bună practică implementate în centrele de tip rezidențial/locuințele protejate pentru persoane adulte cu dizabilități;

 • 11. Colaborează cu serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap în ceea ce privește propunerile de stabilire a masurilor de asistență și protecție sociala a persoanelor adulte cu handicap;

 • 12. Asigură relaționarea și colaborarea cu serviciile publice sau private și cu alte instituții ce au responsabilități în domeniul protecției sociale a persoanelor adulte cu handicap;

 • 13. Oferă consultanță de specialitate persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora;

 • 14. Orientează persoanele spre alte instituții de specialitate.

III .Compartiment Management de caz persoane vârstnice:

 • 1. Acordă consiliere și asistență persoanei vârstnice și familiei sale pentru depășirea situației de criză cu care se confruntă, acționând în permanență pentru refacerea/întărirea capacităților individuale și familiale necesare pentru depășirea cu forțe proprii a situațiilor de dificultate;

 • 2. Asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale și colaborează cu alte instituții responsabile pentru acordarea drepturilor de asistență socială persoanelor vârstnice aflate în dificultate, facilitând accesul persoanelor vârstnice la aceste drepturi;

 • 3. Asigură implicarea activă a persoanei vârstnice aflată în dificultate și a familiei/reprezentantului său legal, precum și sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse;

 • 4. Facilitează accesul persoanelor vârstnice vulnerabile la servicii și instituții în funcție de nevoile identificate ale acestora (spital, instituții de recuperare, etc.);

 • 5. Urmărește îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau imobilizate la pat, asupra drepturilor acestora și cu privire la serviciile oferite de instituțiile specializate;

 • 6. Acționează în permanență pentru identificarea discriminărilor, a cazurilor de excluziune socială a persoanelor vârstnice și ia măsuri pentru înlăturarea acestora;

 • 7. Acționează cu prioritate pentru prevenirea instituționalizării și identifică măsurile alternative de suport familial și/sau comunitar;

 • 8. Facilitează și încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

 • 9. Coordonează metodologic activitatea din centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice;

 • 10. Colaborează și încheie convenții de colaborare cu autoritățile locale/primăriile de domiciliu ale persoanei vârstnice, în scopul asigurării celor mai potrivite/adaptate servicii din comunitate pentru vârstnic.

 • IV. Compartiment Management de caz violentă domestică:              //■$ '

 • 1. Asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice;

 • 2. Identifică situații de risc pentru părțile implicate și oferă sprijin și îndrumare victimelor violenței domestice către serviciile de specialitate/mediere;

 • 3. Intervine și asigură protecție victimelor violenței domestice prin colaborare cu alte instituții/ONG-uri care oferă servicii sociale în acest domeniu de activitate;

 • 4. Dezvoltă parteneriate și colaborează cu ONG-uri și cu reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 5. Sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute în actele normative în vigoare;

 • 6. Monitorizează cazurile de violență domestică din județ;

 • 7. Realizează la nivel județean baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

 • 3.Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr.3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348

Fax: 0268. 474348

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: office@dgaspcbv.ro

Număr total de posturi: 1

Descriere atribuții generale:

 • 1. Analizează trimestrial sau ori de câte ori este cazul, modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • 2. Monitorizează aplicarea măsurilor privind prevenirea marginalizării sociale la nivel județean;

 • 4. Elaborează o bază de date cu toate cazurile instrumentate;

 • 5. Monitorizează realizarea la nivelul Consiliilor Locale a unui acompaniament social personalizat pentru tinerii cu handicap și persoanele aflate în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă;

 • 6. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor;

 • 7. Propune conducerii D.G.A.S.P.C. Brașov programe sau proiecte în vederea prevenirii marginalizării sociale, promovează principii de egalitate a șanselor, de autonomie și demnitate personală, în parteneriat cu O.N.G-uri sau alte instituții publice;

 • 8. Dezvolta un sistem de informație și consultanță accesibil persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora;

9.Se implică cu precădere pentru prevenirea situațiilor de marginalizare socială a persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor și a altor categorii vulnerabile;

lO.Acționează pentru promovarea și dezvoltarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizata a persoanelor cu dizabilități, prin diversificarea serviciilor de recuperare și reintegrare.

4.Secretariat Comisie Evaluare Persoane Adulte cu Handicap


Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr.3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348

Fax: 0268. 474348

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: office@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 3

Descriere atribuții generale:

 • 1. Preia dosarele întocmite de Serviciul de Evaluare Complexă împreună cu propunerea de încadrare și de atestare a asistentului personal profesionist, înregistrează în registrul propriu de evidență dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • 2. Asigură transmiterea dosarelor la comisie, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • 3. Transmite membrilor comisiei ordinea de zi și data de desfășurare ale ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;

 • 4. Ține evidența desfășurării ședințelor;

 • 5. întocmește procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor;

 • 6. Redactează certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională, conform prevederilor legale;

 • 7. Gestionează registrul de procese-verbale;

 • 8. Redactează decizia de admitere într-un centru rezidențial/locuință protejată și alte documente eliberate de comisie;

 • 9. înmânează/transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de Comisie în termenul prevăzut de legislație;

 • C. Direcția Economică

Total posturi: (1+ 2 + 20)

 • 1. Serviciul Contabilitate Salarizare, Planificare Bugetară si Management Financiar:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 124/125/113

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: contabilitate@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 12 (1+11)

Descriere atribuții generale:

 • 1. Răspunde de organizarea și conducerea contabilității D.G.A.S.P.C. Brașov - Sediu și coordonează metodologic personalul cu atribuții de contabilitate/gestiune din cadrul unităților subordonate ale D.G.A.S.P.C. (Complexuri/Centre/CTF/Cămine etc.), potrivit normelor legale în vigoare, adaptate la particularitățile impuse de natura obiectului de activitate;

 • 2. Efectuează înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor patrimoniale, pe baza actelor justificative în conturile corespondente conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001;

 • 3. întocmește, lunar, trimestrial și anual, situațiile financiare centralizate car organul ierarhic superior, situații care se compun din bilanț, cont de exeanexe cu respectarea termenelor transmise pentru depunere de către ordonatorul principal de credite;

 • 4. Răspunde de organizarea și efectuarea la timp a operațiunile de inventariere pentru valorilor materiale, bănești și decontările de la bugetul propriu, precum și valorificarea acestora;

 • 5. întocmește documentele justificative conform Ord. 1792/2002 privind operațiunile de plată și urmărește consemnarea la zi și corectă, în contabilitate;

 • 6. Urmărește executarea lunară a cheltuielilor și încadrarea acestora în credite aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli a instituției;

 • 7. întocmește la zi evidența mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor;

 • 8. Asigură respectarea normelor contabile, stocarea, păstrarea sub forma suporților tehnici și controlul datelor înregistrate în contabilitate, prin utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor;

 • 9. Efectuează calculul salariilor pentru toate subunitățile D.G.A.S.P.C. Brașov, având la bază pontajul lunar verificat în prealabil de către Serviciul Managementul Resurselor Umane și semnat de către toate persoanele responsabile (șefi serviciu/șefi centre, șef serviciu R.U. și Directorul General/Adjunct);

 • 10. Verifică modul de calcul al salariilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov și centralizează situațiile privind plata salariilor;

 • 11. Verifică corelațiile dintre situațiile recapitulative privind plata salariilor și înregistrările contabile aferente, cu respectarea încadrării în Titlu 1 - cheltuieli de personal;

 • 12. Pe data de 01 a fiecărei luni calendaristice transmite plățile efectuate pe titluri de cheltuieli serviciului buget din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • 13. Completează și depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

 • 14. Analizează adresele de înființare a popririlor și executa reținerile pe baza titlurilor executorii;

 • 15. întocmește evidența garanțiilor materiale și inițiază actele necesare modificării acestora când situația o impune;

 • 16. Răspunde de evidența debitelor și întocmește referate de specialitate, în vederea recuperării acestora;

 • 17. Execută și alte lucrări, situații sau rapoarte solicitate de conducerea instituției,ordonatorul principal de credite și alte instituții abilitate.

 • 18. Răspunde anual de arhivarea documentelor din cadrul Serviciului Contabilitate-Salarizare.

 • 19. întocmește referatul privind calculul cost beneficiar pentru copil/adult și înaintează câte Consiliul Județean Brașov;

 • 20. Efectuează și răspunde zilnic de operațiunile efectuate prin casierie, cu respectarea normelor interne privind securitatea valorilor bănești;

 • 21. Răspunde de întocmirea ordinelor de plată și a tuturor operațiunilor care se desfășoară prin Trezorerie, conform decadei zilnice de plăți și prin alte bănci colaboratoare;

 • 22. Verifică deconturile de cheltuieli și întocmește dispozițiile de plată/încasare numerar prin casierie;

 • 23. întocmește proiectul de buget pe baza propunerilor avansate de centrele de plasament și serviciile din cadrul DGASPC Brașov;

 • 24. întocmește propunerile de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, ca urmare a sponsorizărilor primite în numerar;

 • 25. Propune ordonatorului principal de credite virări de credite și execută rectificările dintre articolele și aliniatele clasificației bugetare în funcție de solicitările primite din cadrul instituției conform legislației în vigoare;


 • 26. Urmărește zilnic utilizarea fondurilor pe titluri, articole și aliniate de cheltuieli bugetare, astfel încât zilnic să se cunoască disponibilul realizat în cadrul acestora;

 • 27. Colaborează cu celelalte servicii la întocmirea bugetului pentru diferite programe;

 • 28. Verifică încadrarea corectă a veniturilor și cheltuielilor pe cadrul funcțional (capitole și subcapitole) al clasificației bugetare, condiție a raportării unei execuții bugetare reale;

 • 29. întocmește prognoze pentru următorii anii bugetari;

 • 30. Organizează evidența creditelor bugetare, furnizând informații privind bugetul aprobat;

 • 31. Organizează evidența donațiilor și sponsorizărilor în vederea realizării execuției bugetare pentru acestea;

 • 32. Execută și alte   lucrări,situații   sau rapoarte solicitate de conducerea

instituției,ordonatorul principal de credite și alte instituții abilitate.

 • 33. Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv la nivel de instituție, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • 2. Serviciul Evidentă și Plată Beneficii de Asistență Socială:

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348 interior 210/217/212

Fax:0268.474348

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: serviciulplati@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 10 (1+9)

Descriere atribuții generale:

 • 1. Răspunde și realizează documentația cu privire la acordarea facilităților și drepturilor financiare conform legislației în vigoare, pentru beneficiarii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;

 • 2. Efectuează operațiile de prelungire sau de sistare a acestora în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, sau a altor acte;

 • 3. Efectuează operațiunile privind sistarea drepturilor și facilităților persoanelor care nu mai beneficiază de acestea, conform legii;

 • 4. Administrează și răspunde de baza de date privind drepturile și facilitățile acordate persoanelor cu handicap;

 • 5. Elaborează și ține evidența convențiilor de transport pentru persoanele cu handicap;

 • 6. Efectuează program cu publicul pentru primirea și restituirea documentelor și eliberarea facilităților conform programului stabilit de conducerea unității;

 • 7. Răspunde de primirea și restituirea de documente pentru acordarea de facilități și prestații sociale, de la persoanele care sunt încadrate în grad de handicap;

 • 8. Răspunde de arhivarea documentelor și au obligația de a opera la zi schimbările survenite;

 • 9. Răspunde în conformitate cu prevederile legale, la scrisorile și sesizările care au ca subiect prestațiile sociale și facilitățile de care pot beneficia persoanele cu handicap

 • 10. întocmește situații solicitate de Directorul general adjunct, care stau la baza elaborării planurilor și strategiilor de asistență socială;

 • 11. întocmește situații solicitate de conducerea instituției, asupra unor probleme care impun neacordarea sau sistarea drepturilor prevăzute de lege; întocmește referatul de debit în cazul unor drepturi financiare acordate necuvenit, pe care îl transmite Serviciului Contabilitate-salarizare și consilierul juridic desemnat.

