Hotărârea nr. 376/2018

Hotărârea nr.376 – completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov f

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 376

din data de 30.10.2018

- privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. ad 17172 din data de 22.10.2018 și raportul de specialitate nr. 17172 din data de 22.10.2018 întocmit de persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la velul Consiliului Județean Brașov prin care se propune completarea Regulamentului de Organizare și uncționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat se propune completarea art. 13 din Capitolul I /Dispoziții generale” cu atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal și asigurarea protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 237/26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului le Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 104, alin. (1), lit. “a” și alin. (2), lit. “a” din Legea administrației •ublice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului VI - art. 60 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum și art. 91, alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările terioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,


n: F


55'


di


P'


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.- Se completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 237 din data de 26.07.2018, după cum urmează:

La art. 13 - Capitolul I „Dispoziții generale”, după lit. „e” se introduc două noi litere “f’ și “g”, cu următorul cuprins:

  • f) prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la nivel european și național.

  • g) asigură protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și a administrației publice.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

i

I

iContrasemnează, SECRETAR

"T“~