Hotărârea nr. 369/2018

Hotărârea nr.369 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean

>

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B -dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 50000?

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 ! 76 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂJMÎA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.369

din data de 30.10.2018


- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ’'DȚ


I A.Soârcea" Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30


10.2018;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr.ad.17125 din dața de 22.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medical i/ Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clir ic de Obstetrică Ginecologie "Dr. LA.Sbârcea” Brașov;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie


’Dr. l.A.Sbârcea7’ Brașov pu


nr. de înregistrare 17126/19.10.2018 prin care se propune transformarea unor posturi vacante și redistribuirea lor în locuri de muncă considerate deficitare din punct de ved< :i promovarea în funcții și grade profesionale imediat superioare urmare primariat în conformitate cu Ordinul nr. 1470/20 octombrie 2011 pentru angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personal sanitare publice din sectorul sanitar.

Modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 165/30.05.2018 țrivind aprobarea statului < e funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Ibârcea” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b” di t Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, p ecum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate dq Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice ocale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guve aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență < privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea < riteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contr;


:re al personalului precum și a susținerii examenului de iprobarea criteriilor privinjd ilui contractual din unitățile


încadrarea în cheltuielile de


rnului nr. 56/2009 pentru Guvernului nr. 162/200Ș Ministerul Sănătății cătrcj ulterioare, precum și de


ctual din unitățile sanitare


publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, predum și de dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice'nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;                 |

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c’jprecum și prevederile art. 104 alin. (1) lit. 'a" și alin. (2) lit."a" din Legea administrației publice locali nr.215/2001, republicată.! cu modificările și completările ulterioare;                                   I

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:                   I

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de I. A.Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din preze

Obstetrică Ginecologie ' Dr. ita hotărâre.

,2 din Hotărârea CcnsilițiLii organigramei Spitalului Clinic


Art.2 - începând cu data prezentei, încetează dispozițiile An Județean Brașov nr. 165/30.05.2018 privind aprobarea statului de funcții și de Obstetrică Ginecologie "Dr. I.A.Sbârcea" Brașov.

Art.3 - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologier’Dr. I.A.Sbârcea” Brașox

în


calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de postițri.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcfca” Brașov.                                                                   I

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veșteâ /
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

„DR. IOAN AUREL SBÂRCEA"

BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36

C.U.1.4443183

E-mail: secretariat@maternitatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055

Nr.'5 'î/   i     K  'M’A

Anexa la HCJBM nr.

Președinte,                      1

Adrian loan Vestea          1

I

Din data de........

Secretar, Maria Dumbrăveanâ

A .                    ■

p Director executiv,

Adelina Vasioiu

1

STAT DE FUNCȚII

1

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profcsional/grad

Specialitatea

Nivel studii

-—

Cuantum post 1

0

1

2

3

4|

5

* L J

L Finanțare din venituri proprii

i

MANAGER

MEDIC

PRIMAR / II

S

1

1—-

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR/II

s

I

3

DIRECTOR FINANCIAR CON'

ABIL

II

S

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /II

S

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

S

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /11

pediArie

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

PED./NȚONAT.

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

AȚI

s

I

9

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR /1

farmUcie

s

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / I

LABORATOR

s

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR /1

SOLI INI dcTIOASl

s

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

Mp

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

Mp

s

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA/II

s

I

16

SEF BIROU

ECONOMIST

IA / II

s

1

17

SEF SERVICIU TEHNIC

INGINER

IA/II

s

18

SEF SERVICIU ADMINISTRA'

REFERENT

IA/II

M

1 i

19

MEDIC

PRIMAR

op

s

20.5

20

MEDIC

SPECIALIST

Ob

s

4.5

21

MEDIC

PRIMAR

PHD.

s

2

22

MEDIC

PRIMAR

NEfNAT

s

9 î

23

MEDIC

SPECIALIST

NEfNAT

s

5 ?

24

MEDIC

PRIMAR

Agi

s

5 •

25

MEDIC

SPECIALIST

Ajl’I

s

1 ;

26

..-z \

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

s

I !