 • 12. întocmește, la solicitarea conducerii și a altor organe abilitate, situații statistice lunare, trimestriale sau anuale privind drepturile și facilitățile acordate conform legii;


 • 13. Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a benefici

 • 14. Elaborează și tine evidența contractelor de plată a dobânzilor pentru persoanele cu handicap;

 • 15. întocmește lunar necesarul de credite bugetare pentru acordarea indemnizațiilor, transportului,dobânzilor și cheltuielilor poștale aferente indemnizațiilor, transmițându-l Serviciului Contabilitate-Salarizare la termenele cerute, urmărind Bugetul de venituri și cheltuieli cu aceasta destinație.

>

 • 16. Verifică realitatea sumelor facturate de către operatorii de transport cu care avem încheiate convenții, în vederea acordării acestor facilități pentru persoanele cu handicap.

 • 17. Efectuează evidența analitică a sumelor restituite după achitarea indemnizațiilor, urmărind achitarea acestora.

 • 18. Menține permanent legătura cu Direcția locală și județeană de evidenta a persoanelor și cu Biroul județean de administrare a bazelor de date pentru evidența persoanelor Brașov, în vederea verificării persoanelor decedate, a căror situație nu a fost adusă la cunoștința de către familie.

I             9

 • D. Direcția Tehnico-Administrativă

Total posturi: (1+ 15)

 • 1. Serviciul Achiziții Publice:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 127

Fax: 0268.411.124

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: achizitii@dgaspcbv.ro

Număr total de posturi: 8 (1+7)

Descriere atribuții generale:

 • 1. întocmește programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților obiective de produse, de lucrări și de servicii și a priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 2. Contribuie la întocmirea listei de investiții pentru activitatea proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru serviciile sociale, în privința reparațiilor curente și capitale și întocmește programul anual al investițiilor pe baza necesităților obiective și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 3. Asigură obținerea ofertelor pentru produse, lucrări, servicii;

 • 4. întocmește documentațiile necesare organizării și derulării procedurilor de achiziție publică;

 • 5. Asigură corespondența produselor, serviciilor și a lucrărilor de construcții cu sistemul de grupare și codificare utilizat în C.P.V.;

 • 6. Organizează procedurile de achiziție publică;

 • 7. întocmește contractele de achiziție publică și urmărește derularea acestora;

 • 8. Contractează si încheie contracte de servicii sociale, în baza hotărârii Consiliului Județean Brașov de delegare a acestor atribuții, numai cu furnizori cu personalitate juridică și urmărește derularea acestora;

 • 9. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în S.E.A.P. sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • 10. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum si


Lege;

 • 11. îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea

 • 12. Administrează împreună cu firma autorizată contractată rețelele I.T. din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.

2. Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic si Aprovizionare:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 111 Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: administrativ@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 7

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură planificarea, organizarea compartimentului;

 • 2. Verifică administrarea și exploatarea întregului patrimoniu;

 • 3. întocmește rapoarte cu privire la necesarul de dotări, lucrări și servicii pentru fiecare centru, le evaluează și propune conducerii stabilirea listei cu achiziții prioritare;

 • 4. întocmește, sub coordonarea Directorului general adjunct pe baza solicitărilor șefilor de centre/complexe, a șefilor de servicii din aparatul propriu, planul și programul de reparații și întreținere a spațiilor și mijloacelor fixe din dotare pentru anul următor;

 • 5. Asigură urmărirea realizării contractelor încheiate, potrivit activității specific serviciului;

 • 6. Verifică, estimează și propune necesarul de reparații pentru patrimonial aflat în administrarea aparatului propriu;

 • 7. Asigură relația cu furnizorii de utilități în scopul respectării prevederilor contractuale;

 • 8. Asigură respectarea și urmărirea clauzelor contractuale încheiate și atribuite spre urmărire. Asigură efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiile finale, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 9. Contribuie la întocmirea cărții tehnice a construcțiilor noi și urmărește, în timp comportarea acestora și toate intervențiile ulterioare;

 • 10. La cererea unităților din subordine asigură consultanță tehnică pentru acestea, iar în cazul în care se execută lucrări de reparații curente folosind forțe proprii întocmește devize de lucrări prin care se justifică consumurile de materiale;

 • 11. în conformitate cu legislația în vigoare, vizează pentru “Bun de Plata” documentele și întocmește documentele specifice onorarii plăților pentru aparatul propriu;

 • 12. Asigură inventarierea bunurilor patrimoniale aflate în administrarea instituției;

 • 13. Efectuează periodic deplasări în teritoriu în scopul verificării stării patrimoniului, a modului cum sunt exploatate centralele termice și instalațiile aferente, precum și de verificare a problemelor semnalate de șefii de centre/complexe și propune prin referat, în baza referatelor acestora, remedierea în timp util a deficiențelor constatate, urmărind asigurarea finalizării acestor intervenții;

 • 14. Participă la antemăsurători în vederea obținerii devizelor de lucrări;

 • 15. Participă la comisiile de recepție a lucrărilor de reparații efectuate în centrele din teritoriu si la sediul instituției;

 • 16. Urmărește execuția contractelor de achiziție publică de lucrări pe care le derulează instituția;

 • 17. Urmărește lucrările de investiții în perioada de execuție, garanție și post garanție ce urmează a se prelua în patrimoniu;

 • 18. Personalul serviciului face parte din comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice - în special pe categoria lucrări;

 • 19. Asigură clarificarea situației juridice a imobilelor din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Brașov;


 • 20. Asigură întocmirea documentațiilor și îndeplinirea procedurilor în sensul re situației imobilelor din patrimoniul instituției;

 • 21. Asigură obținerea extraselor C.F. referitoare la patrimoniul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 22. Păstrează, monitorizează, înregistrează și ține evidența patrimonială a tuturor imobilelor pe care le deține/le are în administrare D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 23. Corespondează cu instituțiile abilitate pe linie de patrimoniu, inclusiv legătura cu OCPI;

 • 24. Verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și legislația la zi;

 • 25. Coordonează activitatea de transport cu mijloacele din dotarea instituției astfel încât să fie asigurată funcționarea serviciilor specifice din aparatul propriu;

 • 26. Asigură, planifică și urmărește întreținerea și repararea mijloacelor de transport ce deservesc aparatul propriu și centrele de plasament/complexe;

 • 27. Planifică și urmărește întocmirea asigurărilor obligatorii RCA și CASCO și achitarea taxelor de utilizare a drumurilor naționale;

 • 28. Asigură și coordonează în conformitate cu legislația în vigoare încadrarea în normele legale privind consumul de combustibil;

 • 29. Asigură buna funcționare a activității gospodărești din incinta sediului administrativ (igienizare, reparații tâmplărie, reparații instalații electrice, termice și sanitare, spații verzi, curățenie);

 • 30. Asigură, coordonează și răspunde prin RSVTI propriu (responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor și echipamentelor) de întreținere și funcționare tuturor centralelor termice din cadrul instituției, cu respectarea prevederilor legale;

 • 31. Asigură întocmirea planului de pază și apărare a instituției și a unităților subordonate, cu aprobarea organelor competente, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 32. Urmărește respectarea OG nr. 80/2001 privind cheltuielile aferente convorbirilor telefonice;

 • 33. Asigură prin persoana desemnată instruirea și informarea lucrătorilor privind prevenirea situațiilor de urgență și modul de acționare în cazul apariției acestora;

 • 34. Asigură cadrul organizatoric și mijloacele necesare prevenirii și stingerii incendiilor și desfășurarea activităților de protecție civilă;

 • 35. Asigură supravegherea menținerii condițiilor impuse de normele privind Securitatea la incendiu a clădirilor și eliminarea factorilor de risc;

 • 36. Asigură o bună colaborare cu inspectoratul pentru situații de urgenta a județului Brașov pentru corelarea activității proprii cu cea desfășurata de inspectorat;

 • 37. Coordonează scriptic și faptic primirea și repartizarea materialelor/obiectelor achiziționate pentru buna desfășurare a activităților serviciilor celor două sedii ale D.G.A.S.P.C., prin intermediul gestionarilor;

 • 38. Răspunde de evidența/gestiunea scriptică și faptică a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe aferente sediilor D.G.A.S.P.C., a autorizațiilor, licențelor/brevetelor etc.

 • 39. întocmește NIR-ul obiectelor de inventar precum și al mijloacelor fixe ce intră în cadrul direcției;

 • 40. întocmește fișele de magazie și le confruntă lunar cu persoana desemnată cu atribuții de gestiune din cadrul Serviciului Contabilitate-Salarizare;

 • 41. întocmește și eliberează la timp bonurile de consum și bonurile de transfer;

 • 42. Se ocupă, împreuă cu persoanele responsabile din centrele de plasament/complexe, de obținerea/reactualizarea avizelor de funcționare I.S.U, D.S.P., D.S.V.;

 • 43. Răspunde prin persoana desemnată de managementul mediului.

 • E. Director General

1. Serviciul Juridic - Contencios:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 106

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro Email: juridic@dqaspcbv.ro


Număr total de posturi: 10 (1+9)

Descriere atribuții generale:

 • 1. reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Brașov și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov, în fața instanțelor judecătorești de orice grad și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum și în raporturile cu alte persoane fizice și juridice, pe bază de delegație;

 • 2. avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise de D.G.A.S.P.C. Brașov și repartizate de Directorul General;

 • 3. reprezintă în contencios administrativ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Comisia pentru Protecția Copilului Brașov și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov pe bază de mandat;

 • 4. sesizează instanța judecătorească competentă pentru instituirea,modificarea sau încetarea măsurilor de protecție specială,instituirea tutelei sau decăderea din drepturile părintești, adopție și alte acțiuni prevăzute de legislația în vigoare, în baza rapoartelor /referatelor de specialitate întocmite de serviciile care instrumentează dosarele respective și aprobate de Directorul General și urmărește cazul până la rezolvarea acestuia;

 • 5. întocmește Atestatele familiilor adoptatoare;

 • 6. înaintează Serviciului monitorizare-sentințele civile având ca obiect dispozițiile Legii nr. 272/2004 și Legii nr. 273/2004 în vederea monitorizării măsurilor dispuse prin acestea;

 • 7. în baza referatului întocmit de serviciul de specialitate, aprobat de Directorul General elaborează convenții de colaborare cu ONG-uri, autorități publice, alte instituții, în vederea promovării și protecției drepturilor copiilor, adulților și persoanelor vârstnice și cu handicap,

 • 8. contrasemnează contractele, convențiile și protocoalele unde D.G.A.S.P.C. Brașov este titulară, în vederea asigurării respectării principiilor generale de drept și participă la negocierea și medierea oricăror divergențe contractuale;

 • 9. verifică documentațiile întocmite în derularea procedurilor privind achizițiile publice, acordând viză de legalitate în acest sens;

