Hotărârea nr. 371/2018

Hotărârea nr.371 – aprobarea cofinanțării de către Județul Brașov cu suma de 4 mii lei a obiectivului de investiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov

)


CONSILIUL JUDEȚEAN BR.AȘO B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România.

Telefon: + 40 268 410 777. Fax: +40 261

office@judbrasov.ro, www.judbrasc v.ro


V 500007

475 576
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 371

din data de 30.10.2018


privind aprobarea cofinanțării de către Județul Brașov cu sima de 4 mii investiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spitalul Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea” Brașov


lei a obiectivului de

Clinic de Dbsterrică


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data d« 30.10.2018;


Analizând expunerea de motive nr. 17123 din data de 19.10.2018 cu nr. 17123 din data de 19.10.2018, întocmite de către Direcția Gener:


;i raportul de specialitate înregistrat ■; ilă Administrație Publică - Direcția d^ Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea cofi tanțării de către Județul 3 'așov cu echipament screening auditiv prin .A. Sbârcea”Brașov;


suma de 4 mii lei pentru obiectivul de investiții echipament medical otoemisiuni acustice” la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr.

Văzând adresa nr. 7618 din data de 19.10.2018 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Sbârcea”Brașov, precum și faptul că suma propusă reprezintă procentul tctală a obiectivului de investiții;

Luând în considerare comunicarea Ministerului Sănătății nr. SP/1

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Leț 3a nr. 95/2006 privind r domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănăt iții către autoritățile administrației publice locale, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și a administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publ modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


ci


„Dr. LA..

de cofinanțare de 10% dih valoarea


885 din data de 16.10.2018;

reforma în

transferul


G. nr. 162/2008 privind


in. (5), lit. „a”, pct. 3 Legea completările ulterioare;

i ce locale nr. 215/2001, republicată


Art.l. - Se aprobă cofinanțarea cu suma de 4 mii lei din bugetul

Brașov pe anul 2018, reprezentând procentul de minimum 10% din va sarea investițiilor propuse de că.re Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea”spre finanț ii

rtiziției echipamentului medical:

• “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” ( '< mii lei finanțare Ministerul Sănătății)


ie venituri și cheltuieli a


Județului


ire Ministerului Sănătăți ii necesară


ac


aloare totală 40 mii lei, cLir. care 36


ac


Art.2. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face liiziționată.


pentru aparatura medica|lă efectiv


Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îr deplinire a prezentei hotărâri prir Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spital îl Clinic de Obstetrică Ginecologie


„Dr. I.A. Sbârcea”Brașov.


PREȘEDIMTE-__. Adrian - IoafoVeștea

/■

L- "
Contrasemnează, SECRETAR daria Dumjbrăveanu