Hotărârea nr. 372/2018

Hotărârea nr.372 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-duî Eroilor nr. 5, Brașov. România.: 00007 Telefon: + 40 268 410 777. Fax: +40 268 475 576Consiliul Județean Brașov

)


office@j udbrasov.ro. www.judbraso\ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 372

din data de 30.10.2018


privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri îi

valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății


cuantum de minimum 4 0% din


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data


e 30.10.2018;


)ortul de specialitate înregistrat cu


Analizând expunerea de motive nr. 16196 din data de 18.10.2018 și ra

nr. 16196 din data de 18.10.2018, întocmite de către Direcția Generală Administrație Publică - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării

cu procentul de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 8067 din data de 5.10.2018 a Spitalului Clinic de Pi

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95 sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/21 de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autorit iți le administrației publice localii, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 1 locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:


ludețului Brașov, prin cofinanțare,


î eumoftiziologie Brașov; i

2006 privind reforma în domeniul 08 privind transferul ansamblului


din Legea administrației publice


HOTĂRĂȘTE.


Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri îi cuantum de minimum 10% di n valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumof iziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezi nta hotărâre.


Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în Județului Brașov pe anul 2019, ulterior comunicării de către Ministerul anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


ugetul de venituri și cheltuieli al Sănătății a finanțării prevăzută in


Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.                                                                                                  \


Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinir; a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic c ; Pneumoftiziologie Brașiov.


PREȘEDINTE         %

Adrian -/ÎQan Veștea/ rf+ev-?-

......                  “ X                  '


Cont 'asemnează, SE 2RETAR


Maria


Dumbrăveanu

I /


V... *

ANEXĂ LA HCJ BV NR.

PREȘEDINTE, ADRIAN IOAN VEȘTEA


M.


ț ■■

Anexă cote de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finan


Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din fonduri de la Ministerul


Nr.crt


1.


2.


SECRETAR


R1A DUMBRĂVEAMJările solicitate de Spitalul


! iănătătii

»


Mii lei


Denumire echipament medical


Computer Tomograf


Gazmetru


Total aparatură medicală


' Director Executiv DSAM Adelina Mihaela Văsioiu


Cant, (buc)


Sumă totală solicitată

Cu TVA


2622,6


63


2685,60


Contribuție Ministerul Sănătății 90%


2360,34


56,70


2417,04


Contribui Consiliul


Județean minimum


10%


262,26


6,3


268,56