 • 10. consilierii juridici vor face parte din comisiile de specialitate numite prin dispoziții ale Directorului General sau hotărâri ale colegiului director, pentru: aplicarea procedurilor de achiziție publică sau încadrarea și promovarea în funcție a personalului,comisia de disciplină etc.;

 • 11. redactează și contrasemnează dispozițiile Directorului General, pe baza referatelor/ notelor de fundamentare întocmite de serviciile / compartimentele de specialitate sau a cererilor formulate de persoanele interesate, aprobate de conducătorul instituției;

 • 12. acordă consiliere de specialitate familiei naturale a copilului sau substitutive, oricărui salariat, la cerere;

 • 13. colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru


  Brașov, pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu, • 14. acordă consiliere juridică și sprijin și redactează cererile adresate instanțelor judecătorești pentru părinții care au fost decăzuți din drepturile părintești și urmăresc să le redobândească, la solicitarea scrisă a acestora;

 • 15. depune diligențe necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, pe baza referatului compartimentului de specialitate;

 • 16. consiliază personalul ONG-urilor cu care D.G.A.S.P.C. colaborează, în vederea întocmirii dosarelor ce vor fi înaintate instanței în vederea instituirii unor măsuri de protecție specială sau tutelă;

 • 17. asigură soluționarea și gestionarea tuturor documentelor intrate sau generate în cadrul seviciului;

 • 18. participă, în baza dispoziției Directorului General,la acțiuni de verificare a drepturilor copiilor aflați în familie sau încredințați unor organisme private neguvernamentale;

 • 19. participă, la solicitarea executorilor judecătorești, la executarea silită a unor debitori, atunci când pot interveni situații de pericol pentru anumiți copii;

 • 20. certifică pentru conformitate cu originalul actele emise de D.G.A.S.P.C. , de C.P.C. și orice alte documente folosite intern în activitatea instituției;

 • 21. ține evidența notelor interne care sunt prezentate serviciului prin intermediul Registraturii

 • 22. ține evidența dispozițiilor de plasament în regim de urgență, le contrasemnează;

 • 23. participă la elaborarea regulamentelor și a altor documente prin care se organizează activitatea în cadrul direcției;

 • 24. asigură consilierea juridică a Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • 25. formulează opinii juridice;

 • 26. asigură soluționarea în termen legal a adreselor, cererilor, scrisorilor și petițiilor care i-au fost repartizate;

 • 27. îndeplinește și alte sarcini pe linie de specialitate dispuse în baza legii de către organele de conducere ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 28. în baza referatelor întocmite de serviciile de specialitate din cadrul Direcției Economice întreprinde demersurile juridice necesare în vederea recuperării debitelor;

 • 29. asigură consilierea prealabilă exprimării consimțământului la adopție de către părinții biologici sau tutore, precum și întocmirea raportului care atestă derularea acestei activități;

 • 30. asigură verificarea cererii de evaluare sub aspectul existenței vreuneia dintre impedimentele legale la adopție, în conformitate cu dispozițiile Codului civil și Legii nr. 273/2004 rep.modificări, întocmind un referat în acest sens;

 • 31. vizează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale.

2. Serviciul Managementul Resurselor Umane:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 105

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: ru@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 8 (1+7)

Descriere atribuții generale:

Acest serviciu asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare în domenii privind asigurarea, gestionarea, formarea și perfecționarea profesională a resurs


 • 1. Asigură necesarul de resurse umane prin recrutare/angajare pentru bune condiții a activității de resurse umane prin:

■organizare concursuri/examene de recrutare funcție publică

■organizare concursuri/examene de recrutare personal contractual

■întocmirea documentelor specifice privind angajarea Asistenților Maternali Profesioniști si a Asistenților Personali Profesioniști

J          »                                             »                                                                                                  >

■întocmirea documentației specifice privind angajarea personalului contractual

■întocmirea documentației specifice privind numirea în funcție publică

 • 2. Asigură dezvoltarea carierei personalului angajat, prin organizarea examenului de promovare a salariaților și evaluare a debutanților:

 • ■ promovare în grad profesional a funcționarilor publici

 • ■ promovare în grad profesional (studii superioare/medii) a personalului contractual

 • ■ promovarea în treapta profesională (studii/generale) a personalului contractual

 • ■ promovează în funcție personalul contractual care a absolvit studii de nivel superior

 • ■ promovare personal contractual debutant

 • ■ evaluare funcționar public debutanți la terminarea perioadei de stagiu

 • 3. Asigură întocmirea documentației specifice pentru promovarea temporară:

■exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere vacante sau temporar vacante prin promovarea temporară a unui funcționar public;

 • ■ exercitarea cu caracter temporar a unei funcții contractuale de conducere.

 • 4. Asigură întocmirea documentației privind modificarea/încetarea raportului de muncă/serviciu al salariaților:

 • ■ modificarea raportului de serviciu a funcționarului public

■încetarea raportului de serviciu a funcției publice

 • ■ modificarea raportului de munca al personalului contractual

■încetarea raportului de muncă al personalului contractual

■modificarea raportului de muncă al Asistentului Maternal Profesionist/Asistent Personal Profesionist

■încetarea raportului de muncă al Asistentului Maternal Profesionist/Asistent Personal Profesionist

 • 5. Asigură întocmirea documentației privind acordarea unei gradații superioare (spor de vechime);

 • 6. Asigură realizarea evaluării perfecționării profesionale individuale anuale a tuturor salariaților, și urmărește întocmirea documentelor necesare și propune măsurile ce se impun ca rezultat al evaluării;

 • 7. Urmărește întocmirea planificărilor anuale a concediilor de odihnă și efectuarea acestora la datele planificate pe baza cererilor de concediu;

 • 8. Asigură evidența orelor de muncă prestate și a orelor nelucrate de fiecare salariat:

 • ■ elaborare grafice de lucru

 • ■ evidența orelor de munca prestate în condici și pontaje

 • ■ evidența orelor nelucrate: concediile de odihnă și concediile de odihnă suplimentare, zile libere plătite (căsătorie, deces, naștere, adopție, evenimente deosebite, analize medicale, recuperări ore suplimentare), concedii pentru incapacitate temporară de muncă - (concedii de boală, concedii fără plată), concedii de studii, concediu parental, zile nemotivate

 • 9. Asigură gestionarea datelor de personal ale funcției publice și ale personalului contractual;

 • 10. Asigură gestionarea funcției publice din cadrul aparatului propriu și colaborează cu acest scop cu Agenția Naționala a Funcționarilor Publici prin:

 • ■ elaborarea planului de ocupare a funcționarului public

• completarea registrului de evidență a funcției publice

■întocmirea și gestionarea datelor profesionale ale funcționarilor publici


evidența funcționarilor publici rapoarte specifice


 • 11. Asigură întocmirea și completarea la zi a Registrului general de evidență a salariaților în programul informatic REVISAL;

 • 12. Asigură eliberarea adeverințelor solicitate și ține evidența lor;

 • 13. Asigură, urmărește și gestionează întocmirea legitimațiilor de serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu/AMP/APP/ Și CP;

 • 14. Urmărește întocmirea fișei postului pentru toți salariații conform standardelor ocupaționale;

 • 15. Urmărește situația salariaților care îndeplinesc condițiile de pensionare potrivit prevederilor legale în vigoare și întocmește documentele ce se impun;

 • 16. Asigură soluționarea și gestionarea tuturor documentelor intrate sau generate în cadrul serviciului;

 • 17. Asigură punerea în aplicare și gestionarea actelor administrative emise de către directorul general sau ordonatorul principal de credite în domeniul resurselor umane;

 • 18. Asigură soluționarea în termen legal a adreselor, cererilor, scrisorilor și petițiilor care i-au fost repartizate;

 • 19. Ține evidența sancțiunilor aplicate personalului;

 • 20. Asigură formarea și perfecționarea profesională a resursei umane, atât pentru funcția publică cât și pentru personalul contractual:

 • ■ stabilește metodologia de identificare a nevoilor de formare și perfecționare profesională a întregului personal

 • ■ Asigură întocmirea planului de formare și perfecționare profesională la nivelul direcției ■întocmește și transmite către ordonatorul principal de credite planul anual de

perfecționare profesională a funcționarilor publici

■întocmește planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici

■Asigură participarea personalului la cursuri de formare și perfecționare organizate de instituțiile de specialitate din domeniu

 • ■ gestionează evidența participării la cursurile de formare și perfecționare profesională și întocmește rapoarte privind formarea și perfecționarea profesională la nivelul direcției

 • 21. Asigură gestionarea resurselor umane în programul informatic SAL;

 • 22. Operează în programul SAL toate datele referitoare la timpul lucrat și nelucrat conform documentelor primite în vederea calculării drepturilor salariale cuvenite;

 • 23. Asigură pe baza propunerilor compartimentelor/serviciilor din aparatul propriu și a centrelor, elaborarea proiectului de hotărâre privind organizarea/reorganizarea direcției, respectiv organigrama , statul de funcții și funcții publice;

 • 24. Urmărește realizarea și aplicarea structurilor organizatorice și funcționale aprobate pentru aparatul propriu/CP/AMP/APP;

 • 25. Urmărește elaborarea fișelor de atribuții ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu;

 • 26. Operează în programul informatic SAL date la structurile organizatorice și la posturi/funcții;

 • 27. Răspunde, prin consilierul etic desemnat din cadrul seviciului, de toate sesizările primite în acest sens;

 • 28. Menține legătura în permanență cu furnizorul contractat pe linie SSM, informându-l despre angajările noi și accidentele de muncă;

 • 29. Colaborează cu conducerea centrelor la elaborarea ROI, ROF-uri;

 • 30. întocmește situații statistice/evidențe/rapoarte privind numărul de posturi/funcții/salariați.

