Hotărârea nr. 366/2018

Hotărârea nr.366 – aprobarea cofinanțării de către Județul Brașov cu suma de 1 mii lei a obiectivului de investiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

C O N SIL1U L J U D E Ț E A N B R A Ș C V B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 260 475 576


Consiliul Județean

>

Brașov

Cod F-16


office+Ejudbrasov.ro, wvvw.judbrasc v
HOTĂRÂREA NR. 366


din data de 30.10.2018


privind aprobarea cofinanțării de către Județul Brașov cu suma de “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spitalul Clin


mii lei a obiectivului de investiți: c de Urgență pentru Copii Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.1 (.


2018;


Analizând expunerea de motive nr. 17106 din data de 19.10.2018 și rapc rtul de specialitate înregistrat :u ar. 17106 din data de 19.10.2018, întocmite de către Direcția Generală Administr; Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea cofinanțării de către Județu obiectivul de investiții echipament medical “echipament screening auditiv pr Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând adresa nr. 20624 din data de 19.10.2018 a Spitalului Clinic de U și faptul că suma propusă reprezintă procentul de cofinanțare de 10% din valoat îi

Luând în considerare comunicarea Ministerului Sănătății nr. SP/11885 din data de 16.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95 sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile adm prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea admini republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, repub modificările și completările ulterioare:


•< ție Publică - Direcția de Sănătate și Brașov cu suma de 1 mii iei pentru n otoemisiuni acustice” la Spira u


jgență pentru Copii Brașov, precum :a totală a obiectivului de investiții;


'2006 privind reforma în

privind transferul ansamblului de nistrației publice locale, precum și jtrației publice locale nr. 215/20C l.


id transferul ansanir ției publice locale, p:


domeniul

! .


■licată cu


HOTĂRĂȘTE.


Art.l. - Se aprobă cofinanțarea cu suma de 1 mii lei din bugetul de ven pe anul 2018, reprezentând procentul de minimum 10% din valoarea investiții de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, necesară

• “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” (valo u lei finanțare Ministerul Sănătății)


il uri și cheltuieli al Județul or propuse de către Spița achiziției echipamentului ire totală 10 mii lei, din c.


ji Brașov ul CI inie medical: are 9 mii


Art.2. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru apara


ura medicală efectiv achi


ziționată.


Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinir ; de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Urj


a prezentei hotărâri prii’ Direcția


ență pentru Copii Brașov


PREȘEDINTE      /“o^A/V/^

Adrian - Ioan Veștea^ ^

..........■


;/


< Contrasemnează, SECRETAR

1 daria Dumbrăveanu