Hotărârea nr. 377/2018

Hotărârea nr.377 – stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap beneficiare ale Complexului de Servicii Timiș

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România. 500007

Telefon: + 40 268 410 777. Fax:.....40 268 475 576

o f'ti ce> a.j udbrasov.ro, w w w.j u d braso v. ro


ROMÂNIA


Consiliul Județean Brașov

>

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.377

din data de 30.10.2018

- privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap beneficiare ale Complexului de Servicii Timiș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 octombrie 2018;

Analizând Referatul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate cu nr. Ad. 14771/22.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap beneficiare ale Complexului de Servicii Timiș;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 65/30.08.2016, a cărei încetare se propune, privind modificarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș, stabilit prin Hotărârea nr.31/03.02.2016 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.3, lit.”c” și art.4, lit.”b” (anexa nr. 2) din H.G.R. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârsnice din centrele rezidențiale, art. 54, alin. (4) și art. 94, alin. (3), art. 94A1, art. 94A2 ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 33, alin. (1), art. 53, alin. (1) -(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, norme aprobate prin H.G.R. nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din anexa la Ordinul Ministerului Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.91, alin.(5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Timiș, în cuantum de 4156,24 lei.

Art.2. începând cu data prezentei, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 65/30.08.2016 privind modificarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș, stabilit prin Hotărârea nr.31/03.02.2016 a Consiliului Județean Brașov.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, Direcția Economică, Complexul de Servicii Timiș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.