 • I. Atribuții în domeniul Formării/perfectionării personalului din cadrul DGASPC Brașov în aria asistentei sociale

 • 1. Realizează planul și programul de pregătire/formare continuă a personalului din cadrul centrelor de plasament privind metode de educație non-formală pentru copii și tineri și gestionare a timpului liber al acestora;

 • 2. Urmărește implementarea cunoștințelor dobândite în timpul formării continue, de către personalul de specialitate din centrele de plasament;

 • 3. Realizează trimestrial evaluarea cunoștințelor dobândite de către personalul din cadrul centrelor de plasament, în timpul formării continue;

 • 4. întocmește rapoarte de evaluare în urma evaluării activității personalului din centre, pe care le supune avizării directorului general;

3. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte si Relația cu PNG:

Adresa: Mun. Brașov, str. Apullum nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268.474348 Interior 225/211

Fax: 0268. 474348

Site: www.dgaspcbv.ro Email: mcsp@dgaspcbv.ro

Număr total de posturi: 8 (1+7)

în cadrul acestui serviciu funcționează două componente:

- componenta de management calității serviciilor sociale

-componenta strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu ONG-urile

Componenta de Managementul Calității Serviciilor Sociale are

 • I.    Atribuții în domeniul Managementului Calității serviciilor sociale

 • II.   Atribuții în domeniul Acreditărilor furnizorului/serviciilor sociale

Descriere atribuții generale:

 • I. Atribuții în domeniul Managementului Calității serviciilor sociale:

 • 1.  Planifică și coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentației în domeniul calității serviciilor sociale (procedurile cerute de standarde, instrumente de lucru standardizate, instrucțiuni de folosire etc.);

 • 2.  Verifică respectarea principiilor, normelor și standardelor din domeniul protecției copilului și a asistenței sociale a persoanelor adulte, precum și desfășurarea corespunzătoare a activității serviciilor sociale din structura/subordinea Direcției, propunând corectarea, îmbunătățirea și eficientizarea acestora;

 • 3.  Monitorizează implementarea recomandărilor din rapoartele proprii, respectiv procesele verbale de control/rapoarte de evaluare și/sau monitorizare în teren de la inspecția socială/alte instituții și/sau autorități cu drept de control, cu scopul de a corecta neconformitățile identificate, a îmbunătăți și eficientiza activitatea;

 • 4.  Evaluează, revizuiește și propune recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente în serviciile sociale din structura/subordinea Direcției generale conform standardelor de calitate;

 • 5.  Elaborează instrumente de lucru privind evaluarea respectării standardelor de către serviciile sociale din structura/subordinea Direcției generale;

 • 6.  Acordă consultanță și sprijin în elaborarea instrumentelor de lucru, într-un mod unitar a serviciilor sociale din structura/subordinea Direcției generale, la solicitarea acestora;

 • 7.  Realizează periodic evaluarea și monitorizarea modului în care sunt respectate standardele de către serviciile sociale din structura/subordinea Direcției generale;

 • 8.  Asigură îndrumarea șefilor/directorilor centrelor din structura/subordinea Direcției generale din punct de vedere al respectării standardelor de calitate a personalului de specialitate din respectivele centre;

 • 9.  Asigură comunicarea, pe orizontală și verticală, cu serviciile sociale din Jm?atuî


propriu al Direcției generale și cu centrele din structura/subordinea acesteia, cu privire la rezultatele evaluării respectării standardelor;

 • 10. Sprijină centrele din subordinea Direcției generale în vederea actualizării Metodologiilor de organizare și funcționare, conform standardelor de calitate, precum și a procedurilor de acordare a serviciilor sociale, conform standardelor;

 • 11. întocmește rapoarte de activitate privind respectarea standardelor de calitate și le transmite instituțiilor solicitante;

 • 12. Colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC, oferind consultanță de specialitate privind respectarea standardelor de calitate;

 • II. Atribuții în domeniul Acreditărilor furnizorului/serviciilor sociale:

 • 1. Efectuează demersuri în vederea acreditării furnizorului de servicii sociale (D.G.A.S.P.C. Brașov) conform legislației în vigoare;

 • 2. Efectuează, în colaborare cu serviciile funcționale din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov demersurile în vederea acreditării inițiale/reacreditării serviciilor, conform legislației în vigoare, pentru obținerea licenței de funcționare. în acest sens solicită documentele necesare întocmirii dosarului în vederea obținerii licenței de funcționare, le verifică, le modifică, le completează, dacă este cazul; transmite dosarele MMJS cu care menține permanent legătura;

 • 3. Primește și păstrează certificatul de acreditare și licențele de funcționare/licențele provizorii de funcționare, în original, înaintând fotocopii ale acestora serviciilor sociale acreditate;

 • 4. Inițiază demersuri în vederea încadrării unor servicii sociale în una din clasele de

J

calitate superioară nivelului de referință reprezentat de standardele minime, dacă este necesar;

 • 5. Monitorizează valabilitatea acestor certificate precum și modificările interne intervenite în îndeplinirea condițiilor de acreditare a D.G.A.S.P.C. Brașov sau a serviciilor sociale;

 • 6. Verifică în teren îndeplinirea condițiilor de acreditare;

 • 7. Verifică în teren și monitorizează respectarea standardelor minime obligatorii privind acordarea serviciilor sociale;

 • 8. Monitorizează implementarea recomandărilor formulate de reprezentanții Inspecției Sociale;

 • 9. întocmește orice situație solicitată de instituțiile abilitate, privind acreditarea serviciilor sociale;

 • 10. Colaborează cu centrele pentru persoane adulte cu dizabilități nou înființate sau la care intervin modificări în ceea ce privește organizarea și funcționarea în vederea întocmirii documentelor pentru obținerea avizului de funcționare de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministrului Muncii și Justiției Sociale și transmite aceste documente.

Componenta strategii, programe, proiecte în domeniul asistentei sociale și relația cu ONG-urile

Descriere atribuții generale:

 • I. Domeniul controlului intern managerial;

 • II. Domeniul sistemului integrat calitate mediu (ISO 9000:2015, 9001:2015,14001:2015);

 • III. Domeniul strategiilor;

 • IV. Domeniul programelor, proiectelor din aria asistenței sociale;

 • V. Domeniul relației cu ONG.

I.în domeniul Controlului intern:


 • 1. Participă la organizarea, implementarea și menținerea sistemului de management și control intern la nivelul instituției, conform Ordinului 600/2018, în cadrul serviciului fiind secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;

 • 2. Asigură secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei;

 • 3. Asigură organizarea ședințelor Comisiei de monitorizare, întocmirea ordinii de zi a acestora, transmiterea convocările membrilor Comisiei, redactarea minutele ședințelor, și, după caz, hotărârile acestora;

 • 4. Analizează și centralizează toate documentele întocmite la nivelul compartimentelor D.G.A.S.P.C. Brașov cu privire la sistemul de control intern managerial;

 • 5. întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în Registrele riscurilor de la nivelul comparimentelor D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 6. Propune profilul de risc și limita de toleranță la risc, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul instituției;

 • 7. Elaborează Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul instituției și îl transmite compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării, după ce este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul instituției;

 • 8. Elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, o informare către conducătorul instituției, aprobată de către președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor;

 • 9. Analizează procedurile documentate (procedurile de sistem și procedurile operaționale), elaborate la nivelul instituției, din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată, conform Ordinului nr. 600/2018;

 • 10. Asigură numerotarea și codificarea procedurilor documentate de la nivelul instituției;

 • 11. Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 12. Monitorizează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial elaborat de către Comisia de monitorizare;

 • 13. întocmește situații centralizatoare anuale cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern managerial;

 • 14. Participă la întocmirea raportului anual asupra sistemului de control intern managerial;

II. în domeniul Sistemului integrat calitate mediu (ISO 9000:2015, 9001:2015, 14001:2015):

 • 1. Participa la coordonarea, proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, în concordanta cu cerințele standardelor de referință în vigoare și cu obiectivele stabilite de conducerea Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Brașov;

 • 2. Raportează Reprezentantului managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu și conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov despre funcționarea Sistemului de Management Integrat și despre necesitățile de îmbunătățire a acestuia;

 • 3. Se asigură ca în interiorul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Brașov cerințele privind Sistemului de Management Integrat sunt cunoscute de personalul implicat;

 • 4. Asigură elaborarea și actualizarea Manualul Sistemului Integrat, Procedurile Procedurile Operaționale și Instrucțiunile de Lucru în colaborare cu serviciile de


 • 5. Participă la analiza primară a posibilelor neconformități, a serviciilor neconforme, a incidentelor de mediu și a reclamațiilor pentru validarea sau invalidarea lor;

 • 6. Participă la analiza efectuată de management;

 • 7. Ține gestiunea unică (în sistem informatic și pe hârtie - în original ) a documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu;

 • 8. Asigură difuzarea controlată a Manualul Sistemului Integrat, a procedurilor și formularelor aferente, în cadrul instituției

 • 9. Elaborează programul anual de audituri interne privind SMC și completează Registrul calității cu planurile și rapoartele de audit întocmit

 • 10. Gestionează înregistrările referitoare la analiza funcționării Sistemului de Management Integrat din cadrul instituției (neconformități, propuneri, reclamații, acțiuni corective, acțiuni preventive);

 • 11. Codifică și apoi introduce în sistem informatic (după ce au fost aprobate) procedurile operaționale din cadrul instituției;

 • 12. Păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de Management al Calității;

 • 13. Revizuiește/modifică Manualul Sistemului Integrat calitate-mediu, procedurile de sistem, procedurile operaționale, precum și formularele anexate în colaborare cu RMSMI și cu structurile funcționale ale DGASPC Brașov;

 • 14. Retrage controlat din uz documentele aferente Sistemului de Management Integrat Calitate-mediu aflate la o versiune depășită și difuzează noile versiuni controlat;

 • 15. Arhivează documentele aferente Sistemului de Management Integrat (MȘI, PS,PO) în sistem informatic și pe suport de hârtie

 • 16. Actualizează biblioteca internă informatizată (server ISO).

 • III. în domeniul Strategiilor

 • 1. Elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare comisiei județene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului județean;

 • 2. Elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean și le propune spre aprobare consiliului județean, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • 3. Transmite către Ministerul Muncii și Justiției Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel județean, precum și planul anual de acțiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;

 • 4. Organizează sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • 5. Asigură, în colaborare cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Brașov, implementarea strategiilor, după aprobarea acestora de către Consiliul Județean Brașov.

 • IV. în domeniul Programelor, proiectelor din aria de asistentă socială

 • 1. Identifică priorități care să determine structurarea în propuneri concrete de programe și proiecte, ce se vor înscrie în linia generală a strategiilor naționale și județene în domeniul protecției speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate în nevoie;

 • 2. Solicită și adună date despre potențialii beneficiari astfel încât programele și proiectele să răspundă nevoilor acestora;

 • 3. Identifică surse de finanțare, altele decât cele de la Consiliul Județean Bras adecvate înființării de noi servicii sau dezvoltării celor existente la nivelul D Brașov;


 • 4. Concepe, realizează și depune proiecte/programe pentru finanțările identificate;

 • 5. Asigură managementul proiectelor depuse de D.G.A.S.P.C. Brașov și în care D.G.A.S.P.C. Brașov este solicitant, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 6. Monitorizează proiectele depuse în parteneriat cu alte instituții/ONG-uri și în care DGASPC Brașov nu este solicitant

 • 7. Colaborează cu partenerii din proiecte în vederea implementării și monitorizării proiectelor co-finanțate;

 • 8. Urmărește îndeplinirea de către DGASPC Brașov a responsabilităților asumate în baza parteneriatelor încheiate pentru implementarea proiectelor;

 • 9. Intermediază încheierea parteneriatelor pentru întocmirea /aplicarea de proiecte sau programe cu instituții, organizații autorizate care desfășoară sau care pot desfășura activități în domeniul protecției speciale a copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor sau a altor categorii de persoane aflate în nevoie;

 • 10. Implementează, în colaborare cu alte servicii ale DGASPC, proiectele / programele în care D.G.A.S.P.C. Brașov este solicitant sau partener;

 • 11. Monitorizează întocmirea raportărilor solicitate de finanțator pentru proiectele implementate;

 • 12. Acordă sprijin autorităților locale, în scopul conceperii de programe/proiecte în domeniul dezvoltării serviciilor sociale;

 • 13. Realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuității și sustenabilității proiectelor implementate;

 • 14. Păstrează un contact permanent cu celelalte compartimente din cadrul DGASPC în vederea unei bune cunoașteri a nevoilor existente, ca baza pentru elaborarea proiectelor;

 • 15. Centralizează și arhivează toate documentațiile aferente proiectelor implementate.

