Hotărârea nr. 378/2018

Hotărârea nr.378 – stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a modalităţii în care va fi acoperită contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria, precum și a categoriilor de venituri, care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală

(. <)\SII II I JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007

Consiliul Județean Brașov


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officc4rjudbrasov.ro. www.jvidbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 378 din data de 30.10.2018

- privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a modalității în care va fi acoperită contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria, precum și a categoriilor de venituri, care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Referatul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate cu nr. Ad. 15413/22.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a modalității în care va fi acoperită contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice ‘'Castanul” Victoria, precum și a categoriilor de venituri, care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 129/09.03.2017 privind aprobarea reorganizării Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria ca instituție publică cu personalitate juridică în structura și în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului de Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 42/31.01.2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, precum și a modalității în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, a cărei încetare se propune;

Având în vedere dispozițiile art.3, lit.”c”, art.4, lit.”c” (anexa nr. 3), art.8 din H.G.R. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârsnice din centrele rezidențiale, art. 24, art. 25, alin. (1), (2), (4) și (5)-(8) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 327, art. 341, art. 548 și art.840 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.91, alin.(5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere de 3719,07 lei, defalcat în funcție de gradele de dependență ale persoanelor vârstnice beneficiare ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria, după cum urmează:

Nr. Crt.

Grad de dependență

Cost mediu estimat/lună pentru anul 2018 (lei)

1.

IA

4588

2.

IB

4339

3.

IC

4091

4.

IIA

3843

5.

IIB

3596

6.

IIC

3347

7.

iiia

3099

8.

IIIB

2851

Art.2. Se aprobă modalitatea în care va fi acoperită contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria, respectiv:

  • 1. Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin, datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;

  • 2. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

  • 3. La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al beneficiarului și/sau al susținătorilor legali se procedează după cum urmează:

  • a. din veniturile nete lunare ale beneficiarilor/susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

  • b. suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care beneficiarii/susținătorii legali îi au efectiv în întreținere;

4.Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu;

5. Obligația de plată a contribuției lunare, în sarcina susținătorilor legali, se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Art.3. Se aprobă categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, funcție de care se va stabili cuantumul contribuției lunare de întreținere, respectiv:

-venituri din profesie;

-venituri din muncă și cele asimilate acestora;

-venituri din fructe civile;

-venituri din administrarea bunurilor.

Art.4. începând cu data prezentei, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 42/31.01.2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, precum și a modalității în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere.

Art.5. Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, Direcția Economică, Căminul Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR, Maria DuidBrăveanu