Hotărârea nr. 370/2018

Hotărârea nr.370 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5. Brașov. România, SOC 1)07 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 47 5 576 office,fojudbrasov.ro. www.judbrasov.riROMÂNIA.

!


HOTĂRÂREA NR, 370


din data de 30.10.2018


privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum j!0% di valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecokgie “Dr.LA. Sbârcea” Brjșciv spr finanțare Ministerului Sănătății                                                                            '


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.1(


,2018;


Analizând expunerea de motive nr. 16114 din data de 18.10.2018 și răpi rtul de specialitate înregistrat cu

16114 din data de 18.10.2018, întocmite de către Direcția Generală Administr iție Publică - Direcția de Să ăti.o. >v, prin cofinanțare, cu procentul i e Obstetrică Ginecologie! Dr.l


Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Braș minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 7195 din data de 4.10.2018 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.LA. Sbârcea” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 9 i/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/200J privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile adr linistrației publice locale, (precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea admir istrației publice locale nr. ț 15/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice modificările și completările ulterioare:


locale nr. 215/2001, repuiil caO. cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în cu: investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezente


iqntum de minimum 10% d h ‘/aloarea .A. Sbârcea” Brașov spre finanțare hotărâre.


Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în buget îl de venituri și cheltuieli Județului Brașov pe anul 2019, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a fi parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru ap:


iiianțării prevăzută în anexȚ care ft.ee *i ratura medicală efectiv achiziționată.


Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri pun Direcția de Obstetrică Ginecologie “Dr.I A.


de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Sbârcea” Brașov.


PREȘEDINTE

Adrian - Ioa&4£e$țea

Contr: semnează, SE /RETAR Maria luțnbrăveanu

ANEXĂ LA HCJ BV NR.

PREȘEDINTE,

SECRETAR


ML .RIA DUMBRĂVEANU


ADRIAN IOAN VESTEA

> ■■■'” /'I Â'

Anexă cote de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finan ările solicitate de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.Sbârcea” Brașov din fonduri de la Ministerul Sănătății

Mij lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitat:

TVA

i,cu

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

-------J_—

Contribuție

Consiliul

Județean

mir IO”,

:iinumi

'o

1.

Incubator Nou Născuți

15

1.200

1.080

120

2.

Masa Nașteri

9

990

891

99

3.

Mamograf

1

920

828

92

Total aparatură medicală

3.110

2.799

311Ș

Director Executiv DSAM Adelina Mihaela Văsioiu