 • V. în domeniul Relației cu PNG:

 • 1. Intermediază încheierea acordurilor/parteneriatelor/convențiilor de colaborare, împreuna cu serviciul/compartimentul/centrul de plasament în evidența căruia se află potențialii beneficiari;

 • 2. Gestionează și centralizează toate acordurile/parteneriatele/convențiile de colaborare ale D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea punerii bazelor unor viitoare programe prin parteneriate;

 • 3. Centralizează rapoartele întocmite de serviciul/compartimentul/centrul de plasament în evidența căruia se află beneficiarii și rapoartele întocmite de ONG, în vederea monitorizării prevederilor cuprinse în acordurile/parteneriatele/convențiile de colaborare încheiate de către D.G.A.S.P.C. Brașov.

4. Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice si Evaluare Inițială:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 223

Fax: 0268.411.124

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: relatiipublice@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 8 (1+7)

Descriere atribuții generale:

 • 1. Primește, înregistrează și transmite conducerii instituției corespondența și, ulterior, serviciilor, birourilor de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov actele repartizate de către conducerea instituției;


 • 2. Distribuie solicitanților documentele întocmite și semnate;

 • 3. Participă la audiențe, la solicitarea conducerii instituției și completează registrul de audiențe;

 • 4. Asigură activitatea de relații cu publicul, prin informarea petenților referitoare la atribuțiile și competența serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, precum și la programul de lucru al acestora;

 • 5. Furnizează publicului informații primare cu privire la legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale;

 • 6. Informează și îndrumă publicul în funcție de atribuțiile și competența serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 7. Comunică, la cerere sau din oficiu, informații de interes public cu privire la specificul instituției, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • 8. Gestionează atribuțiile direcției privind Regulamentul UE nr.679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • 9. înregistrează, într-un registru special, toate petițiile instituției, stabilind termenul de răspuns, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru fiecare petiției în parte, și arhivează toate răspunsurile trimise.

 • 10. Ține evidența dispozițiilor emise de Directorul General și răspunde de difuzarea acestora;

 • 11. Ridică și expediază corespondența zilnic, îngrijindu-se de gestionarea efectelor poștale pentru corespondență;

 • 12. Primește și trimite corespondența electronică a instituției, prin administrarea contului de email office@dqaspcbv.ro si dqaspcbrasov@dqaspcbv.ro ;

 • 13. Expediază documentele către diverse instituții prin intermediul faxurilor;

 • 14. Arhivează actele instituției și răspunde de arhiva instituției;

 • 15. îndeplinește alte atribuții stabilite în baza legii de conducerea instituției.

 • 16. Administrează / actualizează site-ul oficial al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 17. Asigură publicarea pe pagina de internet a direcției și afișarea la sediu informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • 18. Asigură activitatea social media pe site-ul de socializare în numele D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 19. Răspunde de relația D.G.A.S.P.C. Brașov cu mass media. Monitorizează respectarea legislației vizavi de respectarea drepturilor la imagine a beneficiarilor;

 • 20. Elaborează și implementează planurile de reacție pentru potențialele crize de imagine;

 • 21. Pregătește declarațiile publice ce urmează a fi făcute către mass media pentru a evita contrazicerile interne și asigură coerența mesajului transmis;

 • 22. Elaborează și implementează planul anual de PR al D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 23. Realizează materialele și evenimentele de promovare ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 24. Realizează pliantele de promovare a serviciilor sociale și serviciilor funcționale ale instituției conform standardelor minime de calitate în vigoare;

 • 25. Asigură trimestrial realizarea revistei interne de asistență socială „Abstract";

 • 26. Asigură serviciile de secretariat ale comisiei de selecționare a documentelor din arhiva D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 27. Realizează și reactualizează ori de câte ori este cazul nomenclatorul arhivistic al instituției;

 • 28. înaintează spre aprobare Direcției Județene Brașov a Arhivelor Naționale nomenclatorul arhivistic;

 • 29. Asigură activitatea de secretariat pentru ședințele ordinare și extraordinare cu sefij de_

servicii/birouri/compartimente, precum și pentru ședințele ordinare și extraordinare^t^șsPvî de centre si complexe de servicii;                                                /v1 '   ■

 • 30. Ține evidența zilelor calendaristice cu semnificație și importanță, evenimente, semnificative pentru instituție, evenimente legate de activitatea direcției;

 • 31. Informează permanent asupra iminenței evenimentelor, zilelor cu semnificație pentru instituție si colaborează la nivelul direcției pentru organizarea/participarea la respectivul eveniment ( conferințe, Ziua Internațională a Violenței domestice, Ziua Internațională a drepturilor copilului, Ziua Internațională a Asistenței Sociale, etc).

4. Compartimentul audit:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100 interior 103

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: audit@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 2

Descriere atribuții generale:

 • 1. Elaborează norme metodologice specifice activității de audit din cadrul direcției cu avizul Consiliului Județean Brașov;

 • 2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern și îl supune aprobării directorului general;

 • 3. Efectuează activități de audit public intern, în conformitate cu planul anual aprobat, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale direcției sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • 4. Efectuează și misiuni de audit care nu au fost incluse în planul anual aprobat;

 • 5. întocmește rapoarte finale de audit, rezultate în urma fiecărei misiuni de audit, pe care le prezintă directorului general spre avizare;

 • 6. Urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit;

 • 7. Informează Consiliul Județean Brașov despre recomandările neînsușite de către directorul general, precum și despre consecințele acestora;

 • 8. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • 9. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern și îl transmite Biroului de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • 10. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general.

S-Compartiment Expert egalitate de șanse:

Adresa: Mun. Brașov, str. luliu Maniu nr. 6

Date de contact: Telefon: 0268. 417.100

Fax: 0268. 411.124

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: office@dqaspcbv.ro

Număr total de posturi: 1

Descriere atribuții generale:

 • 1. Analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărb^tW© recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu;                            ■

 • 2. Formulează recomandări/observații/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, cu respectarea principiului confidențialității;

 • 3. Propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;

 • 4. Evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbaților, și elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin:

 • • măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen;

 • • măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă;

 • • măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.

 • 5. Elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați prin colaborare cu Serviciul Programe, Proiecte, Strategii și Relația cu ONG și acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;

 • 6. Transmite rapoarte la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

  Anexa 2


Fișele de atribuții ale centrelor de plasament/complexelor de servicii

COMPLEXURI / CENTRE DE PLASAMENT

 • 1. Complexul de Servicii „Cristian” Brașov

a. Centrul de zi „Casa Soarelui”

Adresa: Mun. Brașov, str.Apullum nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268. 474348 Interior 208/214/216

Fax: 0268. 474348

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: cristian@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 94/01.04.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul sau/funcțiile sale, activitățile desfășurate și serviciile oferite;

 • 2. Asigură admiterea beneficiarilor în baza unui contract de furnizare de servicii;

 • 3. Asigură încetarea serviciilor în condițiile cunoscute de beneficiari;

 • 4. Acordă beneficiarilor serviciile adecvate și în concordanță cu nevoile identificate;

 • 5. Asigură derularea activităților și acordă serviciile conform planului individual de intervenție a beneficiarului;

 • 6. Promovează și facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor;

 • 7. Acordă servicii de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării statusului biopsihosocial al beneficiarului;

 • 8. Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și asigură unele servicii medicale;

 • 9. Asigură servicii intr-un mediu accesibil și sigur;                                         __

 • 10. Asigură spatii comune amenajate și dotate astfel încât să permită accesul

  beneficiarilor;

 • 11. Asigură spații igienico-sanitare suficiente și accesibile;

 • 12. Respectă drepturile beneficiarilor;

 • 13. Asigură prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să desfășoare activități conform misiunii centrului;

 • 15. Are o capacitate de 15 locuri;

 • 16. Beneficiarii sunt adulții cu sindrom Down sau alte afecțiuni, care posedă certificat de încadrare în grad de handicap și plan de abilitare/recuperare.

b. Centrul de recuperare „Micul Prinț” și echipa mobilă

Adresa: Mun. Brașov, str.Apullum nr. 3 Date de contact: Telefon: 0268. 474348 Interior 208/214/216

Fax: 0268. 474348

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: cristian@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură activități de informare la nivelul comunității;

 • 2. Asigură relații de colaborare activă cu familia copiilor care frecventează centrul;

 • 3. Asigură servicii prevăzute în planul de abilitare -reabilitare a copilului, în funcție de gradul de handicap;

 • 4. Asigură consiliere psihologică și după caz terapie;

 • 5. Asigură consiliere și sprijin pentru părinți;

 • 6. Asigură protecție împotriva oricăror forme de abuz;

 • 7. Asigură o structură de personal capabil să desfășoare activități conform misiunii centrului

 • 8. Are o capacitate maxima de 40 locuri/lună;

 • 9. Beneficiarii sun copii cu certificate de încadrare în grad de handicap.

Echipa mobilă de recuperare:

 • 1. Oferă servicii de recuperare ca parte integrantă a Centrului de Recuperare “Micul Prinț” Brașov, prin deplasarea în localitatea de domiciliu a copiilor cu afecțiuni neuro-motorii și asociate, cu certificate de încadrare în grad de handicap, al căror Plan de recuperare recomandă acest serviciu;

 • 2. Capacitate realizabilă 10 cazuri/zi.

 • 2. Complexul de Servicii Tărlunqeni - format din:

a. Casa de Tip Familial „Lizuca” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Tărlungeni,str. Cloșca nr. 819 A

Date de contact: Telefon: 0268. 365690

Fax: 0268. 365690

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: tarlunqeni@dqaspcbv.ro


Actul de înființare și data: HCJ nr. 121/01.06.2006

Descriere atribuții generale:

 • 1. Oferă găzduire pe perioadă determinata a beneficiarilor;

 • 2. Oferă asistență medicală și îngrijire;

 • 3. Oferă suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;

 • 4. Realizează activități de integrare/reintegrare sociala a copiilor;

 • 5. Asigură educația informala și non-formala a beneficiarilor;

 • 6. Asigură desfășurarea de activități de socializare și petrecerea timpului liber;

 • 7. Asigură activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independent;

 • 8. Asigură desfășurarea procesului de reintegrare familială, adopție, sau inserție socio-profesională;

 • 9. Asigură informarea comunității și publicului larg despre domeniul său de activitate;

 • 10. Are o capacitate de 11 locuri;

 • 11. Beneficiari: - copii, sex feminin, cu vârste intre 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

b. Casa de Tip Familial „Patrocle” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Tarlungeni, str. Cloșca nr. 819 B

Date de contact: Telefon: 0268. 365688

Fax: 0268. 365688

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: tarlunqeni@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 121/01.06.2006

Descriere atribuții generale:

 • 1. Oferă găzduire pe perioadă determinata a beneficiarilor;

 • 2. Oferă asistență medicală și îngrijire;

 • 3. Oferă suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;

 • 4. Realizează activități de integrare/reintegrare sociala a copiilor;

 • 5. Asigură educația informala și non-formala a beneficiarilor;

 • 6. Asigură desfășurarea de activități de socializare și petrecerea timpului liber;

 • 7. Asigură activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independent;

 • 8. Asigură desfășurarea procesului de reintegrare familială, adopție sau inserție socio-profesională;

 • 9. Asigură informarea comunității și publicului larg despre domeniul său de activitate;

 • 10. Are o capacitate de 11 locuri;

 • 11. Beneficiari: - copii, sex masculin, cu vârste cuprinse intre 3 și18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

c. Locuita Protejata „Casa Adrian” - un serviciu social de tip rezidențial -locuință moderat protejată, destinată tinerilor cu dizabilități

