Hotărârea nr. 367/2018

Hotărârea nr.367 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5. Brașov. Rqmânia, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: MO 268 475 576 office®) ud brașov. ro. w ww.j ud bra sov. ro

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 367

din data de 30.10.2018


privind participarea Județului Brașov, prin cofmanțare, cu foi respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic i finanțare Ministerului Sănătății


iduri în cuantum de minimum. : le Urgență pentru Copii Brașov s


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de


0.10.2018;


Analizând expunerea de motive nr. 16192 din data de 18.10.2018 cu nr. 16192 din data de 18.10.2018, întocmite de către Direcția General


i raportul de specialitate in -egistrat Administrație Publică - E Erecția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofînanțare, cu procentul de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor (propuse de către Spitalul Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății; |

Văzând adresa nr. 19403 din data de 4.10.2018 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Br Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” și “c”

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U|G. nr. 162/2008 privind ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației pudice

. 3 din Legea administrației publice


:așov;

din L^gea nr. 95/2006 privind reforma n

;rans ferul


locale, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pc locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare: în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice modificările și completările ulterioare:


locale nr. 215/2001, repuk


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofînanțare, cu fonduri în

10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgențălpentru Copii Brașov spre Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezqnta hotărâre.


:uantum de minimum 5%,


Art.2, - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute îri bugetul de venituri și chc Județului Brașov pe anul 2019, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                           ]


Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectn achiziționată și lucrările efectuate.                                            I


Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Urgență pentru Ccpi Brașov.                                                                     I


PREȘEDINTE Adrian -loaiiVeșțea


r>


Contrasemnează, SECRETAR aria Dumbrăveanu


ANEXĂ LA HCJ BV NR.

SECRETAR

RIA DUiyfBRĂVEANU


țările solicitate de Spituhill rul Sănătății f                   »


PREȘEDINTE,

ADRIAN IOAN VEȘȚEA

___________/X;

;

Anexă cote de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finai Clinic de Urgență pentru Copii Brașov din fonduri de la Ministi

Mi i Iei

Nr.crt

Denumire echipament medical

Cant, (buc)

Sumă totală solicitată

Cu TUA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Conți

Consi

Județ mior

10%

ibu tie

linii' ean num

1.

Aparat RMN

1

1.19(1

1.071

19

2.

Biomicroscop

1

17

15,30

1

,7

3.

Incubator terapie intensiva

1

80

72

8

4.

Rezervor metallic apa lOOOmc

1

333 1

299,70

3

L3

5.

Ambulanta

1

595

535,50

5l

,50

Total Aparatură Medicală

2.215

1.993,50

2

>1,5

Nr.crt

Reparație Capitală

Cant, (buc)

Sumăl totală I solicitam

Cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 95%

Cont

Cons

Jude1 minir

5%

■ibuție

lini ean lum

1.

Reabilitare

lifturi(morga,bucătărie,spălătorie întocmire proiect și realizare obiectiv)

4

992

942,40

49,6

2.

Reparații capitale Comp Terapie Acuți

1

450

427,50

22,5

C

3.

Reparații capitale Secția ATI

1

450

427,50

22,5

0

Total Reparații capitale

1.892

1.797,40

94,61

)

Total aparatura medicala+reparatii capitale

4.107

3.790,90

316,1

Director Executiv DSAM Adelina Mihaela Văsioiu