Hotărârea nr. 375/2018

Hotărârea nr.375 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov

i

Cod F-16


CONSILIUL .11 Dl I I. \\ BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5. Brașov. România. 5001 *07 Telefon: + 40 268 410 777. Eax: +40 268 47: 576 officeffojudbrasov.ro. www.Judbrasov.ro

ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR. 375

din data de 30.10.2018

privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în

cuantum de minimum 10% din


valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerv ui Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data d : 30.10.2018;

irtul de specialitate înregistrat cu ministrație Publică - Direcția de


Analizând expunerea de motive nr. 16095 din data de 18.10.2018 și rap nr. 16095 din data de 18.10.2018, întocmite de către Direcția Generală A< Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării .1 idețului Brașov, prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către S Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 7449 din data de 3.10.2018 a Spitalului Clinic de Bo

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/z sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/201 * de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autorită precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice lo modificările și completările ulterioare:

pitalul Clinic de Boli Infecțioase


i Infecțioase Brașov;

006 privind reforma în domeniul 18 privind transferul ansamblului :ile administrației publice locale, din Legea administrației pubhce


:ale nr. 215/2001, republicată eu


HOTĂRĂȘTE:

cuantum de minimum W% din


Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase E rașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în b

igetul de venituri și cheltuieli al


Județului Brașov pe anul 2019, ulterior comunicării de către Ministerul $ ănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndepliniri a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic d : Boli Infecțioase Brașov.

PREȘEDINTE

< ■ '

Adrian - Ioan^Yeștea—f

’   «            r~*"

Conți asemnează, SE< 2RETAR


Maria


Dumbrăveanu

J

O

ANEXĂ LA HCJ BV NR.

PREȘEDINTE,      ____________

ADRIAN IOAN VEȘTEAAnexă cote de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la fina Clinic de Boli Infecțioase Brașov din fonduri de la Ministerul Să


Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă I totală 1 solicitata,cu

TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliuil Județean minimum 10%

1.

Citromedru în flux pentru determinarea limfocitelor T CD4

1

427

384,3

42,70

2.

ECOGRAF PORTABIL

1

270

243

27

3.

Ambulanță transport pacienți necritici

1

67,5

60,75

6,75

Total aparatură medicală

764,5

688,05

76,45

i

i

Director Executiv DSAM Adelina Mihaela Văsioiu