Adresa: Loc. Tarlungeni, str. Principala nr. 795

Date de contact: Telefon: 0268. 365801

Fax: 0268. 365801

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: tarlunqeni@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data:

Descriere atribuții generale:

 • 1. Realizează informarea potențialilor beneficiari/reprezentanți legali/membrii de familie cu privire la locuința protejată;


 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca serviciul răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor/reprezentantului legal, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia;

 • 4. Asigură accesul la servicii pentru fiecare beneficiar, conform unui plan individual de intervenție;

 • 5. Asigură suportul necesar beneficiarilor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice;

 • 6. încurajează și promovează un stil de viață sănătos, independent și activ;

 • 7. Promovează integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 8. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 9. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 10. Asigură spații necesare desfășurării activităților zilnice;

 • 11. Asigură și aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor;

 • 12. Respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege;

 • 13. Aplică măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;

 • 14. încurajează beneficiarii sa-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

 • 15. Dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile sociale;

 • 16. Capacitate de 6 locuri;

 • 17. Beneficiarii sunt persoane adulte de sex masculin, care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

d. Casa de Tip Familial „Buburuza” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Budila, str. Principala nr. 261

Date de contact: Telefon: 0268. 518138

Fax: 0268. 518138

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: tarlunqeni@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: 233/08.06.2011

Descriere atribuții generale:

 • 1. Oferă găzduire pe perioadă determinată a beneficiarilor;

 • 2. Oferă asistență medicală și îngrijire;

 • 3. Oferă suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;

 • 4. Realizează activități de integrare/reintegrare sociala a copiilor;

 • 5. Asigură educația informală și non-formală a beneficiarilor;

 • 6. Asigură desfășurarea de activități de socializare și petrecerea timpului liber;

 • 7. Asigură activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;

 • 8. Asigură desfășurarea procesului de reintegrare familială, adopția sau inserția socio-profesională;

 • 9. Asigură informarea comunității și publicului larg despre domeniul său de activitate;

 • 10. Are o capacitate de 11 locuri;

 • 11. Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

  e. Casa de Tip Familial „Daniel” -serviciu pentru protecția copilului de tip


rezidențial


Adresa: Loc. Tarlungeni, str. Republicii nr. 158 Date de contact: Telefon: 0268.365204

Fax: 0268. 365204

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: tarlunqeni@dqaspcbv.ro


Actul de înființare și data:

Descriere atribuții generale:

 • 1. Oferă găzduire pe perioada determinată a beneficiarilor;

 • 2. Oferă asistență medicală și îngrijire;

 • 3. Oferă suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;

 • 4. Realizează activități de integrare/reintegrare socială a copiilor;

 • 5. Asigură educația informală și non-formală a beneficiarilor;

 • 6. Asigură desfășurarea de activități de socializare și petrecerea timpului liber;

 • 7. Asigură activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;

 • 8. Asigură desfășurarea procesului de reintegrare familială, adopție sau inserție socio-profesională;

 • 9. Asigură informarea comunității și publicului larg despre domeniul său de activitate;

 • 10. Are o capacitate de 12 locuri;

 • 11. Beneficiari: - copii, cu vârste intre 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

 • 3. Complexul de Servicii Timiș - format din:

 • a. Centrul de îngrijire și Asistență Timișul de Sus - serviciu social de tip rezidențial pentru protecția persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate

Adresa: Loc. Timișul de Sus DN1 nr. 19

Date de contact: telefon: 0268. 339998

Fax: 0268. 339998

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: timis.cia@dqaspcbv.ro


Actul de înființare și data: HCJ94/01.04.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură accesul potențialilor beneficiari/membrilor familiei lor/reprezentaților legali, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activități lor/servicii lor;

 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai dacă pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții;

 • 4. Asigură îngrijire și asistarea beneficiarilor în centrul rezidențial potrivit nevoilor identificate și situației personale a fiecărui beneficiar;

 • 5. Acordă servicii fiecărui beneficiar în baza unui Plan individualizat de asistență și îngrijire/plan de intervenție;

 • 6. Asigură beneficiarilor ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții;

 • 7. Asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului;

 • 8. încurajează și promovează un stil de viață independent și activ;

 • 9. Promovează integrarea /reintegrarea socială a beneficiarilor;

 • 10. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 11. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 12. Asigură fiecărui beneficiar un spațiu de cazare personal, potrivit nevoilor proprii;

 • 13. Asigură o alimentație echilibrată beneficiarilor;

 • 14. ia masuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratamenl neglijent, degradant;


 • 15. încurajează beneficiarii sa-și exprime opiniile;

 • 16. Dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 17.  Beneficiarii sunt persoane adulte cu handicap (fără afecțiuni psihice de genul schizofreniei), cu posibilități materiale scăzute in ceea ce privește întreținerea în propria familie, dependenți de servicii sociale;

 • 18. Are o capacitate de 50 locuri.

b. Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Anton” - serviciu rezidențial pentru protecția persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate

Adresa: Loc. Timișul de Sus DN1, nr. 38

Date de contact: Telefon: 0268. 455209

Fax: 0268. 455209

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: timis.sf.anton@dgaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 207/08.06.2005 si HCJ 352/01.11.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură accesul potențialilor beneficiari/membrilor familiei lor/reprezentaților legali, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor;

 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai dacă pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții;

 • 4. Asigură îngrijire și asistarea beneficiarilor în centrul rezidențial potrivit nevoilor identificate și situației personale a fiecărui beneficiar;

 • 5. Acordă servicii fiecărui beneficiar în baza unui Plan individualizat de asistență și îngrijire/plan de intervenție;

 • 6. Asigură beneficiarilor ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții;

 • 7. Asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului;

 • 8. încurajează și promovează un stil de viață independent și activ;

 • 9. Promovează integrarea /reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 10. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 11. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 12. Asigură fiecărui beneficiar un spațiu de cazare personal, potrivit nevoilor proprii;

 • 13. Asigură o alimentație echilibrata beneficiarilor;

 • 14. la masuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant;

 • 15. încurajează beneficiarii sa-și exprime opiniile;

 • 16. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 17. Beneficiarii sunt persoane adulte cu handicap (fără afecțiuni psihice de genul schizofreniei), cu posibilități materiale scăzute in ceea ce privește întreținerea în propria familie, dependenți de servicii sociale;

 • 18. Are o capacitate de 49 locuri;


 • 4. Complexul de servicii “Măgura” Codlea - format din:

  W.y


 • a. Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” și Telefonul copilului-serviciu de tip rezidențial în regim de urgenta pentru protecția copilului abuzat, neglijat și exploatat;

Adresa: Loc. Codlea, str. Carpaților, nr. 23

Date de contact: Telefon: 0268. 258370

Fax: 0268. 258370

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: maqura@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 233/08.06.2011

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din CPRU, conform prevederilor legale, prin reintegrare sau integrare familială și instituire măsură de protecție în alt serviciu de tip rezidențial;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protective a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrana la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesară fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta CPRU;

 • 11. Asigură reabilitarea copilului abuzat, neglijat, exploatat;

 • 12. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 13. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 14. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 15. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 16. Capacitate 15 locuri;

 • 17. Beneficiari copii abuzați, neglijați, exploatați, cu vârsta cuprinsa 3-18 lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

Echipa mobilă:

 • 1. Oferă servicii de intervenție și se deplasează la solicitările și sesizările organelor de poliție și alte persoane.

Telefonul Copilului:

 • 1. Realizează activități de informare copii, părinți, comunitate;

 • 2. Realizează evaluare riscului imediat;

 • 3. Realizeează consiliere telefonică;

 • 4. Realizează permanența servciului;

 • 5. Colaborează cu echipa mobilă pentru realizarea intervențiilor;

 • 6. Asigură resursa umană necesară și prin colaborare cu voluntari.

b. Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranța” -serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Codlea, str. Carpaților, nr. 23

Date de contact: Telefon: 0268. 258370

Fax: 0268. 258370


Site: www.dqaspcbv.ro

Email: maqura@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 233/08.06.2011

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrana la standarde de calitate, potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesară fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar, în funcție de afecțiunile medicale;

 • 9. Asigură program individualizat de consiliere psihologică, unde este posibil;

 • 10. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 11. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 12. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 13. Capacitate de 40 locuri;

 • 14. Beneficiari copii cu grad de handicap grav, cu vârsta cuprinsa 0-18 ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

c. Centrul de Plasament „Albina” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Codlea, str. Carpaților, nr. 23

Date de contact: Telefon: 0268. 254949

Fax: 0268. 254949

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: maqura@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 15/24.08.2000

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din Centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrana la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesară fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informată și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură reabilitarea școlară a beneficiarilor;

 • 12. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 13. Asigură activități de integrare/reintegrare sociala și profesională;

 • 14. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;                         /C •   .

 • 15. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari; f/J          '• <

 • 16. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 17. Capacitate de 20 locuri;

 • 18. Beneficiari copii cu dizabilități/CES, cu vârsta cuprinsa 14-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

d. Centrul de Plasament „Aurora” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Codlea, str. Carpaților, nr. 23

Date de contact: Telefon: 0268. 254949

Fax: 0268. 254949

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: maqura@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 71/31.05.2008

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de orientare școlară și profesională;

 • 11. Asigură activități de integrare/reintegrare sociala și profesională;

 • 12. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 13. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 14. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 15. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 16. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului.

 • 17. Capacitatea centrului este de 25 locuri;

 • 18. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

e. Centrul de Plasament „Alice”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Codlea, str. Carpaților, nr. 23

Date de contact: Telefon: 0268. 254949

Fax: 0268. 254949

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: maqura@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 212/26.06.2015

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat^*

Protecție (PIP);                                                                   /far;

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Capacitatea centrului este de 25 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

 • 5. Complexul de Servicii Hărman - format din:

a. Locuința Protejată „Casa Irlanda” - serviciu social de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, locuință moderat protejată

Adresa: Loc. Hărman, str. Gării, nr. 449

Date de contact: Telefon: 0268. 367932

Fax: 0268. 367932

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: harman@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: 233/08.06.2011

Descriere atribuții generale:

 • 1. Realizează informarea potențialilor beneficiari/reprezentanți legali/membrii de familie cu privire la locuința protejata;

 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca serviciul respectiv răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor/reprezentantului legal, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia;

 • 4. Asigură accesul la servicii pentru fiecare beneficiar, conform unui plan individual de intervenție;

 • 5. Asigură suportul necesar beneficiarilor pentru realizarea activităților de baza ale vieții zilnice;

 • 6. încurajează și promovează un stil de viață sănătos, independent și activ;

 • 7. Promovează integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 8. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 9. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 10. Asigură spații necesare desfășurării activităților zilnice;

 • 11. Asigură și aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor;

 • 12. Respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege;

 • 13. Aplică măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de

tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;                      _____

 • 14. încurajează beneficiarii sa-și exprime opinia asupra oricăror aspecte caț^țpwB^ activitatea centrului;

 • 15. Dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile sociale

 • 16. Capacitatea de 8 locuri;

 • 17. Beneficiarii sunt persoane adulte, cu varsta cuprinsă între 18 și 35 ani, care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

b. Casa de Tip Familial „Greierașul” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Teliu, str. Gh.Doja, nr. 31 A

Date de contact: Telefon: 0268.518375

Fax: 0268. 518375

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: harman@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 233/08.06.2011

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protective a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 11 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsă între 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

c. Casa de Tip Familial „Donald” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Hărman, str. Mihai Viteazul, nr. 327

Date de contact: Telefon: 0771/104517

Fax:

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: harman@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protective a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane j^ditanfe pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicala corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 10 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa între 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

d. Casa de Tip Familial „Peter Pan” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Prejmer, sat Lunca Calnicului str. Bisericii, nr. 220 A

Date de contact: Telefon: 0268. 515273

Fax: 0268. 515273

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: harman@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protective a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrana la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesară fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 10 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsă între 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

e. Locuința Protejată „Sf. Patrick” - serviciu social de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap, locuință moderat protejată

Adresa: Loc. Hărman, str. Gării, nr. 449


Date de contact: Telefon: 0268. 367932


Fax: 0268. 367932

Site: www.dgaspcbv.ro Email: harman@dgaspcbv.ro Actul de înființare și data: HCJ nr.

