Hotărârea nr. 374/2018

Hotărârea nr.374 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

CO N S1L! U L J U DEȚE AN B R A ȘO V

B-dul Eroilor nr. 5. Brașov. România. 500(07 Telefon: + 40 268 410 777. Fax: +40 268 47: 576


Consiliul Județean Brașov

>

Cod F-16


officefojudbrasov.ro. www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR. 374

din data de 30.10.2018


privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuant im de minimum 10% din va oarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Erașov spre finanțare Ministere ui Sănătății


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 34.10.2018;


Analizând expunerea de motive nr. 16189 din data de 18.10.2018 și rapor ul de specialitate înregistrat cu nr. 16189 din data de 18.10.2018, întocmite de către Direcția Generală Administ n și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județ ilui Brașov, prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitali Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 15224 din data de 4.10.2018 a Spitalului Clinic de Psihi itrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/ f sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2001 atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile ad și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice lc cale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:


■ație Publică - Direcția de Sănătate


Clinic de Psihiatrie și Neurologie


006 privind reforma în domeniul privind transferul ansambkilu- de ninistrației publice locale, precum


HOTĂRĂȘTE.


Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în cuant ui


m de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Irașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul Brașov pe anul 2019, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a fin parte integrantă din prezenta hotărâre.


de venituri și cheltuieli al Județul ui mțării prevăzută în anexa care face


Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru apare tura medicală efectiv achiziționată.


Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire i prezentei hotărâri prin Direcții oe Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Ps


hiatrie și Neurologie Brașov.


PREȘEDINTE

Adrian - Ioan Veștea

-.......................+ ..........'■+■'+

-........

. • ■


Contras


>mnează,


SECI IETAR


Maria Di


mbrăveanu


ANEXĂ LA HCJ BV NR. PREȘEDINTE, ADRIAN IOAN VEȘTEA

v

lSECRETAR MĂRIA DUMBRĂVEANU

; /

//Anexă cote de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul  Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov din fonduri de ia Ministerul SănătățiiMiii Iei

Nr.crt

Denumire echipament medical

Cant, (buc)

Sumă |

totală     Contribuție

solicitată MinisteruI I Sănătății Cu TVA 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Aparat pentru terapie cu suspendarea pacientului pentru recuperarea mersului la cei cu traumatisme vertebro-medulare

1

1.650         1.485

165

2.

Dispozitiv pt.stimularea proprioceptivă și antrenamentul multiaxial la nivelul membrelor inferioare

1

250    I     225

25

3.

Computer tomograf

1

2.790        2.511

279

4.

PACS-sistem digital de arhivare a imaginilor și comunicarea acestora

1

160 I     144

16 i

Total aparatură medicală

4.850        4.365

485


Director Executiv DSAM Adelina Mihaela Văsioiu