27

MEDIC

PRIMAR

ANAT. PAT

s

2

28

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

s

i ;

29

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1 !

30

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

s

1 i

31

MEDIC

SPECIALIST

LABORATOR

s

1 i

32

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

3 i

33

PSIHOLOG

PRIMAR

s

1 j

34

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

s

44!

35

ASIST MED.

Jg

s

I<

36

MOAȘA

PRINCIPAL

1G

s

1

T7

MOAȘA

PRINCIPAL

IfG

s

11

38

ASIST MED.

PRINCIPAL

I.ABORA'

OR

S

2

I

39

ASIST MED.

I.ABORA'

OR

PI.

2

40

ASIST.MED.

PRINCIPAL

SOCIA

s

1

■ ț"

1

41

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

SSD

8

42

ASIST MED.

MG

SSD

6

43

ASIST MED.

PRINCIPAL

OG

PL

12

44

ASIST MED.

PRINCIP AI.

MG

PL

84

45

ASIST MED.

PRINCIPAL

PED.

PL

6

46

ASIST MED.

MG

PL

63

47

ASIST MED.

PRINCIPAL

1-ARMA

:ie

PL

5

48

ASIST MED.

PRINCIPAL

ANAT.P

vr.

PL

3

49

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORA

FOR

PL

3

50

ASIST MED.

PRINCIPAL

RADIOLi

GIF.

PI.

1

51

ASIST MED.

PRINCIPAL

IGIEN/

PL

2

52

ASIST MED.

PRINCIPAL

MEDICO-SC

)CIAL

PL

1

53

ASIST MED.

DIETETII

CA

PL

2

54

MOAȘA

PRINCIPALA

OGI

M

1

55

KTNETOTERAPEUT

PRINCIPALA

S

1

56

AUTOPSIER

M

0.5

57

INFIRMIERA

G

80

58

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

59

ȘOFER AUTOSANITAR?

G

2

60

AMBULANTIER

M

1

61

STATISTICIAN PR.

M

1

62

REGISTRATOR MED

M

4

63

REGISTRATOR MED

PRINCIPAL

M

1

64

OPERATOR DATE

M

2

65

ECONOMIST IA

S

4

66

ECONOMIST I

S

1 ;

67

ECONOMIST II

S

2 I

68

CONSILIER JURIDIC IA

S

z.

69

INGINER IA

S

2

1    70

INGINER SISTEM IA

S

I

71

REFERENT IA

M

1

72

CONTABIL IA

M

1

73

REF. DE SPEC. III

S

2 !

74

SEF DEPOZIT I

M

1

75

CASIER

M

1

76

MAGAZINER

M

1

77

TEHNICIAN II

M

I

78

ARHIVAR

M

1

79

SPALATOREASA

G

9j

80

MUNC. CALIF I

G

14j

81

MUNC. CALIF III

G

3!

82

MUNC. CALIF IV

G

6

83

MUNC.NECALIFICAT

G

5>

84

AGENT DDD

G

2|

Total venituri proprii

58^7

1

MEDIC

REZID. I

)RÎNOf|lRINGOLC

S

..... !|

2

c

MEDIC

REZID. I

|dg

S

4

3

MEDIC

REZID. II

DG

s

■ ■ • 3

4

MEDIC

REZID. III

pG

s

1

5

MEDIC

REZID. IV

s

n

6

MEDIC

REZID. IV

LABORATOR

s

i

7

MEDIC

REZID. IV

|OG

s

$

8

MEDIC

REZID. V

jOG

s

J7

Total Buget de stat

11

•m-ru CL’XTL’DAI

6bs

Total posturi aprobate : 608


din care:


Conducere: 26

Execuție: 582


venituri proprii: 587 bugetul de stat: 21

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER,                    DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

BIROUL RUNOS,

EC. BELDEAN MARJA


DR. BADEA VALERTA            EC. CARAPCEA CIPR1AN

x—X                                              / •'

V                                               >■ f

‘ \ Z

VIZAT SINDICAT

■ ■ ,

> - • /