Descriere atribuții generale:

 • 17. Realizează informarea potențialilor beneficiari/reprezentanți legali/membrii de familie cu privire la locuința protejata;

 • 18. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca serviciul respectiv răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 19. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor/reprezentantului legal, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia;

 • 20. Asigură accesul la servicii pentru fiecare beneficiar, conform unui plan individual de intervenție;

 • 21. Asigură suportul necesar beneficiarilor pentru realizarea activităților de baza ale vieții zilnice;

 • 22. încurajează și promovează un stil de viață sănătos, independent și activ;

 • 23. Promovează integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 24. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 25. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 26. Asigură spații necesare desfășurării activităților zilnice;

 • 27. Asigură și aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor;

 • 28. Respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege;

 • 29. Aplică măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;

 • 30. încurajează beneficiarii sa-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

 • 31. Dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile sociale

 • 32. Capacitatea de 8 locuri;

 • 33. Beneficiarii sunt persoane adulte, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

 • 6. Complexul de Servicii Săcele - format din:

a. Casa de Tip Familial „Chip” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Săcele str. Câmpului nr 95 A

Date de contact: Telefon: 0268. 274667

Fax: 0268. 274667

Site: www.dgaspcbv.ro

Email: cele@dgaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea; • 5. Asigură hrana la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicala corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanta cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 11 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

b. Casa de Tip Familial „Dale” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Săcele, str. Armanta Română nr. 37

Date de contact: Telefon: 0268. 274667

Fax: 0268. 274667

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: sacele@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 11 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

  c. Centrul Maternal „Casa Mamei” - serviciu de tip rezidențial pentru


prevenirea separării copilului de părinții săi

Adresa: Loc. Săcele, str. Ștefan cel Mare, nr. 46 Date de contact: Telefon: 0268. 276879


Fax: 0268. 276879

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: sacele@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 212/26.06.2015

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură găzduire, asistență și suport;

 • 2. Asigură admiterea și serviciile în baza unui program personalizat de intervenție;

 • 3. Asigură spații necesare cuplului mamă-copil în concordanță cu nevoile de asistență cuprinse în programul personalizat de intervenție;

 • 4. Asigură protecția beneficiarilor, vizitatorilor și personalului, împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător;

 • 5. Asigură beneficiarilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ, care corespunde nutrițional atât adultului cât și ale copilului;

 • 6. Sprijină mama, în mod individualizat și personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaționale și medicale;

 • 7. Sprijină cuplul mama-copil în vederea dezvoltării autonome care favorizează reintegrarea acestuia în familie și/sau comunitate;

 • 8. Asigură o asitență medicală profilactică și curativă în vederea unei bune dezvoltări fizice și psihologice a cuplului;

 • 9. Asigură activități de pregătire a părăsirii centrului de către cuplul mama-copil atât pentru (re) integrare socio-profesională și referirea către alte servicii sociale pentru susținerea reintegrării și menținerea legăturilor familiale, cat și pentru transferul spre un alt serviciu de tip rezidențial;

 • 10. Respectă standardele minime obligatorii în baza unui Proiect Instituțional;

 • 11. Asigură o structură de personal capabil să răspundă misiunii centrului maternal;

 • 12. Asigură protecția cuplului mamă-copil împotriva oricăror forme de abuz;

 • 13. Capacitatea - minim 6 cupluri;

 • 14. Beneficiari - cupluri mamă-copil aflate în dificultate, gravidă în ultimul trimestru de sarcină și minore însărcinate aflate în situații de risc.

 • 7. Complexul de servicii Piatra Craiului - format din:

a. Casa de Tip Familial „Bambi” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Zărnești, str.Dr. I.Șenchea nr 92

Date de contact: Telefon: 0268.230930

Fax: 0268. 230930

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: piatracraiului@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protective a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;


 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

/^A,                         CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

'         DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

 • 8. Asigură îngrijire medicala corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanta cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 10 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

b. Casa de Tip Familial „Brebenel” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Râșnov, str.Eroilor nr 30

Date de contact: Telefon: 0268. 231710

Fax: 0268. 231710

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: piatracraiului@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 253/05.07.2005

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanta cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 7 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

c. Casa de Tip Familial „Sf. Maria” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Mun. Brașov, str. Carierei, nr. 121

Date de contact: Telefon: 0268. 516743

Fax: 0268. 516743

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: piatracraiului@dqaspcbv.ro


Actul de înființare și data: HCJ nr. 385/09.12.2002

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 10 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu dizabilități, cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

 • 8. Complexul de Servicii Făgăraș - format din:

a. Centrul de Plasament „Floare de Colț”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Loc. Făgăraș str. Combinatului nr. 1

Date de contact: Telefon: 0268. 211998

Fax: 0268. 211998

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: faqaras@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 15/24.08.2000

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

  Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

  Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

  Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

  Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

  Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile si serviciile acordate^e=====-

  V' '■■■

  72 Z' a ’â IZ M


 • 10.

11.

12.

 • 13.

 • 14.

concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 40 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu dizabilități/CES, cu vârsta cuprinsa 7-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

b. Centrul de Plasament „Casa Maria” - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Făgăraș, str. Combinatului nr. 8

Date de contact: Telefon: 0268. 280 726

Fax: 0268. 280726

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: faqaras@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 114/07.04.1998

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 35 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

 • 9. Complexul de Servicii Brădet - format din :

a. Locuința Protejată „Casa Chris” - serviciu social de tip rezidențial -locuința moderat protejată pentru protecția persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate

Adresa: Săcele, Str. Barajului nr. 84

Date de contact: Telefon: 0268. 276 693

Fax: 0268.276 693

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: bradet@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 72/30.08.2016

Descriere atribuții generale:

 • 1. Realizează informarea potențialilor beneficiari/reprezentanți legali/membrii de familie cu privire la locuința protejata;

 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca serviciul respectat

  răspunde nevoilor beneficiarilor;

  (r

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor/reprezentantului legal, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia;

 • 4. Asigură accesul la servicii pentru fiecare beneficiar, conform unui plan individual de intervenție;

 • 5. Asigură suportul necesar beneficiarilor pentru realizarea activităților de baza ale vieții zilnice;

 • 6. încurajează și promovează un stil de viață sănătos, independent și activ;

 • 7. Promovează integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 8. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 9. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 10. Asigură spatii necesare desfășurării activităților zilnice;

 • 11. Asigură și aplica masurile de prevenire și control a infecțiilor;

 • 12. Respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege;

 • 13. Aplică măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;

 • 14. încurajează beneficiarii sa-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

 • 15. Dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile sociale;

 • 16. Capacitate de 10 locuri;

 • 17. Beneficiarii sunt persoane adulte, cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

b. Centrul de Plasament „Ghiocelul”- serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Săcele, Str. Barajului nr. 84

Date de contact: Telefon: 0268. 276 693

Fax: 0268. 276 693

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: bradet@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 15/24.08.2000

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protective a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

  Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

  Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

  Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

  Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

  Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în


 • 10.

11.

12.

 • 13.

 • 14.

concordanta cu scopul și funcțiile centrului;


 • 15. Are o capacitate de 49 locuri;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

 • 16. Beneficiari copii cu dizabilități/CES, cu vârsta cuprinsa 7-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

c. Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Brădet - serviciu specializat de zi

Adresa: Săcele, Str. Barajului nr. 84

Date de contact: Telefon: 0268. 276 693

Fax: 0268. 276 693

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: bradet@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 110/18.03.2015

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură activități de informare la nivelul comunității;

 • 2. Asigură relații de colaborare activă cu familia copiilor care frecventează centrul;

 • 3. Asigură servicii prevăzute în planul de abilitare-reabilitare a copilului, în funcție de gradul de handicap;

 • 4. Asigură consiliere psihologică și după caz terapie;

 • 5. Asigură consiliere și sprijin pentru părinți;

 • 6. Asigură protecție împotriva oricăror forme de abuz;

 • 7. Asigură o structură de personal capabil să desfășoare activități conform misiunii centrului;

 • 8. Are o capacitate maxima de 34 locuri/lună;

 • 9. Beneficiarii sun copii cu certificate de încadrare în grad de handicap.

10. Centrul de Plasament Dacia - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Corn. Jilbert, sat Dacia, Str. Libertății nr. 221

Date de contact: Telefon: 0268. 285 560

Fax: 0268. 285 560

Site: www.dqaspcbv.ro Email: dacia@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 114/07.09.1998

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;


 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;
 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanta cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 30 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsă 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

11. Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea - serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

Adresa: Rupea, Str. Republicii nr. 173

Date de contact: Telefon: 0268 / 260 442

Fax: 0268. 260 442

Site: www.dqaspcbv.ro Email: rupea@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 114/07.09.1998

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicală corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;

 • 13. Asigură spatii de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanta cu scopul și funcțiile centrului;

 • 15. Are o capacitate de 34 locuri;

 • 16. Beneficiari copii cu vârsta cuprinsa 3-18 (26) ani lipsiți temporar sau permanent de ocrotire părintească.

 • 12. Centrul de îngrijire si Asistentă „Sf. Gheorqhe” Victoria - serviciu de tip rezidențial pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități

Adresa: Loc. Orașul Victoria, str. Policlinicii nr. 12

Date de contact: Telefon: 0268 / 241 354

Fax: 0268. 241 354

Site: www.dqaspcbv.ro Email: azur@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data:

Descriere atribuții generale:

1. Asigură accesul potențialilor beneficiari/membrilor familiei anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de activitătilor/serviciilor;


VJÂiî.y

 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții;

 • 4. Asigură îngrijire și asistarea beneficiarilor în centrul rezidențial potrivit nevoilor identificate și situației personale a fiecărui beneficiar;

 • 5. Acordă servicii fiecărui beneficiar în baza unui Plan individualizat de asistentă si

5            I

îngrijire/plan de intervenție;

 • 6. Asigură beneficiarilor ajutor pentru realizarea activităților de baza ale vieții;

 • 7. Asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului;

 • 8. încurajează și promovează un stil de viață independent și activ;

 • 9. Promovează integrarea /reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 10. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 11. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 12. Asigură fiecărui beneficiar un spațiu de cazare personal, potrivit nevoilor proprii;

 • 13. Asigură o alimentație echilibrată beneficiarilor;

 • 14. la măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant;

 • 15. încurajează beneficiarii sa-și exprime opiniile;

 • 16. dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul și funcțiile centrului;

 • 17. Are o capacitate de 48 locuri;

 • 18. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilitati

13. Centrul de Plasament „Sfântul Stelian” Ghimbav - serviciu de tip rezidențial pentru protecția copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal

Adresa: Loc. Ghimbav, str. Calea Fagarasului nr. 3

Date de contact: Telefon: 0268.258370

Fax: 0268. 258370

Site: www.dqaspcbv.ro Email: sfstelian@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 233/08.06.2011

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură admiterea și ieșirea beneficiarilor din centru, conform prevederilor legale;

 • 2. Asigură planificarea serviciilor de protecție a copilului, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP);

 • 3. Asigură menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil;

 • 4. Asigură intimitatea și confidențialitatea;

 • 5. Asigură hrană la standarde de calitate potrivit nevoilor beneficiarului;

 • 6. Asigură echipamentul, îmbrăcămintea necesara fiecărui beneficiar;

 • 7. Asigură și menține starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 8. Asigură îngrijire medicala corespunzătoare fiecărui beneficiar;

 • 9. Asigură educația informală și non-formală;

 • 10. Asigură activități de recreere-socializare în incinta centrului și în comunitate;

 • 11. Asigură program individualizat de consiliere psihologică;

 • 12. Asigură protecția copilului împotriva abuzurilor;


 • 13. Asigură spații de locuit și condiții igienico sanitare pentru beneficiari;

 • 14. Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile concordanta cu scopul și funcțiile centrului.

