Hotărârea nr. 368/2018

Hotărârea nr.368 – desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de Şef Secție Clinică Obstetrică Ginecologie II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRaȘOV

B-dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500001

Consiliul Județean Brașov


Telefon: + 40 268 41.0 777, Fax: +40 268 475 5 z6 oftice udbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNÎA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.368

din data de 30.10.2018

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în conisia de examen/concurs pentru


ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Secție Clinică Obstetrică Ginecolog de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței co proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu


e II


din cadrul Spitalului Ci


mic


nisiei de examen/concurs pentru


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.201 >;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu r r.ad.17124/22.10.2018 întocmise dicală prin care se propune sp e examen/concurs pentru ocuparea din cadrul Spitalului Clinic de examen/concurs pentru pr

de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență M< aprobare desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de funcției vacante de conducere de Șef Secție Clinică Obstetrică Ginecologie II Obstetrică Ginecologie ’'Dr.I.A. Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisie scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu;


de

oba


Ținând cont de propunerea domnului Kadas-Iluna Andrei-Marius, consil er județean, privind desemnarea doamnei Șoneriu Mihaela-Georgiana, ca reprezentant al Consiliului Județean Braș >v în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Secție Clinică Obstetrică Gir ecologie II din cadrul Spital ui ui Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. I alin.(l), (2), art. 13, art. 18 alin. (1) ,(!

organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice r r. 1406/2006, cu modificării completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice lo< modificările si completările ulterioare;


) și art. 19 din Normele prh


ale nr.215/2001, republicata


cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Șoneriu Mihaela-Georgiana, consilier juc ețean, reprezentant al Consili j.l ui ipentru ocuparea funcției vacanle Clinic de Obstetrică Ginecologie

J udețean Brașov în comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practic de conducere de Șef Secție Clinică Obstetrică Ginecologie II din cadrul Spitalului "Dr.l.A. Sbârcea” Brașov.


Art.2. - Se aprobă Comisia de examen - proba scrisă și proba clinică/ tractică pentru ocuparea funcției Spitalului Clinic de Obstetrică

vacante de conducere de Șef Secție Clinică Obstetrică Ginecologie II din cadru Ginecologie ”Dr.l.A. Sbârcea” Brașov, după cum urmează:


Președinte: Dr.Preda Mircea


Membri: Dr.Prof.Univ.dr. Moga Marius


Dr. Rafailă Petre

Dr.Apostu Petrina


Șoneriu Mihaela-Georgiana

Secretar: Dr. Arvătescu Cristian


- Director Medical, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.l.A.Sbârcea’ Brașov                              I

  • - Șef Secție clinică Obstetrică Gineco ogie IV - medic primar, special Uatea

obstetrică ginecologie;             I

  • - Medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie;

- Medic primar, specialitatea obltetrică ginecologie, reprezen ant al Colegiului Medicilor Brașov; I

  • - Reprezentant, Consiliul JudețeanIBrașov

  • - Medic specialist, specialitatea obltetrică ginecologie


Art,3. - Se aprobă comisia de examen proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere • Secție Clinică Obstetrică Ginecologie II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ’Dr.l.A. Sh Brașov, după cum urmează:

Ec. Badea Valeria

Dr. Preda Mircea


Ec.Carapcea Ciprian


  • - Manager, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Brașov

  • - Director Medical Spitalul Clinic de Obstetiică Ginecologie ”Dr.I.A. Sh;

Brașov                                      I

  • - Director Financiar Contabil, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov:


ârcea”


Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâ/i prin

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Obstatrică Ginecologie "Dr.I.A. Sbârcea'' Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2.                               I


PREȘEDINTE o ’ ' Adrian- IoafuYe^tea -   ~


zi . I


Contrasemnează, SECRETAR Mana Dumbrăveanu


jl

li