 • 15. Are o capacitate de 20 locuri;

 • 16. Beneficiari copii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal și copii cu risc infracțional ridicat, cu vârsta cuprinsa 7- 14 ani la data comiterii faptei sau între 14 și 16 ani dacă s-a dovedit prin expertiză că nu au discernământ;

 • 17. Beneficiarii își au domiciliul în județul Brașov sau în alte județe care au stabilite masuri de protecție prin sentință judecătorească la acest centru.

14. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”

Adresa: Mun. Brașov, str. Mărășești nr. 2 Bis

Date de contact: telefon: 0268. 516 651

Fax: 0268.516 651

Site: www.dqaspcbv. ro

Email: razadelumina@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 23/05.07.2016

Descriere atribuții generale:

 • a. Asigură activități de informare la nivelul comunității;

 • b. Asigură relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul;

 • c. Asigură acordarea serviciilor și derularea activităților în baza unui program personalizat de intervenție;

 • d. Asigură desfășurarea de activități educaționale - de învățare, de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;

 • e. Asigură activități variate și eficiente de abilitare și reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;

 • f.  Asigură activități recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și reabilitare, pe de o parte, și cele de relaxare și joc, pe de altă parte;

 • g. Oferă sprijin copiilor pentru orientarea școlara și profesională, precum și consiliere psihologică;

 • h. Oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului și familiei sale;

 • i.  Asigură o bază materială corespunzătoare desfășurării tuturor activităților;

 • j.  Asigură o structură de personal capabil să deruleze activitățile cu aceasta categorie de beneficiari;

 • k. Oferă beneficiarilor servicii de specialitate conform standardelor de calitate, în baza unui plan de acțiune, în funcție de nevoile identificate;

 • l.  Asigură protejarea beneficiarilor împotriva oricăror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

 • m. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistență copiilor și familiilor lor, inclusiv cu profesioniști din domeniu;

 • n. Are o capacitate de 20 locuri;

 • o. Beneficiari: copii cu dizabilități (vizuale sau cu alte afecțiuni), cu vârsta cuprinsă intre 3 și 18 ani, care au domiciliul în Brașov și în localitățile apropiate, care urmează sau nu o formă de învățământ.

> Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

Conform Hotărârii Conșiliului Județean Brașov nr. 22/05.07.2016, s-a aprobat preluarea în structura D.G.A.S.P.C Brașov, în subordinea Conșiliului Județean Brașov a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia, instituție cu personalitate juridică, Cod Fiscal 5686547.

Adresa: Loc. Șercaia, str. Părăului nr. 160, cod RO 507195, jud. Brașov,


Date de contact: Telefon: 0268/245921

Fax: 0268/245921

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: canaansercaia@dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 22/05.07.2016

Număr total de posturi: 56

Descriere atribuții generale:

 • 1. Asigură accesul potențialilor beneficiari/membrilor familiei lor/reprezentaților legali, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activități lor/serviciilor;

 • 2. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 3. Realizează încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții;

 • 4. Asigură îngrijire și asistarea beneficiarilor în centrul rezidențial potrivit nevoilor identificate și situației personale a fiecărui beneficiar;

 • 5. Acordă servicii fiecărui beneficiar în baza unui Plan individualizat de asistență și îngrijire/plan de intervenție;

 • 6. Asigură beneficiarilor ajutor pentru realizarea activităților de baza ale vieții;

 • 7. Asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului;

 • 8. încurajează și promovează un stil de viață independent și activ;

 • 9. Promovează integrarea /reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 10. Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminala și în caz de deces;

 • 11. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 12. Asigură fiecărui beneficiar un spațiu de cazare personal, potrivit nevoilor proprii;

 • 13. Asigură o alimentație echilibrata beneficiarilor;

 • 14. la măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant;

 • 15. încurajează beneficiarii sa-și exprime opiniile, daca au capacitate/discernământ;

 • 16. Dispune de o structura de personal capabil sa asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanta cu scopul și funcțiile centrului;

 • 17. Capacitate maximă de 50 locuri;

 • 18. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilități.

> Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria - instituție cu personalitate juridică

Adresa: Loc. Orașul Victoria, str. Policlinicii nr. 12 , jud. Brașov

Date de contact: Telefon: 0268/241 354

Fax: 0268/241 354

Site: www.dqaspcbv.ro

Email: castanul @dqaspcbv.ro

Actul de înființare și data: HCJ nr. 129/09.03.2017

Număr total de posturi: 39

Descriere atribuții generale:

 • 1. Realizează informarea potențialilor beneficiari/reprezentanților legali și/sau membrilor de familie cu privire la scopul sau /funcțiile sale și serviciile oferite;

 • 2. Asigură o structura de personal capabil sa desfășoare activitățile în concordanta cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor;


 • 3. Realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii și numai daca pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor;

 • 4. Asigură îngrijirea și asistarea beneficiarilor în baza unei evaluări a nevoilor și situației personale a fiecărui beneficiar;

 • 5. Acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individual de asistență și îngrijire/plan de intervenție;

 • 6. Asigură servicii de asistenta medicala;

 • 7. Asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului;

 • 8. încurajează și promovează un stil de viață independent și activ;

 • 9. Promovează integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarilor;

 • 10. Asigură prevenirea și controlul infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 11. Respectă drepturile beneficiarilor;

 • 12. Asigură spatii necesare desfășurării activităților cu beneficiarii;

 • 13. Asigură o alimentație echilibrata din punct de vedere cantitativ și calitativ pentru toți beneficiarii;

 • 14. Asigură fiecărui beneficiar un spațiu de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii;

 • 15. Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora;

 • 16. încurajează beneficiarii sa-și exprime opinia asupra oricăror aspect care privesc activitatea centrului;

 • 17. Asigură notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor;

 • 18. Asigură încetarea serviciilor la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia;

 • 19. Asigură prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament, abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;

 • 20. Are o capacitate maxima de 40 locuri;

 • 21. Beneficiarii sunt persoane vârstnice, definite ca persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilita de lege și se găsesc în cel puțin una dintre situațiile:

 • • nu au familie sau nu se afla în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • • nu au locuința și nici posibilitatea de a-și asigură condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • • nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii

necesare;

 • • nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializata;

 • • se afla în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice.


VERIFICAT SERVICIUL RESURSE UMANE, Raluca HASUDIRECTOR GENERAL ADJ. P.C Cristina-Zina BELDIE q

DIRECTOR GENERAI ADJ. EC LIVIU GAVRlUV
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

-

rH

r*.

o» + »—i

COMWRMENWL ADMiNISlHAW MT4MDMU TEHNIC Șl APHOVUK«MKE

LO

ț-!


o Q-


u Q_8

CENTRUL DE PLASAMENT "CASA

h-

IA

11

MARIA"

CM

co

§ "S

«—1

fi: g S w u:

CENTRUL DE PLASAMENT "FLOARE DE COLȚ"

O

o


CENTRUL DE PLA5Mț£l|

* *’ 1*1

Ol

O

rrumii

LD

O

LtN 1 nUL Ut

Ol

m


CENTRUL DE

GHE

00 LD

CENTRUL DE PLASAMENT'tASA.WAMA’ I

m rr m m


LEXUL

RVICII

11$

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ TIMIȘUL DE SUS

O LO

o m

ir

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ "SF ANTON"

cn LA

cn


z

LOCUINȚA PROTEJATĂ "CASA IRLANDA"

00

s

1

CASA DE TIP FAMILIAL "GREIERAȘUL"

t-4 W

s

o

CASA DE TIP FAMILIAL "PETER PAN"

m

O f-H

i

CASA DE TIP FAMILIAL "DONALD"

O

3

LOCUINȚA PROTEJATĂ "SF PATRICK"

00


■>BIROUL ADOPȚII

ț—1

LO

LO + r-1


COMPARTIMENT DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII

r*

r-


BIROUL MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl INCLUZIUNE SOCIALĂ

Lfl

LO + v1


SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ COPII REZIDENȚIAL

«—I

o rH

«—(

ț-l ț-H +


SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ COPII REZIDENȚIAL


SECRETARIAT COMISIE PROTECȚIA COPILULUI

y<
CENTRUL DE RECUPERARE "MICUL PRINȚ" + ECHIPA MOBILĂ

o m

uj P £9*

o» m

CENTRUL DE ZI "CASA SOARELUI"

in T—<

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "DOMINO" Șl TELEFONUL COPILULUI


COMPLEXUL DE SERVICII "MĂGURĂ" CODLEA

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "DOMINO" Șl TELEFONUL COPILULUI

ț““<

00

1

LA

1

O o

Ol

in Ol

LA Ol

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU HANDICAP "SPERANȚA"

CENTRUL DE PLASAMENT "ALBINA"

CENTRUL DE PLASAMENT "AURORA"

CENTRUL DE PLASAMENT "ALICE"


COMPLEXUL DE SERVICII TÂRLUNGENI

CASA DE TIP FAMILIAL "DANIEL"

cn

Ol rH

kO

«—1 rH

»—1

«—1

t—1

LOCUINȚA PROTEJATĂ "CASA ADRIAN"

CASA DE TIP FAMILIAL "BUBURUZA"

CASA DE TIP FAMILIAL "PATROCLE"

CASA DE TIP FAMILIAL "LIZUCA"


CASA DE TIP FAMILIAL "LIZUCA"

COMPLEXUL DE SERVICII PIATRA CRAIULUI

CASA DE TIP FAMILIAL "SF MARIA"

Ol ro

O

O» o r-<

CASA DE TIP FAMILIAL "BREBENEL"

CASA DE TIP FAMILIAL "BAMBI"


§

CENTRUL MATERNAL "CASA MAMEI"

LD

« a

CASA DE TIP FAMILIAL "CHIP"

r>

rH

m

«H

O.

3

X

CASA DE TIP FAMILIAL "DALE"

rH f1


gtj

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP

m

LOCUINȚA PROTEJATĂ "CASA CHRIS"

Ol

O Ol

o T—I

CENTRUL DE PLASAMENT "GHIOCELUL"

cn